ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นาย131364893131551513
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี13136689333315151514
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน13561843132153156
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์131364883131531513
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายรัฐอิสรา กงวงษ์ (รักษาราชการแทน)1313638831331512155
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา13136488313315101513
7ประถมศึกษาเลย 2ว่าง131364893231581513
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน1313668933331591515
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย1313648933331581512
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง1313658932331581513
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง1313648933331551514
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ (รักษาราชการแทน)1313648832331571514
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายภูมิพัทธ เรืองแหล่131264883233157156
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์1313648933331561514
15ประถมศึกษานครพนม 1นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร (รก. ผอ.สพป.นพ.1)13136689333315151515
16ประถมศึกษานครพนม 2นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช1313638733331551512
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร131363883133154155
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ1313668933331561514
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ1313658833331541514
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์13136689333315151515
21ประถมศึกษาขอนแก่น 11346385313155153
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2)131364883131541513
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม131264883131551511
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา1313648932331541514
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์131364883233157156
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน รก.ผอ.สพป.มค.11313638931311561513
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์1313648932331581513
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์1313648932331581514
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายสกล คามบุศย์1313648933331551513
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง1312648632331581512
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร1313648832331551512
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2131263883131153153
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร1313668533331591513
34ประถมศึกษานครราชสีมา 11313648931321551512
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายวิชา มานะดี1313638832311541514
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายสุเทพ พวงเกาะ139648331331561511
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง13136688333315151515
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม131363883131541510
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด1313638833331561514
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน131163813333154155
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.)1313668833331581514
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง1313668933331581512
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม131364883233157155
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย13136488323315101514
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายอภัย ไพรสินธ์ุ รักษาการ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 11310688331151152
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)1376381332154153
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ1311648432331561510
48ประถมศึกษายโสธร 1นายบุญโฮม จิตต์เพียร13136689333315151515
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา1366381313154157
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน)1313648931321551514
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม1313658932331551512
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3138638933331551512
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี13126873321541511
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด1312658833331571513
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์1311648931331551513
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด13106486333155159
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี1313658832321551513
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์1311658932331581511
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายดุสิต สมศรี รก.ผอ.สพป.อบ.51312648931331561512
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี1313648933331551513
61ประถมศึกษาอุดรธานี 11313648931331561513
62มัธยมศึกษา 21นายคำจันทร์ รัตนอุปการ132618431315315
63มัธยมศึกษา 22นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก1312648532331551513
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.)131168533321561511
65มัธยมศึกษา 24นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค1312668533331571514
66มัธยมศึกษา 25นายสายัณห์ ผาน้อย131063843132153156
67มัธยมศึกษา 26(รก.ผอ.สพม.26)นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม131264853333155157
68มัธยมศึกษา 27นายโกศล ฐานะ13106687333315121511
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน)13136689333315151515
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง13863853133156155
71มัธยมศึกษา 30ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์1311638533152158
72มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด131163853231152159
73มัธยมศึกษา 32นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์13865853233156157
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.)1312648533331531512
75มัธยมศึกษา 20นายอดิศักดิ์ มุ่งชู13136488333315131515
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์13863863133154159
รวม 0 886 0 301 0 552 0 147 0 180 0 497 0 831
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน