ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 22
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนกผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศบ.,ศศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0810590116
2นายทวี ทะนอกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มบริหารงานบุคคล081-1179647
3นายสมชัย อุมะวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศบ.,ศศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0819747045
4นายชวรงค์ วงศ์ศรีทารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มอำนวยการ0933202105
5นางสาวฐิติรัตน์ พรหมขจรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0918735765
6นายศรายุทธ วังคะฮาตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0898620041
7นายวีระ ทับบุญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศบ.,ศศม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0862247339
8นางนันทนา พิมพ์สมแดงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0846940700
9นางละม่อม ศิริสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0815451209
10นายเริงณรงค์ ดวงดีแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0821221784
11นายชัยชาญ อ่อนคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0833405533
12นางสาวจีรวรรณ วรางกูรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน083836609
13นายธนศักดิ์ จันทร์พรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษม.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารนิเทศ ติดตามและประเมินผล0819549247
14นายพุฒิชัย อาจวิชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปรัชญาดุษฎีบัณพิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0933248063
15นางศิวรักษ์วรชุม เปี่ยมลาภโชติกุลศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0815749853
16นางกอบจิตต์ อุ่นชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศบ.,ศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0895692663
17นายภูกิจ ภัคธนาดิษกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0871218259
18นางสมร หอระพร้อมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0985853105
19นางจิราพัชร จันทนปุ่มศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษศศบ.,ศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0899441355
20นางธนัชญา นามเหลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0933281739
21นางสุจิตรา ไชยวงศ์คตศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษศศบ.,ศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0894188834
22นางลลิดา ชาเรืองเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0828355606
23นางสิริพร วิลาศรีศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0807671717
24นายกิติศักดิ์ โสตาภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0885624016
25นางยุพา คมขาวนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศบ.,ศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการอำนวยการ0898422234
26นางปฐมาภรณ์ แพงดีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคศม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการอำนวยการ0872317431
27นางสุรภี พรหมดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0896178488
28นายนาคินทร์ รัตนะวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0841038978
29นายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน์นิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานนิติกร0810495167
30นางจีระนันท์ เมืองจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0818732217
31นางสาวแจ่มจันทร์ ภูบุญอิ่มเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน0827421959
32นายวิชัย ประกิ่งไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0862303238
33นางกัลยา สำรองพันธ์ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0879900521
34นางสาวจันทร์สมร สูงเทิงไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0812546797
35นายชัยกัมพล มะโนชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0857668366
36นางกรรณิการ์ เขียวขำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0862188562
37นางบัณฑิตา ภูครองหินนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0843838498
38นายณฐกร วงศ์จันลานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0885511228
39นางจิญากร จันทร์สีมาวรรณนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0870566463
40นางสายทิพย์ วงศ์พนารัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน087353588
41นางสันทนา บางทรายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0868613469
42นางสาวสุภัคศร รินทสมบัตินักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0854525709
43นางสาวอาภัสรา สุวรรณโชติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0892785844
44นางวิลาวัลย์ พุทธาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0861043274
45นางสาวเพ็ญธิภา สีสาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารบริหารการเงินและสินทรัพย์0856803990
46นางสาวดรุณี เหมเมืองไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล
47นางสาวปาริฉัตร สุวรรณศักดิ์ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการอำนวยการ0850088422
48นางจีรวัฒน์ วงศ์คำสีไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการอำนวยการ0973202638
49นายสมชาย นิวงษาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0847889617
50นางสาวพันธ์นิตา คำซาวไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0813204418
51นางสาวพรพรรณ ตามาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0933023703
52นางสาวศรีประไพ สายสะอาดไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0934692717
53นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการอำนวยการ0857617799
54นายวิจิตร พงศ์สุภาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการอำนวยการ0836661124
55นายชาญสิทธิ์ ดวงจำปาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการอำนวยการ0945789454
56นางสาวนฤทธิ์ชลา มูลโคตรไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์0951690559
57นางสาวปริชาติ คำเห็นไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0913545431
58นางสุฤมล พลชาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป อำนวยการอำนวยการ0862252185
59นางเอราวัน สุพรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการงานทั่วไป นโยบายและแผนนโยบายและแผน0859283645
60นายทองจันทร์ ก่อพิมพ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0968237941
61นายประหยัด สีสาไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0831487310
62นางสาววิมลรัตน์ ดวงตาไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0832918478
63นายจารึก พิมพ์เสนไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0880655038
64นางสาวอรดี อ่อนอุดไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0810531343
65นายสายันต์ แก้วกงพานไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการอำนวยการ0903473433