ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจักรพรรดิ์ ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
2นางสุภารีย์ โพนเงินรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสุรพล ประทุมชัยรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายปัญญา มาศวรรณารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายปรีชา ภูสีฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางสาวปภาดา วุฒิพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
7นางธนาจิตต์ พัฒยานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน
8นางเบญจมาศ เสรีวุฒิชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์
9นายจรัส รัตนทิพย์ ค.บ. , น.บ. , ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8 วหัวหน้าฝ่ายพัฒนาบุคคล
10นางปรียากร บุญจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารการเงินและสินทรัพย์
11นางสาวเยาวภา แก้วนารีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ-หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ--
12นายวิศธิสิทธิ์ พิมพ์แสนศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ-หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ-
13นางสาวพรปภาทิพย์ ขุนบุญจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0831442160
14นายสัญชัย ภาประเวชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --(บธ.ม) MBAหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูล0815446063
15นางสาวนภาพร อุทัยสาร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 60859284039
16นางนรากร ศรีวาปีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์0899446889
17นางสาวธนวัน จันทศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์0899412986
18นายสมศักดิ์ พิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0935369047
19นายพัชรกฤษฎิ์ พวงนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์0866384595
20นางปนัดดา นาคะพงษ์นักจัดการงานทั่วไป --ค.บ. (ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 50842777662
21นางอัจฉรา ศิริบัตินักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 วเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
22นางเบญจวรรณ ไตรรัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
23นางอุทัย สังฆะมะณีนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชี 60897150580
24นางสาวสุดารัตน์ เพียลานักวิชาการเงินและบัญชี --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการพัสดุ 5นักวิชาการพัสดุ 5
25นางเสาวนีย์ ธนะโสภานักวิชาการพัสดุ --ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์สหกรณ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
26นางจิรภิญญา ธรรมกุลนักวิชาการพัสดุ --กศ.ม. (ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7เจ้าหน้าที่บริหารงานพัสดุ 7
27นางเพ็ญศรี นาถ้าพลอยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ-วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล--
28นางสาวนวลฉวี ชนะบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
29นางสาวสมพร พลศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
30นางสาวอุบลรัตน์ นาถาดทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
31นางสุมิตตรา อินทร์พรหมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 3เจ้าพนักงานธุรการ 3
32นายธนกร ศิริมณีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางบุญร่วม ขันแก้วนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
34นายเสริมชัย สังกะเพศนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
35นายกิตติ ทวยภานักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
36นายโพยม พลเรืองนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์อาจารย์ 1 ระดับ 5
37นางดรุณี ศรีแก้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
38นางสาวศิริลักษณ์ ศิริมงคลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 60811177440
39นายปัญจพล ภูล้อมทางเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ0867158509
40นางสาวรุจีรัตน์ กัญญาน้อยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
41นายสมพร โฮชินนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
42นายดำรง โทฮาดนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
43นางทักษิณา ศรีสุภะนายช่างโยธา ค.บ. (ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
44นางอุนาภรณ์ แสงแก้วนายช่างโยธา กศ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
45นางพิชญ์ฑกานต์ ไชยเยศนายช่างโยธา ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
46นางนวลนิตย์ ศิริวิทยกุลนายช่างโยธา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
47นางเอ็มอร ทวยภาพนักงานราชการ ศศ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
48นางภัทรพร พึ่งเสือลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
49นางสาวนันทพร กวนพฤกษ์ ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร 6 ว
50นางวราภรณ์ ตรีไพศาลภักดี ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
51นางสาวพยอม ชาติเกษมชัย ศศ.บ. , ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4
52นางปัญญพร ครองยุติ บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 2
53นายไกรศรี ทีจันทร์มาตย์ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
54นายวันชัย ศรีสารคาม นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
55นายสุวิทย์ กองการ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
56นายรังสรรค์ พลกล้าหาญ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานบริการอัดสำเนาพนักงานบริการอัดสำเนา
57นางเสาวนีย์ มะณี -+บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ- -