ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวกานิศา ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3นาย ปัญญา สาระกุมารรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ., ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร ศึกษาธิการอำเภอผู้อำนวยการโรงเรียน
4นายประสพสุข หีบแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5นายสิทธิชัย สมเดชรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอ
6นางพิศมัย พานิชยืกุลโรจไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว08-9622-5303
7นายสิริพงศ์ ชัยเอกมงคลเลิศไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว08-3143-1962
8นายนิรันดรชัย พลนิกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน09-1050-4269
9นายสง่า โทผาวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์08-6852-5153
10นางทิพยวิมล ดวงเวียงคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ09-5658-1408
11นายพนม ศิรินามมนตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ08-1260-6470
12นางเนาวรัตน์ พันธฤทธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการOne Stop Servict08-3416-9002
13นายอภิรักษ์ มูลสารนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลบุคลากร 7ว08-1975-1199
14นางสาวนุจรีย์ จนคงนิติกร --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลวินัย08-9893-8206
15นางสาวปาจรีย์ โสธิฤทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ คบ. ศษ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-4686-4349
16นางสาวรุ่งฤทัย บุญมาศไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 606-1415-6569
17นางวิไลพร บุตรภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารนิเทศ ติดตามฯ08-7595-7492
18นายจเด็จ ทัศวงษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ08-2311-1843
19นายไชยยา อะการะวังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ08-9619-9208
20นายศักดิิ์สิทธิ์ สีหลวงเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ09-3328-4117
21นางสุมาลี มาลาหอมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามฯ08-3671-2284
22นางสาววัฒนิกา ฤทธิ์ทรงเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามฯ08-6853-7925
23นายกิตติพงษ์ ผลสว่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ.,ศษ.บ.,วท.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์08-0010-3507
24นางปุณศยา ภักดีบุรุษนักจัดการงานทั่วไป --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มอำนวยการ08-1601-5183
25นางสาวทิพยฉัตร ฉัตรทองนักประชาสัมพันธ์ --หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์08-8356-3404
26นางชัญญา เทียบชัยนักวิชาการเงินและบัญชี --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารงบประมาณ08-6413-8568
27นางกัณณภัสร์ ปัญญานักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล08-0319-8430
28นางฉัตรวิภรณ์ สตานิคมนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร08-1717-4243
29นายสุธี แสงปัดสานิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลวินัย08-7235-2964
30นางวิไลวรรณ์ ชินกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ(การบัญชี )กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน08-6045-2832
31นายวิระ โสธิฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนบริหารงบประมาณ08-7491-3874
32นางจิตราภรณ์ คำสุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนสารสนเทศ08-9841-1980
33นางสาวปิยนันท์ รักขันแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสรืมการจัดการศึกษา08-9942-4850
34นางสาวสุภาวดี แสนภักดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.คอมพิวเตอร์หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา09-3568-3237
35นายณัฐพล คุ้มวงศ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลกร06-1415-6499
36นางพิมพ์พิศา ผลสว่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คบ. ศษ.บ.กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา08-0011-7426
37นางธนพร กองทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการพนักงานพัสดุ08-5925-7932
38นางสาวสุดคนึง ศิริงามนักวิชาการศึกษา --กศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ08-1954-0319
39นางธญญ์รัตน์ พิมพาภรณ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในจนท.การเงินและบัญชี 508-0058-2392
40นางมะลิวรรณ ไตรสรลักษณ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 509-4367-6198
41นางนิภาพัชริ์ ถานสีนามเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 509-3327-3246
42นายพรวิชิต กุลวิเศษเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการ09-4036-8359
43นาย เสรี ศรีตระกูล ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
44นายธีระสิทธิ์ เกคุคำขวา ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์