ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายไพวัลย์ จันทะนะผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2นายปราณีต ศรีสร้อยรองผู้อำนวยการ สพท. --ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3นาย รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรองผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4นาย รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์
5นาย รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
6นายเจริญ ราชโสภารองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลหัวหน้าการประถมศึกษาผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7นาย รองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนศึกษาธิการอำเภอผู้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่
8นาย รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9นายปริวัฎฎ์ พุกพูนรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ตรวจราชการฯ สพท.
10นาย ไม่กำหนด --ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
11นายพจน์ กาญจนกัณโหนักจัดการงานทั่วไป --บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ว)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ว)
12นายวีระพันธ์ นันทราชนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
13นางสาว นักวิชาการศึกษา --กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นาง ไม่กำหนด --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
15นางสุพัชนิดา ตังวายไม่กำหนด --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
16นาง ไม่กำหนด --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
17นาย ไม่กำหนด --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
18นาง ไม่กำหนด --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
19นาง ไม่กำหนด --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
20นายธนวิชญ์ แก่นท้าวไม่กำหนด --ค.บ. /บธ.บ/ศศบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
21นาย รองผู้อำนวยการ สพท. --หน.กลุ่มงาน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
22นายชรินทร์ เจริญไชยศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
23นางสาวสัมฤทธิ์ สายสอนศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
24นายมีศิลป์ ศิษย์ศาสตร์นักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี
25นางจิตรา ทรัพย์โฉมนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าทีบริหารการเงินและบัญชีเจ้าหน้าทีบริหารการเงินและบัญชี
26นางนภสร มีระหันนอกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.,บธ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
27นาง นักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
28นาย ลูกจ้างประจำ --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
29นางกนกพร มากเหลือ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
30นายพิเชษฐ์ พรมเมือง ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
31นายคำรณ ดินแดง กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
32นายเกษม คำมุงคุณ ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
33นางสาวขวัญตา สุรินทร์ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
34นาง ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
35นางปราณี สาไพวันไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นาง ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
37นาย ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
38นาย ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
39นางนวพร คำแหงพลไม่กำหนด --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นาย ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางสาวฉวีวรรณ จ้อยจิตรศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
42นางสาวสุดารัตน์ ศรีสำราญศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
43นายวิวัฒน์ ไขไพวันศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
44นายประสาท วงศ์กาฬสินธุ์ศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
45นางสาวฉลุไล วงษ์ประชุมศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
46นายสมคิด ประครองญาตินิติกร --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกรนิติกร
47นางฐิตาภรณ์ แก้วก่านักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ
48นายทรงศักดิ์ อุปรีย์นักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
49นาง นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นายยอดยิ่ง เสียงเลิศนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
51นาง นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นายเรืองยศ พลราชมนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
53นายวิวัฒน์ ชาเสนนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
54นาง นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นางโสณาลักษณ์ วิราทูรย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
56นางเกษมณี สานุศิษย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี
57นางสุชาดา พิณทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าทีบริหารการเงินและบัญชีเจ้าหน้าทีบริหารการเงินและบัญชี
58นางดารุณี เจริญจิตร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
59นางสาวธนิภากร นักวิชาการตรวจสอบภายใน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
60นางสาวจิรพรรณ พื้นชมภูนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
61นางสาวรัชนี กาญจนะกันโหนายช่างเทคนิค บธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
62นางรอยพิมพ์ รัตนานิคมนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
63นาง นายช่างเทคนิค --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
64นาย นายช่างโยธา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
65นางบังอร ปรีชานายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
66นางสาวชุลีพร ขันธะโฮมพนักงานราชการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่พัสดุ
67นางสุวรรณี ทุมไมล์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
68นางทิวาวรรณ กั้วพิสมัย ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
69นางสายใจ ศรีประทุมวงศ์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
70นางณัฎฐนิช ดวงสุภา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
71นางจิราวรรณ กาศสนุก ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
72นางรุ่งนภา บุราณสาร ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
73นายวัชระ อันโยธา ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)การบริหารรัฐกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
74นางบุญรวม ศรีสร้อย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
75นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนส่องดาวเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
76นางวิไลวรรณ โง่นแน่น ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
77นางสุภาพร เวียงสมุทร ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
78นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 2อาจารย์ 2
79นางสาวพรทิพย์ โพธิ์สุวรรณเจ้าพนักงานธุรการ --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนธุรการ0986093162
80นายอิสระ ไชยพงศ์ ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
81นายบุญมาก เงินชาลี ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
82นายวุฒิไกร ดาทอง ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
83นายนิเวศน์ ขันติยู นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
84นายอรุณ บุราณสาร นักการภารโรง อำนวยการ
85นางพิศมัย ราชประสิทธิ์ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
86นางศรีประไพ สมสะอาด บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ