ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดีผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D) EDUCATIONAL ADMINISTRATION SARDARบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.ร้อยเอ็ด เขต 10899449004
2นายสมาน แก้วคำไสย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ภาษาไทย) กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล085-0006630
3นายนพรัตน์ ผือโยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ093-4789955
4นายบุญเลิศ บุษเนตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินเมิน092-9916441
5นายสุภาพ วงษามาตรย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-7990044
6นายประเสริฐ วรสารรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.(การบริหารการศึกษ)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา093-6591569
7นายสุชาติ พุทธลารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน086-2296108
8นายพิชิต เครือน้ำคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา087-8585959
9นายทศพล ศีรษะภูมินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(เทคโนฯ)กศ.ม.(เทคโนฯ)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ061-5963458
10นางสายพิณ พันธ์สง่านักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ปฐมวัย)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์062-1981793
11นายสุรชัย ศรีคะเณย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศิลปศึกษา) กศม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-0541919
12นายพิทักษ์ มาห้างหว้านักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาอังกฤษ)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน083-3392209
13นางเบญจพร สุทธิประภานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ประวัติศาสตร์)กศม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9445191
14นางอรัญญา อินอ่อนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธบ.(การจัดการทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน081-2606118
15นางจันทิมา ร่มศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. (คหกรรมศาสตร์) กศ.ม.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้083-3670162
16นางพัชรี ศรีษะภูมิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(คณิตศาสตร์) กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-0616933
17นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา089-2762907
18นายเกริกศักดิ์ ไกยราชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ภาษาไทย)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา087-8677895
19นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ชีววิทยา) กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา088-3338905
20นายเพิ่มพูล ร่มศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(คณิตศาสตร์) กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ กตปน.084-6006414
21นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)กศ.ม.(บรรณารักษ์ศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงาน089-8413232
22นางเย็นใจ อินทร์งามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ088-3175989
23นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ 089-5712934
24นางวิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนติดตามประเมินผลและรายงาน084-2020748
25นางสาววันทนา สมภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา088-3155897
26นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.(นาฎศิลป์) กศ.ม (หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการ090-9968677
27นายสมัย สลักศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา) กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา081-7087257
28นายเจษฎา นาสมรูปศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา081-8728458
29นายวัชรา รัฐถาวรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาไทย) กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการ087-7901941/088-5825644
30นายบุญเติม เครือน้ำคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(เกษตรศาสตร์) กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ กตปน.082-2292897
31นายสุวัฒนพงษ์ ร่มศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา) กศ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา085-4650159
32นายไพโรจน์ ผลากองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศิลปหัตถกรรม) กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ กตปน.081-8732347
33นายเรืองศิลป์ เห็มชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา084-3918355
34นายสมปอง อเนกบุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา081-3206815
35นางมณี ผ่านจังหารศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้085-7445219
36นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ศึกษานิเทศก์ เชียวชาญวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้089-8404214
37นางธัญญาพร เกียวรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้087-8526594
38นางวารีรัตน์ ทวยสอนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้081-2629491
39นางสุภาภรณ์ นิลบุตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ งานวันสำคัฐ084-7868988
40นางสุปราณี จันทราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ081-9652514
41นางศราวรรณ อิศรมงคลรักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ081-8777584
42นางอรวรรณ หงส์พันธ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ089-8435599
43นางนันทพร สุนรบดีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-4467607
44นางสาวนารี โพธิรุดนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี081-2634047
45นายไพบูลย์ อินทร์งามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(สังคมวิทยา)กศ.ม.(การบริการการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์081-9650865
46นายกันตินันท์ ศรีประเสริฐนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี080-4172105
47นางอัญชลี ลี้รัตนศิรินักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญพิเศษศศ.บ(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์087-4331683
48นางอภันตรี มงคลรัฐนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี081-7992190
49นายบรรลุ เอนกแสนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.บ.(พลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ งานพัสดุ062-1954468
50นางสาวสิริภัทร เสมารูจีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล091-2183755
51นายดำริ จันทรวิภาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง081-7994438
52นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(เกษตรศาตร์)กศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ081-6619269
53นายสุพจน์ บานไธสงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(ศิลปศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล085-0013489
54นางสาวสุภาพร รดารงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ(ชีวิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-7082312
55นายสฤษดิ์ นามลักษณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-8762445
56นางกัญจนพร ประมูปถัมภ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล089-5719280
57นางเพ็ญศิริ กล่อมจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ089-8619497
58นางอาภรณ์ อนันตานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและแต่งตั้ง082-8566395
59นายสมศักดิ์ นันทะเสนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง082-1110771
60นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรีนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์) ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมาย082-2741516
61นายเด็จดวง วรรณโณมัยนิติกร ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมาย081-9747433
62นางปิยะนารถ ดิษฐาเนตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตาม ประเมินผลและรายงาน081-0555733
63นางลลิญญา นำภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน089-2746231
64นางนัฐชรียา ผิวหอมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธบ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ093-3960003
65นางวงศ์เดือน ชูมนต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-9650865
66นางลำดวน พิมพ์วิชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา062-1954472
67นางวรัญญา กลัดเนียมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา งานยาเสพติด089-7228391
68นางวงศ์เดือน ชูมนต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-9650865
69นางสาวพิสมัย นันทเสนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา097-3296179
70นางสาวจิตรา วงษ์เสนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(เกษตรศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา086-5792550
71นางสุนันทา อนันทวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(บริหารธุรกิจและการจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา085-4641113
72นางสาววราภรณ์ ขจรพงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา098-1056215
73นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีสองเมืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา087-9547694
74นางเกษร บุริวัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธบ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน086-8576131
75นางสุชิรา วิชาลัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธบ.(บริหารงานบุคคล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานโรงเรียนเอกชน089-5745678
76นายไกรศักดิ์ ภูศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน086-6882644
77นางวรนาฏ จตุรพรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานป.กศ.สูง (วารสารและการประชาสัมพันธ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ087-7725330
78นายปิยะพัฒน์ ไทยสงครามเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ085-7544982
79นางสาวเบญจวรรณ อุตรมาตย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล089-4220015
80นางเพชรรัตน์ วงษ์คุยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ088-5727126
81นางจิดาภา จันทรางศุเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการและรับ-ส่งกลุ่ม083-3527575
82นางพิมพ์อร ยุกตะนันทน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา093-9536596
83นางรัตนาภรณ์ เศษลือเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน เทคโนโบีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา098-1021894
84นายพิชิตศักดิ์ พิลาภเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา080-1910051
85นางจีราภรณ์ สาสีเสาร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน089-2255690
86นางฐิตาพร สุทธิประภาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์081-7086514
87นางสาวสุปราณี สาขีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานป.โท เทคโนวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081-8777628
88นายบรรจง ผลาพรมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์094-9027420
89นายวัฒนกร ไกรศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้084-5121292
90นายมนัส อาวรณ์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ089-2781618
91นายวัฒนา ศรีโซ้งลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการยามรักษาการณ์081-0724494
92นายบุญชู บุตรช่วงลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง081-9754977
93นางปราณิสา อุ่นทะยาลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ085-6466715
94นายสมชาย วินทะไชยลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ081-2608265
95นายสามารถ โพธิ์อำพลพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ085-4668279
96นางสุภาพ ข้องชัยภูมิพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ089-5777776
97นายพรชัย ตรีพงษ์พนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ099-9058001
98นางอุไรวรรณ กอสุระลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร081-7082984
99นางสาวสาวิตรี ทิพาศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร092-4355616
100นายศุภชัย สาสุนันท์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ087-9516108
101นางสาวจิราภรณ์ จันทะชาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ087-8600650
102นางสาวขวัญจิรา ชุมพลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ098-4257464
103นางสาวณัฐภาวรรณ เอกวงษาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ093-5695888