ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอนันต์ พันนึกผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางกัญญา ทาสระคูรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มการเงินและบริหารสินทรัพย์/กลุ่มบริหารงานบุคคล081-0522313
3นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามฯ/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา063-2659838
4นายไพสันต์ ทาสระคูรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มอำนวยการ085-7512663
5นางสุรัญยา สุขสังข์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานรป.บ.,รป.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี089-2785453
6นายสวัสดิ์ วันภูงาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-2184999
7นางรุ่งทอง วันภูงานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและบัญชี084-4287792
8นายนิรัญ สิงห์พันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล080-7660495
9นายธำรงฤทธิ์ เภาสระคูนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน089-5776225
10นายพีรชัย จันทวารีย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-0159951
11นายเสนาะ วังคะฮาดรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารรับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ086-2505571
12นางสาวสุนันทา ยอดรักศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ093-3247892
13นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.,ค.ด.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้081-7991939
14นายอำนาจ ศรีเที่ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ083-3325856
15นางวิไลลักษณ์ ชูรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป085-7608995
16นางบุญนำ บุตรโคตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานเลขานุการ ผอ.สพป085-4538549
17นายจีรยุทธ เจริญวัฒนาวาณิชย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์085-7576769
18นายไกรยสิทธิ์ เหมะลินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0848286662
19นายอิสรา ทุมแสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ, ก.พ.70918672087
20นางดาววรรณ์ ฤทธิแผลงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0862375742
21นางสมทบ เพชรดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน0827637086
22นางจันฉาย นิ่มรัตนสิงห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0885615809
23นางสาวระเบียบ ขาวผ่องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0985989415
24นางมนัญญา สมหนองบัวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศบ./นศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ086-7737888
25นายไกรวุธ พนมพงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติดในสถานศึกษา0883092023
26นางญาติกา เลขนอกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน0985857677
27นางยุพา ศิลาเหลืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน0810477203
28นางสุนันทา สิทธิสารนักวิชาการศึกษา ชำนาญการปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานัก้รียน0900264266
29นางสาวชนกานต์ จันทะดวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานบริหารทั่วไป0880514694
30นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมงานลูกเสือ0819656779
31นางกรุณา สุนทรานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0810693919
32นางเพียรศรี มูลรัตน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0972385583
33นางสาวดารณี โคโตสีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการธุรการ (รับ - ส่ง)0857493890
34นายสุเมธ วงศ์ณรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานธุรการ0819753142
35นางสุนันทา วังคะฮาดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0895725782
36นางสาวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ0819368331
37นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)/Stem Education0879446202
38นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้085-7439072
39นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานคุณธรรม จริยธรรม/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ0801949395
40นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯO-NET / NT0883171735
41นางวราภรณ์ มูลมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาภาษาอังกฤษ0812613193
42นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา086-2382477
43นายสมชาตรี ทีบุญมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา0801803349
44นายประสบชัย ทินบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ O - NET/NT089-5794427
45นางสาวนลินรัตน์ สีนวลจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี088-3206899
46นางสาวสมสมร วงค์วรบุตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานทะเบียนประวัติ083-3534545
47นายชานุ เพ็งดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง081-2945581
48นายผดุงศักดิ์ ทองโพธิ์ศรีนิติกร ปฏิบัติการวท.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร089-5845700
49นางจตุพร สามิบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ086-0413309
50นายกฤษณพล เวียงวิเศษนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน080-0452404
51นางนฎา สีสินธุ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ088-5837829
52นางแววนภา ผิวเหลืองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการ
53นางสุภาวดี คำสวาสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ080-4077154
54นางสาวเบญจวรรณ เจริญใสเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี088-3349034
55นายวิชัย นามเพ็งครู/ครูผู้ช่วย --ป.กศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาจารย์ 2081-7493499
56นางสาวนริษา สมทรัพย์ไม่กำหนด --คบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด0981021299
57นายบุญเลิศ หอมกลิ่นลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเอกสาร/ควบคุมวันลา084-4297672
58นางธัญลักษณ์ สามชัยลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานขอจัดบัตรประจำตัว089-8900914
59นายสุจิต ศิลาเหลืองไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
60นายคงฤทธิ์ สงครินทร์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
61นายวิชัย จันทร์คูเมืองลูกจ้างประจำ --ปวส.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
62นายยิ่งยศ ป้องทัพไทลูกจ้างประจำ --ปวท.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง