ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสราวุธ สุดหนองบัวรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเสลภูมิศึกษาธิการอำเภอเสลภูมิ
2นายวิชประสิทธิ์ พันธ์ศรีรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหารผช.ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
3นายบุญเสริม มั่นคงรองผู้อำนวยการ สพท. ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.เสลภูมิผช.หน.ปอ.เสลภูมิ
4นายธีรวุฒิ ทองโอษฐ์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม., น.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอหนองพอกศึกษาธิการอำเภอหนองพอก
5นายครรชิต วรรณชารองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.ปจ.นนทบุรีรอง ผอ.สพท.รอ.3
6นายอดุลย์ ศรีนามาตย์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.ปอ.หว้านใหญ่ผ้ตรวจราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
7นายประด่ นามเหลารองผู้อำนวยการ สพท. ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.โพนทองผช.หน.ปอ.โพนทอง
8นายจำนงค์ สุดาเดชรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเมยวดีศึกษาธิการอำเภอเมยวดี
9นายเฉลิมพงษ์ ศิริแสงรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.ปอ.เสลภูมิหน.ปอ.เสลภูมิ
10นายนพรัตน์ ผือโยรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.ปอ.เกษตรวิสัยหน.ปอ.เกษตรวิสัย
11นายอภิเดช เพชรโรจน์ไม่กำหนด --ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการศึกษานิเทศก์093-4836110
12นายนิคม สุวพงษ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
13นายณรงค์ ยะพลหา ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
14นายคเณศ ดาราก้านตง ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
15นายเสรี เสริฐสนิท ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
16นางอนงค์ ดิษฐเนตรลูกจ้างชั่วคราว ศษ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
17นายคณิศร์ ปัญญาภาไม่กำหนด --ค.บ.,น.บ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร084-3998866
18นายธนวัฒน์ ดอกพุทธาไม่กำหนด --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน095-1855809
19นายกรุงศรี ศิริปะกะไม่กำหนด --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการศึกษานิเทศก์043-571546
20นายพิทักษ์ นิลดอนหวายนิติกร กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการผช.หน.ปก.โนนนารายณ์ผช.หน.ปก.โนนนารายณ์
21นายทนงศักดิ์ แหล่งสนามนักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์087-2345097
22นายชำนาญ ระดารุตนักวิชาการศึกษา --ศษ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกานิเทศก์0850128869
23นางสมศรี ระดารุตนักวิชาการศึกษา --ค.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์091-0608252
24นางจิราภรณ์ สีลานักวิชาการศึกษา --ค.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์081-8725506
25นายสุรดิษ โยมานักวิชาการศึกษา --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์086-8582856
26นายจำนงค์ ไถวสินธุ์นักวิชาการศึกษา ค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นางปราณี สาระบาลนักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นายทองอินทร์ ภูมิประสาทนักวิชาการศึกษา --ค.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์081-9646990
29นายบรรลุ บุตรศาสตร์นักวิชาการศึกษา ค.บ., ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นางสาววาสนา สืบชมภูนักวิชาการศึกษา --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์0918670979
31นายอำนวย เลื่อมใสนักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษาธิการอำเภอหนองพอก
32นางวิรัลพัชร นิลแก้วบวรวิชญ์เจ้าพนักงานพัสดุ --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์086-6438180
33นางธนวรรณ สารเศวตเจ้าพนักงานพัสดุ --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักวิชาการศึกษา081-3204472
34นายสฤษดิ์ วงษ์กาฬสินธุ์นายช่างเทคนิค --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.ธุรการ085-0014431
35นางดอกซ้อน บุญอุดนายช่างโยธา หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจพง.ธุรการจพง.ธุรการ
36นายยงยุทธ โรมศรีลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
37นางธนพร อินศร ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
38นางอุษา บุตรมารศรี ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
39นายณัฐพล ไชยทอง หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นิติกรนิติกร
40นางศุภวรรณ ดลประสิทธิ์ กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
41นายสฤษดิ์ นามลักษณ์ กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
42นายวีระพงษ์ โพธิ์คำ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
43นายธีรพงศ์ ไพรินทร์ ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการบุคลากรบุคลากร
44นายผดุง เสนาปกรณ์ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
45นายสิงห์โต โพธิ์ขี ปริญญาตรีหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7ว.บุคลากร 7ว.
46นายเรืองสิน สิทธิปัญญาพันธ์ หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
47นายสมพร สารบรรณ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
48นางชนัญญา ฮุยสุสดีไม่กำหนด --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5089-2796548
49นางสาวเสาวลักษณ์ คำภูผงนักจัดการงานทั่วไป --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการคอมพิวเตอร์081-3816114
50นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นมณีนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
51นางสาวจุฑาทิพย์ พลเยี่ยมเจ้าพนักงานพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการส่งเสริมการจัดการศึกษา090-9027767
52นางพรนิภา นิลดอนหวายเจ้าพนักงานพัสดุ กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอาจารย์ 1อาจารย์ 1
53นางพรทิพย์ ลาพานิชย์เจ้าพนักงานพัสดุ ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 2อาจารย์ 2
54นายฐาปกรณ์ ธรรมรักษาวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารจนง.ธุรการ081-2629527
55นางสาวรุจีรัตน์ นิลสุวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักวิชาการศึกษา081-5923529
56นางจรัส ศรีสุธรรมวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.ธุรการจนท.ธุรการ
57นางสาวจิลลาวัลย์ โคตรจันทร์นายช่างเทคนิค --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักวิชาการศึกษา087-1066886
58นางไพจิตร์ ดีจะมาลานายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.ธุรการจนท.ธุรการ
59นางไพวัลย์ นามศรีอุ่นนายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
60นางอนัญญา วงศ์โชติ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชีจนท.ธุรการ
61นางเนตรนภา โอฤทธิ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
62นางปัทมา อารีเอื้อ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
63นางพิศมัย หาญอาษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
64นางอิงอร ภูมิภาค ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจนท.การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
65นางสาวพรวิมล ศิริแสง ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ครู คศ.1ครู คศ.1
66นางสาวราตรี นามจันทร์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จพง.ธุรการ 5จพง.ธุรการ 5
67นายพรมมา พันธภิบาล ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
68นางวรรณภา ลำพาย วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6ว.บุคลากร 6
69นางสาวธาริณี มลารวม คบ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6ว.บุคลากร 6ว.
70นายประภาส ไชยมีสุข คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7ว.บุคลากร 7ว.
71นางธนิตา สิงห์บุญมี บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
72นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกบ้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
73นางสาวลัดดาพร ไชยนต์ คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
74นางวรางคณา บุษมงคล วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
75นางสาวกาญจนา ทองไชย์ ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
76นางวัชราภรณ์ โคตะมี วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
77นางสาวใบเงิน ศรีชะตา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
78นางสาวอัญชนา ต่อพันธ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
79นายกิตติศักดิ์ โพธิ์สิทธิ์ ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
80นางกิตติญา ประหา ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
81นายสังคม กุลสุวรรณ วทบ.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ-
82นางสาวกัณหา วิชัยโคตร บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
83นางสรัญญา ฉลูทอง บริการ/งานเอกสาร อำนวยการจนท.พิมพ์ดีดจนท.พิมพ์ดีด
84นายสมพงษ์ เจนชัย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
85นายสมสลัด วิชัยรัตน์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
86นายสายันต์ วังคะฮาด ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
87นายกิตติศักดิ์ ปาปะชะ ค.บ.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
88นายอุทัย ทนุการ บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม
89นางพิศมัย ทนุการ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ-พนักงานทำความสะอาด