ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสกล คามบุศย์ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายศุภชัย ชนะดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล0895770534
3นายศักดิ์ดุริยางค์ ทองใบรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรับผิดชอบกลุ่มนิเทศติดตามฯ063-2659838
4นายพิสุทธิ์ แสนเมืองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษน.บ.,ศษ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน089-9401765
5นายไพสันต์ ทาสระคูรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา085-7512663
6นางกัญญา ทาสระคูรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.
7นางพัชราภรณ์ วันทองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการคำรับรองปฏิบัติราชการ081-0555242
8นางสุรัญยา สุขสังข์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานรป.บ.,รป.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี089-2785453
9นางรุ่งทอง วันภูงานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและบัญชี084-4287792
10นายนิรัญ สิงห์พันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล080-7660495
11นายธำรงฤทธิ์ เภาสระคูนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน089-5776225
12นายพีรชัย จันทวารีย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-0159951
13นายเสนาะ วังคะฮาดรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารรับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ086-2505571
14นายเทิดศักดิ์ โพธิสาขาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.,ค.ด.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้081-7991939
15นางสาวสุนันทา ยอดรักศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลฯ093-3247892
16นายสวัสดิ์ วันภูงาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-2184999
17นายอำนาจ ศรีเที่ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ083-3325856
18นางวิไลลักษณ์ ชูรัตน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป085-7608995
19นางบุญนำ บุตรโคตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานเลขานุการ ผอ.สพป085-4538549
20นายจีรยุทธ เจริญวัฒนาวาณิชย์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์085-7576769
21นายสมลักษณ์ นามไพรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081-8717299
22นายไกรยสิทธิ์ เหมะลินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0848286662
23นายอิสรา ทุมแสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ, ก.พ.70918672087
24นางดาววรรณ์ ฤทธิแผลงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0862375742
25นางจันฉาย นิ่มรัตนสิงห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0885615809
26นางมนัญญา สมหนองบัวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศบ./นศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ086-7737888
27นางสมทบ เพชรดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน0827637086
28นางสาวระเบียบ ขาวผ่องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0985989415
29นายไกรวุธ พนมพงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติดในสถานศึกษา0883092023
30นางญาติกา เลขนอกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน0985857677
31นางยุพา ศิลาเหลืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน0810477203
32นางสาวชนกานต์ จันทะดวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานบริหารทั่วไป0880514694
33นางสุนันทา สิทธิสารนักวิชาการศึกษา ชำนาญการปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานัก้รียน0900264266
34นางสาวจิราภรณ์ จันทรไพสิษฐ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมงานลูกเสือ0819656779
35นางเพียรศรี มูลรัตน์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0972385583
36นางกรุณา สุนทรานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0810693919
37นางสาวดารณี โคโตสีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการธุรการ (รับ - ส่ง)0857493890
38นายสุเมธ วงศ์ณรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานธุรการ0819753142
39นางสุนันทา วังคะฮาดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0895725782
40นางสาววชิราภรณ์ จันทร์นีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน)/Stem Education0879446202
41นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา086-2382477
42นางสาวแสงเพชร จันทร์ขอนแก่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ0819368331
43นางสาวสัมพันธ์ เอกรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้085-7439072
44นางสาวิตรี ไพรงามรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานคุณธรรม จริยธรรม/งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ0801949395
45นางสาวชัญญา อินทริกานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯO-NET / NT0883171735
46นางวราภรณ์ มูลมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาภาษาอังกฤษ0812613193
47นายประสบชัย ทินบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ O - NET/NT089-5794427
48นายสมชาตรี ทีบุญมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา0801803349
49นางสาวนลินรัตน์ สีนวลจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี088-3206899
50นางสาวสมสมร วงค์วรบุตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ., รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานทะเบียนประวัติ083-3534545
51นายชานุ เพ็งดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง081-2945581
52นายผดุงศักดิ์ ทองโพธิ์ศรีนิติกร ปฏิบัติการวท.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร089-5845700
53นางจตุพร สามิบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ086-0413309
54นายกฤษณพล เวียงวิเศษนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน080-0452404
55นางนฎา สีสินธุ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ088-5837829
56นางแววนภา ผิวเหลืองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการ
57นางสุภาวดี คำสวาสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ080-4077154
58นางสาวเบญจวรรณ เจริญใสเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี088-3349034
59นายวิชัย นามเพ็งครู/ครูผู้ช่วย --ป.กศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาจารย์ 2081-7493499
60นางสาวนริษา สมทรัพย์ไม่กำหนด --คบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด0981021299
61นายบุญเลิศ หอมกลิ่นลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเอกสาร/ควบคุมวันลา084-4297672
62นางธัญลักษณ์ สามชัยลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานขอจัดบัตรประจำตัว089-8900914
63นายสุจิต ศิลาเหลืองไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
64นายคงฤทธิ์ สงครินทร์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
65นายวิชัย จันทร์คูเมืองลูกจ้างประจำ --ปวส.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
66นายยิ่งยศ ป้องทัพไทลูกจ้างประจำ --ปวท.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง