ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 19
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.087-945-2288
2นายประสงค์ เอี่ยมเวียงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศก์ ติดตามและประเมินผลฯ/ กลุ่มการเงินและสินทรัพย์080-007-4263
3นายไพโรจน์ พรมสอนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล / อำนวยการ081-574-3427
4นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน / กล่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-717-0868
5นางปรัศนีย์ ยุทธมานพนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์083-285-9645
6นายวีระ ยาคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล086-862-5404
7นายอำนาจ บำรุงแนวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจกรรมลูกเสือ089-841-4404
8นายยงยุทธ ศรีหล่อเหล็กศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-278-0251
9นางนุชนารถ อังคกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ082-795-2155
10นางบุญญาธิ์ สานุศิษย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายแผน094-524-6211
11นายสิทธิศักดิ์ ชินชัยพงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-799-8695
12นายศุภสวัสดิ์ พิลานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน086-219-0027
13นางสุดาพร พินิจมนตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย086-852-9593
14นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ081-873-1680
15นางชุติมา โทธาพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา087-216-6611
16นายสวัสดี สุธรรมมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ089-713-0295
17นางวนิดา น้อยมะลิวันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา087-219-8179
18นางวัชรี โสธรรมมงคลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย089-278-4859
19นางแวววิมล ทุมภักดีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานเลขานุการ ผอ.สพท.088-549-9236
20นายกฤตภาส ดวงไพชุมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์093-321-4573
21นายณัฐพงศ์ บุญเหลือนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานสารสนเทศ และงานพัฒนาระบบ080-155-8446
22นางนิตยา ไชยคีนีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี087-224-7575
23นางสาวอรณิชชา พิลาธรรมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานเบิกจ่ายเงินยืมราชการ080-179-9132
24นางบุษยารักษ์ สกุลตั้งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานเบิกจ่ายเงินเดือน และรับรองเงินเดือน081-263-0937
25นางกิตติยา สุคนธชาตินักวิชาการพัสดุ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ098-682-4013
26นายเศรษฐการ บรรเทานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ080-411-0949
27นางสาวณัฐฒนันท์ ดีนอกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานทะเบียนประวัติ093-509-0598
28นางจิราภรณ์ พิมพ์เหมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ089-569-5498
29นางสาวอารีย์วรรณ ดาปีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง081-975-9356
30นายอภิสิทธิ์ เกษเกษรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคคล086-225-0298
31นายสยาม พงศ์สุนนท์นิติกร ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ081-965-5042
32นางอุไรรัตน์ สิงจารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-057-5012
33นางภัสณญา บ่อแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ080-405-4244
34นางวัชรา ไวว่องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผนงาน083-346-5632
35นางกัญญามาศ พลชำนาญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน093-321-9059
36นางธิดาพร ศรีสุพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน089-276-3344
37นางสาวจันทร์พิมพ์ สุขเสริมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว088-561-3159
38นางสาริศา สิงห์พันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสาน095-663-6299
39นางสาวพรทิพย์ สารวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอาคาร สถานที่088-334-1459
40นางสาวคนึงนิตย์ กองลาแซเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานธุรการ089-619-5848
41นางสาวอัมพร สุวรรณชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานสารสนเทศ และงานธุรการ081-164-1555
42นางชลันดา ดวงไพชุมศึกษานิเทศก์ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ093-321-5273
43นางบุญสิตา กลิ่นจันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ098-102-5069
44นางภัทราภรณ์ สิงห์สถิตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ087-225-3153