ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 23
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกฤษณะ สิทธิสาทเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม0621088699
2นายทองปาน ศรีอักเศษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0934862266
3นางวาสนา พิพัฒน์ผดุงสินนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0817690982
4นางทิพย์อักษร สิงหกรรมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0817179759
5นางวยุภา ศิรินทร์วงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0885614061
6นางสุกัญญา สุทธิอาจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน
7นางมณีรัตน์ พั่วโพธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการศึกษา0819642520
8นางจีรวรรณ ราชพิลาไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0818714191
9นายวิกรานต์ ศรีอักเศษศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศ0898615955
10นางเอื้อมพร บัวดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0898413069
11นางศรีสุมา จันทร์พรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0847394268
12นายสุรพร พงษ์สุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0956536910
13นางประพิณพักตร์ ธุระนนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0981027932
14นางณัฐฎฎาณี ภวิลพีโชบลกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0805419924
15นางประทินทิพย์ พรไชยยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0929459395
16นางวัชราภรณ์ อินธิปีกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ0810587392
17นายนายวฉชพรรค บรรลือนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0818712021
18นางสาวชลธิชา กระแสศิลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการระบบเครือข่ายอินเตอร์เน้ต0818702021
19นางสาวพรนิภา หาญมนตรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0927525924
20นางศุพิชญ์ชาญ์ พองพรหมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารบุคคล0619719291
21นางศุพิชญ์ชาญ์ พองพรหมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารบุคคล0619719291
22นางอัมพร เฉลิมชาตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0885718677
23นายอเนก ปักเศษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล0896167150
24นางสมบูรณ์ บุญสุระนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0819776560
25นายบุญชู ใยวังหน้านิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0885484618
26นางจารุวรรณ ศรีอาจ เดชราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0885610065
27นางสุพรรณี ศรีืทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0817299084
28นายกิตติศักดิ์ สุรเสียงนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการศึกษา0994691516
29นางกนกกร ทองทิพย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการศึกษา0887306825
30นางสาวนวัชยา สมบัตินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0810558730
31นางสาวจิรัชยา มนต์คาถาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการกลุ่ม0895721916
32นางอุษณีย์ ราชพิลาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม0884924099
33นายวรวิทย์ ดันมีแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเอกสารงานสารบรรณ0810515858
34นางสาวพัชราภรณ์ ประเทพาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม0986078549
35นางสาวจงใจ ต้นโพธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม0810174094
36นางสาวสุรางคนางค์ โกศัลวัฒน์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0878551191
37นายภานุวิชญ์ หาดทวายกาญจน์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการกลุ่ม08232868712
38นางสาวมลิฉัตร อ่อนจงไกรลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการกลุ่ม0908593192
39นางเนตรชนก ศรีบ้านโพนลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่ม0804056345