ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไพรวัลย์ จันทะนะผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0818762744
2นายปริวัฎฎ์ พุกพูนรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812636710
3นายวิวัฒน์ สมานชาติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
4นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์
5นายพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
6นายเจริญ ราชโสภารองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
7นายสำราญ ศรีจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0818727437
8นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0819547800
9นายปราณีต ศรีสร้อยรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นายวิวัฒน์ ไขไพวันศึกษานิเทศก์ --ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นายพจน์ กาญจนกัณโหนักจัดการงานทั่วไป --ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
12นางจิตรา ทรัพย์โฉมนักวิชาการเงินและบัญชี --ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0817903783
13นายคำรณ ดินแดงนักทรัพยากรบุคคล --ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0862214745
14นายเกษม คำมุงคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0935518088
15นางกมลทิพย์ ประชานันท์นักวิชาการศึกษา --ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
16นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภูนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
17นายชรินทร์ เจริญไชยศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอนศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0935478878
20นางสาวปรีญา สุทธิโคตรศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818727470
21นางฉายา กองแก้วนักจัดการงานทั่วไป --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0834079311
22นางสุรีย์พร ปาละสานต์นักจัดการงานทั่วไป --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0973198824
23นางสาวชุลีพร สแวนเทนสันนักประชาสัมพันธ์ --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
24นางึณัฏฐนิช ดวงสุภานักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์0910548589
25นายมีศิลป์ ศิษยศาสตร์นักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์0817399719
26นางสาวรัชนี กาญจนะกัณโหนักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายใน0810587770
27นางสาวขวัญตา สุรินทร์นักวิชาการพัสดุ --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
28นางสายใจ ศรีประทุมวงศ์นักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0862285883
29นางนวพร คำแหงพลนักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
30นายวิทวัส พันธ์วงศานักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
31นางบังอร ปรีชานักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
32นายสมคิด ประครองญาตินิติกร --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0981424275
33นางฐิตาภรณ์ แก้วก่านักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0956746614
34นายธนวิชญ์ แก่นท้าวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0830712131
35นางเพียงพธู ธิโสภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0840297677
36นางนภสร มีระหันนอกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0972313006
37นางวิไลวรรณ โง่นแน่นนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0817290924
38นางเกษมณี สานุศิษย์นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0856421594
39นางสุพัชนิดา ตังวายนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางทรงวาด วิราฑูรย์นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางสาวรัชดาพร พัฒคาดเจ้าพนักงานธุรการ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0953082091
42นางสาวพิชชานันท๋ นิธิวิรุฬห์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
43นายพิชญาย์ ไพสีขาวศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0833555939
44นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนครศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812643558
45นางชุติปภา ไตรทิพย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
46นายเรืองยศ พลราชมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
47นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
48นางภิญญาพัชญ์ ไพเรืองโสมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0951696539
49นายทรงศักดิ์ อุปรีย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0933260197
50นายวิวัฒน์ ชาเสนศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
51นายชอบกิจ กนกหงส์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0935546364
52นางสาวสุดารัตน์ ศรีสำราญศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
53นางสาวอัจฉรินทร์ ศรีสร้อยนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0630219788
54นายพิทักษ์ อ่อนสิงห์นักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0882559378
55นางปาริชาติ มณีโชตินักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0956591574
56นายดนัย ศรีวงษานักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
57นางสาวกาญจนา ภาวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0892790354
58นางวิราวรรณ ตันศิรินักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0835619588
59นายอัครเดช สุราชวงศ์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0830063001
60นางจิราวรรณ กาศสนุกนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
61นางสุดี นามบุรีนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
62นางสาวนิภาพร ขันธะวิชัยนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
63นางรุ่งนภา บุราณสารนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
64นางสุชาดา พิณทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
65นางรอยพิมพ์ รัตนานิคมเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
66นางสาวจิราภรณ์ ศรีประชัยเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
67นางทิวาวรรณ กั้วพิสมัยเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0815746673
68นางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
69นางวราภรณ์ ไชยแสงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
70นางสุดารัตน์ ศรีนุกูลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0883024394
71นางสาววราภรณ์ ปลงผาบลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
72นายประกฤษพงษ์ โสมศรีแพงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
73นางสาวธนพร มะณีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์0849541690
74นางสาวปริยากร ปัญญาวันลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
75นางปาจารีย์ โคสพลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน0642791788
76นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
77นายนิกร ศรีประชัยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
78นายวุฒิไกร ดาทองลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0815740519
79นายอิสระ ไชยพงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0854531559
80นายอรุณ บุราณสารลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0872259734
81นายภควัต พลราชมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
82นางสาวศรีประไพ สมสะอาดลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0953082091
83นางพิศมัย ราชประสิทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0834515679