ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายธนาดุล พาลีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสุรเชษฐ์ พละเอ็นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล
4นายประเสริฐ ต้นสีนนท์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.กศ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นางเกษร ทองแสนศึกษานิเทศก์ เชียวชาญศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นายเรืองฤทธิ์ บุญแสนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
7นางจารุวัลย์ อินธิศรนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
8นางวิจิตรา โคตรบัญชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.กศ.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0817697370
9นายภุชพงษ์ โคตรบัญชานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นายสันติ ภูสงัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางอนงค์ นาสาทรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0918630635
13นางสาวพุทธรักษ์ กุตันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียนและงานส่งเสริมสวัสดิการและกองทุนเพื่อการศึกษา
14นางพวงอำไพ พาภิรมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
15นายไกรสิทธิ์ คำประชุมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
16นางสาวธัญลักษณื ภูสง่าไม่กำหนด ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
17นางประคอง จุลสอนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวสกัญญา ภูผิวโคกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายสุพรรณ ทำแนบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายพงษ์เมธี พรมเกษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
21นายสุทัฏน์ เพียงแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางนุชจนาถ แฝงศรีจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการด.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
23นางนันทิรา เมตตานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษด.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
24นางสาวศิริพร ดวงสาพรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
25นางทิชากร ชอบหาญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
26นายธีรเดช รัตนเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลรป.ม.
27นายคำแก้ว ยศคำลือนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นายการัณยภาส สีป้อมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นางสาวจิราพร แก้วทะชาตินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางสุภาวดี เทียนน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นายประดิษฐ์ สีเลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นายนันทวัฒน์ อินทะชัยนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นายสุทธิศักดิ์ เทียงคำนิติกร ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นายพิชญ์ เวียงสีมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา089-8497912
35นางสมถวิล ภูกองไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
36นางสว่างจิตร คงแสนคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
37นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการรายงาน ติดตามประเมินผล0879359202
38นายชุมพล ภูครองตานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาวจารุนันท์ สระทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นางสาวณัฏฐานุช ทองภูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ
41นางสาวประลิวัน ติกาพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ091-0644091
42นางสาวอรทัย หาระทาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางสาวปวีณ์กร พันเดชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาภาคบังคับ
44นายเศกสัน คำลือเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
45นางสาวศรุตา คณะเสนาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
46นางมะลิ โสดากุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
47นางพวงเพชร มาตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบช.บบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
48นางกิตติมา อนุรักษ์นุกูลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
49นางวาสนา ไชยกระโทกลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
50นางสาวศิริปากรณ์ โคตรโสภาลูกจ้างชั่วคราว --การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
51นางมลฤดี ภูหนองโองลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
52นายขจรพงศ์ ต้นสีนนท์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นางสาวธิดารัตน์ ภูช่องหินลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
54นายสามเมือง พลอาจทันลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
55นายอำนาจ ฉัตรแหลมลูกจ้างประจำ --ว.ท.ป.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
56นายมานิตย์ ทองพรมลูกจ้างประจำ --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
57นายเชิดศักดิ์ ไชยบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --ม.6นักการภารโรง อำนวยการ
58นายรังสรรค์ ศรีปัดถาไม่กำหนด --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ
59นายชาติชาย ภูกาสอนลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการ
60นางสาวอังสุณี บุตรวงศ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน
61นายทองสา พิณพงษ์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
62นางเล็ด ภูกองไชยลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน