ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามุกดาหาร เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมารุต อุปนิสากรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายประภาส ไชยมีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายมนตรี ลาดนาเลารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0872578148
4นายประมวล ตรุวรรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0862368468
5นายเจริญ ศรีสุวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0819649433
6นายณรงค์ โล่ห์คำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0850143733
7นายสุริยะ ใจวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.มุกดาหาร0831448348
8นายวิรัตน์ บรรจงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862211732
9นายสุชาติ บำรุงสวัสดิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0853591079
10นายพรชัย ไชยวิเศษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
11นางพนมพร ดาวมุกดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์นโยบายและแผน0879479933
12นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0897091211
13นายดนัย ศรีวิชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษา0868630581
14นายประสพสุข จันเต็มนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0898629872
15นางกรรณิการ์ บัณฑิตเสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0887171150
16นายพงษ์อำมาตย์ กลางประพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898438167
17นายเสถียร ถิ่นมุกดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์084475887
18นางวิหาญ พละพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0813895400
19นางทวิกา บำรุงสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0895776878
20นายยิ่งศักดิ์ วรโยธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0810631346
21นายถาวร บัณฑิตเสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0810483287
22นางประยูรรัตน์ เดชประมวลพลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0872137706
23นายชัยมงคล สุขสันรุ่งเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0897100624
24นางฉวีวรรณ มีสติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0857592972
25นางสาวภัชรี ภูมิหาทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898412714
26นางสมสุข ตรงสุวรรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0811174704
27นายณรงค์เดช แสนโสมนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0856944655
28นางสาวรินดา แสนเวียนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0899404828
29นางจันทร์เพ็ญ กุมภิโรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป0827362050
30นางเพ็ญศิลป์ จันทาพรมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0877720556
31นางสาวปาริชาติ นรจีนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล0857553366
32นางดวงฤดี เผ่าภูไทยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี0850003719
33นางสาวจิตราภรณ์ ทองศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0816016081
34นายสายันต์ ผาดโผนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี0815744465
35นางสาวทองม้วน สุทธิคุณนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0834163290
36นางสาวพรรมณี นาโสกนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0917752210
37นางปราณี เผ่าเพ็งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0850086478
38นางปาลิดา คำพิชิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0862268077
39นางมิตรภูไทย หงษ์เวียงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0831427679
40นายนิพนธ์ ศรีลาศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0913478639
41นายสุรทิน อุ่นเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0813805384
42นางสาวรุ่งนภา แท้สูงเนินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0828441851
43นายอภัย ปริปุรณะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0897100746
44นายปัญจพงษ์ สมสาร์นิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0807116318
45นายราเชนทร์ มหานิลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
46นางสาวสุจิตรา ไตรยวงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงานการจัดการศึกษา092-7529828
47นางสาวสุลักขณา รักษานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ0872282085
48นางสาวอมรรัตน์ กนกตระกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ0894227455
49นางนีรนาท ห้วยทรายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0845187601
50นายชูกิจ พาพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0925019042
51นางสาวผุสดี แสงดารานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นายทองสุก ส่งเสริมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0895738041
53นางสุคนธ์มาศ บุปผาชาตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0868699148
54นางสาวพรวีนัส ยอดญานะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0872267447
55นายคะเน อาจวิชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0815444364
56นางนวลออง ประยงค์หอมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0898434284
57นางสาววิไลพร ยืนยั่งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0868620886
58นายวงค์คำ ถิ่นวันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0956700079
59นางกิ่งปวีณ์ ทิวาพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา087740539
60นางศรีประนอม จันทร์เพ็งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษา0819455533
61นายภูวไนย อินไชยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0874920663
62นายสุทัย มีสตินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0872312431
63นายราเมศ โภคสวัสดิ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0832834661
64นางสาววชิรภรณ์ รัชอินทร์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0935256919
65นางสาวอนง เสียงเพราะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0801887947
66นายเชษฐ์กิตติ แดงอาจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.ศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0832842526
67นางประภาภร ทองคำมีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0840362794
68นางปาริชาติ พันพั่วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศก์0831423126
69นางสาวสุรีพร ที่ดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ0868606456
70นางทวินันท์ ไชยมาโยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ0868559024
71นางยุพา ทิพย์นาคคำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0819268754
72นางสาวบัวจัน ซาเสนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงิน0850880711
73นางสาววราภร ทองคำมีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0833478480
74นางสาวสุวรรณา สุขเสถียรโชคเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี0904214656
75นางดาวสวรรค์ สารีแผลงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี0835614016
76นางพัชราลักษณ์ บางทรายเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ0894480495
77นายอดิศร ก้อนคำครู/ครูผู้ช่วย --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนระบบสารสนเทศ0813431047
78นายดำรงค์ อินทร์อ่อนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0872168758
79นายสังคม กาฬหาวงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0868526385
80นายโกมินทร์ อุประลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0817080870
81นายถาวร ทาสะอาดลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0846835980
82นายประเดิม เมืองโคตรลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ