ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายธนาดุล พาลีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสุรเชษฐ์ พละเอ็นรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล
4นายประเสริฐ ต้นสีนนท์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.กศ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นางเกษร ทองแสนศึกษานิเทศก์ เชียวชาญศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นายเรืองฤทธิ์ บุญแสนนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
7นางจารุวัลย์ อินธิศรนักวิชาการเงินและบัญชี อาวุโสค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
8นายณัฐพงษ์ สุวรรณวงษ์นักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
9นางวิจิตรา โคตรบัญชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.กศ.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0817697370
10นายภุชพงษ์ โคตรบัญชานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11นายปรเมษฐ์ ไผ่ฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายสันติ ภูสงัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางอนงค์ นาสาทรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางรัตนา เนตรทัศน์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการด.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
15นางรุจิรา พิมพิไสยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน089-4228342
16นางสาวพุทธรักษ์ กุตันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียนและงานส่งเสริมสวัสดิการและกองทุนเพื่อการศึกษา
17นางพวงอำไพ พาภิรมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
18นายไกรสิทธิ์ คำประชุมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
19นางสาวธัญลักษณื ภูสง่าไม่กำหนด ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
20นายภูมิบดินทร์ หัตถนิรันดร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวสกัญญา ภูผิวโคกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายสุพรรณ ทำแนบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางประคอง จุลสอนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางปิยะมาภรณ์ ยโสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางคำแปลง บุ่งอุทุมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นายสุทัฏน์ เพียงแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางนงค์นุช ขำคมนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
28นางนุชจนาถ แฝงศรีจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการด.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
29นางนันทิรา เมตตานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษด.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
30นางสาวศิริพร ดวงสาพรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
31นางทิชากร ชอบหาญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
32นางสาวจิราพร แก้วทะชาตินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นายคำแก้ว ยศคำลือนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นายธีรเดช รัตนเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลรป.ม.
35นายการัณยภาส สีป้อมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นางสุภาวดี เทียนน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
37นายประดิษฐ์ สีเลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
38นางสาวน้ำทิพย์ คชศรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
39นายสุทธิศักดิ์ เทียงคำนิติกร ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นายนันทวัฒน์ อินทะชัยนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางสว่างจิตร คงแสนคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
42นางสมถวิล ภูกองไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
43นายพิชญ์ เวียงสีมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา089-8497912
44นางสาวรัตชะนก สุราฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการรายงาน ติดตามประเมินผล0879359202
45นางณิชานันท์ ศิริพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางสาวสภาพร จันฤาไชยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
47นายชุมพล ภูครองตานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางสาวจารุนันท์ สระทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
49นางสาวณัฏฐานุช ทองภูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ
50นางสาวประลิวัน ติกาพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ091-0644091
51นางสาวอรทัย หาระทาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางสาวปวีณ์กร พันเดชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาภาคบังคับ
53นางสาวภิชญาพร โถนารัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
54นายเศกสัน คำลือเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
55นางมะลิ โสดากุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
56นางสาวศรุตา คณะเสนาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
57นางพวงเพชร มาตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบช.บบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
58นางกิตติมา อนุรักษ์นุกูลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
59นางวาสนา ไชยกระโทกลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
60นางมลฤดี ภูหนองโองลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
61นางสาวศิริปากรณ์ โคตรโสภาลูกจ้างชั่วคราว --การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
62นายขจรพงศ์ ต้นสีนนท์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
63นางสาวธิดารัตน์ ภูช่องหินลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
64นายสามเมือง พลอาจทันลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
65นายมานิตย์ ทองพรมลูกจ้างประจำ --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
66นายอำนาจ ฉัตรแหลมลูกจ้างประจำ --ว.ท.ป.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
67นายเชิดศักดิ์ ไชยบูรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --ม.6นักการภารโรง อำนวยการ
68นายรังสรรค์ ศรีปัดถาไม่กำหนด --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ
69นายชาติชาย ภูกาสอนลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการ
70นางสาวอังสุณี บุตรวงศ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน
71นายทองสา พิณพงษ์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
72นางเล็ด ภูกองไชยลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน