ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเสถียร แสนอุบลรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบ้านหลวง
2นายประหยัด โพนสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย
3นายสมเพียร ประจิมทิศรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
4นายชัยณรงค์ ไชยวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
5นายเกียรติณัฐิพงศ์ พิเภกลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
6นางสาวฉวี ราชบุรี หน.กลุ่มงาน/งาน
7นางเครือรัตน์ บุญผ่องศรี ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
8นางวิมลวรรณ ชัยโสม ปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
9นายบุญเทียม ชัยสงค์ ปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานที่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
10นายวัฒนา ชัยจันทร์ ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 4เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
11นางนันทิยา รูปขันธ์ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการอาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีครู คศ.2 โรงเรียนอนุบาลจุมพล
12นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
13นางศรินยา สุขรมย์ บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
14นางอิชยา สิงห์คำ บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6บุคลากร 6
15นางพรทิพย์ ชีพนุรัตน์ ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนบุคลากร 6บุคลากร 7 ว
16นางสาวนิตยา ตาตินิจ ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บคลากร 5บุคลากร 6
17นายนพดล เสนาอาจ กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งธาตุบุคลากร 5
18นางราตรี ฉันทพจน์ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลอาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านแบงครู คศ.2 โรงเรียนบ้านแบง
19นายวิทยา ทวีทรัพย์นักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์
20นายนเรนทร คำมานักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
21นายประสงค์ จันทร์ศรีนักวิชาการศึกษา ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
22นางสาวนิยากร ศรีมังคละนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์
23นายรำเพย ทินกระโทกนักวิชาการศึกษา ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์
24นายอนุชิต บัวพุฒินักวิชาการศึกษา ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
25นายสุบรรณ มณีรัตน์นักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
26นายเจตสิทธิ์ นาคเสนนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
27นายตุ๊ จงรักนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
28นางสุจินดา คุยลำเจียมครู/ครูผู้ช่วย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าทีบริหารงานธุการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
29นายการันต์ ศรีบุญเพชร ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ--
30นางดวงใจ อินกง ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
31นางสาวสุดาภรณ์ อาชีวะ บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์--
32นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ วท.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล--
33นางสาวชุติมา โพธิบัณทิต ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
34นางสาวรัตติยาพร แทนหลาบ บธ.บบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา--
35นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ บธ.บบริการ/งานเอกสาร --
36นางสาวสุกัญญา เคณาอุประ บช.บ.บริการ/งานเอกสาร
37นางสาวกาญจนา คุปนัติ บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร
38นายอนุสรณ์ จันทะนุช ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร
39นายไพเราะ ชนชนะกุล ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
40นายชัยณรงค์ ปินะถา ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
41นายณรงค์ สุริยะ ม.ศ.3นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง