ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอนันต์ พันนึกรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายวริทธิ จันทามีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายมติชน มูลสูตรรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.(สังคมศึกษา),คม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสังคมผช.หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสังคม
4นายสวัสดิ์ มูลศรีรองผู้อำนวยการ สพท. คบ.(วิทยาศาตร์ทั่วไป),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.การประถมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติหน.การประถมศึกษาอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
5นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. คบ.(สุขศึกษา),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.การประถมศึกษาอำเภอโซ่พิสัยหน.การประถมศึกษาอำเภอโซ่พิสัย
6นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติรองผู้อำนวยการ สพท. --คบ.(เกษตรศาสตร์), ศษ.บ.(บริหารการศึกษา), กศ.ม.(บริหารการศึกษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอท่าบ่อผช.ผอ.สพท.นค.1
7นายชุมพล พงษากลางนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษคบ.(เกษตรศาสตร์),ค.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
8นายพงกะพรรณ ตะกลมทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ./ค.ม.(คณิตศาสตร์/บริหารการศึกษาฯ)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว.
9นายสมคะเน พิสัยพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ กศ.บ./ศษ.ม.(พลศึกษา/การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)นักวิชาการศึกษา 8 วนักวิชาการศึกษา 8 ว
10นางพูลสมบัติ พัสดร บธ.บ(อุตสาหกรรม)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในนักวิชาการเงินและบัญชี 7นักวิชาการเงินและบัญชี 7
11นายวุฒิพงษ์ บทมาตย์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ./กศ.ม.(บริหารการศึกษา/จิตวิทยา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
12นางสาวภาวิณี คณิตประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
13นางพนมพร ธาตุไพบูลย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)หน.กลุ่มงาน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)นักวิชาการศึกษา 6นักวิชาการศึกษา 6
14นายละมุล ศรีภูดินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.(แนะแนว)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
15นายทวีพงษ์ กองแก้ว กศ.บ.(สุขศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักวิชาการศึกษา 6 ว.นักวิชาการศึกษา 6 ว.
16นายเนาวรัตน์ จาดฤทธิ์ ค.บ. /น.บ.(วิทยาศาสตร์/นิติศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์นิติกร 5นิติกร 5
17นางพูนสวัสดิ์ ชาฎา ค.บ.(สังคมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7 ว.บุคลากร 7 ว.
18นางพรรณี หินวรรณไม่กำหนด --ศศ.บ.ศษม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5เจ้าพนักงานธุรการ 6
19นางสาวธัชกร เพ็งคำปั้งไม่กำหนด --ค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 5
20นางสมลักษณ์ บุญประกอบนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.(จิตวิทยาฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
21นางจิตราพร ราชบัณฑิตนักวิชาการศึกษา ค.ศบ.(โภชนาการชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์ 6
22นางทดทรง ทีนาวัฒน์นักวิชาการศึกษา --ค.บ./ค.ม.(ภาษาไทย/บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
23นายโยธี วงศ์โยธานักวิชาการศึกษา ค.บ.(ศิลปศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
24นายคึกฤทธิ์ วงศ์อารีย์นักวิชาการศึกษา ค.บ./กศ.ม.(พลศึกษา/บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
25นายวิวัฒน์ ผาวันดีนักวิชาการศึกษา ศษ.บ./ศษ.ม.(บริหารการศึกษา/บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์ 6
26นางสมหมาย โยธากุลนักวิชาการศึกษา --ค.บ./ศษ.ม.(ภาษาอังกฤษ/การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
27นางมติภา ชัยชิตนักวิชาการศึกษา --กศ.บ./ศศ.ม.(วิทย์-คิณตฯ/วิจัยและประเมินผล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 8ศึกษานิเทศก์ 8
28นางปิยพร สิงห์สุวรรณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจ.บริหารงานธุรการ 5จ.บริหารงานธุรการ 5
29นางนิภาดา ศรีเชียงสาเจ้าพนักงานธุรการ --คบ. (จิตวิทยาและการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
30นางไพรัตน์ กงนางเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
31นายเทวัญ แก้วสำราญเจ้าพนักงานธุรการ ป.กศ.สูง (ศิลปศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
32นางชวนพิศ ปรีดีวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา 6 ว.นักวิชาการศึกษา 6 ว.
33นางมยุรี สายืนนายช่างเทคนิค ปวช.(พาณิชยการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5
34นางจิราพร กตารัตน์นายช่างโยธา ค.บ.(สังคม/คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่พัสดุ 4เจ้าหน้าที่พัสดุ 4
35นางปิยวดี ไทยชาตินายช่างโยธา บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
36นางจีรพรรณ จเรรัชต์นายช่างโยธา ศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 4เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
37นางสวาท ไตรโยธีนายช่างโยธา ปวท.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
38นางสาวยุวดี ขวาวงษ์พนักงานราชการ ค.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์ 5นักประชาสัมพันธ์ 5
39นางอุมาพร พัฒผลลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
40นางสาวสังวาล ชาวเหนือ ศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5
41นางธมกร พุทธะ ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
42นายสมชัย จันทะคาม ค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
43นางอุมาพร คงสนิท บธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
44นางพิลัยพร หมั่นพลศรี วทบ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
45นายสุภาภรณ์ แก้วอาษา ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
46นายกริสดา พันธ์สมบัติ น.บ. (วิทยาศาสตร์ / นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นิติกร 5นิติกร 5
47นายจิรายุวัฒน์ กตารัตน์ ค.บ./กศ.ม.(ประถมศึกษา/จิตวิทยาการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 5
48นางสาววิริยา มาลายุทธศรี ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
49นางธิดาวรรณ อาจมุงคุณ ค.บ.(ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
50นางศศิญา ศรีธนบุตร คบ. (คหกรรมศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 ว.บุคลากร 6 ว.
51นางสาวฤตินันท์ บุญกอง วท.บ./ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษาฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษา 5นักวิชาการศึกษา 5
52นายสไกรจักร วงสนุกูล ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
53นางสงกรานต์ พนาลิกุล ม.ศ.3บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 1
54นายโยธิน จิตต์อำมาตย์ ค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
55นายเขตต์ โคตรษา ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
56นายบุญมี วิเศษบัณฑิต ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
57นายสัมฤทธิ์ ประวิเศษ ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำพนักงานขับรถยนต์
58นายวีระ บุตรวงษ์ บริการงานทั่วไป อำนวยการ
59นายวินัย รูปขันธ์ ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
60นายบรรทม พนานิกิตร อ.วท.(ก่อสร้าง)บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
61นายประถม บทมาตย์ ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ