ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจุฬา ชิณวงศ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.สกลนคร เขต 3042-792135
2นายสุพัฒน์ พรมวังรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา042-792132
3นายไตรทอง สืบเชื้องามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล042-792131
4นางสุรางค์ คำมุขรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน042-792135
5นายอนุกูล ทองนุ้ยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์042-792134
6นายฉลอง เหง้าละครรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ042-792133
7นายพลชัย ชุมปัญญารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา042-792118
8นายศิริพงษ์ พาดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ042-792244
9นายปรีชา เดือนนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
10นายพุฒิวงศ์สิริ ไชยยศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษแนะแนวผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244
11นายจรัส ไชยวารีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษนิติศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
12นายจำลอง ดาวเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนฯ042-792132
13นายถนัดชัย สุรภักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรัฐศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ042-792132
14นางอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118
15นางจรัญญา สารสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนฯ042-792135
16นางเพียงใจ คำสกุลวงศ์ชื่นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสคณิตศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134
17นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสการบัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในฯ042-792135
18นางศรีวิไล ไชยยศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
19นางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-7921323
20นายบุญไทย แสนอุบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
21นางพลอยนภัส(นิกาพฤกษ์) ทัศนพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษจิตวิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
22นายปริญญา อุปลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิจัยและสถิติการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
23นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
24นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
25นางนิติพร ศรีโนนยางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
26นางยุวดี ชุมปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
27นายณัฐพงศ์ ไตรโยธีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
28นางสาววิริยา บาลตำบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
29นายวัชระ คำพลงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
30นางสาวรุ้งณพัชร์ อิทธิเดชธีรนันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
31นายสุทธิศักดิ์ สุทธิอาจนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244
32นางพันทอง สิทธิวังนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบรรณารักษ์ศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244
33นางธัญญรัศม์ เพ็งพันธ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244
34นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการสอนภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244
35นางสมพร ยะสุราชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์042-792135
36นางสาววริศรา พูนเจริญผลนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์042-792135
37นางสาวยงค์ชัย บงบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134
38นางสาวศศินันท์ บุตทศนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134
39นางสุภาพร บุตรนอกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134
40ว่าที่ร้อยโทอัศวิน แสงพรหมศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษพลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
41นางวิภาดา ตระกูลเจริญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิทยาศาสต์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
42นางนาตกา ผิวโพนม่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
43นายสกล ชัยทวีกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
44นางวิสนี พรมแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
45นายสมสวาท ประเสริฐสังข์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
46นางปรินดา สุรภักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
47นายทนอง ผาเพียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
48นางสาวพรทิวา บุญโยธานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
49นางนนทนา แก้วจุลลานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
50นายภูวนิตย์ เดือนนิลนิติกร ชำนาญการเทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมายฯ042-792131
51นายออมสิน ขาวสะอาดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษเกษตรกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลฯ เชิงประจักษ์042-792132
52นางสงวน หีบแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนฯ042-792132
53นางคนึงนิช ผาสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณฯ042-792132
54นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการการตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานบริหารทั่วไป และงานเลขานุการ042-7921323
55นายเวนิช แง่มสุราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลฯ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์/ระบบออนไลน์042-7921323
56นายนิยม สมบัติวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษนิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมายฯ042-792131
57นางสุกัลยา ทองนุ้ยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118
58นางสุทธิมา สารีบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118
59นางศุจิกา อ้วนละมัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118
60นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118
61นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118
62นายจรัญ สุภาพันธ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118
63นายชูเชิด ชนะโชติสกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน042-792135
64นางสาวอรอุมา จันทร์มนตรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนฯ042-792135
65นางสาวปานัดดา พลวิเศษเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
66นางสาวจิราพร เลิศลำหวาน(คิอินธิ)เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133
67นางปิยะพร พรมวังเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244
68นางสาวจีรวรรณ เชื้อเวียงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134
69นางสาวใจเดียว สืบศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134
70นางนิยะดา ภูลวรรณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสพลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134
71นายพิชิตชัย แสนอุบลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134
72นางสาวนฤมล ขันติวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131
73นายเมธา เตียงชัยลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118
74นางพิศมัย เลขาโสภณลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน042-792135
75นายณัฐวุฒิ ขันติยูลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ042-792132
76นายลือชัย แจ้งไชยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244
77นายสนิท อุปทุมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244
78นายทรสวรรค์ อ้วนละมัยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244
79นายจิรทีปต์ จันทมาลาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244
80นายเทพณรงค์ บัวศรีลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244
81นางวิไร เพิ่มอร่ามลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244
82นายสรรเสริญ ศิลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริหารทั่วไป042-792244
83นางพรทิพย์ แสงมีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244
84นายศราวุฒิ สุวะรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244
85นายไพศาล สุขะลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244