ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบวร เทศารินทร์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0818796280
2นายไพฑูรย์ อนุสัตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0872152581
3นายเยื้อน สิทธิศาสตร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0819655982
4นายเฉลิมเกียรติ สง่าศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0611570494
5นายดำรง ปักเขตานังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0957732990
6นางสาวอมรรัตน์ คงประทีปนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0894220853
7นางสาวสวรินทร์ หอมดวงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0936704278
8นางรวิภา กตารัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0910568565
9นางรวิภา กตารัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่ม0910568565
10นางสาวละมุล อนุสัตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0910613979
11นางสาวประภาพรรณ จันโอทานนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม0982775973
12นางสาวนงเยาว์ ทัพขวานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0918284611
13นายจ่าเอกพงษ์ศักดิ์ จันทวิมลนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศบ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0830053921
14นางปราณี ภัทราบุญญากุลนักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญพิเศษศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคล0854608212
15นางบังอร มะลาศรีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารพัสดุในสำนักงานและทำบัญชี(งานด้านบัญชี)0857399927
16นางนันทเนตร ปะวะเสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0812616084
17นางพิภามนต์ เผ่าพงษ์อัครเดชนักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0898439289
18นางสุกัลยา ทับมะโรงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผล0895240790
19นางนันทรัตน์ จันทเขตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวท.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0899656351
20นายณวัฒน์ จันทเขตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0813772079
21นางสาวสายฝน จุปะมัดตังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0860601913
22นางพิมพ์ลักษณ์ หม่องคำมีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษารับนักเรียน0834175668
23นางลำไพ วันจงคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนดีประจำตำบล0945301099
24นางดรณี ปะสังติโยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการทดสอบ การประเมิน การประกันคุณภาพและพัฒนามาตรฐานการศึกษา0812527266
25นายวิทยา คชโคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0899436294
26นายวิชาญ ศรีอาภรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการ0956582558
27นางสาวปราณี วรรณปะเกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนคุณธรรม0895741147
28นายมีชัย พลภูงาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0894223087
29นางภาวนา จันทวิมลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0918672005
30นายวุฒินันท์ แก้วสำโรงนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0934288837
31นางณิฐากร พยุหะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0885615238
32นายประหยัด สุทธิธรรมนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0846051415
33นางสาวนิดา พันธไชยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0833499916
34นางสาวสุรัตน์ เสนาฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จ ก.พ.7 เครื่องราช กคศ.160934835229
35นายรัตนชัย ทับมะโรงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศิลปศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ0984147399
36นายส.อ. พงศ์พัฒน์ ปักกาโลนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการคบ. / นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหา0821517291
37นางสาวอรุณี ศรีเจริญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0862215938
38นางสาวมยุรี ทบภักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาลูกจ้างทุกประเภท0929813844
39นางสาวธิชาภัสร์ วันทายุทธนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบ.ธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง0908915122
40นายสมบัติ คุณแก้วนิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวินัย และนิติการ0885392324
41นายเศรษฐศักดิ์ คุณแก้วนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0812681962
42นายอัศวิน ปะเสระกังนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0956215704
43นายภูตะวัน วรนันทการกิจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0981141500
44นางสาวอัญณิช์ภา บุตรศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0804142070
45นางผ่องพรรณ ปักกาโลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกเสือ0951688504
46นายชไมพร ทิพย์สิงห์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0910568636
47นางวรัญชญา ทอนเทพนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0902866655
48นายสมชาย วรุณศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0611141959
49นางชะญานุช วงษ์หล้าเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุและเบิกจ่ายเงินเดือนลูกจ้างทุกประเภทในสังกัด0862373425
50นางนันทณัฎรุ์ เทวะรัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการรับส่งหนังสืองานสารบรรณ0813207955
51นายวิโรจน์ ปะนะภูเต ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
52นายสุรจิต ปัตตานี ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
53นายสุรัตน์ โสมเกียรติตระกูล ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
54นายหนูจันทร์ ปักกังเวสัง บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรงพนักงานบริการ
55นางสาววงเดือน ปะนัดตะเถ ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ--