ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอนันต์ พันนึกรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายวริทธิ จันทามีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสวัสดิ์ มูลศรีรองผู้อำนวยการ สพท. --คบ.(วิทยาศาตร์ทั่วไป),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต 1
4นายมติชน มูลสูตรรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ.(สังคมศึกษา),คม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต 1
5นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติรองผู้อำนวยการ สพท. --คบ.(เกษตรศาสตร์), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา), กศ.ม.(บริหารการศึกษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต 1
6นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. --คบ.(สุขศึกษา),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สพป.หนองคาย เขต 1
7นางอุมาพร คงสนิทเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์
8นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ./กศ.ม.(พลศึกษา/บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
9นางสาวฤตินันท์ บุญกองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วท.บ./ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาฯ)ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ผู้อำนวยการกลุ่มศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
10นายชุมพล พงษากลางนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษคบ.(เกษตรศาสตร์),ค.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11นางพูนสวัสดิ์ ชาฎานักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.(สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
12นายพงกะพรรณ ตะกลมทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ./ค.ม.(คณิตศาสตร์/บริหารการศึกษาฯ)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
13นางชวนพิศ ปรีดีวงษ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.(ภาษาไทย)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
14นางพูลสมบัติ พัสดรนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ(อุตสาหกรรม)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
15นายเนาวรัตน์ จาดฤทธิ์นิติกร --ค.บ. /น.บ.(วิทยาศาสตร์/นิติศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกรขำนาญการพิเศษ
16นางสาวภาวิณี คณิตประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
17นางพนมพร ธาตุไพบูลย์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
18นางฉวีวรรณ โยคินศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
19นายชาตรี ราชบัณฑิตศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
20นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
21นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้งศึกษานิเทศก์ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
22นางจิตราพร ราชบัณฑิตศึกษานิเทศก์ --ค.ศบ.(โภชนาการชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
23นางทดทรง ทีนาวัฒน์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ./ค.ม.(ภาษาไทย/บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
24นายวิวัฒน์ ผาวันดีศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ./ศษ.ม.(บริหารการศึกษา/บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
25นายธีรภพ วงศ์โยธาศึกษานิเทศก์ --ค.บ.(ศิลปศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
26นางมติภา ชัยชิตศึกษานิเทศก์ --กศ.บ./ศศ.ม.(วิทย์-คิณตฯ/วิจัยและประเมินผล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
27นางสมหมาย โยธากุลศึกษานิเทศก์ --ค.บ./ศษ.ม.(ภาษาอังกฤษ/การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
28นายสมชัย จันทะคามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
29นางสาวสังวาล ชาวเหนือนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
30นางอุมาพร คงสนิทนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
31นางสมลักษณ์ บุญประกอบนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.(จิตวิทยาฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
32นางจิราพร กตารัตน์นักวิชาการพัสดุ --ค.บ.(สังคม/คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
33นายปรีชัย ศรีชัยโยนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นายศิริศาสตร์ สีต่างคำนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ./กศ.ม.(ประถมศึกษา/จิตวิทยาการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
36นางสาววิริยา มาลายุทธศรีนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
37นางธิดาวรรณ อาจมุงคุณนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
38นางศศิญา ศรีธนบุตรนักทรัพยากรบุคคล --คบ. (คหกรรมศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
39นายกริสดา พันธ์สมบัตินิติกร --น.บ. (วิทยาศาสตร์ / นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนิติกรชำนาญการ
40นายภัทราพร กองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
41นางพรรณี หินวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.ศษม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
42นายสุภาภรณ์ แก้วอาษานักวิชาการศึกษา --ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
43นางธมกร พุทธะนักวิชาการศึกษา --ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
44นางจีรพรรณ จเรรัชต์นักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการ
45นางปิยพร สิงห์สุวรรณนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
46นางไพรัตน์ กงนางนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
47นางอุมาพร พัฒผลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
48นางนิภาดา ศรีเชียงสาเจ้าพนักงานธุรการ --คบ. (จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ
49นางสวาท ไตรโยธีเจ้าพนักงานธุรการ --ปวท.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ
50นางปิยวดี ไทยชาติเจ้าพนักงานธุรการ --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
51นางมยุรี สายืนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.(พาณิชยการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
52นางพิลัยพร หมั่นพลศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วทบ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี
53นายสไกรจักร วงสนุกูลลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
54นางสงกรานต์ พนาลิกุล ม.ศ.3บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
55นายบุญมี วิเศษบัณฑิตลูกจ้างประจำ --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
56นายโยธิน จิตต์อำมาตย์ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
57นายเขตต์ โคตรษา ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
58นายสัมฤทธิ์ ประวิเศษ ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำพนักงานขับรถยนต์
59นายวีระ บุตรวงษ์ไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม
60นายวินัย รูปขันธ์ ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
61นายประถม บทมาตย์ ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ