ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสกล คามบุศย์ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายศุภชัย ชนะดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.ปอ.หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
3นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามฯ
4นายพิสุทธิ์ แสนเมืองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.บ.,ศษ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
5นายไพสันต์ ทาสระคูรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
6นางกัญญา ทาสระคูรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.
7นางพัชราภรณ์ วันทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการคำรับรองปฏิบัติราชการ
8นางสุรัญยา สุขสังข์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานรป.บ.,รป.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี
9นางรุ่งทอง วันภูงานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและบัญชี
10นายนิรัญ สิงห์พันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7ว.บคลากร 7ว.
11นายธำรงฤทธิ์ เภาสระคูนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
12นายพีรชัย จันทวารีย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
13นายเสนาะ วังคะฮาดรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอ
14นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.,ค.ด.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯภาษาไทย
15นางสาวสุนันทา ยอดรักศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯก.ต.ป.น.
16นางสาวสวาสฎิพร แสนคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
17นายสุนทร หลักคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
18นายสวัสดิ์ วันภูงาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
19นายอำนาจ ศรีเที่ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
20นางวิไลลักษณ์ ชูรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการบริหารทั่วไป
21นางบุญนำ บุตรโคตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเลขาเจ้าหน้าที่ธุรการ
22นางกัญญารัตต์ มูลจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานทั่วไป 6จนท.บริหารงานทั่วไป 6
23นายจีรยุทธ เจริญวัฒนาวาณิชย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการบุคลากร 6บุคลากร
24นายสมลักษณ์ นามไพรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
25นายไกรยสิทธิ์ เหมะลินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์จนท.การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
26นายอิสรา ทุมแสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ, ก.พ.7
27นายประสิทธิ์ สาตรานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกำหนดตำแหน่ง
28นางสดสี สาตรานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
29นางดาววรรณ์ ฤทธิแผลงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
30นางสาวสมสว่าง โสภาคะยังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร 5บุคลากร
31ว่าที่ร.ต.พิชิต ทองสงครามนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ., น.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัย
32นางสมทบ เพชรดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน0827637086
33นางสาวระเบียบ ขาวผ่องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
34นางจันฉาย นิ่มรัตนสิงห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์นโยบาย
35นางประไพ ช่างสลักนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานข้อมูลสารสนเทศ
36นางญาติกา เลขนอกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน
37นางสาวประไพ แสนประดิษฐ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน
38นายไกรวุธ พนมพงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
39นางสาวกัญภัทร์ภรณ์ พิมพ์สังข์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนสถานศึกษาเอกชน
40นางสุนันทา สิทธิสารนักวิชาการศึกษา ชำนาญการปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
41นางสาวชนกานต์ จันทะดวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาจนท.บริหารงานทั่วไป 5จนท.บริหารงานทั่วไป 5
42นางยุพา ศิลาเหลืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียนจนท.ธุรการ
43นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน
44นางกรุณา สุนทรานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน
45นางเพียรศรี มูลรัตน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานพัสดุ
46นางสาวดารณี โคโตสีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการธุรการ
47นายสุเมธ วงศ์ณรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเลขา กพท.0819753142
48นางสุนันทา วังคะฮาดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์
49นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ
50นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเทคโนโลยีทางการศึกษา
51นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ
52นายประสบชัย ทินบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ
53นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา
54นายอุบล แก้วปิ่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯO-NET / NT
55นางวันเพ็ญ ชนะพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
56นางสาวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ
57นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯO-NET / NT
58นางวราภรณ์ มูลมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาภาษาอังกฤษ
59นายสมชาตรี ทีบุญมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ
60นายสมปอง เอนกบุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเทคโนโลยีทางการศึกษา
61นางรัชนีกร วรรณสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
62นางสาวปิยนันท์ เจริญวัฒนาวาณิชย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์
63นางสาวศติษา เฉลยพจน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
64นางสาวนลินรัตน์ สีนวลจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
65นางสาวนลินรัตน์ สีนวลจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
66นางสาวสมสมร วงค์วรบุตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานทะเบียนประวัติ
67นายธวัชชัย หลักคำนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ
68นายประยูร ศิรินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
69นางเนติการณ์ โพธินามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตราจ้าง
70นายชานุ เพ็งดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
71นายผดุงศักดิ์ ทองโพธิ์ศรีนิติกร ปฏิบัติการวท.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร
72นางจตุพร สามิบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
73นายกฤษณพล เวียงวิเศษนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน
74นางนฎา สีสินธุ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
75นางแววนภา ผิวเหลืองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการ
76นางสุภาวดี คำสวาสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ
77นางสาวเบญจวรรณ เจริญใสเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี
78นายวิชัย นามเพ็งครู/ครูผู้ช่วย --ป.กศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาจารย์ 2อาจารย์ 2
79นางสาวนริษา สมทรัพย์ไม่กำหนด --คบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด0981021299
80นายบุญเลิศ หอมกลิ่นลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเอกสาร/ควบคุมวันลา
81นางธัญลักษณ์ สามชัยลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลบัตรประจำตัว
82นายสุจิต ศิลาเหลืองไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
83นายคงฤทธิ์ สงครินทร์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
84นายยิ่งยศ ป้องทัพไทลูกจ้างประจำ --ปวท.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
85นายวิชัย จันทร์คูเมืองลูกจ้างประจำ --ปวส.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง