ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเทวรัฐ โตไทยะผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญปร.ด/การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลการบริหารจัดการสพป.081-7688825
2นายสมนึก นนธิจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามฯ081-8787129
3นายประสพ ขอดเมชัยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด./บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตาม087-8544900
4นายฉลาด วรรณทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม./การประถมบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 089-2777200
5นายทินกร อินทะนามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การประถมศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9756496
6นายประสพ สุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด./บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน083-3519191
7นายสังวาลย์ ศรีโคตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร กลุ่มบริหารงานบุคคล 081-8793272
8นายเกียรติวัช ทุมมารักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ081-2635561
9นายฉลาด เดชธิสารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน081-8734155
10นายวิทยา ชุมปัญญารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ089-9434792
11นายรัศมี วงศ์ประทุมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา085-7597436
12นายชัยยงค์ ธุรารัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-1045684
13นางสาวอารมณ์ สุทธิอาจไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษศศ./ม. บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-1727021
14นายสมพร หลิมเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด./การวัดผลผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม086-8736155
15นายชัยวุฒิ โสภัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. /เกษตรผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)กลุ่มนิเทศติดตาม081-0529652
16นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ด./บริหารผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ081-9759843
17นายจอมสี พรมจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล 081-8714321
18นายจอมสี พรมจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม./การบริหารผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-8714321
19นายศักดิ์สิทธิ์ ไพจิตรโยธีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน084-4285529
20นายทวีพงษ์ ชาปากดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม/การประถมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
21นางวิจิตรา พลศรีลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ./การบริหารผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา042-970130
22นายนักรบ หอมไกรลาศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ./วิทย์ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน081-8735017
23นางญาณิชศา โชติธนผลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน 081-2662371
24นางนวลศรี พรหมจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม./การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม 081-8722458
25นายฉัตรชัย จูมวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การศึกษานอกระบบหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-0548054
26นายพิชัย ชาบรรทมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ./บริหารหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม088-5734441
27นางอรุณรุ่ง โยธสิงห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม098-6198245
28นายวีระยุทธ ก้อนกั้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./เทคโนโลยีหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-7688067
29นางสมหมาย นันทราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ./สังคมหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0973095988
30นางวิลาวรรณ บรรลือนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9542021
31นางขวัญเรือน เวชกูลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-2251154
32นางสมบัติ แก้วมะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ./บรรณารักษ์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-5771142
33นางสาวปียาพร แก้วมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.บรรณรักษ์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-0502904
34นางสุพัตรา แสนอุบลนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ/นิติศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติการ086-2395845
35นางสาววารุณี คำคลี่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน081-9651505
36นางสาววารุณี บารมีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน093-4942211
37นางกิ่งกาญจน์ ปัญญาประชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน085-7458228
38นางสาววณัชวรรณ ชุมปัญญานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน083-3380099
39นางอรัญญา แสนสีแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ./วิทย์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-8553434
40นางดวงดาว เหลื่อมศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ./บริหารหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9436690
41นางประยงค์ ซึมเมฆนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-7095316
42นางสาวโชติกา กุณสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-9667936
43นายเอนก เกตุวงศาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. /พละศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-1172835
44นายอัศนีย์ จันทร์โคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. /การแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม084-3901099
45นายคณุตม์ แสนอาจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม./บริหารวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มนิเทศติดตาม086-2313309
46นายพรชนก พรมอารักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./นาฎศิลป์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-5468608
47นายสันติภาพ ศรีมามาศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./อังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-7688839
48นายวัชรพงษ์ ภูยางสิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม087-8653699
49นางมลิวัลย์ อุดมเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ประถมวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-7996727
50นางอุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปว.ส/บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084-3932344
51นายพรมมา ศิลารักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวช./บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ087-2140332
52นายศราวุธ ลุนาวันนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ./เกษตรวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ086-4588462
53นางสาววิไลลักษณ์ ศิริขันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-8734874
54นางสาวผ่องฉวี ชาเครือนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-9758437
55นางปวัณรัตน์ สินธรธีรนันท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ./พละวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคล085-6086991
56นายเทวรัตน์ หิริโกกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ./ประถมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคล089-8415431
57นางสาวกัลยา งันลาโสมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล 081-9758150
58นางวรางค์รัตน์ บุณยทรรพนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ./ปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-5699292
59นางนิราตรี รักษาภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ./การวัดผลวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-8793333
60นางพินทุมดี เหล่ากว้างนิติกร ชำนาญการค.บ. /สังคมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติการ091-8655539
61นายประสิทธิ์ สมบูรณ์ธนากรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. /อุตสาหกรรมวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-8553363
62นายนพดล วงศ์กาฬสินธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-8631308
63นายจตุพร ฮังกาสีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม./รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชน042-970131
64นางสาวฉวีวรรณ โพธิราชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน081-5454980
65นางสุมนทา สงวนนามนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธบ./บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน089-7148851
66นายสุพัฒน์พงษ์ แก้วกิ่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน082-1248177
67นางเตือนใจ ดีมากเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช./บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม086-2325939
68นางอรุดา จันทร์โฉมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม081-7172993
69นางยุพเยาว์ พรหมนุชิตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ./การจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ091-3522782
70นางอโนมา พัฒนะราชเจ้าพนักงานธุรการ --ค.ม./บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ088-3234313
71นางณัฐหทัย ชุมปัญญาเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ/การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-2745712
72นางวริญทิพย์ เครือทองศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ./ปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-9512545
73นางสาวนิตติยา ศิริจันทพันธ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส./เลขานุการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 081-7397536
74นางนริศรา กวนภาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.ม./การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-2299119
75นางกัลยารัตน์ นพรัตน์จิรกุลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-6187680
76นายสุทิน บุตรมหาลูกจ้างประจำ --ค.บ การประถมศึกษาบริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ081-2632777
77นายอุทัย แก่นท้าวลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ097-9487489
78นายสุรชัย โยธานักลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084-6862355
79นายวินิจ ทิพม่อมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ080-7487966
80นายทองพูน ชาปากดีลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการกลุ่มอำนวยการ084-4284262
81นายทองสุข ศรีหาพุฒลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ085-7604572