ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจุฬา ชิณวงศ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพป.สกลนคร เขต 3042-792135
2นายสุพัฒน์ พรมวังรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน,ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา042-792132
3นายไตรทอง สืบเชื้องามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล042-792131/084-9574633
4นางสุรางค์ คำมุขรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน042-792135/095-1691401
5นายอนุกูล ทองนุ้ยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์042-792134 / 081-2605828
6นายฉลอง เหง้าละครรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ042-792133
7นายพลชัย ชุมปัญญารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา042-792118/089-9407871
8นายศิริพงษ์ พาดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ042-792244/082-3082288
9นายปรีชา เดือนนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/085-7430606
10นายพุฒิวงศ์สิริ ไชยยศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษแนะแนวผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244/086-8500524
11นายจรัส ไชยวารีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษนิติศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/087-2314348
12นายจำลอง ดาวเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนฯ042-792132
13นายถนัดชัย สุรภักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรัฐศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ042-792132/081-8719062
14นางอาละดิลล์ พรหมสาขันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/088-5250802
15นางจรัญญา สารสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนฯ042-792135/087-8675116
16นางเพียงใจ คำสกุลวงศ์ชื่นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสคณิตศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134/081-9546496
17นายกิตติศักดิ์ ณ นครพนมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสการบัญชีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายในฯ042-792135
18นางโศรดา พรหมสาขา ณ สกลนครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-7921323/090-9867767
19นายบุญไทย แสนอุบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/094-4635156
20นายทวีทรัพย์ มาละอินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/087-9491124
21นางพลอยนภัส(นิกาพฤกษ์) ทัศนพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษจิตวิทยาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/097-9744951
22นายศักดิ์พงษ์ วรรณวาสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/089-4206212
23นางยุวดี ชุมปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/085-6937681
24นายณัฐพงศ์ ไตรโยธีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/081-9758048
25นางนิติพร ศรีโนนยางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/083-3680303
26นางศรีวิไล ไชยยศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/081-9659234
27นางสาววิริยา บาลตำบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/086-8540845
28นายวัชระ คำพลงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/097-3163609
29นายปริญญา อุปลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิจัยและสถิติการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/089-5693621
30นางธัญญรัศม์ เพ็งพันธ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244/061-0629765
31นางสาวจินดา แสนสุริวงศ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการสอนภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244/087-9361666
32นายสุทธิศักดิ์ สุทธิอาจนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244/083-6769508
33นางพันทอง สิทธิวังนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบรรณารักษ์ศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244/088-5111391
34นางสาววริศรา พูนเจริญผลนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์042-792135/061-6899856
35นางสมพร ยะสุราชนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์042-792135/081-0495249
36นางสาวศศินันท์ บุตทศนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134
37นางสาวยงค์ชัย บงบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134/086-2272732
38นางนาตกา ผิวโพนม่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/081-9545872
39นางปรินดา สุรภักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/083-2896886
40นายสกล ชัยทวีกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/081-8729575
41นางวิภาดา ตระกูลเจริญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิทยาศาสต์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/086-2543322
42นายสมสวาท ประเสริฐสังข์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/080-1994976
43นางวิสนี พรมแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/089-7091585
44นางนนทนา แก้วจุลลานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/084-4281192
45ว่าที่ร้อยโทอัศวิน แสงพรหมศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษพลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคลฯ042-792131/096-9030122
46นางสงวน หีบแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนฯ042-792132/089-8406912
47นางคนึงนิช ผาสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณฯ081-3808037
48นางสาวจิราภา ปิ่นทะวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการการตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานบริหารทั่วไป และงานเลขานุการ089-7877709
49นางศิริพันธุ์ บุปผาเวียงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/095-9324559
50นางศุจิกา อ้วนละมัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/097-3127154
51นางสาวพัทธนันท์ สุวรรณสนธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/095-1683166
52นางสุทธิมา สารีบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/087-2373039
53นางสุกัลยา ทองนุ้ยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/089-5741554
54นายจรัญ สุภาพันธ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ042-792118/084-3685176
55นายชูเชิด ชนะโชติสกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน042-792135/083-6649510
56นางสาวอรอุมา จันทร์มนตรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนฯ042-792135/098-5935327
57นางสาวปานัดดา พลวิเศษเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/089-6887199
58นางสาวจิราพร เลิศลำหวาน(คิอินธิ)เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศก์ฯ042-792133/093-8519473
59นางปิยะพร พรมวังเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการฯ042-792244/061-3291474
60นางสาวจีรวรรณ เชื้อเวียงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134/089-5730990
61นางสาวใจเดียว สืบศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134/085-7555119
62นางนิยะดา ภูลวรรณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสพลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134/089-8635577
63นายพิชิตชัย แสนอุบลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ฯ042-792134/089-8715462
64นางพิศมัย เลขาโสภณลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน042-792135
65นายณัฐวุฒิ ขันติยูลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)งานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ042-792132
66นายสนิท อุปทุมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244
67นายจิรทีปต์ จันทมาลาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244/081-0585567
68นายลือชัย แจ้งไชยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244/089-3970822
69นายทรสวรรค์ อ้วนละมัยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานขับรถยนต์042-792244/095-6528858
70นายเทพณรงค์ บัวศรีลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244/098-2078593
71นายสรรเสริญ ศิลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริหารทั่วไป042-792244
72นางพรทิพย์ แสงมีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244
73นายไพศาล สุขะลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244
74นางวิไร เพิ่มอร่ามลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการทั่วไป042-792244