ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไพรวัลย์ จันทะนะผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายปริวัฏฏ์ พุกพูนรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3นายวิวัฒน์ สมานชาติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
4นายสมเกียรติ ศิริวัฒนเมธานนท์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์
5นายพงษ์สวัสดิ์ สาขามุละรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
6นายเจริญ ราชโสภารองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
7นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
8นายสำราญ ศรีจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน
9นายปราณีต ศรีสร้อยรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นางจิตรา ทรัพย์โฉมนักวิชาการเงินและบัญชี --ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
11นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภูนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
12นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอนศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางสาวชุลีพร สแวนเทนสันนักประชาสัมพันธ์ --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
14นางณัฏฐนิช ดวงสุภานักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
15นางสาวขวัญตา สุรินทร์นักวิชาการพัสดุ --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
16นางสายใจ ศรีประทุมวงศ์นักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
17นางบังอร ปรีชานักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
18นางนวพร คำแหงพลนักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
19นางนภสร มีระหันนอกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
20นางวิไลวรรณ โง่นแน่นนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21นางสุพัชนิดา ตังวายนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นางเกษมณี สานุศิษย์นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นางทรงวาด โคสพนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24นางสาวพิชชานันท๋ นิธิวิรุฬห์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางชุติปภา ไตรทิพย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาวอัจฉรินทร์ ศรีสร้อยนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
28นางวิราวรรณ ตันศิรินักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
29นางจิราวรรณ กาศสนุกนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางสาวนิภาพร ขันธวิชัยนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางรุ่งนภา บุราณสารนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นางรอยพิมพ์ รัตนานิคมเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นางสาวจิราภรณ์ ศรีประชัยเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
34นางทิวาวรรณ กั้วพิสมัยเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางสาวสุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
36นางสุดารัตน์ ศรีนุกูลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
37นางสาวปริยากร ปัญญาวันลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
38นางปาจารีย์ โคสพลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
39นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา