ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายยงยุทธ พรหมแก้วผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(เกษตรศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการศึกษา สพป.กส.1043-811211
2นายผดุงศักดิ์ แสงสว่างรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามแล
4นายอิทธิพัทธ์ อรรคสารรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรักรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-8660959
6นายศิริรัตน์ ช่วยรักษารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปริญญาตรีบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ086-2225660
7นางสาวศันสุนีย์ ภูบุญเต็มนักจัดการงานทั่วไป --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0885714323
8นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด0817086828
9นางชนิสรา บุญเรืองพนักงานราชการ --ครุศาสตร์ เอกภษาไทยบริหารจัดการ สพท. อำนวยการเลขานุการ064-787-3839
10นายผจญ จันโทภาสนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
11นายชาติชาย พิมพิไสยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
12นายรัตตชัย ปรีดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
13นายสุริยา ผ่องเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
14นางกชพร ตุณสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหนงกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน/ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์0933211445
15นายอินสวน สาธุเมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
16นายลานนิพนธ์ เกษลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
17นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การประถมฯ)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-3731577
18นางกัญญาภัทร นาชัยนาคนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ
19นายฉัตรพงศ์ อินทฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
20นางสำลี แจ่มสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
21นางสาวกฤติยา นนท์บัณฑิตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
22นางนารีรัตน์ นะคะสอนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นางวิเชียร ภูผาสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.(สังคมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24นายสมนึก ภูวศานต์ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0933947696
26นายชาญยุทธ ไสยาศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษรป.บ./กศ.ม(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นางสาวศิวพร นิลสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาปฐมวัย0982341059
28นางพรเพ็ญ ฤทธิลันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลการศึกษา / ค่านิยม 12 ประการ/ PISA095-5478675
29นางนุชนารถ ภูแช่มโชติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสถานศึกษาพอเพียง/ ศาสตร์พระราชา/ รร.ดีประจำตำบล/ รร.คุณธรรม / DLIT/ DLTV089-7092822
30นางสาวคำพอง พิมพ์สาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการประชารัฐ/ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์093-4455322
31นางสาวนิพพิทา กุลชิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/081-3803329
32นายแก้ว ประหานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวช.พณิชยการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นางพัชรา มังแดะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
34นายวีระ ภูอุ้มนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นางสาวกชวรรณ ศรีบานชื่นนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทำเงินเดือน091-8673975
36นายสุรจิต ไกรพินิจนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
37นางสาวกุลรัตน์ บุญใหญ่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
38นางกัลยารัตน์ ทองระยับนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39นางสุพัตรา สาระโภคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การศึกษานอกระบบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางอรนุช ดอนเมืองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางสุภาพ อามาตย์ภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
42นางสุนทรี นามเสถียรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ. (ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
43นายอดิศักดิ์ ผาสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. (ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นายสมเกียรติ ภูโอบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นายพิมล พงษ์หรรษานิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร061-4361798
46นางแสงเดือน ชารีแสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
47นางนิลวรรณ จอมทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
48นายณัฐพงษ์ คชศรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
49นางกฤตราพร ธรรมวงศานักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นายธรรศ สินธุศิรินักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว0935539515
51นางศิริมา กวัติภานักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบธ.บ.ระบบสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีแผนการตรวจสอบประจำปี 2561096 7552249
52นางศิริวรรณ ไพชยนต์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ
53นางลลิตา สายสินธ์ุเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่มฯ หนังสือรับรองบุคคล
54นางสมพร จันสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ085-7567834
55นางรุ่งนภา ปานะสุทธิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ
56นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
57นางสาวทองใบ สุ่มมาตย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชีและงานด้านตรวจสอบภายใน091-8679261
58นางสาวโสภา กิ้มสั้นพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุุรการกลุ่ม โครงงานเปรมฯ / สอบนานาชาติ/สสวท.0898367448
59นางอุทิพย์ ภูปรางค์ลูกจ้างประจำ --บธ.บ. การบัญชีบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ
60นางอรอนงค์ ภูอินนาลูกจ้างประจำ --บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
61นางสาวราตรี พิมพ์ชัยลูกจ้างประจำ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
62นางสาวณฐพร ผกานนท์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี
63นางสายฝน สกุลเดชลูกจ้างประจำ --ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
64นางช่อเอื้อง ชาสุนทรลูกจ้างประจำ --ค.บ. (การประถมศึกษา)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ
65นางสาวจิตรลดา ศรีสมบัติลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มฯ และอื่น ๆ098-3986425
66นางสาวมินตรา ทองพิลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเลขานุการฯ098-5294637
67นางสาวอุ้มพร โฮมแพนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการกลุ่ม081-1840329
68นางสาวธนิษฐา พละเดชลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บัญชีบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
69นายพิทยา พิลารักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ091-2869118
70นายอักษร ศีลแสน ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
71นายประเคน ศุภเมืองแสน นักการภารโรง อำนวยการ
72นายอาคม ขุ่มด้วง นักการภารโรง อำนวยการ
73นายประสพ อรรถประจง นักการภารโรง อำนวยการ
74นายอำพร พรพนมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารบริการงานทั่วไป098-1310371
75นางสาวพาฝัน ไชยแสงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน ทำความสะอาด0927316607
76นายสุริยะ อาจอำนวยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ/ดูแลอาคาร064-4184006