ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ นโยบายศธ. งบประมาณ และอื่นๆ ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
รอบไตรมาสที่
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบาย ศธ และงบประมาณ
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว) ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน(ตัว)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน1368331515
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี1368331515
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย1368331515
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง1368331515
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา1368331515
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา1368331515
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา1368331515
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง1368331515
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย1368331515
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์1368331515
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข1368331515
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว1368331515
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์1368331515
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ1368331515
15ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช1368331515
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา1368331515
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร1368331515
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ1368331515
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ1368331515
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์1368331515
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่1368331515
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์1368331515
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม1368331515
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายชนาธิป สำเริง1368331515
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ1368331515
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน1368331515
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์1368331515
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ1368331515
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก1368331515
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง1368331515
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร1368331515
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว1368331515
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร1368331515
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง1368331515
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ1368331515
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย1368331515
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า1368331515
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม1368331515
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด1368331515
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน1368331515
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น1368331515
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง1368331515
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์1368331515
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย1368331515
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ1368331515
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)1368331515
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 1368331515
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง1368331515
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ1368331515
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี1368331515
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์1368331515
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม1368331515
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี1368331515
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด1368331515
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์1368331515
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน1368331515
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์1368331515
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์1368331515
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์1368331515
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์1368331515
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์1368331515
62มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ1368331515
63มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ1368331515
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์1368331515
65มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์1368331515
66มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู1368331515
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก1368331515
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์1368331515
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 1368331515
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง1368331515
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค1368331515
72มัธยมศึกษา 31นายพิทยา ไชยมงคล1368331515
73มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์1368331515
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)1368331515
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด1368331515
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์1368331515
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน