ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษานครพนม เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมารุต อุปนิสากรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.นพ.1 (บริหาร สพป.นพ.1)09-1020-1128
2นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการอำเภอ
3นายมงคล รุณธาตุรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา สปอ.นาแกผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
4นายรัฐศาสตร์ กองสินแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษา สปอ. ธาตุพนมผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
5นายกรัยสิทธิ์ พ่อสารรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ช่วยผู้อำนวยการ
6นางสุวณีย์ ศรีวรมย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ครู 2นักวิชการศึกษา
7นายชัยยุทธ เพ็ชรวงษ์ ศศ.บ., ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
8นางจันทนีย์ ชูจันทร์ไม่กำหนด --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
9นางสาวปรารถนา ปลื้มภิรมย์นาฎนักประชาสัมพันธ์ บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักวิชาการพัสดุนักวิชาการพัสดุ
10นางอมรรัตน์ สุทธิสารนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชการศึกษานักวิชการศึกษา
11นางกนกพร ด้วงคำภานักวิชาการตรวจสอบภายใน บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีนักวิชการศึกษา
12นางนงลักษณ์ เศรษฐพูธ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
13นายสัมฤทธิ์ พิมพะลูกจ้างชั่วคราว ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
14นายสุรพงษ์ จันทร์ บุญนะลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
15นางปรารถนา โพชะโน รป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
16นายทรงวุฒิ ทองกาสี ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17นายธนศักดิ์ ศรีหาจักร น.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์ครู 2 ระดับ 2นิติกร
18นางดวงผกา สุชาติพงค์ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 1 ระดับ 3บุคลากร
19นายศักดิ์สิทธิ์ พุทธี ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
20นายสุรัตน์ บุตรดี กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
21นางอุทุมพร นุรา ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
22นางสุพร เจียร์สุคนธ์ กศ.ม. คบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
23นายนายเฉลิม จักรชุมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา0828488922
24นางพัชรี จักรชุมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา0807666169
25นางนัยนา ศิธินักวิชาการศึกษา ค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26นางจันทร์เพ็ญ สาแก้วนักวิชาการศึกษา ศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 2 ระดับ 6ศึกษานิเทศก์
27นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนนักวิชาการศึกษา ค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นายสุทธิศักดิ์ พรหมจันทร์นักวิชาการศึกษา ศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 2 ระดับ 5ศึกษานิเทศก์
29นางอิศราภรณ์ สิทธิบุตรนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 1ศึกษานิเทศก์
30นายบุญถึง พรมสุ้ยนักวิชาการศึกษา กศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางพัชรินทร์ นวลตานักวิชาการศึกษา ค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
32นายสงวนศักดิ์ แสงผานักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 2ศึกษานิเทศก์
33นายภูมิสิทธิ์ วงศ์ณรัตน์นักวิชาการศึกษา ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
34นายอำนวย สุทธิคุณนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
35นายผล สังข์สนนักวิชาการศึกษา ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ศึกษานิเทศก์
36นางพุทธวรรณ ราชอินทร์นักวิชาการศึกษา ศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 2ศึกษานิเทศก์
37นางรินทิพย์ วารีนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
38นางพรรณวดี มณีรัตน์นักวิชาการศึกษา กศ.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจาร์ 1ศึกษานิเทศก์
39นายพงษ์เพชร ทิพย์วงศ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.,ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาครู 1ศึกษานิเทศก์
40นางวัฒนา กงวิรัตน์นักวิชาการศึกษา ค.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์
41นายปริญญา ปริญญาโชติกุลนักวิชาการศึกษา คบ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
42นายนิกุล มณีรัตน์นักวิชาการศึกษา ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 2ศึกษานิเทศก์
43นางสุจารินี นาธิราชนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดเจ้าหน้าที่ธุรการ
44นางจุฬากรณ์ สาระวิถีเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.,ปว.ค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
45นางสาวประภาพร เจริญทัศน์เจ้าพนักงานธุรการ ศษ.บ.,บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการ
46นางสาวนิตยาภรณ์ เสนธิริเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดเจ้าหน้าที่ธุรการ
47นางเดือนเพ็ญ วังทะพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.,ปว.ค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
48นายคูณมี สุริยนต์ครู/ครูผู้ช่วย ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การคลัง
49นางสาวเรียม อัคนานายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
50นางกรรณิการ์ แสนธิราชนายช่างโยธา บธ.บ. , ปว.ค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
51นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์นายช่างโยธา ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
52นางสาวรุ่งอรุณ ศิริอำนาจนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
53นางสาวกรกฎ ซองทองพนักงานราชการ ค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์นักประชาสัมพันธ์
54นางจันทร์สุดา บุญวารพนักงานราชการ ศศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
55นางสาววรินดา บริบาลลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
56นางรัตนา แก้วเครือศรีลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ. คบวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
57นางสมคิด นริสาร ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
58นางชฎาพร อุปลีพันธุ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
59นางพรรณิภา ปัจจุสานนท์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
60นางนงนุช เสตฐา ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
61นางสาวพัชรินทร์ ธงยศ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการเงินและบัญชี
62นางรุจิรา พงสุภา ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
63นางจารุนันท์ พิมพานนท์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
64นางจารุณี ภูนากรม ศศ.บ.,ปว.ค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
65นางลัคนา มั่นธรณ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ
66นางวารี สุริยนต์ ศศ.บ. ปว.ค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
67นางสุมาลี ไชยสุระ ศศ.บ,ปว.ค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
68นายฉัตรณรงค์ วงศ์พนารัตน์ คบ.,นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นิติกรนิติกร
69นายสุวิทย์ อิ่มเติม น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
70นางสาวปริศนา พุทธบาล ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพิมพ์ดีด 1เจ้าพนักงานธุรการ
71นางสาวสถาพร แก้วเคน ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีบุคลากร
72นางนิตยา นพเสาร์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจาร์ 1 ระดับ 3นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
73นางปฏิมาพร ศิริสวัสดิ์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
74นางรุ่งนภา สุภา บธ.บ. ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
75นางสาวกนกวรรณ์ จอกทอง ร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
76นายฉนอง ศรีวงษา -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
77นายพิชัย ใสส่อง -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
78นายทนงศักดิ์ สามารถ -ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
79นายกฤษฎา ต้นสูง -นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
80นายประเสริฐ แสงชมภู -นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
81นายนิเรศ ใสส่อง หมายเหตุ พนักงานอัดสำเนาบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ