ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสินสมุทร แสนสุขผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศศ.ม.,คป.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3ผอ.สพท.กาฬสินธุ์ เขต 2
2นายทวี ทะนอกรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอผช.ผอ.สพท.มุกดาหาร
3นายประด่ นามเหลารองผู้อำนวยการ สพท. ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.โพนทองผช.หน.ปอ.โพนทอง
4นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม., น.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอหนองพอกศึกษาธิการอำเภอหนองพอก
5นายบุญเสริม มั่นคงรองผู้อำนวยการ สพท. ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.เสลภูมิผช.หน.ปอ.เสลภูมิ
6นายสราวุธ สุดหนองบัวรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเสลภูมิศึกษาธิการอำเภอเสลภูมิ
7นายจำนงค์ สุดาเดชรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเมยวดีศึกษาธิการอำเภอเมยวดี
8นายนพรัตน์ ผือโยรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.ปอ.เกษตรวิสัยหน.ปอ.เกษตรวิสัย
9นายวิชประสิทธิ์ พันธ์ศรีรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารผช.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
10นายอดุลย์ ศรีนามาตย์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.ปอ.หว้านใหญ่ผ้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
11นายครรชิต วรรณชารองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.ปจ.นนทบุรีรอง ผอ.สพท.รอ.3
12นายเฉลิมพงษ์ ศิริแสงรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.ปอ.เสลภูมิหน.ปอ.เสลภูมิ
13นายนิคม สุวพงษ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
14นายณรงค์ ยะพลหา ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)จนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
15นายสมมาตย์ สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
16นายคเณศ ดาราก้านตง ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
17นายเสรี เสริฐสนิท ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
18นางอนงค์ ดิษฐเนตรลูกจ้างชั่วคราว ศษ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
19นายพิทักษ์ นิลดอนหวายนิติกร กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการผช.หน.ปก.โนนนารายณ์ผช.หน.ปก.โนนนารายณ์
20นายโชติ สังฆะกาโรนักวิชาการศึกษา ค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
21นายสุริยะ โพดาพลนักวิชาการศึกษา ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นายอัมพร กุลาเพ็ญนักวิชาการศึกษา ค.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
23นายสมพงษ์ โพธิ์ชัยหล้านักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
24นายอภิสิทธิ์ เตชะคำภูนักวิชาการศึกษา ศษ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
25นายจำนงค์ ไถวสินธุ์นักวิชาการศึกษา ค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
26นางปราณี สาระบาลนักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นายสมพงษ์ มาลัยเถาว์นักวิชาการศึกษา ค.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นายสำรวย น่าบัณฑิตนักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นายวุฒิศักดิ์ วรรณสุทธิ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นายบรรลุ บุตรศาสตร์นักวิชาการศึกษา ค.บ., ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
31นายอำนวย เลื่อมใสนักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการอำเภอหนองพอก
32นางปวีณา เหลืองวิมลไพศาลเจ้าพนักงานพัสดุ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการครู กศ.2ครู กศ.2
33นายอานุภาพ แสนสุภาเจ้าพนักงานพัสดุ ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ครู คศ.2ครู คศ.2
34นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์นายช่างเทคนิค ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.ธุรการจนท.ธุรการ
35นางดอกซ้อน บุญอุดนายช่างโยธา หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจพง.ธุรการจพง.ธุรการ
36นายยงยุทธ โรมศรีลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
37นายวิชัย แสนโบราณ หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
38นางธนพร อินศร ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
39นางอุษา บุตรมารศรี ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
40นายจำนงค์ ร่มเย็น ค.บ.,น.บ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์ครู คศ.2ครู คศ.2
41นายณัฐพล ไชยทอง หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์นิติกรนิติกร
42นางศุภวรรณ ดลประสิทธิ์ กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
43นายสฤษดิ์ นามลักษณ์ กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
44นายวีระพงษ์ โพธิ์คำ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
45นายธีรพงศ์ ไพรินทร์ ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการบุคลากรบุคลากร
46นายผดุง เสนาปกรณ์ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
47นายสิงห์โต โพธิ์ขี ปริญญาตรีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7ว.บุคลากร 7ว.
48นายเอกพล ดอกพุทธา ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
49นายสมพร สารบรรณ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
50นายเรืองสิน สิทธิปัญญาพันธ์ หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
51นางอภันตรี มงคลรัฐนักจัดการงานทั่วไป คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
52นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นมณีนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
53นางพิมพ์พักตร์ พลเยี่ยมเจ้าพนักงานพัสดุ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการครู กศ.2ครู กศ.2
54นางพรนิภา นิลดอนหวายเจ้าพนักงานพัสดุ กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอาจารย์ 1อาจารย์ 1
55นางพรทิพย์ ลาพานิชย์เจ้าพนักงานพัสดุ ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 2อาจารย์ 2
56นายจตุรภัทร ประทุมวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ครู คศ.1
57นางสาวรุจีรัตน์ นิลสุวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
58นางจรัส ศรีสุธรรมวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.ธุรการจนท.ธุรการ
59นางสาวอโนทัย ศรีอุประนายช่างเทคนิค ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.ธุรการจนท.ธุรการ
60นางไพจิตร์ ดีจะมาลานายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์จนท.ธุรการจนท.ธุรการ
61นางไพวัลย์ นามศรีอุ่นนายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
62นางอนัญญา วงศ์โชติ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชีจนท.ธุรการ
63นางเนตรนภา โอฤทธิ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
64นางปัทมา อารีเอื้อ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
65นางพิศมัย หาญอาษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
66นางอิงอร ภูมิภาค ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)จนท.การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
67นางสาวพรวิมล ศิริแสง ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ครู คศ.1ครู คศ.1
68นางสาวราตรี นามจันทร์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์จพง.ธุรการ 5จพง.ธุรการ 5
69นางชนัญญา ฮุยสุสดี กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 5
70นายพรมมา พันธภิบาล ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
71นางวรรณภา ลำพาย วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6ว.บุคลากร 6
72นางสาวธาริณี มลารวม คบ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6ว.บุคลากร 6ว.
73นายประภาส ไชยมีสุข คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7ว.บุคลากร 7ว.
74นางธนิตา สิงห์บุญมี บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
75นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกบ้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
76นางวัชราภรณ์ โคตะมี วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
77นางสาวลัดดาพร ไชยนต์ คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
78นางสาวกาญจนา ทองไชย์ ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
79นางวรางคณา บุษมงคล วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
80นางสาวอัญชนา ต่อพันธ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
81นางสาวใบเงิน ศรีชะตา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
82นายกิตติศักดิ์ โพธิ์สิทธิ์ ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
83นางกิตติญา ประหา ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
84นายสังคม กุลสุวรรณ วทบ.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ-
85นางสาวกัณหา วิชัยโคตร บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
86นางสรัญญา ฉลูทอง บริการ/งานเอกสาร อำนวยการจนท.พิมพ์ดีดจนท.พิมพ์ดีด
87นายสมสลัด วิชัยรัตน์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
88นายสมพงษ์ เจนชัย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
89นายสายันต์ วังคะฮาด ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
90นายกิตติศักดิ์ ปาปะชะ ค.บ.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
91นายอุทัย ทนุการ บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม
92นางพิศมัย ทนุการ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ-พนักงานทำความสะอาด