ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 27
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายโกศล ฐานะผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงาน สพม.เขต 270857660834
2นายบัณฑิต ศรีม่วงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0982694789
3นายถวาย เจริญกรศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มการเงิน/กลุ่มนโยบายและแผน0805813967
4นางปภัสรินทร์ หิรัณย์ตันติกรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล0817170662
5นางวงษ์รัตน์ สายโอภาศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0866302531
6นางวรรณภา รำพายนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0898400889
7นางศุภวรรณ อดกลั้นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล0878588778
8นายไพศาล บำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน0818738793
9นางปัทมพร อารีเอื้อนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน0850031205
10นางศุภลักษณ์ มุขพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้0834507878
11นายอุพิษ เหมือนทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.0935198347
12นายอธิศ ไชยคิรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการสอนภาษาอังกฤษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการภาษาอังกฤษ0866417321
13นางศุภกานต์ โสรธรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการศตวรรษที่ 210898442358
14นางวนิดา ปราณีนิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการ PISA0819542210
15นางนวลฉวี มนตรีปฐมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการ STEM0849549997
16นายอัมพร กุลาเพ็ญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการโรงเรียน ICU ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา0817080515
17นายทองพูล ศิริโทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการภาษาอังกฤษ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้0980962675
18นางสายยนต์ จ้อยนุแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้0899447350
19นางอภิศญารัศมิ์ ประราศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการเศรษฐกิจพอเพียง0898617974
20นายอัครวิทย์ อังเรขพาณิชย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีทางการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการ DLIT งานเทคโนโลยีทางการศึกษา0833541414
21นางทัศนีย์ พันธ์พาณิชย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มงานประสานงาน0843904845
22นางรุ่งโรจน์ วิสูงเรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงิน0817682434
23นายสัจติยา ป้องโล่ห์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0818789925
24นางกานต์กิต์ หอมกลิ่นนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการการบัญชีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานพัสดุ0872357778
25นางมธุวลี จันโทมุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษสถิติประยุกต์หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานอัตรากำลัง0872226747
26นางปทุมวรรณ เนินทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบ0897121957
27นางอุดมลักษณ์ ดีรักษานิติกร ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานนิติกร0869893667
28นายจำนงค์ ร่มเย็นนิติกร ชำนาญการพิเศษไทยคดีศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานนิติกร0833396565
29นายปฐมชัย เปรมปรีดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรัฐศาสตร์หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน0885942419
30นางพิศมัย หาญอาษานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0910624939
31นางอมรรัตน์ บานไธสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานทุนการศึกษา0857504858
32นายพรมมา พันธภิบาลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิทยาศาสตร์ทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานกิจการพิเศษ0814717244
33นางศุภลักษณ์ แพงทิพย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษการบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการรับนักเรียน0850142681
34นางศศิวิมล เพชรไพรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0885618810
35นางนางรุ่งนภา พิลาภนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0897108621
36นางเนตรยา หลักคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0817390678
37นางสาวนัฎยา พุฒตาลนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการสื้อสารมวลชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานทะเบียนประวัติ0896914821
38นายสุรชาติ ลาภอาษานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0883380153
39นางเอมอร ภูคงน้ำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0892784661
40นางสาวอริญรดา วีระชาตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0883077337
41นางสาวศุภนัส เสาศิรินักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานคุณภาพการศึกษา0878588008
42นางสาวนงนภัส อารีเอื้อนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0896175730
43นางธันยพร มหาราชเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล0979813358
44นางมนัญชยา รังษาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานควบคุมภายใน0898635370
45นางสาววิไลพร ผดุงกิจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานรับส่ง0834145373
46นางสาวรวิสรา ชมภูวิเศษเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล0883467469
47นางลักขนา คณาศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม0885614645
48นางบุญเยี่ยม บุสพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการสอนภาษาไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0879334814
49นางกฤติกา ลาวัณย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0810541265
50นางรำไพ นิลผายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน ร.ร.ธวัชบุรีวิทยาคม
51นางสาวเบญญาภา แสวงแก้วเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานพัสดุ0821817495
52นายศุภวัฒน์ สีทะโนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0990160321