ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประหยัด โพนสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอโพนพิสัย
2นายอนันต์ พันนึกรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ช่วยผู้อำนวยการ
3นายสมเพียร ประจิมทิศรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
4นายประมวล โหระสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
5นายเสถียร แสนอุบลรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบ้านหลวง
6นายไพบูลย์ ชวรุ่งรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดหนองคายเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพท.
7นายสีออ น้อยวันรองผู้อำนวยการ สพท. ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยผู้อำนวยการประถมศึกษาจังหวัดเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจราชการ สพท.
8นายสมนึก ศรีจันทร์นักวิชาการศึกษา ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
9นายชัยณรงค์ ไชยวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
10นายสุวัฒน์ โบราณินทร์ลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
11นางสาวเกื้อกูล สันติภพ กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการศึกษา 8 วนักวิชาการศึกษา 8 ว
12นายบุญส่ง ขันทอง ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)อาจารย์1นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว.
13นายสำราญ คำภาจันทร์ คม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว.
14นายพินิจ งามวิเศษลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 7จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี 7
15นางสาวสุธีพร ปาคะดีนักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์
16นายเกียรติณัฐิพงศ์ พิเภกลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
17นางสาวฉวี ราชบุรี หน.กลุ่มงาน/งาน
18นางกัญญา โทสาลี ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นักวิชาการพัสดุ3นักวิชาการเงินและบัญชี 7
19นางเครือรัตน์ บุญผ่องศรี ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
20นายเวียงชัย ศรีพรหมษา ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานพัสดุ 4เจ้าพนักงานพัสดุ 5
21นางณัฐานีย์ คนงาม ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน เจ้าพนักงานพัสดุ 4เจ้าพนักงานพัสดุ 5
22นายชาตรี ราชบัณฑิต ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอสระใครนักวิชาการศึกษา 6 ว
23นางวิมลวรรณ ชัยโสม ปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
24นายบุญเทียม ชัยสงค์ ปวช.หน.กลุ่มงาน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานที่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
25นายวัฒนา ชัยจันทร์ ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 4เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
26นายบุญเสริม มณีโชติ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว
27นางนันทิยา รูปขันธ์ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการอาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีครู คศ.2 โรงเรียนอนุบาลจุมพล
28นายอรุณ หมั่นพลศรี น.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์นิติกร 7 วนิติกร 7 ว
29นางสาวณัฐนรี คำยา ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนบุคลากร 5บุคลากร 5
30นางสาวดรุณสวาท มูลการ คบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6บุคลากร 7
31นางศรินยา สุขรมย์ บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
32นางจุฬารัตน์ ศรีบุญเรือง ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
33นางอิชยา สิงห์คำ บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6บุคลากร 6
34นางพรทิพย์ ชีพนุรัตน์ ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนบุคลากร 6บุคลากร 7 ว
35นางสาวนิตยา ตาตินิจ ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บคลากร 5บุคลากร 6
36นางสาวยุวเรศ ศรีหาบุตร ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานพัสดุ 4เจ้าพนักงานพัสดุ 5
37นายนพดล เสนาอาจ กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลอาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งธาตุบุคลากร 5
38นางราตรี ฉันทพจน์ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลอาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนบ้านแบงครู คศ.2 โรงเรียนบ้านแบง
39นายวิทยา ทวีทรัพย์นักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์
40นายประชา ทิพเสนานักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์
41นางสาวนิยากร ศรีมังคละนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์
42นายลำพอง อินทะวิมานนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
43นางสาวพรทิพา ธนาฤกษ์มงคลนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
44นายเจตสิทธิ์ นาคเสนนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
45นายรำเพย ทินกระโทกนักวิชาการศึกษา ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์
46นายอนุชิต บัวพุฒินักวิชาการศึกษา ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
47นายประสงค์ จันทร์ศรีนักวิชาการศึกษา ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
48นายนเรนทร คำมานักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
49นายสุบรรณ มณีรัตน์นักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
50นายตุ๊ จงรักนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์
51นางสุจินดา คุยลำเจียมครู/ครูผู้ช่วย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าทีบริหารงานธุการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
52นายการันต์ ศรีบุญเพชร ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ--
53นางดวงใจ อินกง ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
54นางสาวสุดาภรณ์ อาชีวะ บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์--
55นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ วท.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล--
56นางสาวชุติมา โพธิบัณทิต ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
57นางสาวรัตติยาพร แทนหลาบ บธ.บบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา--
58นางสาวกาญจนา คุปนัติ บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร
59นายอนุสรณ์ จันทะนุช ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร
60นางสาวสุกัญญา เคณาอุประ บช.บ.บริการ/งานเอกสาร
61นางสาวนิภาพร พลสุวรรณ บธ.บบริการ/งานเอกสาร --
62นายชัยณรงค์ ปินะถา ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
63นายไพเราะ ชนชนะกุล ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
64นายณรงค์ สุริยะ ม.ศ.3นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง