ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามุกดาหาร เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมารุต อุปนิสากรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายประภาส ไชยมีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายมนตรี ลาดนาเลารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0872578148
4นายประมวล ตรุวรรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0862368468
5นายเจริญ ศรีสุวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0819649433
6นายณรงค์ โล่ห์คำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0850143733
7นายสุริยะ ใจวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0831448348
8นายวิรัตน์ บรรจงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862211732
9นายสุชาติ บำรุงสวัสดิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0853591079
10นายพรชัย ไชยวิเศษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
11นางพนมพร ดาวมุกดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน0879479933
12นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0897091211
13นายดนัย ศรีวิชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษา0868630581
14นายประสพสุข จันเต็มนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0898629872
15นายเสถียร ถิ่นมุกดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์084475887
16นายถาวร บัณฑิตเสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0810483287
17นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0887171150
18นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0895776878
19นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0872137706
20นางวิหาญ พละพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0813895400
21นายยิ่งศักดิ์ วรโยธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0810631346
22นางสาวภัชรี ภูมิหาทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898412714
23นายพงษ์อำมาตย์ กลางประพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898438167
24นายชัยมงคล สุขสันรุ่งเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0897100624
25นางสมสุข ตรงสุวรรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0811174704
26นางฉวีวรรณ มีสติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0857592972
27นายณรงค์เดช แสนโสมนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0856944655
28นางสาวรินดา แสนเวียนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0899404828
29นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0877720556
30นางสาวปาริชาติ นรจีนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล0857553366
31นางดวงฤดี เผ่าภูไทยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี0850003719
32นายสายันต์ ผาดโผนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี0815744465
33นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0816016081
34นางสาวทองม้วน สุทธิคุณนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0834163290
35นางสาวพรรมณี นาโสกนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0917752210
36นางปราณี เผ่าเพ็งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0850086478
37นางปาลิดา คำพิชิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0862268077
38นางมิตรภูไทย หงษ์เวียงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0831427679
39นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0913478639
40นายสุรทิน อุ่นเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0813805384
41นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0828441851
42นายอภัย ปริปุรณะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0897100746
43นายปัญจพงษ์ สมสาร์นิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0807116318
44นายราเชนทร์ มหานิลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
45นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษา092-7529828
46นางสาวสุลักขณา รักษานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ0872282085
47นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ0894227455
48นายชูกิจ พาพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0925019042
49นางนีรนาท ห้วยทรายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0845187601
50นายทองสุก ส่งเสริมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0895738041
51นางสุคนธ์มาศ บุปผาชาตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0868699148
52นางนวลออง ประยงค์หอมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0898434284
53นายวงค์คำ ถิ่นวันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0956700079
54นางกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา087740539
55นายคะเน อาจวิชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0815444364
56นางสาววิไลพร ยืนยั่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0868620886
57นางสาวพรวีนัส ยอดญานะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0872267447
58นางศรีประนอม จันทร์เพ็งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษา0819455533
59นายภูวไนย อินไชยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0874920663
60นายสุทัย มีสตินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0872312431
61นายราเมศ โภคสวัสดิ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0832834661
62นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
63นางสาวฐิตารีย์ รัชอินทร์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
64นางสาวอนง เสียงเพราะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0801887947
65นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.ศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0832842526
66นางประภาภร ทองคำมีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0840362794
67นางปาริชาติ พันพั่วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศก์0831423126
68นางทวินันท์ ไชยมาโยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ0868559024
69นางสาวสุรีพร ที่ดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ0868606456
70นางยุพา ทิพย์นาคคำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0819268754
71นางสาวบัวจัน ซาเสนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงิน0850880711
72นางสาวสุวรรณา สุขเสถียรโชคเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี0904214656
73นางสาววราภร ทองคำมีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0833478480
74นางดาวสวรรค์ สารีแผลงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี0835614016
75นางพัชราลักษณ์ บางทรายเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ0894480495
76นายอดิศร ก้อนคำครู/ครูผู้ช่วย --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนระบบสารสนเทศ0813431047
77นายดำรงค์ อินทร์อ่อนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0872168758
78นายสังคม กาฬหาวงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0868526385
79นายโกมินทร์ อุประลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0817080870
80นายถาวร ทาสะอาดลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0846835980
81นายประเดิม เมืองโคตรลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ