wwwwasf
ข้อมูลความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคอิสาน
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จำนวนรายการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเมื่อคลิกupdate จำนวนรายการและงบประมาณที่ทำสัญญา การจ่ายเงินตามงวดงาน
จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณรับจัดสรร รับทราบ(นับคลิกupdate) จำนวนรายการจัดสรร จำนวนงบประมาณจัดสรร จำนวนรายการทำสัญญา จำนวนงบประมาณทำสัญญา งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว งานงวด1จ่ายแล้ว รวมจ่ายเงินตามงวดงาน
1ประถมศึกษาหนองคาย 1นายอัมพร พินะสา266,792,20026266,792,200266,412,5003,026,600003,026,600
2ประถมศึกษาหนองคาย 2นายภัญญู ภูริศรี6520,137,000656520,137,0006518,878,8278,665,458008,665,458
3ประถมศึกษาบึงกาฬ 1นายธีรพงษ์ สารแสน9925,806,800999925,806,8009824,778,25016,140,671264,000163,10016,567,771
4ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์8222,732,300828222,732,3008220,485,3819,032,051009,032,051
5ประถมศึกษาหนองบัวลำภู 2นายรัฐอิสรา กงวงษ์5719,977,000575719,977,0005718,135,92912,804,629444,000013,248,629
6ประถมศึกษาเลย 1นายรอง ปัญสังกา5720,370,500575720,370,5005719,406,3907,227,900007,227,900
7ประถมศึกษาเลย 2นายสุภชัย จันปุ่ม6921,854,100696921,854,1006920,438,06211,312,234340,000011,652,234
8ประถมศึกษาเลย 3นายบุญสม โพธิ์เงิน246,733,00024246,733,000236,561,4004,311,500004,311,500
9ประถมศึกษาอุดรธานี 2นายพรชัย โพคันโย5520,697,000555520,697,0005418,484,40012,949,9021,033,200013,983,102
10ประถมศึกษาอุดรธานี 3นายสมุทร สมปอง5914,921,600595914,921,6005814,143,50010,865,141492,660011,357,801
11ประถมศึกษาอุดรธานี 4นายเกิดมี สอนเมือง5723,769,900575723,769,9005622,631,4408,775,740008,775,740
12ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 1นายกิตติพศ พลพิลา 6017,891,200606017,891,2005916,305,00015,818,9000015,818,900
13ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 2นายภูมิพัทธ เรืองแหล่7621,431,300767621,431,3007619,601,92915,270,0290015,270,029
14ประถมศึกษากาฬสินธุ์ 3นายวันชาติ บัวสิงห์8021,730,400808021,730,4008021,125,20015,475,530335,520288,96016,100,010
15ประถมศึกษานครพนม 1นายเพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร10026,353,80010010026,353,80010025,929,64415,309,9670015,309,967
16ประถมศึกษานครพนม 2นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช8325,902,700838325,902,7008324,894,72812,352,720293,940012,646,660
17ประถมศึกษามุกดาหาร -นายมารุต อุปนิสากร4011,105,600404011,105,6004010,944,60010,149,2000010,149,200
18ประถมศึกษาสกลนคร 1นายเทวรัฐ โตไทยะ6621,737,300666621,737,3006620,920,4009,904,100009,904,100
19ประถมศึกษาสกลนคร 2นายไพรวัลย์ จันทะนะ307,246,40030307,246,400296,979,5006,710,700006,710,700
20ประถมศึกษาสกลนคร 3นายจุฬา ชิณวงศ์5816,249,100585816,249,1005816,014,8007,318,800007,318,800
21ประถมศึกษาขอนแก่น 1นายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย3715,407,700373715,407,7003712,720,94310,942,4431,185,700592,80012,720,943
22ประถมศึกษาขอนแก่น 2นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง8223,283,800828223,283,8008221,775,12219,167,9782,136,054021,304,032
23ประถมศึกษาขอนแก่น 3นายศุภสิน ภูศรีโสม9624,919,800969624,919,8009523,992,90011,339,8000628,00011,967,800
24ประถมศึกษาขอนแก่น 4นายกิตติพศ พลพิลา6621,801,200666621,801,2006620,207,09915,893,100512,400315,20016,720,700
25ประถมศึกษาขอนแก่น 5นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์4116,312,300414116,312,3004115,635,7995,782,720005,782,720
26ประถมศึกษามหาสารคาม 1ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา162,961,70016162,961,700162,961,7002,959,750002,959,750
27ประถมศึกษามหาสารคาม 2ดร.บวร เทศารินทร์8222,726,000828222,726,0008221,493,95418,454,2900018,454,290
28ประถมศึกษามหาสารคาม 3นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์265,180,90026265,180,900193,780,6002,371,500002,371,500
29ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 2นายสกล คามบุศย์9723,398,600979723,398,6009523,051,11823,051,1180023,051,118
30ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 3นายอนุพงษ์ หมวดเมือง309,888,00030309,888,000298,636,7006,571,300006,571,300
31ประถมศึกษาชัยภูมิ 1นายธนชน มุทาพร7927,139,600797927,139,6007925,638,78023,050,1010200,00023,250,101
32ประถมศึกษาชัยภูมิ 29325,709,400939325,709,4009353,184,25913,477,799257,66079,17013,814,629
33ประถมศึกษาชัยภูมิ 3นายนิวัฒน์ แก้วเพชร5617,038,400565617,038,4005515,836,0298,369,800008,369,800
34ประถมศึกษานครราชสีมา 1นายไพศาล วุทฒิ3213,922,300323213,922,3003213,292,2649,043,6303,118,434270,00012,432,064
35ประถมศึกษานครราชสีมา 2นายวิชา มานะดี7521,954,500757521,954,5007521,257,58020,056,560951,420249,60021,257,580
36ประถมศึกษานครราชสีมา 3นายสุเทพ พวงเกาะ รอง ผอ สพป รักษาราชการแทน ผอ สพป6622,123,700666622,123,7006621,347,69610,466,1601,590,120012,056,280
37ประถมศึกษานครราชสีมา 4นายพิเสิษฐ์ ชดกิ่ง7024,837,500707024,837,5007024,907,12617,046,686725,940576,00018,348,626
38ประถมศึกษานครราชสีมา 5นายจัตุพร บุญระดม5616,333,800565616,333,8005616,145,80015,245,960416,520483,32016,145,800
39ประถมศึกษานครราชสีมา 6นายสนอง สุดสะอาด6924,066,200696924,066,2006923,678,89022,468,750294,540022,763,290
40ประถมศึกษานครราชสีมา 7นายพีรพงศ์ สุรเสน3812,277,900383812,277,9003811,545,2008,220,492315,00008,535,492
41ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 1นายสมศักดิ์ ชอบทำดี9626,700,200969626,700,2009424,891,1008,475,900008,475,900
42ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 2นางภานิชา อินทร์ช้าง255,707,20025255,707,200255,608,4005,616,500005,616,500
43ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 3นายสง่า ศรีราม5517,950,700555517,950,7005516,969,00011,011,6001,480,130012,491,730
44ประถมศึกษาบุรีรัมย์ 4นายศักดา จันทร์ฝอย225,135,90022225,135,900225,135,9005,135,000005,135,000
45ประถมศึกษาสุรินทร์ 1นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ10030,569,20010010030,569,20010030,347,30319,040,655293,940019,334,595
46ประถมศึกษาสุรินทร์ 2(รก.ผอ.สพป.สร2)นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร203,899,40020203,899,400203,899,4003,701,400003,701,400
47ประถมศึกษาสุรินทร์ 3นายคำปุ่น บุญเชิญ5213,934,800525213,934,8005212,558,99910,458,9000010,458,900
48ประถมศึกษายโสธร 1นายชาญชัย รสจันทร์8120,425,800818120,425,8008119,589,80016,147,20050,000815,10017,012,300
49ประถมศึกษายโสธร 2นายประสงค์ สุภา318,175,90031318,175,900318,122,3008,122,300008,122,300
50ประถมศึกษาศรีสะเกษ 1นายชอุ่ม กรไกร9729,326,500979729,326,5009628,252,81213,390,324342,000013,732,324
51ประถมศึกษาศรีสะเกษ 2นายไพบูลย์ ศรีสุธรรม7519,246,700757519,246,7007420,367,39417,940,731248,400331,20018,520,331
52ประถมศึกษาศรีสะเกษ 3นางเยาวลักษณ์ คงพูล7021,569,200707021,569,2007021,627,23013,602,189911,508014,513,697
53ประถมศึกษาศรีสะเกษ 4นายธีรวุฒิ พุทธการี7725,333,500777725,333,5007725,065,7099,947,3031,423,285550,40011,920,988
54ประถมศึกษาอำนาจเจริญ -นายธนัญชัย สายสุด2512,206,600252512,206,6002516,161,4354,160,0112,421,6111,770,0148,351,635
55ประถมศึกษาอุบลราชธานี 1นายโกวิท เพลินจิตต์256,720,00025256,720,000256,654,2634,189,763004,189,763
56ประถมศึกษาอุบลราชธานี 2นายอภินันท์ บุญรอด7523,650,400757523,650,4007420,436,14018,071,4400018,071,440
57ประถมศึกษาอุบลราชธานี 3ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ นามศรี8127,016,200818127,016,2008126,668,42016,336,3801,180,860017,517,240
58ประถมศึกษาอุบลราชธานี 4นายถาวร คูณิรัตน์5819,00055819,0005819,000819,00000819,000
59ประถมศึกษาอุบลราชธานี 5-ว่าง-5616,230,300565616,230,3005616,543,40011,126,0000011,126,000
60ประถมศึกษาร้อยเอ็ด 1ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี6315,878,700636315,878,7006315,537,05314,753,3250014,753,325
61กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 4100000000000
62กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ 3900000000000
63ประถมศึกษาอุดรธานี 1นายประกอบ จันทรทิพย์288,642,80028288,642,800277,448,3986,182,594006,182,594
64มัธยมศึกษา 21นายคำจันทร์ รัตนอุปการ4011,176,900404011,176,9004010,029,6806,350,780006,350,780
65มัธยมศึกษา 22นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก6828,034,100686828,034,1006824,126,0067,064,886553,050737,4008,355,336
66มัธยมศึกษา 23นายเสถียร แสนอุบล5821,265,600585821,265,6005820,352,0007,304,0031,080,210287,8008,672,013
67มัธยมศึกษา 24นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัค3410,456,900343410,456,900349,992,0002,983,826002,983,826
68มัธยมศึกษา 25นายสายัณห์ ผาน้อย6626,188,800666626,188,8006624,259,77116,122,0515,666,9302,470,76024,259,741
69มัธยมศึกษา 26(รก.ผอ.สพม.26)นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพรหม318,475,20031318,475,200318,172,1806,788,5921,383,58808,172,180
70มัธยมศึกษา 27นายโกศล ฐานะ6119,686,600616119,686,6006117,832,4307,820,1801,080,00008,900,180
71มัธยมศึกษา 28นายฤทธา นันทพันธ์3410,497,900343410,497,900349,807,2185,904,8581,405,26007,310,118
72มัธยมศึกษา 29นายอดุลย์ กองทอง308,969,80030308,969,800308,553,6964,360,996664,80005,025,796
73มัธยมศึกษา 30ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์4917,367,800494917,367,8004914,464,8219,379,527325,74009,705,267
74มัธยมศึกษา 31นายชูเกียรติ วิเศษเสนา5017,554,800505017,554,8005017,030,10010,999,160511,170288,84011,799,170
75มัธยมศึกษา 32นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์143,818,80014143,818,800143,801,0152,366,295567,42002,933,715
76มัธยมศึกษา 33-ว่าง-7529,636,800757529,636,8007525,953,25211,448,5120011,448,512
77มัธยมศึกษา 20นายอดิศักดิ์ มุ่งชู5017,649,400505017,649,4005016,320,98310,921,1831,091,400012,012,583
78มัธยมศึกษา 19นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์6424,052,300646424,052,3006421,465,57410,421,2092,482,891012,904,100
รวม 4,333.00 1,338,693,200.00 4,333.00 4,333.00 1,338,693,200.00 4,308.00 1,299,025,620.28 815,866,279.24 39,871,300.50 11,097,664.00 866,835,243.74
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (27/03/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน