ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกรัยสิทธิ์ พ่อสารรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้บริหาร สพท.0933231060
2นายมงคล รุณธาตุรองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษค.บ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้บริหาร สพท.0833547709
3นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษค.บ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้บริหาร สพท.0897157767
4นายมงคล รุ่งสว่างรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0897092538
5นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.,ศษ.บผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0864556336
6นายสุรัตน์ บุตรดีนักจัดการงานทั่วไป เชี่ยวชาญพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มอำนวยการ0817998112
7นางสาววรินดา บริบาลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0895759502
8นางสุพร เจียร์สุคนธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม. คบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0817394828
9นางอมรรัตน์ สุทธิสารนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชการศึกษา083 1459654
10นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0834515313
11นายนิกุล มณีรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0812626254
12นางวัฒนา กงวิรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0810554761
13นายอำนวย สุทธิคุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0831406198
14นายพรชัย สุวรรณบำรุงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0935278558
15นายทรงวุฒิ ทองกาสีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0817608471
16นางลัคนา มั่นธรณ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0897120539
17นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0850106882
18นางสาวสถาพร แก้วเคนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0817178036
19นางดวงผกา สุชาติพงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0862420297
20นางรุ่งนภา สุภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. ศษ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0810531836
21นางสาวกนกวรรณ์ จอกทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการร.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0915565117
22นางจันทนีย์ ชูจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน083 4045681
23นางจารุณี ภูนากรมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.,ปว.ค.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมฯ0847886752
24นางสาวประภาพร เจริญทัศน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.,บธ.บ, บธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมฯ0819755186
25นางรัตนา แก้วเครือศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ. คบหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0810561577
26นางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฎเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ0899667073
27นายสงวนศักดิ์ แสงผาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0613036715
28นางพรรณวดี มณีรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0813693233
29นายผล สังข์สนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0885573839
30นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0899408428
31นางพุทธวรรณ ราชอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ0819548105
32นางชฎาพร อุปลีพันธุ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0815463171
33นางสุภาสินี นาธิราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0951463566
34นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0813927622
35นางจันทร์สุดา บุญวารนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0813208688
36นางพรรณิภา ปัจจุสานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0897094060
37นางสาวรุ่งอรุณ ศิริอำนาจนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0859093972
38นางสาวปริศนา พุทธบาลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0814712531
39นายสุวิทย์ อิ่มเติมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0895753656
40นางนิตยา นพเสาร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0934520009
41นางนงนุช เสตฐานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0985524989
42นางกรรณิการ์ แสนธิราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. , ปว.ค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0862307758
43นางสาวนิตยาภรณ์ เสนธิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0638935442
44นางสาวศรีสุวรรณ ซองทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0804213422
45นางวารี สุริยนต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. ปว.ค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมฯ0812610928
46นายสัมฤทธิ์ พิมพะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมฯ0981960279
47นางรุจิรา พงสุภาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศฯ0880381368
48นางสาวเรียม อัคนาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0862441620
49นายคูณมี สุริยนต์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0834057682
50นางสมคิด นริสารเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0859257589
51นายพิชัย ใสส่องไม่กำหนด ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0862273478
52นายคชธร ศรีวงษาเจ้าพนักงานธุรการ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0817393793
53นายทนงศักดิ์ สามารถเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน-ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ0996387718
54นายกฤษฎา ต้นสูงไม่กำหนด ---นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ0846847951
55นายประเสริฐ แสงชมภูไม่กำหนด ---นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำ0895701666