ข้อมูลการดำเนินงานทั่วไปและโครงการสถานศึกษาสีขาว ของสถานศึกษา สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนรายงาน(โรง) 1.1 นักเรียนระดับอนุบาล 1.2 นักเรียนระดับประถมฯ 1.3 นักเรียนระดับ ม.ต้น 1.4 นักเรียนระดับ ม.ปลาย 1.5 รวมนักเรียนทุกระดับชั้น 3.1 ผลดำเนินงานฝ่ายการเรียน 3.2 ผลดำเนินงานฝ่ายการงาน 3.3 ผลดำเนินงานฝ่ายสารวัตรฯ 3.4 ผลดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม 4.3.1 ความพึงพอใจผู้บริหารฯ 4.3.2 ความพึงพอใจครูอาจารย์ 4.3.3 ความพึงพอใจกรรมการฯ 4.3.4 ความพึงพอใจผู้ปกครอง ตัวอย่างการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ (จากข้อ 2)จำนวนโรงที่ระบุ
ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ทั้งหมด(คน)ร่วมกิจกรรม(คน) คิดเป็นร้อยละ ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง) ดีมาก (โรง)ดี(โรง)น้อย(โรง)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นาย 4,5800017,046002,25200710023,9490010016000160001600016000160001600016000159
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี 3,4260011,683001,6550000016,7640000010700107001070010700107001070010700107
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน78 9,0922,9713331,03710,287334,5161,08024797910044,72414,4173246351180311164471176351184271187241186251181301172
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์196 5,6584,6948318,47515,786853,6693,65310000027,80224,1338714261015658013773415559015954116053115559015757092
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายรัฐอิสรา กงวงษ์ (รักษาราชการแทน)2 3,50243112,67315712,5880000018,76320012003002101203002103003003
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา66 4,0331,4623615,3824,719312,3801,0284300021,7957,2093344221146211132342142251146211144231147201149181134
7ประถมศึกษาเลย 2ว่าง124 4,6263,3797313,94010,843783,1602,56481065021,72616,85178875121045529759510949311346211346211246311344477
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน105 1,4921,318885,4865,265966506501000007,6287,23395604706743052580634707238076340674307436062
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย160 5,8964,8238217,39514,065813,4623,0258700026,75321,91382150450159420155460160410162381162381163380163380177
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง177 7,4646,1258223,90319,353815,2703,7427100036,63729,22080938901179701081051125890134791137761138760134800136
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง96 5,3873,8747216,49711,971733,6092,81878666610025,55918,7297387360126300112440124320126300128280124320125301124
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ (รักษาราชการแทน)137 5483,5186421,69013,5728033391,472434019802,57718,76072892461134481123591136461143391142392147351147342131
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายภูมิพัทธ เรืองแหล่69 4,5481,7984014,8606,234423,0401,25441940022,5429,2864155290147261139341147270153201152211154191154191125
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์129 5,2833,3666420,60812,512613,5202,173620151029,41118,2026277591143551132661144541153451157420156430150490121
15ประถมศึกษานครพนม 1นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร (รก. ผอ.สพป.นพ.1)57 8,1361,7782228,6558,362293,8768582200040,66710,9982744230236260228322238240243190248140246160244180237
16ประถมศึกษานครพนม 2นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช 6,9090022,394003,9010000033,2040001018410184101841018410184101841018410184
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร3 6,60334122,43710603,6354000032,675144030024510246002451024420246002433024330246
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ1 10,67589132,84616714,96712633550048,843382110017600176001760017600176001760017600175
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ167 8,3824,6505526,41815,753605,1622,3764641389340,00322,81757115640194640183741204540211470219390215430214440170
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์101 6,6503,3825122,09111,215514,2691,88744640033,07416,4845062500134480125570132500141410140411135452139412110
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1 4,4230018,296003,6910000026,4100000016200162001620016200162001620016200162
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2)1 5,11820014,1919912,5450000021,854119110021000210002100021000210002100021000209
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม1 3,80121112,3254502,0230000018,14966010019300193001930019300193001930019300192
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา31 5,1146271216,6292,631162,668206800024,4113,464142210016813016615017110017380174701756017560167
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์205 6,8544,9787324,88819,831804,6334,082881890036,56428,89179148730179810166904186740200600205550206540207530155
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน รก.ผอ.สพป.มค.12 5,18939119,28516412,23455200026,708258120020100201002010020010200102001020010199
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์ 6,1270021,045003,52000770030,7690000022500225002250022500225002250022500225
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 3,7050012,958002,1760000018,839000002002002002002002002002
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายสกล คามบุศย์28 8,232690825,9982,30294,3336071400038,5633,599920903309032910032910033360330903318033180321
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 5,3080021,040003,30000840029,732000001001001001001001001001
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร2 7,60213024,4114504,7690000036,78258040024920251002510025100251002510025100248
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2 7,1140026,931003,6320000037,67700000100010001000100010001000100010
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 5,5890017,627003,773004050027,394000001001001001001001001001
34ประถมศึกษานครราชสีมา 198 7,8023,8004928,59012,574443,2871,8965800039,67918,2704684200129150125190131130136801368013410013410096
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายวิชา มานะดี11 5,363271519,3771,27273,27359200028,0131,602656017250172501725017160171601716017160172
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายสุเทพ พวงเกาะ3 6,42369120,80219714,6416011670032,033326121018410182301841018410184101841018410183
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง1 6,66110,881,111163,35621,2004105,5900000033,45110,881,15232,52901018310183101831018301183011830118301183
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม32 6,6016391020,0441,979105,68251594300032,7573,1331019160201190200200203170204160206140204160203170201
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด109 4,5282,5535613,6447,677562,4911,6816700020,66311,9115860550127550116633125570137450137450138440136460121
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน36 7,4241,1841625,0394,261175,92876713364421238,7556,254162515021612021117021612022080219902208021990203
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.)18 7,393616825,0451,99985,272210400037,7102,82571460195701911011957019570195701948019480192
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง121 9,2774,3294730,08513,812467,1213,8675400046,48322,0084775540175560165651184470191400192390191400188430153
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม72 9,4042,2962430,1737,873266,6181,6372500046,19511,8062643410174420169452180351182331184311183321186291174
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย170 6,0975,0578320,11217,818893,4483,0758900029,65725,95088123500140540129641136571151421148451145481146471112
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายอภัย ไพรสินธ์ุ รักษาการ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 190 12,2223,1852639,37410,902287,0441,7532524525510458,88516,0952761340262330246490264310266290266290262330263320264
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)4 7,08890122,43630014,6510000034,175390140022200221102220022200220202211022200221
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ72 11,3662,9962634,7249,980297,9361,508194211523654,44714,6362744321205281192402202311210231210231206280206271207
48ประถมศึกษายโสธร 1นายบุญโฮม จิตต์เพียร 4,2940015,690002,9650000022,9490000019200192001920019200192001920019200192
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา 4,6010014,995003,179001440022,919000001001001001001001001001
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน)128 8,7334,2974926,46112,699484,8332,13444242410040,05119,1544892430210510196623212490222381226341225351218430189
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม88 5,2442,0964016,2606,181382,7348493100024,2389,1263869290154300147370154300161230164200164200163210129
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 379 7,6033,2854322,1809,528434,3301,544362660034,37914,3574255260175250158402178220169301171281169310170291161
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี81 8,6632,6923127,0228,791334,9021,512312400040,82712,9953259290191240182321190250202130202130202130204110173
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด19 6,933625924,4022,585113,5531504160035,3043,2259156025260251702544025170252602517025170253
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์82 5,8581,4302426,2085,930234,0736841700036,1398,0442263310222300206460224280230220230211230220229230207
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด152 5,6873,4966119,96512,395623,7102,1405800029,36218,03161106521163540148681164530170470172450171460170470123
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี21 7,565643824,5821,84075,498398700037,6452,8818193020650205602074020830207402092020830205
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์61 4,0972,0234912,7774,870383,2089963100020,0827,8893947270122260119290121270123250122260121270121270107
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายดุสิต สมศรี รก.ผอ.สพป.อบ.5 8,4120031,890008,076001200048,49800000100010001000100010001000100010
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี 5,9390021,145004,235001820031,5010020023510235102351023510235102351023510234
61ประถมศึกษาอุดรธานี 14 8,65853130,41515316,965001770046,215206023023420233302333023420234202342023330232
62มัธยมศึกษา 21นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 00000025,9040016,7340042,63800000560056005600560056005600560056
63มัธยมศึกษา 22นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก4 00000029,225671220,999465250,2241,1362320792079207920792079207920783078
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ (รก.ผอ.สพม.)22 00000022,85011,9685215,4318,2695438,28120,23753141103411033120331203213032130311403311133
65มัธยมศึกษา 24นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค 00000021,4670017,8680039,33500000550055005500550055005500550055
66มัธยมศึกษา 25นายสายัณห์ ผาน้อย 200430037,9000030,5230068,46800000840084008400840084008400840084
67มัธยมศึกษา 26(รก.ผอ.สพม.26)นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม 00000018,9590015,9350034,89400000350035003500350035003500350035
68มัธยมศึกษา 27นายโกศล ฐานะ19 00000024,3235,8192422,3414,6892146,66410,5082310110519050100501004911050100491104812050
69มัธยมศึกษา 28นางรัตติกร ทองเนตร (รักษาราชการแทน)83 00000032,75331,5629630,15530,39010162,90861,95298612205429051320632007013071120691406023069
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง7 00000039,6901,926536,1871,620475,8773,5465610801080108010801080108010801081
71มัธยมศึกษา 30ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์35 00000017,66415,7218914,23412,6878931,89828,40889314063106310631033403340433033403
72มัธยมศึกษา 31นายกิตติ บุญเชิด 00000035,9200034,4300070,35000000500050005000500050005000500050
73มัธยมศึกษา 32นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์52 00000031,90125,4048027,57621,9898059,47747,39380252903729036300392704125046200442204323037
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (รก.ผอ.สพม.)42 00000030,54314,8634926,16212,4934856,70527,35648301606817064210701507114071131711407114066
75มัธยมศึกษา 20นายอดิศักดิ์ มุ่งชู33 00000030,90910,1583322,29716,7217553,20626,87951161914319142201471514319142201421924318244
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์34 00000022,60712,2035418,46010,1065541,06722,3095426110421003616043903814040120381404111036
รวม 3,821 387,004 10,982,528 2,838 1,295,820 341,141 26 667,075 191,255 29 354,053 120,499 34 2,703,952 11,635,423 430 2,669 1,456 9 10,575 1,491 9 10,221 1,813 41 10,632 1,432 11 10,821 1,237 17 10,867 1,188 20 10,822 1,238 15 10,805 1,250 20 10,109
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/09/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน