ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวันชาติ บัวสิงห์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 30933012555
2นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ก. (ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่ม อำนวยการ, กลุ่มนโยบายและแผน0847882220
3นายสุนทรา หันชัยศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(สังคมศึกษา)บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล0812617714
4นายปิยพงศ์ สุ่มมาตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มนิเทศก์ฯ, กลุ่มสถานศึกษาเอกชน0813573821
5นายภูวนาท บัณฑิโตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ0854531444
6นายโกสีย์ แสบงบาลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0878533510
7นายประภวิษณุ์ จิตจักรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0878444494
8นางสัจจา ฝ่ายคำตานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0819745778
9นายไวกูล มะลิรสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มส่ิงเสริมสถานศึกษาเอกชน0918692601
10นางมยุรี ดลเพ็ญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0899429376
11นายอดิศักดิ์ ทวยลีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0850018101
12นายสวาส บุญอาษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล0810601475
13นายนิยม ใจศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(สังคมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0857570233
14นายสุเมธ ปาละวงษ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ)0804105897
15นางสาวลำใย ลาโรจน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การบัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0847890015
16นางจันทร์ฉาย ไชยขันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0898638379
17นางนันทพร ครุฑโตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลสรรหาฯ0810555224
18นายนำพงษ์ ไกยเดชนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร0880377315
19นางลมุล เนตรคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามฯ0830045048
20นางราตรี พูลพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการป.วค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการช่วยงานกลุ่มอำนวยการ0956703482
21นางสาวเบญจา อุ่นประเดิมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ0850078891
22นางราตรี เอราวัณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นางสาวจิณัฐตา วรรณเกษมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(จิตวิทยาการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0956546691
24นางเครือวัลย์ ชิณโสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872687034
25นางสมจิตร พิมพ์รสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862427836
26นางสาววรรณเพ็ญ พุฒิพรพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0943718678
27นายเจษฎา คะโยธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด. หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872323518
28นายเสกสรรค์ มีสารพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0831506041
29นางศศิกานต์ เจริญดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0801959681
30นางเยาวลักษณ์ ศิริรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล0847897725
31นายอภิรัฐ เจาะจงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล0894166182
32นางรัชนี สุขสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0985849035
33นายชูศักดิ์ จันทร์แสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0869386699
34นายจุมพล วงศ์ษรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษดุษฏีบัณฑิตการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0842046896
35นายประหยัด วรพลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.บ.(คณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0810605615
36นางสาวเมทิกา โคกลือชานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
37นายสุรินทร์ หนองช้างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0833568874
38นางธนัชพร หนองช้างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร0896225205
39นางสาวอาทิตยา สิทธิหงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นางสุวรรณภา เนตรคุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0883049660
41นางเพ็ญศรี วิเศษศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาช่วยงานกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0939326415
42นางสาวแอนนา ปัทมารังนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0854600916
43นางสาวดวงเนตร สันวิลาศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0854611516
44นางสาวเพ็ญประภา ภูธาตุเพชรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานวิชาการ
45นางสาวชญาภรณ์ บาลศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศก์ฯ0836758573
46นางหฤทัย แก่นสำโรงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวท.บ.(วิทยาศาตร์บัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ0973197496
47นางพรรณทิพย์ แสงบุตรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0910603351
48นางวชิราพร มูลเจริญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0879543958
49นางสาวภัทรนรินทร์ ทิพย์ฐตานนนท์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0813802473
50นางลลิตา ใจศิริเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0833345571
51นายวิโรจน์ ศรแผลงลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ ICT กลุ่มนโยบายและแผน0885548160
52นางสาวสุดาพร ใจอ่อนลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0918659153
53นางชนิสรา บุญเรืองลูกจ้างประจำ --คบ.ภาษาไทยบริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ0647873839
54นายวิไลย์ ชิณเทศลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการดูแลห้องประชุม เครื่องเสียง0833342117
55นางสุภาพร กุไรรัตน์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด (หน้าห้อง ผอ.เขต)0843921727
56นายพรศิลป์ ฆารพลลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด0883419191
57นางวรางคณา บุษมงคลลูกจ้างชั่วคราว --ป.ตรีบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุูรการ0984547007
58นางสาววิไลลักษณ์ บุราเดชลูกจ้างชั่วคราว --ศึกษาศาสตร์บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์0956719793
59นางสาวอันชิกาญน์ ใจศิริลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
60นางสาวปัญญาพัฒน์ ดลเพ็ญลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์0611102238
61นางสาวพิมพ์วัฒนา ทำนาแพงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์0874227552
62นายอรรถพล เนตรคุณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา0870954722
63นายพทสิน ยี่วาศรีลูกจ้างประจำ --คบ.(คอมพิวเตอร์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0819645320
64นายขจรพงศ์ นามสง่าพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด
65นายณัฐพล ทวยลีพนักงานราชการ --คอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนดูแลระบบ ICT0934896266
66นายประกอบใจ เพาะนาไร่ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาการ