ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุนทรา หันชัยศรีรองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษกศ.บ.(สังคมศึกษา)บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล
2นายธนาดุล พาลีรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.ม. (บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้อำนวยการโรงเรียน
3นายภูวนาท บัณฑิโตศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7
4นายสมัย ชารมาลย์นักวิชาการศึกษา --คบ.คณิตศาสตร์ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
5นายสวาส บุญอาษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นายประหยัด วรพลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.บ.(คณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
7นางลมุล เนตรคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์), คบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามฯจค-จจภถจภค
8นางเพ็ญศรี สังข์เผือกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
9นายนิยม ใจศิรินักวิชาการศึกษา กศ.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
10นายสนั่น นนทมาตย์นักวิชาการศึกษา กศ.บ.(ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
11นางนวลอนงค์ สุวรรณเรืองนักวิชาการศึกษา ศศ.ม.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
12นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 3เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
13นางสาวเบญจา อุ่นประเดิมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
14นางกรวรรณ คำภิรมย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนบุคลากร 4บุคลากร 5
15นางราตรี เอราวัณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
16นางสัจจา ฝ่ายคำตานักวิชาการตรวจสอบภายใน กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)นักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
17นางราตรี พูลพัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ป.วค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)นักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา 6ว
18นายธงธร โชติสวัสดิ์เจ้าพนักงานพัสดุ กศ.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนอาจารย์ 2ครู
19นางวรรณเพ็ญ คิอินทิวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 1ครู
20นางวชิราพร มูลเจริญนายช่างโยธา ค.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
21นางไพรจิตร ประเสริฐกุลนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
22นางพรชนก หล่มเหลาลูกจ้างชั่วคราว คบ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 4เจ้าพนักงานพัสดุ 5
23นางมยุรี ดลเพ็ญลูกจ้างชั่วคราว รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
24นายอดิศักดิ์ ทวยลีลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
25นางธนพร อาจสุรินทร์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุการ 3เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
26นางสาวลำใย ลาโรจน์ ศศ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
27นางลลิตา ใจศิริ คบ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
28นางเฉลิมพร เจริญไพศาลแสน ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ
29นางสาวจีระวรรณ บุตรศาสตร์ บธ.บ.(การบัญชี)/ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
30นายสุเมธ ปาละวงษ์ คบ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานท่วไป 6
31นายนำพงษ์ ไกยเดช น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ 2ครู
32นายสุรินทร์ หนองช้าง ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 4บุคลากร 5
33นายไวกูล มะลิรส ศศ.บ.(รัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 6ว
34นางนันทพร ครุฑโต ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6วบุคลากร 6ว
35นายโกสีย์ แสบงบาล กศ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7วบุคลากร 7ว
36นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์ ค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6วบุคลากร 6ว
37นายสุปัน สุรันนา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร
38นางธนัชพร หนองช้าง ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 4บุคลากร 6 ว
39นางกชพร นวลสุวรรณ ค.บ.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบุคลากร 7วบุคลากร 7ว
40นายศาสตรา ดอนโอฬาร วทบ.วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลครู
41นายประภวิษณุ์ จิตจักร ค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอาจารย์ 2อาจารย์ 2
42นางนัยนา รัตนแสง ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
43นายธีระพร ภาคมฤกษ์ กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา) ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว
44นางเบญญาพัชร์ บุญเรือง คบ.ภาษาไทยบริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
45นางสุภาพร กุไรรัตน์ ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
46นายพรศิลป์ ฆารพล ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
47นายไพศาล เรืองชัย ศษ.บ.(การประถมศึกษา)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
48นายคำเมือง แสงบุตร ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
49นายพทสิน ยี่วาศรี ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
50นายวิไลย์ ชิณเทศ นักการภารโรง บริหารการเงินและสินทรัพย์นักการภารโรงนักการภารโรง
51นายขจรพงศ์ นามสง่า บริการงานทั่วไป อำนวยการ
52นายประกอบใจ เพาะนาไร่ บริการงานทั่วไป อำนวยการ