ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายภัญญู ภูริศรีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 20910563979
2นายอำนวย ทิพย์กำจรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 20801979566
3นายประหยัด โพนสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 20818711719
4นางกนกรัตน์ บุญผ่องศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0818733273
5นางสาวนิตยา ตาตินิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0883844490
6นางราตรี ฉันทพจน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0807613527
7นายชัยณรงค์ ไชยวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0817498967
8นายนพดล เสนาอาจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการประถมศึกษาหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา0899431292
9นางนันทิยา รูปขันธ์นักจัดการงานทั่วไป เชี่ยวชาญพิเศษการประถมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0897159392
10นายวิทยา ทวีทรัพย์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0858477919
11นางสาวนิยากร ศรีมังคละศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0819740942
12นายตุ๊ จงรักศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0935807827
13นายเวชยันต์ ภูละครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0812613363
14นางอรอุมา บวรศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0910517014
15นายรำเพย ทินกระโทกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898424963
16นายวิโรจน์ ต่อติดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0899497680
17นายปรีชา หลักคำพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0864180725
18นายสมพงษ์ มหาโยธีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0610593678
19นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0895753881
20นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0879061032
21นายวัฒนา ชัยจันทร์นักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป0821054514
22นางวิมลวรรณ ชัยโสมนักจัดการงานทั่วไป --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 60868519117
23นายบุญเทียม ชัยสงค์นักจัดการงานทั่วไป --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเจ้าหน้าที่บริหารงานที่วไป 60810607945
24นางสุจินดา คุยลำเจียมนักจัดการงานทั่วไป --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไป0862187052
25นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ --คอ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)นักวิชาการคอมพิวเตอร์0847962713
26นางสาวชลธิชา วงค์นครธรรมนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ันักวิชาการเงินและบัญชี0850085708
27นางสาวณัชฐานีย์ คนงามนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0930658640
28นางสาวฉวี ราชบุรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มตรวจสอบภายใน042-471969
29นางสาวนิภาพร พลสุวรรณนักวิชาการพัสดุ --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ0895697450
30นายสหัสพงศ์ ธนสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0815479362
31นางสาวชบาไพร ทวีทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0895749665
32นายอดิศักดิ์ พรหมหลงนักทรัพยากรบุคคล --วศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0933678433
33นางสาวปุนยาพร พิเศษวิศิษฐ์นักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0815957052
34นายจักรพงษ์ มานะดีนักทรัพยากรบุคคล --วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0611593948
35นางสาวเอราวรรณ ปุลาตะโนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0817495228
36นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0810539169
37นางศรินยา สุขรมย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0845105872
38นางอิชยา สิงห์คำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0810610044
39นายนรากร ทะแพงพันธ์นิติกร --นิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร042-471969
40นายพชร รักษ์มณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0899438695
41นางญาณิชศา บางเมืองแสนนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา042-471969
42นางพัฒน์นรี ผาทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0985908761
43นางสาวรณิดา ชัยพิมพานักวิชาการศึกษา --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา042-471969
44นางสาวเตือนใจ บุญบุตรนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0872182197
45นางสาวเตือนใจ บุญบุตรนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0872182197
46นายอนุชิต บัวพุฒินักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์0807562747
47นางสาวกนกพิชญ์ หมื่นหาวงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0885619484
48นายเวียงชัย ศรีพรหมษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0910636336
49นางพรทิพย์ ชีพนุรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0862232418
50นางสาววรรณภา มลิลาเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ0872484119
51นางสาวณัฐธยานี สิงหศิริเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ0879545669
52นายอัครเดช ฉายจรุงเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ0893763318
53นายอุดมพงษ์ สะวิสัยลูกจ้างประจำ --ม.6วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการช่างไฟฟ้า ช.40913592562
54นายดวงดี พลาหาญลูกจ้างประจำ --ม.6วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์พนักงานพัสดุ ส.40903511032
55นางสาวกิตติยา ป้านภูมิลูกจ้างชั่วคราว --วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0833852381
56นางสาวทวีพร สกุลอำมาตย์ลูกจ้างชั่วคราว --นิเทศศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0902145802
57นางสาวมัทธิดา พงษ์สุวรรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --นิเทศศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0878672377
58นางสาวอภิญญา ชนชนะกุลลูกจ้างชั่วคราว --รัฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0892792139
59นายชัชวาล รูปขันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --ศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0846006990
60นางสาวชัชฏา ตาลป่าหวานลูกจ้างชั่วคราว --บริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0933237608
61นางสาวกาญจนา คุปนัติลูกจ้างชั่วคราว --การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0859276608
62นางสาวนุชสรา บุณาพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --บัญชีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0833621854
63นางสาวยุภาพร เนื่องแก้วลูกจ้างชั่วคราว --วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0879493543
64นางสาวทัศนียา ประจิมทิศลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0883720015
65นางสาวนันทิยา อุดมเสียงลูกจ้างชั่วคราว --วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0872231861
66นายกัณฐภรณ์ อาชีวะลูกจ้างชั่วคราว --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0933240016
67นายวัชรพงษ์ พิมพ์มาลูกจ้างชั่วคราว --วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล0848961230
68นายชัยณรงค์ ปินะถาลูกจ้างประจำ --ปวช.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ ส.4042-471969
69นายไพเราะ ชนชนะกุลลูกจ้างประจำ --ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการช่างไฟฟ้า ช.40899377040
70นายธีระพงษ์ สังข์หลอดลูกจ้างชั่วคราว --นิติศาสตร์บัณฑิตบริการงานทั่วไป อำนวยการเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา042-471969