ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 26
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอภิสิทธิ์ ศรีดาพพรหมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางเบญจมาศ ฦาชารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายทองสุข มาตย์คำมีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายกันตินันท์ ฉิมพลีลูกจ้างชั่วคราว --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นายอุทิน นิติกานต์การุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางบุญชู โคตบรรเทานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
7นางกุสุมา โอษะคลังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
8นายภิรมย์ ภูชมศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
9นายสุดใจ สุปัญบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นางเอมอร จันทนนตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางนวพรรดิ์ นามพุทธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นายอภิชาต เข็มพิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายสัมภาษณ์ คำผุยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายไวรัช ตะวันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางขันทอง พิมพ์แสนศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
17นางสาวสุภัทรา แสงลุนนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18นางณัฐกาญจฒ์ หมวดนานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19นางอารีรัตน์ ชนะเกตุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
20นางสาวจารุณี วงศ์น้ำคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
21นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
22นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
23นายเสนอ เวียงบาลนิติกร ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
24นางสาวจรรยา สีแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
25นางสาวพิกุล ไชยแสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
26นายวิทยา ศรีพันชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
27นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
28นางวราลักษณ์ บุษบงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
29นางสาวเยาวลักษณ์ นพนิยมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางสาวธิดารัตน์ พลศรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางชุติมา นามสีอุ่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นางสาวไพลิน ภูมิวันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางสาวอรทัย บุพโชตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสาวชลธิชา การถางเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
35นางสาวอัญชลี วงศ์แสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นางอุษามณี เหล่าอรรคะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
37นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางสาวสุภาพร แฝงยงค์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39นางสาวสมนาตย์ ทองประภาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นายชัยยะ จะรัมย์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
41นางสาวเมวีญา สิงห์เดชลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นายบรรณรัตน์ บรรยงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ