ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธีระศักดิ์ นิราราช ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
2นายจรัส รัตนทิพย์ ค.บ. , น.บ. , ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 วหัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล
3นางจุรีพันธ์ ฮามคำไพ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 วเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว
4นางสาวพรทิพย์ ขุนบุญจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
5นายอภิชาติ บุตรศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
6นางวรทิพ จันทราเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
7นายวีรพร เนื่องศรีเจ้าพนักงานธุรการ กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 7 วนักวิชาการศึกษา 7 ว
8นายสัญชัย ภาประเวช (บธ.ม) MBAหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร 5บุคลากร 5
9นางสาวนภาพร อุทัยสาร์ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6
10นางสาวนวลฉวี ชนะบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
11นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
12นางนรากร ศรีวาปีนักวิชาการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ 5
13นายเสริมชัย สังกะเพศนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
14นางกาญจนา วิเศษรินทองนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
15นายศุภสาส์น รัชโพธิ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์อาจารย์ 2
16นายโพยม พลเรืองนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์อาจารย์ 1 ระดับ 5
17นายสถิตย์ บุญพิคำนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
18นายกิตติ ทวยภานักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
19นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิลนักวิชาการศึกษา กศ.บ. , กศ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
20นายสมศักดิ์ พิทักษ์นักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์อาจารย์ 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
21นางรัติพร ภาธรธุวานนท์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ 5
22นางสาวธนวัน จันทศักดิ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
23นางพุทธารัตน์ ทะสานักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
24นางอรุณรัตน์ คำพีพงษ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์อาจารย์ 2 ระดับ 7
25นางจิรปรียา ละออมคำนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
26นายไพฑูรย์ ศิริมณีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
27นางดรุณี ศรีแก้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
28นายปัญจพล ภูล้อมทางเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ
29นางสาวศิริลักษณ์ ศิริมงคลนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
30นายสมพร โฮชินนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
31นายดำรง โทฮาดนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
32นางทักษิณา ศรีสุภะนายช่างโยธา ค.บ. (ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
33นางอุนาภรณ์ แสงแก้วนายช่างโยธา กศ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
34นางพิชญ์ฑกานต์ ไชยเยศนายช่างโยธา ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
35นางนวลนิตย์ ศิริวิทยกุลนายช่างโยธา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
36นางเอ็มอร ทวยภาพนักงานราชการ ศศ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
37นางจรูญลักษณ์ พิมพ์แสนศรีพนักงานราชการ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
38นางภัทรพร พึ่งเสือลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
39นางปนัดดา นาคะพงษ์ ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
40นางเบญจวรรณ ไตรรัตน์ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
41นางสาวสุดารัตน์ เพียลา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการพัสดุ 5นักวิชาการพัสดุ 5
42นางสาวสุมาลี มุระดา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
43นางอุทัย สังฆะมะณี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นักวิชาการการเงินและบัญชี 6นักวิชาการการเงินและบัญชี 6
44นางเสาวนีย์ ธนะโสภา ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
45นางจิรภิญญา ธรรมกุล กศ.ม. (ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7
46นางสุมิตตรา อินทร์พรหม ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าพนักงานธุรการ 3เจ้าพนักงานธุรการ 3
47นางบุญร่วม ขันแก้ว ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
48นางอัจฉรา ศิริบัติ ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
49นางสาวนันทพร กวนพฤกษ์ ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร 6 ว
50นางนิตยา บุญบรรจง รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
51นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย ศศ.บ. , ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
52นางวราภรณ์ ตรีไพศาลภักดี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
53นางปัญญพร ครองยุติ บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2
54นายถนอมศักดิ์ เขตเสนา ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
55นายไกรศรี ทีจันทร์มาตย์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
56นายสุวิทย์ กองการ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
57นายวันชัย ศรีสารคาม นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
58นายรังสรรค์ พลกล้าหาญ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานบริการอัดสำเนาพนักงานบริการอัดสำเนา
59นางเสาวนีย์ มะณี -+บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ- -