ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเทวรัฐ โตไทยะผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญปร.ด/การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการบริหารจัดการสพป.081-7688825
2นายสมนึก นนธิจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามฯ081-8787129
3นายทินกร อินทะนามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การประถมศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9756496
4นายประสพ สุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด./บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน083-3519191
5นายเกียรติวัช ทุมมารักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ081-2635561
6นายฉลาด เดชธิสารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน081-8734155
7นายวิทยา ชุมปัญญารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ089-9434792
8นายชัยยงค์ ธุรารัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-1045684
9นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษศศ./ม. บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-1727021
10นายสมพร หลิมเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด./การวัดผลผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม086-8736155
11นายศักดิ์สิทธิ์ ไพจิตรโยธีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน084-4285529
12นางญาณิชศา โชติธนผลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 081-2662371
13นางสาวสมจิตร นาสีแสนศึกษานิเทศก์ เชียวชาญหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
14นายไพบูรณ์ ภูคำมีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
15นางนวลศรี พรหมจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม./การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม 081-8722458
16นายพิชัย ชาบรรทมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ./บริหารหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม088-5734441
17นายวีระยุทธ ก้อนกั้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./เทคโนโลยีหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-7688067
18นายบรรพต แสนสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสมหมาย นันทราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ./สังคมหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0973095988
20นางวิลาวรรณ บรรลือนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9542021
21นางขวัญเรือน เวชกูลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-2251154
22นางสาวปียาพร แก้วมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.บรรณรักษ์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-0502904
23นางสมบัติ แก้วมะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ./บรรณารักษ์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-5771142
24นางสุพัตรา แสนอุบลนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ/นิติศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติการ086-2395845
25นางสาววารุณี คำคลี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน081-9651505
26นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน083-3380099
27นางสาววารุณี บารมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน093-4942211
28นางกิ่งกาญจน์ ปัญญาประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน085-7458228
29นางดวงดาว เหลื่อมศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ./บริหารหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9436690
30นางอรัญญา แสนสีแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ./วิทย์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-8553434
31นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-9667936
32นางมลิวัลย์ อุดมเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ประถมวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-7996727
33นายวัชรพงษ์ ภูยางสิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม087-8653699
34นายเอนก เกตุวงศาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. /พละศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-1172835
35นายพรชนก พรมอารักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./นาฎศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-5468608
36นายธนศักดิ์ จันทร์พรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปว.ส/บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084-3932344
38นายพรมมา ศิลารักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวช./บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ087-2140332
39นายศราวุธ ลุนาวันนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ./เกษตรวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ086-4588462
40นางสาวผ่องฉวี ชาเครือนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9758437
41นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-8734874
42นางนิราตรี รักษาภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ./การวัดผลวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-8793333
43นางวรางค์รัตน์ บุณยทรรพนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ./ปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-5699292
44นางสาวกัลยา งันลาโสมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล 081-9758150
45นางผุสดี แสงดารานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นายทัศน์ชัย อภัยโสนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางพินทุมดี เหล่ากว้างนิติกร ชำนาญการค.บ. /สังคมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติการ091-8655539
48นายประสิทธิ์ สมบูรณ์ธนากรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. /อุตสาหกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-8553363
49นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-8631308
50นางสาวฉวีวรรณ โพธิราชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน081-5454980
51นายจตุพร ฮังกาสีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม./รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน042-970131
52นายสุพัฒน์พงษ์ แก้วกิ่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน082-1248177
53นางสุมนทา สงวนนามนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธบ./บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน089-7148851
54นางเตือนใจ ดีมากเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช./บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม086-2325939
55นางอรุดา จันทร์โฉมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-7172993
56นางยุพเยาว์ พรหมนุชิตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ./การจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ091-3522782
57นางอโนมา พัฒนะราชเจ้าพนักงานธุรการ --ค.ม./บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ088-3234313
58นางณัฐหทัย ชุมปัญญาเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ/การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-2745712
59นางวริญทิพย์ เครือทองศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ./ปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-9512545
60นางสาวนิตติยา ศิริจันทพันธ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส./เลขานุการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081-7397536
61นางกัลยารัตน์ นพรัตน์จิรกุลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-6187680
62นางนริศรา กวนภาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.ม./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-2299119
63นายสุทิน บุตรมหาลูกจ้างประจำ --ค.บ การประถมศึกษาบริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ081-2632777
64นายวินิจ ทิพม่อมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ080-7487966
65นายอุทัย แก่นท้าวลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ097-9487489
66นายสุรชัย โยธานักลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084-6862355
67นายทองพูน ชาปากดีลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084-4284262
68นางสาวสุภาพร กุลนามลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
69นายทองสุข ศรีหาพุฒลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ085-7604572