ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชัยสิทธิ์ ไชยโคตรรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ. , ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอโกสุมพิสัยหัวหน้การประถมศึกษาอำเภอ
2นายบวร ศรีอุ่นรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 8
3นายประนอม ศรีจันทร์หล้ารองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4นายนิคม ชมภูหลงนักวิชาการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 9
5นายธีระศักดิ์ นิราราช ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
6นายจรัส รัตนทิพย์ ค.บ. , น.บ. , ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 วหัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล
7นางจุรีพันธ์ ฮามคำไพ กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 วเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว
8นางสาวพรทิพย์ ขุนบุญจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5
9นายอภิชาติ บุตรศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
10นายวีรพร เนื่องศรีเจ้าพนักงานธุรการ กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 7 วนักวิชาการศึกษา 7 ว
11นางวรทิพ จันทราเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
12นายไพศาล นันทะแสนลูกจ้างประจำ กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ 7 วนักประชาสัมพันธ์ 7 ว
13นายสุบิน ดวงเกตุ กศ.บ. , น.บ. , น.บ.ท.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์นิติกร 6 วนิติกร 6 ว
14นายสัญชัย ภาประเวช (บธ.ม) MBAหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร 5บุคลากร 5
15นางสาวนภาพร อุทัยสาร์ กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 6
16นางสาวนวลฉวี ชนะบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
17นางสุรัมภา เพ็ชรกองกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
18นางนรากร ศรีวาปีนักวิชาการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ 5
19นางกาญจนา วิเศษรินทองนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
20นายเสริมชัย สังกะเพศนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
21นางอรุณรัตน์ คำพีพงษ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์อาจารย์ 2 ระดับ 7
22นายโพยม พลเรืองนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์อาจารย์ 1 ระดับ 5
23นายสถิตย์ บุญพิคำนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
24นายกิตติ ทวยภานักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
25นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิลนักวิชาการศึกษา กศ.บ. , กศ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
26นางสาวธนวัน จันทศักดิ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นางรัติพร ภาธรธุวานนท์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ 5
28นางพุทธารัตน์ ทะสานักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นายศุภสาส์น รัชโพธิ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์อาจารย์ 2
30นายบัญญัติ ตลับทองนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
31นายสมศักดิ์ พิทักษ์นักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์อาจารย์ 1 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม
32นายประยูร เหมบุรุษนักวิชาการศึกษา กศ.บ. (พลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
33นายสำราญ หลาบคำนักวิชาการศึกษา ค.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
34นางจิรปรียา ละออมคำนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
35นายไพฑูรย์ ศิริมณีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
36นางดรุณี ศรีแก้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
37นายปัญจพล ภูล้อมทางเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ
38นางสาวศิริลักษณ์ ศิริมงคลนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
39นายสมพร โฮชินนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
40นางละมุล ไชยมงค์นายช่างโยธา บธ.บ (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
41นายดำรง โทฮาดนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
42นางทักษิณา ศรีสุภะนายช่างโยธา ค.บ. (ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
43นางพิชญ์ฑกานต์ ไชยเยศนายช่างโยธา ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
44นางนวลนิตย์ ศิริวิทยกุลนายช่างโยธา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
45นางอุนาภรณ์ แสงแก้วนายช่างโยธา กศ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
46นางเอ็มอร ทวยภาพนักงานราชการ ศศ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
47นางจรูญลักษณ์ พิมพ์แสนศรีพนักงานราชการ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
48นางภัทรพร พึ่งเสือลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
49นางเบญจวรรณ ไตรรัตน์ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
50นางปนัดดา นาคะพงษ์ ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
51นางสาวสุดารัตน์ เพียลา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการพัสดุ 5นักวิชาการพัสดุ 5
52นางสาวสุมาลี มุระดา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
53นางอุทัย สังฆะมะณี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นักวิชาการการเงินและบัญชี 6นักวิชาการการเงินและบัญชี 6
54นางเสาวนีย์ ธนะโสภา ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
55นางจิรภิญญา ธรรมกุล กศ.ม. (ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7
56นางสุมิตตรา อินทร์พรหม ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าพนักงานธุรการ 3เจ้าพนักงานธุรการ 3
57นางบุญร่วม ขันแก้ว ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
58นางอัจฉรา ศิริบัติ ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
59นางสาวนันทพร กวนพฤกษ์ ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร 6 ว
60นางนิตยา บุญบรรจง รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 6เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
61นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย ศศ.บ. , ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
62นางวราภรณ์ ตรีไพศาลภักดี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
63นางปัญญพร ครองยุติ บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2
64นายถนอมศักดิ์ เขตเสนา ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
65นายไกรศรี ทีจันทร์มาตย์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
66นายสุวิทย์ กองการ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
67นายวันชัย ศรีสารคาม นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
68นายพิศิษฐ์ แสนบุญศิริ บริการงานทั่วไป อำนวยการ
69นายรังสรรค์ พลกล้าหาญ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานบริการอัดสำเนาพนักงานบริการอัดสำเนา
70นางเสาวนีย์ มะณี -+บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ- -