ข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2559 ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
สำหรับค่าก่อสร้างและเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก(พัฒนาโรงเรียนแม่เหล็ก) ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนหน่วยที่ได้รับจัดสรร822900722400922300860200163100129500043410058320027470026690056880048990061850037110049090037600011080003350000
ราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการราคา/รายการ
จำนวน(โรง)จำนวนรายการจำนวนเงิน(บาท)(1)บ้านพักครู 203/27(2)บ้านพักครู 205/26(3)บ้านพักครู 207(4)ฟ. 1/42 (สนามฟุตบอล) (5)ลานกีฬาอเนกประสงค์ กรมพลศึกษา(6)สนามกีฬาอเนกประสงค์(7)สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA(8)สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) (9)สปช. 603/29 (ส้วม)(10)สปช. 604/45 (ส้วม) (11)สปช. 605/45 (ส้วม)(12)ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49(13)ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 (14)ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49(15)ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49(16)อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง)(17)อาคารห้องสมุด - ICT(18)งบอุดหนุน
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นาย 3 17 21,891,300 1 1 3 2 2 2 3 3
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี 4 21 27,751,600 1 2 1 3 3 3 4 4
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน 1 5 6,862,400 1 1 1 1 1
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ 2 12 15,169,600 2 2 2 2 2 2
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายรัฐอิสรา กงวงษ์ (รักษาราชการแทน) 2 9 13,679,000 1 1 2 1 2 2
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา 3 10 16,149,800 1 2 1 1 1 1 3
7ประถมศึกษาเลย 2ว่าง 1 7 8,186,000 1 1 1 1 1 1 1
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน 1 7 7,028,000 1 1 1 1 1 1 1
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย 2 14 14,876,800 2 1 2 1 2 2 2 2
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง 2 12 14,782,000 1 2 1 1 1 1 1 2 2
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง 2 8 12,800,300 1 2 1 2 2
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายกฤตชญา วิเชียรเพริศ (รักษาราชการแทน) 0 0 0
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ 2 8 12,330,300 1 2 1 1 1 2
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์ 1 3 5,076,500 1 1 1
15ประถมศึกษานครพนม 1นายกรัยสิทธิ์ พ่อสาร (รก. ผอ.สพป.นพ.1) 2 13 16,022,800 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2
16ประถมศึกษานครพนม 2นางศันสนีย์ ชูแหวน 2 11 14,301,800 1 1 1 1 1 1 1 2 2
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร 2 12 14,990,000 1 1 2 1 1 2 2 2
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ 1 6 7,445,600 1 1 1 1 1 1
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ 2 13 15,612,900 1 1 2 1 1 1 2 2 2
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์ 1 6 7,474,200 1 1 1 1 1 1
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศ 2 10 13,423,900 1 2 1 1 1 1 1 2
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายนฤทธิ์ คงนาน (รก.ผอ.สพป.ขก2) 2 9 12,472,400 1 1 1 1 1 2 2
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม 3 16 21,829,100 1 1 3 1 2 2 3 3
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา 3 12 17,384,100 1 2 1 1 1 1 2 3
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นางสาวอนัญญา คำยา 3 15 19,170,900 3 3 3 3 3
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1นางสุภารีย์ โพนเงิน รก.ผอ.สพป.มค.1 2 10 12,549,500 1 1 1 1 1 2 1 2
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์ 2 8 11,058,100 1 1 1 1 1 1 2
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ 1 5 6,862,400 1 1 1 1 1
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายสกล คามบุศย์ 1 4 5,651,600 1 1 1 1
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง 1 2 4,210,200 1 1
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร 3 17 21,211,300 1 2 2 1 1 2 3 2 3
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 2 3 13 18,971,200 1 2 3 1 1 1 1 3
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 4 11 20,031,800 1 2 1 1 2 4
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1 1 5 6,614,000 1 1 1 1 1
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายวิชา มานะดี 1 6 7,556,700 1 1 1 1 1 1
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นางสาวพรพิมล เปล่งคงคม 2 11 14,772,100 1 1 2 1 1 1 2 2
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง 1 6 7,349,900 1 1 1 1 1 1
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม 1 5 6,862,400 1 1 1 1 1
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด 0 0 0
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน 1 6 7,440,900 1 1 1 1 1 1
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายลวด แก้วไธสง (รองฯ รก.) 1 5 5,329,900 1 1 1 1 1
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง 0 0 0
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม 1 3 4,834,000 1 1 1
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นางภนิดา สั 1 5 5,580,300 1 1 1 1 1
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายอภัย ไพรสินธ์ุ รักษาการ ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 1 7 8,156,700 1 1 1 1 1 1 1
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติ (รก.ผอ.สพป.สร.2) 2 14 16,157,400 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ 1 7 8,445,000 1 1 1 1 1 1 1
48ประถมศึกษายโสธร 1นายบุญโฮม จิตต์เพียร 1 4 5,567,400 1 1 1 1
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา 2 13 15,313,800 2 2 1 1 1 1 1 2 2
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายธีระพงษ์ บุษบงก์ (รักษาราชการแทน) 2 10 14,410,300 2 2 1 1 2 2
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม 2 11 12,919,000 1 1 1 2 2 2 2
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3 1 6 7,456,200 1 1 1 1 1 1
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี 0 0 0
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด 2 15 16,246,300 2 2 1 2 1 1 2 2 2
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์ 5 22 31,310,700 3 4 1 1 2 1 2 3 5
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด 1 5 6,242,200 1 1 1 1 1
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี 1 7 7,784,000 1 1 1 1 1 1 1
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์ 1 7 8,119,400 1 1 1 1 1 1 1
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5นายดุสิต สมศรี รก.ผอ.สพป.อบ.5 2 13 15,868,300 1 2 2 1 1 1 1 2 2
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี 1 6 7,722,600 1 1 1 1 1 1
61ประถมศึกษาอุดรธานี 1 2 7 10,830,900 1 2 1 1 2
รวม 103 532 696,147,800 24 15 13 36 7 71 21 8 2 1 13 15 48 15 50 6 84 103
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/08/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน