ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายคำพันธ์ อัครเนตรรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
2นายสุทธิรักษ์ จันปุ่มรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
3นายอรรถกานต์ อรุณไพรรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4นายสถาพร ชูทองรัตนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
5นายพงษ์ศักดิ์ เอกจักรแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
6นายสมานชัย สุวรรณอำไพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเศรษฐกิจพอเพียง042599435
7นายบุรินทร์ วรรณวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
8นางวิไลวรรณ สิทธิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
9นายทนงชัย บัวทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
10นายไกรทอง ต่ออำนาจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
11นางนิภาวรรณ เดชบุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฐมวัย
12นางอุไรวรรณ เคนไชยวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
13นางสาวชลันธร ภูมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนรก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0817683018
14นางจิรารัตน์ ทิพย์ศรีเจ้าพนักงานธุรการ --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
15นางพิศมัย สุวรรณมาโจ ค.บ. (การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16นางพัชรี สุวรรณอำไพ ค.บ.(ภาษาไทย)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
17นายธนัทชัย ไชยปัญหา ค.บ.(เกษตรศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร (ว)บุคลากร (ว)
18นางสาวลัดดา ภูมิวัฒน์ วท.บ.(จิตวิทยา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
19นางสาวอรปภา กวดวงศ์ษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
20นางสาวจันทนา จิตพิมพ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
21นางปิยะนาฏ ทองหมั้นนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน
22นางสาวปิยะนาถ อุติลา ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
23นางศันสนีย์ ชูแหวน ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
24นายวิชิต ใจช่วง ปวส.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
25นางจุฑามณี หอยตะคุ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
26นางวิภาพร ธนาบูรณ์ ค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
27นางปิติพร พานิชกิจ ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
28นายนงชัย ปะกิ่งลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถสำนักงาน
29นายอดิศักดิ์ อภัยโส ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับถรยนต์
30นายอธิ ติยะบุตร ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับถรยนต์
31นายคมกริช เนาวรัตน์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับถรยนต์