ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบุญสม โพธิ์เงินรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายประพัตร์ อ่ำนาเพียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872150057
3นายวชิรศักดิ์ เนรมิตพาณิชย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0854840398
4นางสารภี รับผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0844280499
5นางพิสมัย ทองหล้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการ0810597772
6นางพฤษภา นิกรพิทยานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายใน0895698875
7นายสุริยนต์ ชมภูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)0983536942
8นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0970837298
9นางสุปราณี พาดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0947629944
10นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0868602259
11นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878538646
12นางเพชรี ชัยมูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819657257
13นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0802455956
14นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0908529899
15นางปนิตา อรรคสูรย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0807415271
16นางอรทัย ยศปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0833347351
17นางศิริพร อุ่นแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0849456663
18นางสาวพัชราภรณ์ บุญศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0871498169
19นางสาวแพรวนภา ศรีบุรินทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0813808818
20นางจีรวรรณ คำเกษนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0878632426
21นางศิริลักษณ์ จิ่มอาสานักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0814473717
22นายกฤษฏา สู่สุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นางสาวโสมเฉลา วันทองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0833265655
24นางชลีกร สู่สุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางสาวศศิธร ตาริยะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0892745222
26นายเสกสรรค์ ธรรมโสมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0908430759
27นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้วนิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.ฑ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0947169973
28นางพัชรี ขุนมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม และประเมินผล0860730953
29นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0879700128
30นางสุพรรณ พรมภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0933216614
31นางวิไล คำหมู่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0819548025
32นายเริงฤทธิ์ คำหมู่นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0899612519
33นายอนันต์ มงคลเดชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0933241561
34นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0999394235
35นางสาวช่อเอื้อง ประเทศสิงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878571626
36นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
37นางเบญจมาศ แถวอุทุมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
38นายลิขิต ถิตย์รัศมีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
39ว่าที่เจริญชัย ปิ่นคำเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0854979479
40นางสาวเขมจิรา พิลาธรรมเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
41นางรัตนา พวกดอนเค็งลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
42นางสาวสุวภัทร บุดดาคำลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
43นางชนากานต์ แสงรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
44นางสาวสุภาสินี สุวรรณโชติลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
45นางสาวกุลธิดา ชาญรบลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
46นางบุษบง จันทรศรีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
47นางสาวณัฐธยาน์ เขียวทองลูกจ้างชั่วคราว --บช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
48นางสาวสาลิกา ธรรมผาลาลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
49นางสาวสุภาภรณ์ ภูบุญเติมลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
50นายเอกสิทธิ์ ตุละรัตลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
51นางสาวจูรีรัตน์ อาจอำนวยลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
52นายอนงค์ พุฒิมาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
53นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ชมภูลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
54นายบัญชา นาราศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
55นายนริศ คารมสมลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
56นายธีรพงษ์ เสนานุชลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
57นางลำไพ วังคีรีลูกจ้างชั่วคราว --ปวชบริการงานทั่วไป อำนวยการ
58นายมณฑล เรืองจรูญลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ
59นายอภิชิต สิทธิสารลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
60นายเดชะ จันทะแก้วลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ