ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสุภารีย์ โพนเงินผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 10801907776
2นายปัญญา มาศวรรณารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล0898432082
3นายสุรพล ประทุมชับรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ และกลุ่มนโยบายและแผน0942673330
4นายสายทอง ไตรยวิภาครองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา -
5นางสาวธนวัน จันทศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน0899412986
6นางอัจฉรา ศิริบัตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน0817397609
7นางปริยากร บุญจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0887469223
8นางสาวพยอม ชาติเกษมชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่ม0819656972
9นางสาวนภาพร อุทัยสาร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0859284039
10นางดรุณี ศรีแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0892764132
11นายเสริมชัย สังกะเพศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตร0857389954
12นางสาวเยาวภา แก้วนารีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ-หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ--
13นางนรากร ศรีวาปีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล0899446889
14นางอุนาภรณ์ แสงแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป0834535228
15นางบุญร่วม ขันแก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0817294690
16นางเอ็มอร ทวยภานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0885614974
17นางเพชรวิชชาญา บุญตรานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0895748453
18นางจิรภิญญา ธรรมกุลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานสินทรัพย์0842766868
19นางสาวกชพร กวนพฤกษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0898432007
20นางสาวนวลฉวี ชนะบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0815461795
21นางวราภรณ์ ตรีไพศาลภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0819656949
22นางสาวสุกัญญา จำปาทองนิติกร ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร-
23นางสาวพรปภาทิพย์ ขุนบุญจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0831442160
24นายสัญชัย ภาประเวชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูล0515446063
25นางสาวสมพร พลศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0981046184
26นายธนกร ศิริมณีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานส่งเสริมการพิเศษ0828391493
27นายสมพร โฮชินเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานธุรการ0879485305
28นางอุทัย สังฆะมะณ๊เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0897150580
29นางเสาวนีย์ ธนะโสภาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0894171089
30นางสาววรรณกร บาลีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตร -
31นางปนัดดา นาคะพงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป0842777662
32นางสาวนิษชนก อินอุ่นโชตินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์-
33นางสาวจุรีรัตน์ กัญญาน้อยนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0895740768
34นางชวัลลักษณ์ สิงขรเขตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0854652939
35นางสาวปภาดา วุฒิพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0821043873
36นางทักษิณา นามบุรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0934759355
37นางสาวอุบลรัตน์ นาถาดทองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0621963044
38นางธนาจิตต์ พัฒยานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0896234668
39นางสุมิตตรา อินทร์พรหมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล0818727736
40นางนวลนิตย์ ศิริวิทยากุลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0801770249
41นางพิชญ์ฑกานต์ ไชยเยศเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานประสานงาน0933831563
42นางสาวรัชฏาภรณ์ คำมีเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ0862429530
43นายดำรง โทฮาดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานส่งเสริมกิจการพิเศษ0836243362
44นายวัชรเกียรติ ภูล้อมพลอยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0867158509
45นางสาวสุปรานี ภูทองพันธุ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา0896200857
46นางสาวศิริลักษณ์ ศิริมงคลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0811177440
47ว่าที่ร.อ.จักรพรรดิ์ อาจศิริพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานคอมพิวเตอร์0872190459
48นางสาวกัลยา ไชยมาลาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0885608408
49นางแสงจันทร์ ศรีบุญเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0851584836