ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนายสุวิทย์ รักษาสุขผู้อำนวยการ สพท. รปม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสามัญจังหวัดผู้อำนวยการ สพท.ยโสธร เขต 2
2นายวิชัย สวนประดิษฐ์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3นายธีระพงศ์ บุษบงก์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการอำเภอ
4นายณรงค์ศักดิ์ เหมือนชาติรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5นายเยื้อน สิทธิศาสตร์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.การประถมศึกษาอำเภอผู้อำนวยการโรงเรียน
6นายทองสุข มาตย์คำมีรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8
7นายไพโรจน์ ดงเรืองศรีรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ. , ป.บัณฑิต , ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.สามัญศึกษา จ.มหาสารคาม รักษาการในตำแหน่ง อาจารยืใหญ่ รร.หนองโกวิชาประสิทธิ์วิทยาคมผู้อำนวยการโรงเรียนนาภูพิทยาคม
8นายเฉลิมเกียรติ สง่าศรีรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าบากเหล่าเรือ
9นายเสด็จ ทะยะราชรองผู้อำนวยการ สพท. ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปก.เฝ้าไร่เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10นายไพฑูรย์ อนุสัตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาเมยวดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเลา
11นายสัมฤทธิ์ คำจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารจนท.บริหารการประถมศึกษาจนท.บริหารการประถมศึกษา
12นางสุภารีย์ โพนเงินรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไก่นา
13นางสาวประภาพรรณ จันโอทานนักวิชาการตรวจสอบภายใน กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
14นางสาวสุปราณี วรามิตร ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
15นายนายสิทธิชัย ชลาชัย คบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.
16นายสุเมร ปัตตานีนักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
17นายนพดล พลจารย์นักวิชาการศึกษา ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
18นายมงคล แก้วพะเนาว์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
19นายรัตนะ บุตรสุรินทร์นักวิชาการศึกษา ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 9ศึกษานิเทศก์ 9
20นางนงเยาว์ ทัพขวานักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
21นางสาวสุมาลี อุระวัฒนพันธุ์ บ.ธบ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
22นางณิฐากร พยุหะ ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารบุคลากร 5บุคลากร 5
23นางอัญชลี เผ่าพงษ์อัครเดช ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 ว.บุคคลากร 6 ว.
24นางสาวริกุล ผลดี ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
25นางรวิภา กตารัตน์ ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคคลากร 7 ว.บุคคลากร 7 ว.
26นางสาวละมุล อนุสัตย์ ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบรรณารักษ์ 7บรรณารักษ์ 7
27นายชาคริต โสภณ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว.
28นางราตรี ล่อดงบังนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์ 6
29นางสาวสุมาลี ราชดานักวิชาการศึกษา กศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาครู โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ครู โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์
30นายอภิชัย หล้าสุดตานักวิชาการศึกษา กศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษารอง ผอ.ร.ร.รอง ผอ.ร.ร.วัดบ้านสงวน
31นางรุ่งอรุณ สิงห์สุพรรณนักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 5ศึกษานิเทศก์ 5
32นายวิทยา คชโคตรนักวิชาการศึกษา ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์ 6
33นายเกรียงไกร จันทรนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
34นางอุไรวรรณ ลครรำนักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
35นายดำรง ปักเขตานังนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
36นางนิลรัตน์ ทศช่วยนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่องครู วิทยะฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง
37นายมีชัย พลภูงานักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
38นายไชยยา อะการะวังนักวิชาการศึกษา กศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาครู คศ.3 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูลครู คศ.3 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล
39นางสาวอรทัย บุพโชตินักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนครู คศ.1ครู คศ.1
40นางธีรวรรณ หม่องคำมีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการวัฒนธรรม 6 ว.นักวิชาการศึกษา 6 ว.
41นายส.อ. พงศ์พัฒน์ ปักกาโลนายช่างเทคนิค คบ. / นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯเจ้าหน้าที่ธุรการ
42นางสาวนิดา พันธไชยนายช่างเทคนิค บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 6 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเจ้าหน้าที่ธุรการ 6
43นายพรวิชิต กุลวิเศษนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนายช่างเทคนิค 5นายช่างเทคนิค 5
44นางพานทอง พรรณศิลป์นายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุการ 5เจ้าพนักงานธุการ 5
45นางสุธาสินี จันทรี วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุการ 2เจ้าหน้าที่ธุรการ 2
46นางเย็นใจ ภวภูตานนท์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
47นางสุภาพรรณ หมวดนา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
48นางสาวเย็นจิต ทองคำมี บธ.บ การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักวิชาการเงินและบัญชี
49นางสาวญาธิมา นามปัญญา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
50นายสมชาย วรุณศรี ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
51นางมนฑิชา พรศิริสุข วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 3เจ้าพนักงานพัสดุ 3
52นางสาวผ่องพรรณ ดวงทองพูล กศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการครูรับเงินเดือนในอันดับ ค ส.1ครูรับเงินเดือนในอันดับคศ.1
53นางเพ็ญศิริ กล่อมจิตร ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4
54นางสาวอมรรัตน์ คงประทีป ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
55นายสมบัติ คุณแก้ว นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นิติกร 6 ว.นิติกร 6 ว.
56นางเนตรนภิส จันทร์น้อย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนอาจารย์ 1 ระดับ 5อาจารย์ 1 ระดับ 5
57นางสาวอรุณี ศรีเจริญ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุการ 5เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด 5
58นางสาวศศิธร วันทายุทธ บ.ธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุการ 4เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
59นางสาวอาภากร บุตรศรี ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคคลากร 7 ว.
60นางภาวนา จันทวิมล ศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
61นายจ่าเอกพงษ์ศักดิ์ จันทวิมล ศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เทศบาลตำบลพนมไพรหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลพนมไพร
62นางปราณี ภัทราบุญญากุล ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 5
63นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์ วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการคอมพิวเตอร์
64นางสาวพิกุล ไชยแสน คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
65นางสาวสายฝน จุปะมัดตัง คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลครู คศ.1ครู คศ.1
66นางพัชรินทร์ สุขจันโท คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอาจารย์ 1 ระดับ 3ครู คศ.1
67นางสาวกันยารัตน์ ดวงดี บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
68นางสาวสุจิวรรณ จังพล ค.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์
69นายสุรัตน์ โสมเกียรติตระกูล ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
70นายวิโรจน์ ปะนะภูเต ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
71นายสุรจิต ปัตตานี ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
72นายนิคม นามคำมี นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
73นายสนธยา บัวบุญ บริการงานทั่วไป อำนวยการ
74นายหนูจันทร์ ปักกังเวสัง บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรงพนักงานบริการ
75นางสาววงเดือน ปะนัดตะเถ ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ--