ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุภาพ วงษามาตรย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-7990044
2นายประเสริฐ วรสารรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.(การบริหารการศึกษ)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา093-6591569
3นายสุชาติ พุทธลารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน086-2296108
4นายวีรศักดิ์ ศิลาวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ชีววิทยา) กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา088-3338905
5นายทศพล ศีรษะภูมินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(เทคโนฯ)กศ.ม.(เทคโนฯ)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ061-5963458
6นางสายพิณ พันธ์สง่านักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ปฐมวัย)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์062-1981793
7นายสุรชัย ศรีคะเณย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศิลปศึกษา) กศม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-0541919
8นายพิทักษ์ มาห้างหว้านักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาอังกฤษ)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน083-3392209
9นางเบญจพร สุทธิประภานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ประวัติศาสตร์)กศม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9445191
10นายรณชัย ศรีสุธัญญาวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา089-2762907
11นายอภินันท์ สวาสดิ์พงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)กศ.ม.(บรรณารักษ์ศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงาน089-8413232
12นางเย็นใจ อินทร์งามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ088-3175989
13นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ 089-5712934
14นางวิลาวรรณ เหล่าเลิศฤทธิกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนติดตามประเมินผลและรายงาน084-2020748
15นายรัตนะ บุตรสุรินทร์ศึกษานิเทศก์ เชียวชาญวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้089-8404214
16นายไพโรจน์ ผลากองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศิลปหัตถกรรม) กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ กตปน.081-8732347
17นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.(นาฎศิลป์) กศ.ม (หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการ090-9968677
18นางมณี ผ่านจังหารศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้085-7445219
19นายสมัย สลักศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา) กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา081-7087257
20นายเจษฎา นาสมรูปศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา081-8728458
21นายเรืองศิลป์ เห็มชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา084-3918355
22นายวัชรา รัฐถาวรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาไทย) กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารการจัดการ087-7901941/088-5825644
23นางสาววันทนา สมภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา088-3155897
24นางสุภาภรณ์ นิลบุตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ งานวันสำคัฐ084-7868988
25นางสุปราณี จันทราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ081-9652514
26นางอรวรรณ หงส์พันธ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ089-8435599
27นางนันทพร สุนรบดีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-4467607
28นางอัญชลี ลี้รัตนศิรินักวิชาการเงินและบัญชี เชี่ยวชาญพิเศษศศ.บ(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์087-4331683
29นายกันตินันท์ ศรีประเสริฐนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี080-4172105
30นางอภันตรี มงคลรัฐนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี081-7992190
31นายไพบูลย์ อินทร์งามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(สังคมวิทยา)กศ.ม.(การบริการการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์081-9650865
32นางสาวนารี โพธิรุดนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี081-2634047
33นายบรรลุ เอนกแสนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.บ.(พลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ งานพัสดุ062-1954468
34นางอาภรณ์ อนันตานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและแต่งตั้ง082-8566395
35นางสาวสิริภัทร เสมารูจีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล091-2183755
36นายดำริ จันทรวิภาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง081-7994438
37นายสุรชาติ แสนประดิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(เกษตรศาตร์)กศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ081-6619269
38นายสฤษดิ์ นามลักษณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-8762445
39นางเพ็ญศิริ กล่อมจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) กศ.ม.(การศึกษานอกระบบ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ089-8619497
40นางสาวสุภาพร รดารงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ(ชีวิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-7082312
41นายสุพจน์ บานไธสงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(ศิลปศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล085-0013489
42นางกัญจนพร ประมูปถัมภ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล089-5719280
43นายสมศักดิ์ นันทะเสนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง082-1110771
44นายเด็จดวง วรรณโณมัยนิติกร ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมาย081-9747433
45นายสิทธิศักดิ์ จันทร์ศรีนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์) ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกฎหมาย082-2741516
46นางปิยะนารถ ดิษฐาเนตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตาม ประเมินผลและรายงาน081-0555733
47นางนัฐชรียา ผิวหอมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธบ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ093-3960003
48นางลลิญญา นำภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน089-2746231
49นางวงศ์เดือน ชูมนต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-9650865
50นางสาวพิสมัย นันทเสนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา097-3296179
51นางสุนันทา อนันทวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(บริหารธุรกิจและการจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา085-4641113
52นางสาววราภรณ์ ขจรพงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา098-1056215
53นางลำดวน พิมพ์วิชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา062-1954472
54นางสาวจุฬาภรณ์ ศรีสองเมืองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา087-9547694
55นางสาวจิตรา วงษ์เสนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(เกษตรศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา086-5792550
56นางวรัญญา กลัดเนียมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา งานยาเสพติด089-7228391
57นางสุชิรา วิชาลัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธบ.(บริหารงานบุคคล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานโรงเรียนเอกชน089-5745678
58นางเกษร บุริวัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธบ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน086-8576131
59นายไกรศักดิ์ ภูศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน086-6882644
60นางวรนาฏ จตุรพรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานป.กศ.สูง (วารสารและการประชาสัมพันธ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ087-7725330
61นายปิยะพัฒน์ ไทยสงครามเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ085-7544982
62นางเพชรรัตน์ วงษ์คุยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ088-5727126
63นางสาวเบญจวรรณ อุตรมาตย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล089-4220015
64นางจิดาภา จันทรางศุเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการและรับ-ส่งกลุ่ม083-3527575
65นางพิมพ์อร ยุกตะนันทน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา093-9536596
66นางรัตนาภรณ์ เศษลือเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน เทคโนโบีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา098-1021894
67นายพิชิตศักดิ์ พิลาภเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา080-1910051
68นางจีราภรณ์ สาสีเสาร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน089-2255690
69นางฐิตาพร สุทธิประภาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์081-7086514
70นางสาวสุปราณี สาขีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานป.โท เทคโนวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ081-8777628
71นายบรรจง ผลาพรมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์094-9027420
72นายวัฒนกร ไกรศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้084-5121292
73นายวัฒนา ศรีโซ้งลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการยามรักษาการณ์081-0724494
74นายบุญชู บุตรช่วงลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง081-9754977
75นายมนัส อาวรณ์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ089-2781618
76นางปราณิสา อุ่นทะยาลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ085-6466715
77นายสมชาย วินทะไชยลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการ081-2608265
78นายพรชัย ตรีพงษ์พนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ099-9058001
79นางสุภาพ ข้องชัยภูมิพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ089-5777776
80นายสามารถ โพธิ์อำพลพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ085-4668279
81นางอุไรวรรณ กอสุระลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร081-7082984
82นางสาวสาวิตรี ทิพาศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร092-4355616
83นางสาวจิราภรณ์ จันทะชาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ087-8600650
84นางสาวณัฐภาวรรณ เอกวงษาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ093-5695888
85นายศุภชัย สาสุนันท์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ087-9516108
86นางสาวขวัญจิรา ชุมพลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ098-4257464