wwwwasf
ข้อมูลการได้รับจัดสรรกับการดำเนินการทำสัญญาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างโครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนที่ได้รับ(โรง) เปรียบเทียบจำนวนรวมที่ได้รับจัดสรรและจำนวนที่ทำสัญญา82290072240092230086020016310012950004341005832002747002669005688004899006185003711004909003760001108000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวนรับ(รายการ)จำนวนที่ทำ(รายการ)จำนวนเงินรวมจัดสรร(บาท)จำนวนเงินรวมทำสัญญา(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT
รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)รับจัดสรร(รายการ)ทำสัญญา(รายการ)สัญญาทำเป็นเงิน(บาท)
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นาย3
14
14
11,841,300.00 11,841,300.00
1
1
740,200.00
1
1
700,555.00
3
3
2,782,200.00
2
2
785,000.00
2
2
1,159,200.00
2
2
895,555.00
3
3
2,871,110.00
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี4
17
17
14,351,600.00 14,351,600.00
1
1
744,999.00
2
2
688,000.00
1
1
120,000.00
3
3
2,948,640.00
3
3
1,546,000.00
3
3
1,214,900.00
4
4
3,739,000.00
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน1
4
4
3,512,400.00 3,512,400.00
1
1
909,000.00
1
1
479,500.00
1
1
478,800.00
1
1
897,000.00
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์2
10
10
8,469,600.00 8,469,600.00
2
2
1,410,000.00
2
2
1,989,000.00
2
2
1,145,000.00
2
2
929,000.00
2
2
1,967,000.00
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายรัฐอิสรา กงวงษ์ (รักษาราชการแทน)2
7
7
6,979,000.00 6,979,000.00
1
1
722,900.00
1
1
464,000.00
2
2
2,030,000.00
1
1
450,000.00
2
2
2,032,100.00
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา3
7
7
6,099,800.00 6,099,800.00
1
1
698,000.00
2
2
2,238,200.00
1
1
400,000.00
1
1
444,000.00
1
1
366,200.00
1
1
1,000,000.00
7ประถมศึกษาเลย 2ว่าง1
6
6
4,836,000.00 4,836,000.00
1
1
697,000.00
1
1
1,120,000.00
1
1
537,000.00
1
1
589,000.00
1
1
340,000.00
1
1
1,090,000.00
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน1
6
6
3,678,000.00 3,678,000.00
1
1
755,000.00
1
1
631,100.00
1
1
331,800.00
1
1
162,700.00
1
1
500,000.00
1
1
400,000.00
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย2
12
12
8,176,800.00 8,176,800.00
2
2
1,377,000.00
1
1
540,000.00
2
2
868,200.00
1
1
482,000.00
2
2
1,042,400.00
2
2
981,800.00
2
2
1,925,000.00
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง2
10
10
8,082,000.00 8,082,000.00
1
1
550,000.00
2
2
1,639,000.00
1
1
560,000.00
1
1
450,000.00
1
1
470,000.00
1
1
350,000.00
1
1
381,789.00
2
2
1,780,000.00
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง2
6
6
6,100,300.00 6,100,300.00
1
1
510,000.00
2
2
1,814,000.00
1
1
347,000.00
2
2
1,990,000.00
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ (รักษาราชการแทน)
0.00 0.00
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายภูมิพัทธ เรืองแหล่2
6
6
5,630,300.00 5,630,300.00
1
1
660,000.00
2
2
1,620,000.00
1
1
486,886.00
1
1
361,700.00
1
1
898,998.00
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์1
2
2
1,726,500.00 1,726,500.00
1
1
615,500.00
1
1
1,100,000.00
15ประถมศึกษานครพนม 1นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร (รก. ผอ.สพป.นพ.1)2
11
10
9,322,800.00 8,462,600.00
1
1
814,000.00
1
1
650,000.00
1
0.00
2
2
2,431,000.00
1
1
434,100.00
1
1
540,000.00
1
1
489,900.00
1
1
485,000.00
2
2
2,034,000.00
16ประถมศึกษานครพนม 2นางศันสนีย์ ชูแหวน2
9
9
7,601,800.00 7,601,800.00
1
1
674,000.00
1
1
790,000.00
1
1
337,000.00
1
1
900,000.00
1
1
478,000.00
1
1
490,900.00
1
1
370,000.00
2
2
1,794,000.00
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร2
10
10
8,290,000.00 8,290,000.00
1
1
724,000.00
1
1
600,000.00
2
2
2,030,000.00
1
1
405,000.00
1
1
458,000.00
2
2
628,000.00
2
2
1,985,000.00
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ1
5
5
4,095,600.00 4,095,600.00
1
1
1,070,000.00
1
1
487,000.00
1
1
497,777.00
1
1
411,111.00
1
1
924,000.00
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ2
11
11
8,912,900.00 8,912,900.00
1
1
600,000.00
1
1
304,000.00
2
2
1,800,900.00
1
1
317,000.00
1
1
488,000.00
1
1
476,000.00
2
2
787,111.00
2
2
1,829,115.00
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์1
5
5
4,124,200.00 4,124,200.00
1
1
590,000.00
1
1
947,600.00
1
1
454,000.00
1
1
354,000.00
1
1
980,000.00
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ2
8
8
6,723,900.00 6,723,900.00
1
1
789,000.00
2
2
1,044,800.00
1
1
839,000.00
1
1
542,000.00
1
1
510,999.00
1
1
410,099.00
1
1
920,000.00
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2)2
7
7
5,772,400.00 5,772,400.00
1
1
888,000.00
1
1
519,000.00
1
1
449,000.00
1
1
517,000.00
1
1
388,000.00
2
2
1,804,000.00
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม3
13
13
11,779,100.00 11,779,100.00
1
1
920,000.00
1
1
477,000.00
3
3
2,709,000.00
1
1
560,000.00
2
2
1,099,000.00
2
2
864,728.00
3
3
3,080,960.00
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา3
9
9
7,334,100.00 7,334,100.00
1
1
728,999.00
2
2
950,600.00
1
1
163,100.00
1
1
890,000.00
1
1
377,000.00
1
1
490,000.00
2
2
1,828,000.00
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นางสาวอนัญญา คำยา3
12
12
9,120,900.00 9,120,900.00
3
3
2,465,000.00
3
3
1,849,000.00
3
3
1,467,000.00
3
3
3,317,000.00
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน รก.ผอ.สพป.มค.12
8
8
5,849,500.00 5,849,500.00
1
1
690,000.00
1
1
430,000.00
1
1
115,000.00
1
1
944,800.00
1
1
449,000.00
2
2
760,000.00
1
1
890,000.00
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์2
6
6
4,358,100.00 4,358,100.00
1
1
620,000.00
1
1
399,000.00
1
1
982,000.00
1
1
508,000.00
1
1
269,000.00
1
1
391,700.00
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์1
4
4
3,512,400.00 3,512,400.00
1
1
828,000.00
1
1
457,700.00
1
1
389,000.00
1
1
900,000.00
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายสกล คามบุศย์1
3
3
2,301,600.00 2,301,600.00
1
1
637,845.00
1
1
450,000.00
1
1
466,500.00
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง1
1
860,200.00 0.00
1
0.00
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร3
14
14
11,161,300.00 11,161,300.00
1
1
830,000.00
2
2
1,058,000.00
2
2
2,117,110.00
1
1
300,000.00
1
1
500,000.00
2
2
986,600.00
3
3
1,211,800.00
2
2
1,897,200.00
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 23
10
10
8,921,200.00 8,921,200.00
1
1
700,000.00
2
2
988,000.00
3
3
2,543,000.00
1
1
401,790.00
1
1
301,700.00
1
1
297,300.00
1
1
800,000.00
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร4
7
7
6,631,800.00 6,631,800.00
1
1
720,000.00
2
2
2,070,800.00
1
1
367,000.00
1
1
485,000.00
2
2
1,950,000.00
34ประถมศึกษานครราชสีมา 11
4
4
3,264,000.00 3,264,000.00
1
1
917,800.00
1
1
450,190.00
1
1
349,100.00
1
1
939,000.00
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายวิชา มานะดี1
5
5
4,206,700.00 4,206,700.00
1
1
822,000.00
1
1
1,285,300.00
1
1
489,000.00
1
1
220,050.00
1
1
1,107,000.00
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นางสาวพรพิมล เปล่งคงคม2
9
9
8,072,100.00 8,072,100.00
1
1
630,000.00
1
1
529,000.00
2
2
2,082,000.00
1
1
411,000.00
1
1
529,000.00
1
1
591,500.00
2
2
2,099,000.00
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง1
5
5
3,999,900.00 3,999,900.00
1
1
760,214.22
1
1
649,159.00
1
1
548,000.00
1
1
487,500.00
1
1
942,000.00
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม1
4
4
3,512,400.00 3,512,400.00
1
1
1,295,000.00
1
1
544,000.00
1
1
432,000.00
1
1
975,000.00
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด
0.00 0.00
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน1
5
5
4,090,900.00 4,090,900.00
1
1
920,000.00
1
1
894,000.00
1
1
274,700.00
1
1
450,000.00
1
1
1,105,000.00
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.)1
4
4
1,979,900.00 1,979,900.00
1
1
150,000.00
1
1
0.00
1
1
274,700.00
1
1
1,108,000.00
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง
0.00 0.00
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม1
2
2
1,484,000.00 1,484,000.00
1
1
307,410.00
1
1
1,064,590.00
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นางภนิดา สั1
4
4
2,230,300.00 2,230,300.00
1
1
130,000.00
1
1
489,000.00
1
1
250,000.00
1
1
940,000.00
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายอภัย ไพรสินธ์ุ รักษาการ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 11
6
6
4,806,700.00 4,806,700.00
1
1
855,000.00
1
1
790,000.00
1
1
433,100.00
1
1
510,000.00
1
1
490,900.00
1
1
875,000.00
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2)2
12
12
9,457,400.00 9,457,400.00
1
1
885,000.00
1
1
0.00
2
2
1,143,000.00
1
1
368,000.00
1
1
0.00
1
1
587,575.00
2
2
352,545.00
1
1
0.00
2
2
1,016,000.00
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ1
6
6
5,095,000.00 5,095,000.00
1
1
634,800.00
1
1
548,000.00
1
1
900,000.00
1
1
482,000.00
1
1
398,000.00
1
1
790,000.00
48ประถมศึกษายโสธร 1นายบุญโฮม จิตต์เพียร1
3
3
2,217,400.00 2,217,400.00
1
1
578,880.00
1
1
460,000.00
1
1
1,040,000.00
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา2
11
11
8,613,800.00 8,613,800.00
2
2
1,640,400.00
2
2
2,585,500.00
1
1
432,000.00
1
1
489,000.00
1
1
370,000.00
1
1
490,000.00
1
1
375,000.00
2
2
2,211,500.00
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน)2
8
8
7,710,300.00 7,710,300.00
2
2
1,570,000.00
2
2
1,803,000.00
1
1
473,000.00
1
1
372,900.00
2
2
1,766,400.00
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม2
9
9
6,219,000.00 6,219,000.00
1
1
729,280.00
1
1
132,000.00
1
1
879,999.00
2
2
572,000.00
2
2
615,000.00
2
2
1,812,999.00
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 31
5
5
4,106,200.00 4,106,200.00
1
1
642,000.00
1
1
898,000.00
1
1
413,000.00
1
1
407,090.00
1
1
887,000.00
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี
0.00 0.00
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด2
13
13
9,546,300.00 9,546,300.00
2
2
1,308,500.00
2
2
1,357,000.00
1
1
1,280,000.00
2
2
855,000.00
1
1
370,000.00
1
1
487,000.00
2
2
741,100.00
2
2
1,944,500.00
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์5
17
16
14,560,700.00 13,977,500.00
3
3
2,212,900.00
4
4
4,256,718.00
1
0.00
1
1
210,000.00
2
2
1,043,800.00
1
1
510,600.00
2
2
806,200.00
3
3
2,884,600.00
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด1
4
4
2,892,200.00 2,892,200.00
1
1
855,000.00
1
1
430,000.00
1
1
485,000.00
1
1
1,100,000.00
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี1
6
6
4,434,000.00 4,434,000.00
1
1
919,300.00
1
1
857,200.00
1
1
431,100.00
1
1
615,500.00
1
1
487,900.00
1
1
1,105,000.00
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์1
6
6
4,769,400.00 4,769,400.00
1
1
699,000.00
1
1
977,570.00
1
1
300,000.00
1
1
490,000.00
1
1
312,000.00
1
1
860,000.00
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายดุสิต สมศรี รก.ผอ.สพป.อบ.52
11
6
9,168,300.00 5,095,000.00
1
1
680,000.00
2
1
750,000.00
2
1
1,067,000.00
1
0.00
1
1
550,000.00
1
1
450,000.00
1
0.00
2
1
1,040,000.00
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี1
5
5
4,372,600.00 4,372,600.00
1
1
549,000.00
1
1
898,000.00
1
1
530,000.00
1
1
429,000.00
1
1
910,000.00
61ประถมศึกษาอุดรธานี 12
5
5
4,130,900.00 4,130,900.00
1
1
1,100,750.00
2
2
914,725.00
1
1
417,265.00
1
1
955,260.00
รวม
103
429
421
351,097,800.00 344,720,900.00 24.00 24.00 17,760,024.00 15.00 15.00 9,825,455.00 13.00 13.00 10,339,513.22 36.00 33.00 17,279,559.00 7.00 7.00 972,800.00 71.00 70.00 68,134,887.00 21.00 20.00 7,455,500.00 8.00 7.00 3,082,000.00 2.00 2.00 549,400.00 1.00 1.00 210,000.00 13.00 13.00 6,378,800.00 15.00 15.00 6,575,090.00 48.00 48.00 25,112,632.00 15.00 15.00 4,734,945.00 50.00 50.00 20,627,498.00 6.00 5.00 1,599,710.00 84.00 83.00 79,701,332.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/08/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน