ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายคำพันธ์ อัครเนตรรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
2นายสุทธิรักษ์ จันปุ่มรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
3นายอรรถกานต์ อรุณไพรรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4นายบุรินทร์ วรรณวงศ์นักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
5นางสาวชลันธร ภูมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนรก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0817683018
6นายสถาพร ชูทองรัตนะนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
7นายทนงชัย บัวทองนักวิชาการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
8นายไกรทอง ต่ออำนาจนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
9นางวิไลวรรณ สิทธินักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
10นางจิรารัตน์ ทิพย์ศรีนายช่างโยธา หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
11นางพิศมัย สุวรรณมาโจ ค.บ. (การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12นางพัชรี สุวรรณอำไพ ค.บ.(ภาษาไทย)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
13นายธนัทชัย ไชยปัญหา ค.บ.(เกษตรศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร (ว)บุคลากร (ว)
14นางสาวลัดดา ภูมิวัฒน์ วท.บ.(จิตวิทยา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
15นายชัยมงคล อุปวงษานักวิชาการคอมพิวเตอร์ --คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
16นางปิยะนาฏ ทองหมั้นเจ้าพนักงานพัสดุ กศ.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในอาจารย์ 2 ระดับ 7อาจารย์ 2 ระดับ 7
17นางสาวปิยะนาถ อุติลา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
18นางศันสนีย์ ชูแหวน ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
19นายวิชิต ใจช่วง ปวส.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
20นางดรุณี นาคะนคร ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
21นางจุฑามณี หอยตะคุ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
22นางวิภาพร ธนาบูรณ์ ค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
23นางปิติพร พานิชกิจ ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24นางสาวจันทนา จิตพิมพ์ ศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
25นายนงชัย ปะกิ่งลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถสำนักงาน
26นายอดิศักดิ์ อภัยโส ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับถรยนต์
27นายอธิ ติยะบุตร ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับถรยนต์
28นายคมกริช เนาวรัตน์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับถรยนต์