ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายผดุงศักดิ์ แสงสว่างรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
2ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามแล
3นายสุวรรณ อรรคสารรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4นายสุรพงค์ มงคลสุคนธรักรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-8660959
5นายศิริรัตน์ ช่วยรักษารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปริญญาตรีบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ086-2225660
6นางสาวศันสุนีย์ ภูบุญเต็มนักจัดการงานทั่วไป --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0885714323
7นางเบญญาลักษณ์ ไชยหอมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด0817086828
8นายผจญ จันโทภาสนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
9นางสาววนิดา ศรีวิจารย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
10นายชาติชาย พิมพิไสยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
11นายรัตตชัย ปรีดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.บริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
12นายอินสวน สาธุเมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
13นายลานนิพนธ์ เกษลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
14นางกชพร ตุณสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหนงกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกัน/ หน.กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์0933211445
15นายสุริยา ผ่องเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
16นางสายรุ้ง น้อยนาจารย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การประถมฯ)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-3731577
17นางกัญญาภัทร นาชัยนาคนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ
18นายฉัตรพงศ์ อินทฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
19นางสำลี แจ่มสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
20นางสาวกฤติยา นนท์บัณฑิตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
21นางนารีรัตน์ นะคะสอนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นางวิเชียร ภูผาสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.(สังคมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นายสมนึก ภูวศานต์ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางพรเพ็ญ ฤทธิลันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลการศึกษา / ค่านิยม 12 ประการ/ PISA095-5478675
25นางสาวอังคณา ภารสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0933947696
26นางสาวศิวพร นิลสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาปฐมวัย0982341059
27นางนุชนารถ ภูแช่มโชติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสถานศึกษาพอเพียง/ ศาสตร์พระราชา/ รร.ดีประจำตำบล/ รร.คุณธรรม / DLIT/ DLTV089-7092822
28นางสาวนิพพิทา กุลชิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ/081-3803329
29นายชาญยุทธ ไสยาศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษรป.บ./กศ.ม(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นางสาวคำพอง พิมพ์สาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการประชารัฐ/ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์093-4455322
31นายแก้ว ประหานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวช.พณิชยการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
32นางพัชรา มังแดะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นายวีระ ภูอุ้มนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสาวอรุณี มาศศรีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการรป.บ (บริหารงานบุคคล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
35นางสาวกุลรัตน์ บุญใหญ่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
36นายสุรจิต ไกรพินิจนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
37นางสาวกชวรรณ ศรีบานชื่นนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ทำเงินเดือน091-8673975
38นางกัลยารัตน์ ทองระยับนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
39นางสุพัตรา สาระโภคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การศึกษานอกระบบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
40นายสมเกียรติ ภูโอบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางอรนุช ดอนเมืองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
42นางสุนทรี นามเสถียรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ. (ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
43นายอดิศักดิ์ ผาสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. (ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางสุภาพ อามาตย์ภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. (รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นายพิมล พงษ์หรรษานิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร061-4361798
46นางนิลวรรณ จอมทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
47นางแสงเดือน ชารีแสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
48นายณัฐพงษ์ คชศรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
49นางกฤตราพร ธรรมวงศานักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม. (จิตวิทยาการให้คำปรึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นายธรรศ สินธุศิรินักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว0935539515
51นางศิริวรรณ ไพชยนต์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ
52นางลลิตา สายสินธ์ุเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่มฯ หนังสือรับรองบุคคล
53นางสมพร จันสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ085-7567834
54นางอิสรีย์ แจ่มสุวรรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
55นางรุ่งนภา ปานะสุทธิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ
56นางสาวทองใบ สุ่มมาตย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชีและงานด้านตรวจสอบภายใน091-8679261
57นางสาวโสภา กิ้มสั้นพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุุรการกลุ่ม โครงงานเปรมฯ / สอบนานาชาติ/สสวท.0898367448
58นางอุทิพย์ ภูปรางค์ลูกจ้างประจำ --บธ.บ. การบัญชีบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ
59นางสาวณฐพร ผกานนท์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี
60นางสาวราตรี พิมพ์ชัยลูกจ้างประจำ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
61นางอรอนงค์ ภูอินนาลูกจ้างประจำ --บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
62นางสายฝน สกุลเดชลูกจ้างประจำ --ค.บ. (ภาษาอังกฤษ)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
63นางช่อเอื้อง ชาสุนทรลูกจ้างประจำ --ค.บ. (การประถมศึกษา)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ
64นางสาวจิตรลดา ศรีสมบัติลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มฯ และอื่น ๆ098-3986425
65นางสาวมินตรา ทองพิลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเลขานุการฯ098-5294637
66นางสาวอุ้มพร โฮมแพนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์ธุรการกลุ่ม081-1840329
67นางสาวธนิษฐา พละเดชลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บัญชีบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
68นางสาวศิณีพร พรมลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0933273543
69นายพิทยา พิลารักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ091-2869118
70นายอักษร ศีลแสน ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
71นายประสพ อรรถประจง นักการภารโรง อำนวยการ
72นายอาคม ขุ่มด้วง นักการภารโรง อำนวยการ
73นายประเคน ศุภเมืองแสน นักการภารโรง อำนวยการ
74นายอำพร พรพนมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารบริการงานทั่วไป098-1310371
75นางสาวพาฝัน ไชยแสงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการแม่บ้าน ทำความสะอาด0927316607
76นายสุริยะ อาจอำนวยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ/ดูแลอาคาร064-4184006