ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาบึงกาฬ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธีรพงษ์ สารแสนผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.บึงกาฬ
2นายประหยัด คามตะศิลารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสุรเวท สุกทนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
4นางอนงค์ พูลสง่านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นายสุพัฒน์ ทองจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
6นางวัชรีกร ชาญสูงเนินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
7นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
8นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมูนักวิชาการศึกษา ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
9นางเอมอร พันธุวรนักวิชาการศึกษา กศ.ม.(หลักสูตรแลการสอน)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
10นางนรมน ไกรสกุลนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์ 7
11นางสุภาวดี กุมภิโรนักวิชาการศึกษา ค.ม.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์
12นางสายใหม นันทศรีเจ้าพนักงานธุรการ ศษ.บ.(ไทย)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
13นายประวี สมภักดีเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
14นายเสนอ รัมพณีนิลเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.ม.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
15นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
16นางสการะ จีนะสุทธิ์ วท.ม. (สถิติ)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักสถิติ 5
17นายกิตติเดช นิลเนตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปวส.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
18นายสันติชัย พรหมอารักษ์นักวิชาการศึกษา กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศน์ศึกษานิเทศน์
19นางชนิดา ศรีสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน ส.ส.บ.(ส่งเสริมการเกษตร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 3เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
20นางสาวเตรียมจิตร เพ็งคำนายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ
21นายสถพร วงษ์ชำนาญลูกจ้างประจำ ค.บ.(พลศึกษาและนันทนาการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าการเงินและบัญชี
22นายถนอม ขอนศักดิ์ลูกจ้างชั่วคราว ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
23นางวิระมล แสนวา บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีนักวิชาการการเงินและบัญชี 4
24นางสุภารักษ์ พรมโสภา ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
25นางศิริลักษณ์ กางทอง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
26นางระเบียบ กาละชิต ปวส.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าท่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
27นางรำไพ ทองกาสี ศษ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
28นางจินตนา บัวนาค ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
29นางสาวชนิดา บุญเฮ้า วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
30นางมะณี กงระหัด ปวท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
31นางสาวยุพิน ศรีจันทร์ รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 4บุคลากร 4
32นายกิตติศักดิ์ แก้วนาง ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
33นายล่ำ เล่าหา ม.3นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง