ข้อมูลโรงเรียนที่ตอบแบบติดตามและประเมินผลรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ของ สพท. ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขนาดโรงเรียน รวมทุกขนาด(โรง) 8.โรงเรียนมีคลิปดีสั้น ๆ พร้อมออกอากาศรายการนี้ ถ้าได้รับการติดต่อ ไม่พร้อม
เล็ก(โรง) กลาง(โรง) ใหญ่(โรง) ใหญ่พิเศษ(โรง) ภาษาไทย คณิตศ่าสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ สุขศึกษาฯ ศิลปะ การงานอาชีพฯ ภาษาต่างประเทศฯ กิจกรรมฯ
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอภิชัย ทำมาน96 61 2 1 160 311111120
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี59 46 2 107
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายอนุกูล ทองนุ้ย74 132 6 212
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นายเกิดมี สอนเมือง140 71 2 1 214 23428
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2ดร.เจริญ ราชโสภา42 60 2 104
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา111 55 2 1 169 7
7ประถมศึกษาเลย 2นายพลชัย ชุมปัญญา99 59 3 161
8ประถมศึกษาเลย 3นายพิสุทธิ์ แสนเมือง96 13 1 110 41214195
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย114 84 3 201 3111311171
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายรัฐอิสรา กงวงษ์110 100 4 214 122122392
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายวิทยา ประวะโข86 65 5 156 4211321274
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายยงยุทธ พรหมแก้ว169 14 183 2222434143
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์98 75 1 174
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ117 80 1 1 199 312132139
15ประถมศึกษานครพนม 1นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช154 103 4 1 262 1
16ประถมศึกษานครพนม 2นายประสงค์ สุภา85 95 5 185
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร145 98 3 246 115
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ60 110 3 3 176
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ141 112 4 1 258
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์74 104 4 182
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่98 61 1 2 162 3122115
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายอนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์148 60 2 210 41295
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม147 46 193 1153
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายชนาธิป สำเริง121 56 4 181 11111146
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายวสันต์ สัตยคุณ157 98 5 260
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน134 63 2 2 201 111161
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์152 70 2 1 225 231131152
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายชัยณรงค์ แสงคำ97 48 1 1 147
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายอนันต์ พันนึก230 104 5 339 7323224199
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง126 89 2 217
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร153 95 1 2 251 133412361157
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2นายมนัส เจียมภูเขียว165 99 3 267 1
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร126 68 4 198 14
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง57 79 4 4 144 46115390
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายสง่า จันทร์วิเศษ86 87 4 177 31123289
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย95 85 5 185 336214120
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายปราโมทย์ แสนกล้า89 87 8 184
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม123 94 2 1 220 115
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด109 72 1 182 21113172
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน105 116 7 228 1
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น99 100 2 1 202
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง93 133 5 231 1
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสุชิต ชมภูวงศ์82 125 7 2 216 136
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย100 91 3 194 2312132136
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายคำปุ่น บุญเชิญ125 163 4 3 295 11
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)104 117 1 222
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ 62 167 4 1 234
48ประถมศึกษายโสธร 1นายอดุลย์ กองทอง131 59 2 192
49ประถมศึกษายโสธร 2นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ123 63 2 188
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี153 102 5 1 261 112122
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2 นายธีระพงศ์ บุษบงก์108 74 2 184 111260
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม88 109 3 200 31322433166
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี87 120 7 1 215 113
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด179 76 2 1 258 3322111
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์179 68 2 3 252 2
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายเธียนไท คำล้าน129 86 2 217 1113
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยโท บุญเลิศ เขียนวงศ์104 103 3 1 211 411280
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์89 57 2 148
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายถาวร คูณิรัตน์111 138 6 1 256
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.สกล คามบุศย์167 67 1 1 236
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์118 113 2 3 236
62มัธยมศึกษา 21นายสมใจ วิเศษทักษิณ2 35 10 9 56
63มัธยมศึกษา 22นายมงคล รุณธาตุ 55 20 6 81
64มัธยมศึกษา 23นายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์1 25 12 7 45 217
65มัธยมศึกษา 24นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์13 21 13 8 55
66มัธยมศึกษา 25นายอดิศักดิ์ มุ่งชู6 49 17 12 84
67มัธยมศึกษา 26นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก4 19 4 8 35 2115
68มัธยมศึกษา 27ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์2 35 13 10 60 1112126
69มัธยมศึกษา 28นายภัทธศาสน์ มาสกุล (รักษาราชการแทน) 2 59 9 13 83
70มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง1 41 25 14 81
71มัธยมศึกษา 30ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค2 18 10 7 37
72มัธยมศึกษา 31นายพิทยา ไชยมงคล2 17 15 16 50 321125
73มัธยมศึกษา 32นายรณชัย สุขสมบูรณ์1 35 18 12 66 119
74มัธยมศึกษา 33นายสำเริง บุญโต (ผอ.สพม.)6 54 14 11 85
75มัธยมศึกษา 20นายมรกต กลัดสอาด6 31 15 11 63 2111355
76มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์3 26 15 8 52
รวม 7,070 5,765 397 193 13,425 63 37 48 33 10 26 50 45 35 2932
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (23/02/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน