ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอนันต์ พันนึกรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายวริทธิ จันทามีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสวัสดิ์ มูลศรีรองผู้อำนวยการ สพท. คบ.(วิทยาศาตร์ทั่วไป),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.การประถมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติหน.การประถมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
4นายมติชน มูลสูตรรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.(สังคมศึกษา),คม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสังคมผช.หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสังคม
5นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติรองผู้อำนวยการ สพท. --คบ.(เกษตรศาสตร์), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา), กศ.ม.(บริหารการศึกษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอท่าบ่อผช.ผอ.สพท.นค.1
6นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. คบ.(สุขศึกษา),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.การประถมศึกษาอำเภอโซ่พิสัยหน.การประถมศึกษาอำเภอโซ่พิสัย
7นายชาตรี ราชบัณฑิตศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นางอุมาพร คงสนิทเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์
9นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ./กศ.ม.(พลศึกษา/บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
10นางสาวฤตินันท์ บุญกองนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วท.บ./ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาฯ)ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)นักวิชาการศึกษา 5นักวิชาการศึกษา 5
11นายชุมพล พงษากลางนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษคบ.(เกษตรศาสตร์),ค.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
12นางพูนสวัสดิ์ ชาฎานักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.(สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
13นายพงกะพรรณ ตะกลมทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ./ค.ม.(คณิตศาสตร์/บริหารการศึกษาฯ)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.
14นางชวนพิศ ปรีดีวงษ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.(ภาษาไทย)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักวิชาการศึกษา 6 ว.นักวิชาการศึกษา 6 ว.
15นางพูลสมบัติ พัสดรนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ(อุตสาหกรรม)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการเงินและบัญชี 7นักวิชาการเงินและบัญชี 7
16นายเนาวรัตน์ จาดฤทธิ์นิติกร --ค.บ. /น.บ.(วิทยาศาสตร์/นิติศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร 5นิติกร 5
17นางสาวภาวิณี คณิตประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
18นางพนมพร ธาตุไพบูลย์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
19นางกฤตชญา เที่ยงรัตน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางฉวีวรรณ โยคินศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้งศึกษานิเทศก์ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบุคลากร 5บุคลากร 5
22นางทดทรง ทีนาวัฒน์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ./ค.ม.(ภาษาไทย/บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
23นางจิตราพร ราชบัณฑิตศึกษานิเทศก์ --ค.ศบ.(โภชนาการชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์ 6
24นายวิวัฒน์ ผาวันดีศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ./ศษ.ม.(บริหารการศึกษา/บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์ 6
25นายธีรภพ วงศ์โยธาศึกษานิเทศก์ --ค.บ.(ศิลปศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
26นางมติภา ชัยชิตศึกษานิเทศก์ --กศ.บ./ศศ.ม.(วิทย์-คิณตฯ/วิจัยและประเมินผล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
27นางสมหมาย โยธากุลศึกษานิเทศก์ --ค.บ./ศษ.ม.(ภาษาอังกฤษ/การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
28นายสมชัย จันทะคามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
29นางสาวสังวาล ชาวเหนือนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5
30นางสมลักษณ์ บุญประกอบนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.(จิตวิทยาฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
31นางจิราพร กตารัตน์นักวิชาการพัสดุ --ค.บ.(สังคม/คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ 4เจ้าหน้าที่พัสดุ 4
32นายปรีชัย ศรีชัยโยนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นายศิริศาสตร์ สีต่างคำนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นางสาววิริยา มาลายุทธศรีนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
35นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ./กศ.ม.(ประถมศึกษา/จิตวิทยาการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 5บุคลากร 5
36นางธิดาวรรณ อาจมุงคุณนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
37นางศศิญา ศรีธนบุตรนักทรัพยากรบุคคล --คบ. (คหกรรมศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
38นายกริสดา พันธ์สมบัตินิติกร --น.บ. (วิทยาศาสตร์ / นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนิติกร 5นิติกร 5
39นางพรรณี หินวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.ศษม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5เจ้าพนักงานธุรการ 6
40นายสุภาภรณ์ แก้วอาษานักวิชาการศึกษา --ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
41นางธมกร พุทธะนักวิชาการศึกษา --ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
42นางจีรพรรณ จเรรัชต์นักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 4เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
43นางอุมาพร คงสนิทนักวิชาการศึกษา --บธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
44นางปิยพร สิงห์สุวรรณนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาจ.บริหารงานธุรการ 5จ.บริหารงานธุรการ 5
45นางไพรัตน์ กงนางนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
46นางอุมาพร พัฒผลนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
47นางนิภาดา ศรีเชียงสาเจ้าพนักงานธุรการ --คบ. (จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
48นางสวาท ไตรโยธีเจ้าพนักงานธุรการ --ปวท.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
49นางปิยวดี ไทยชาติเจ้าพนักงานธุรการ --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
50นางมยุรี สายืนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.(พาณิชยการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5
51นางพิลัยพร หมั่นพลศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วทบ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
52นายสไกรจักร วงสนุกูลลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
53นางสงกรานต์ พนาลิกุล ม.ศ.3บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
54นายบุญมี วิเศษบัณฑิตลูกจ้างประจำ --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
55นายโยธิน จิตต์อำมาตย์ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
56นายเขตต์ โคตรษา ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
57นายสัมฤทธิ์ ประวิเศษ ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำพนักงานขับรถยนต์
58นายวีระ บุตรวงษ์ บริการงานทั่วไป อำนวยการ
59นายวินัย รูปขันธ์ ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
60นายประถม บทมาตย์ ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ