ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2นายสายทอง ไตรยะวิภาครองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเถอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม
3นายชัยณรงค์ แสงคำ รักษาราชการแทน ผอ.รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.บ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วบผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต
4นายประดิษฐ์ นาถเหนือรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5นาย ปัญญา สาระกุมารรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ., ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร ศึกษาธิการอำเภอผู้อำนวยการโรงเรียน
6นายเชาวฤทธิ์ ใจมันรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 วเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8
7นายประสพสุข หีบแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8นายสิทธิชัย สมเดชรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
9นายสันติ ใหม่คามินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7 เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี7
10นายชวลิต จันทร์ศรีนักวิชาการศึกษา กศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์หัวหน้ากลุ่มศึกษานิเทศก์
11นางอมร จักรบุตรเจ้าพนักงานธุรการ คบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี นักวิชาการศึกษา
12นายอานิน สุขณะล้ำเจ้าพนักงานธุรการ กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 7 ว นักวิชาการศึกษา 7 ว
13นายสิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศ ศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักวิชาการเงินและบัญชี 8วนักวิชาการเงินและบัญชี 8ว
14นายจักรชัย หนันดี กศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7วบุคลากร 7ว
15นายนิรันดรชัย พลนิกร ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7วบุคลากร 7 ว
16นางสาวปาจรีย์ โสธิฤทธิ์ลูกจ้างประจำ คบ. ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน นักประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศ ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
18นางพิศมัย พราหมณ์กระโทก ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
19นายสุธี แสงปัดสา น.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์อาจารย์ใหญ่นิติกร 6 ว
20นายณัฐพล คุ้มวงศ์ ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนบุคลกร
21นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็ง ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร 6 ว
22นางสาวภัทรญา กองมะณี ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
23นายอดิศักดิ์ มนตรี คบ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7วบุคลากร 7ว
24นางอุไรตน์ โสภา ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์หัวหน้างานบริหารงานบุคคลบุคลากร 7ว
25นางสาวนนทรัตน์ บุญจรัส บธ.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว
26นางพรหมภัสสร พิมพาภรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในจนท.การเงินและบัญชี 5จนท.การเงินและบัญชี 5
27นายกิตติพงษ์ ผลสว่างนักวิชาการศึกษา กศบ.,ศษ.บ.,วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นายสง่า โทผาวงษ์นักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นายนิวัตร วิจารณ์จิตรนักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นายวิชิต ธนยั่งยืนนักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
31นางสาวสุดคนึง ศิริงามนักวิชาการตรวจสอบภายใน กศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
32นางพิศมัย สุนประสพนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
33นางธนพร กองทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)พนักงานพัสดุนักวิชาการศึกษา5
34นางจิราพร ผลสว่างวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า คบ. ศษ.บ.กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา อาจารย์ 1 ครู
35นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
36นายสุบิน อินเสมียน กศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานบริหารงานสรรพากรเจ้าหน้าที่บริหารงานสารบรรณ สพก.พื้นที่สาขายางสีสุราช
37นางนารี ถานสีนาม ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว
38นางภัชนี บุญจันทร์ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว
39นางนงลักษณ์ พิสุทธิพงศ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
40นางศิริณัชรินท์ เวียงสาม บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5 เจ้าพนักงานพัสดุ 6
41นางเนาวรัตน์ พันธฤทธิ์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ 5
42นางกุสุมา โอษะคลัง การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการบุคลากร 5
43นางเบญจมาศ สตานิคม บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร บุคลากร 6 ว
44นายอภิรักษ์ มูลสาร ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7วบุคลากร 7 ว
45นาย เสรี ศรีตระกูล ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
46นายธีระสิทธิ์ เกคุคำขวา ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์