ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 24
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอุดมชัย ชัยจุฑาภัคผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศบ.ประถมศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.085-4795767
2นายสุจินต์ วิชัยวงค์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามฯ, กลุ่มนโยบายและแผน0973027017
3นายปริญญา จุฑาสงฆ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.พลศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มบริหารงานบุคคล0885710567
4นายรชต ภูพานเพชรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ปฐมวัยบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ,กลุ่มบริหารงานการเงินสินทรัพย์0930843344
5นายวิทยา ศรีชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.เอกจิตวิทยาและการแนะแนวผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารงานนิเทศ ติดตาม0892752244
6นายเจสดา ขวัญสกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศบ.ประถมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานอำนวยการ0819742511
7นางสาวพิกุลทอง นาสมตรึกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศบ.รัฐศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0868512231
8นายธีระพร ภาคมฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารงานนโยบายและแผน0896172819
9นายทรัพย์ นาทองหล่อนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารงานส่งเสริมและจัดการศึกษา0862336140
10นางภัสชรีย์ ผกานนท์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษคบ.เอกบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในบริหารงานตรวจสอบภายใน0818712301
11นางปิยพร สุจิตตกุลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสกศบ.การประถมผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0817692214
12นางนฤมล ธรรมประชาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ.ประวัติศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0894179755
13นายวิญญู อุตระศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0899378819
14นางกุสุมาลย์ ถินอภัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศบ.ภูมิศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม0918631138
15นางสาวรัศมี ภูกันดานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ.พลศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตาม0847795449
16ว่าที่พ.ต.จรัญ น่วมมะโนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.ภาษาอังกฤษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล0816701326
17นางศิริพร วรรณหอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0815449750
18นางสาวพิชญ์พัณณ์กุณ พันสดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเศรษฐศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล0831466864
19นางกัญญา ดูพงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศบ. การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0863966579
20นางปราณี ระคานนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บัญชีกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0872332707
21นางนาตยา มณีโชตินักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศบ. การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0815441491
22นางพีรญา กตารัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงาน ก.พ.7และงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.0857511542
23นางสาวเพ็ญพักตร์ สุราฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและแต่งตั้ง กลุ่มบุคคล0856834543
24นายสมชัย ชูศรีนาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร0868548878
25นางวิไลวรรณ ศรีทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0885577399, 0988566990
26นางสาวเพ็ญพิมล ศิริกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0862300818
27นางวัชราภรณ์ มะปะรังนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0887410579
28นายเจริญชัย จงนุเคราะห์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.วิทยาศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริม0819649380
29นายสุพจน์ ศรีวงศ์แสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศบ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0856596424
30นางดอกอ้อ ทองวิจิตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศบ.สหกรณ์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มการเงินและสินทรัพย์0847866803
31นายอภิสิทธิ์ โคตรนรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.เอกสถิติประยุกต์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0885577396
32นางลัดดา จงนุเคราะห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการเศรษฐศาสตร์บํณฑิตเอกการคลังวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0891865155
33นายเฉลิมพล ถิ่นรัศมีนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0843908988
34นางพึงพิศ บุตรสมบัตินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศบ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0917789892
35นายทองปาน สุขเสมอนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0862364432
36นางเขมจิรา ผลประสาทนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการศศบ.ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล นโยบายและแผน0877750089
37นางสาวเกษร ปัญจิตนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มการเงิน0871102617
38นางอาทิตยา นาถาดทองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการคบ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานถือจ่ายและบำเหน็จความชอบ0874917709
39นางสาวละมัย หอมกระโทกนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธบ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา0890210569
40นางสาววิภาวรรณ คันธนามนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรบ.บริหารรัฐกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ0910618609
41นางสาววรารัตน์ สุริยะวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธบ.บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกคศ.16,งานข้อมูลการเบิกจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ0898556614
42นายชริน พลตื้อนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศบ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0934683903
43นางสาวกาญจนา รู้ยืนยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวทบ.ฟิสิกส์ประยุกต์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0859229271
44นางสาวมณีรัตน์ กรุงแสนเมืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางสาวกิ่งกาญจน์ สุทธิประภานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวทบ. เทคโนโลยีชีวภาพวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษา0897134626
46นางโอภาค ใจเมตตาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศน.บ.(การประถมศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการโรงเรียน กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์0850055662
47นางศิรประภา วิเชียรชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการในกลุ่มอำนวยการ และธุรการในสังกัด สพม.240846853191
48นางสาวนันท์นภัส บุญใบเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบชบ.การบัญชีบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลการขออนุมัติการไปราชการนอกเขตจังหวัดให้กับข้าราชการครู, งานขออนุมัติรักษาราการแทน ผอ.รร.0612898945
49นางสาวสุพัตรา วริวรรณเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานบธ.บ.การจัดการบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ087089012
50นางสาวกฤษณา ภูเนตรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตาม0892772086
51นางยุวดี นันบุรมย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.การประถมศึกษาบริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการ หน้าห้องผอ.เขต0864572237
52นายกนกโชติ พันธ์สอางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการงานทั่วไป อำนวยการธุรการโรงเรียน
53นางวราวรรณ คันทะวุฒิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0871509128
54นางปรางทิพย์ ศรีทาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.ประถมศึกษาบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการกลุ่มส่งเสริม0898611129