ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบุญสม โพธิ์เงินรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายธนโชติ แสนสุภานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
3นายประพัตร์ อ่ำนาเพียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นายวชิรศักดิ์ เนรมิตพาณิชย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
5นางสารภี รับผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
6นายสาโรจน์ จันทร์แจ่มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7นางพิสมัย ทองหล้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการ
8นางวราลักษณ์ อนุตรการย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
9นางพฤษภา นิกรพิทยานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายใน
10นายสุริยนต์ ชมภูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
11นางสุปราณี พาดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางปนิตา อรรคสูรย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวนิพพิชน์ เสนารถศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางเพชรี ชัยมูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางศิริพร อุ่นแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางอรทัย ยศปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางสาวพัชราภรณ์ บุญศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
23นางสาวอรวรรณ ชูไขนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24นางจีรวรรณ คำเกษนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
25นางศิริลักษณ์ จิ่มอาสานักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
26นางสาวแพรวนภา ศรีบุรินทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
27นางสาวศศิธร ตาริยะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นางสาวนภาจันทร์ เง่าสารีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นายเสกสรรค์ ธรรมโสมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางสาวโสมเฉลา วันทองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้วนิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.ฑ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
33นางพัชรี ขุนมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
34นางสุพรรณ พรมภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
35นางวิไล คำหมู่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
36นายยุทธนา ทองภานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
37นายเริงฤทธิ์ คำหมู่นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นายอนันต์ มงคลเดชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาวยุวดี วงษ์ลาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
41นางสาวช่อเอื้อง ประเทศสิงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
42นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
43นางสาวจำปี หะธรรมวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
44นางสาวรัตนาภรณ์ จันลาศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นางเบญจมาศ แถวอุทุมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางสาวณัฐรดา รัตนาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นางสาวศิริพร แสงสว่างเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
48นายลิขิต ถิตย์รัศมีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
49นางสาวเขมจิรา พิลาธรรมเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
50ว่าที่เจริญชัย ปิ่นคำเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
51นางชนากานต์ แสงรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
52นางสาวสุวภัทร บุดดาคำลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
53นางสาวสุภาสินี สุวรรณโชติลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
54นางรัตนา พวกดอนเค็งลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
55นางสาวภัทราวดี สีหะวงค์ลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
56นางบุษบง จันทรศรีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
57นางสาวกุลธิดา ชาญรบลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
58นางสาวสาลิกา ธรรมผาลาลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
59นางสาวสุภาภรณ์ ภูบุญเติมลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
60นางสาวณัฐธยาน์ เขียวทองลูกจ้างชั่วคราว --บช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
61นายเอกสิทธิ์ ตุละรัตลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
62นางสาวจูรีรัตน์ อาจอำนวยลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
63นายอนงค์ พุฒิมาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
64นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ชมภูลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
65นายบัญชา นาราศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
66นายธีรพงษ์ เสนานุชลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
67นายนริศ คารมสมลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
68นางลำไพ วังคีรีลูกจ้างชั่วคราว --ปวชบริการงานทั่วไป อำนวยการ
69นายมณฑล เรืองจรูญลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ
70นายอภิชิต สิทธิสารลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
71นายเดชะ จันทะแก้วลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ