ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบุญสม โพธิ์เงินรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายประพัตร์ อ่ำนาเพียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3นายวชิรศักดิ์ เนรมิตพาณิชย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
4นางสารภี รับผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
5นางพิสมัย ทองหล้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการ
6นางพฤษภา นิกรพิทยานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายใน
7นายสุริยนต์ ชมภูเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
8นางเพชรี ชัยมูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นายกิตติศักดิ์ ดีสุทธิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางสุปราณี พาดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นายนันทวัฒน์ อภิสิทธิ์ยศกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางแดนสวรรค์ ศรีบุรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางพิมพ์พรรณ อรัญมิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางศิริพร อุ่นแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสุวิดา เนาว์แสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางปนิตา อรรคสูรย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางอรทัย ยศปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวพัชราภรณ์ บุญศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
19นางศิริลักษณ์ จิ่มอาสานักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
20นางจีรวรรณ คำเกษนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
21นางสาวแพรวนภา ศรีบุรินทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
22นายเสกสรรค์ ธรรมโสมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
23นางสาวศศิธร ตาริยะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นางสาวโสมเฉลา วันทองสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นายกฤตพรหมณ์ อุ่นแก้วนิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.ฑ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางสุพรรณ พรมภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
27นางสิริวรรณ ศักดาพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
28นางพัชรี ขุนมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม และประเมินผล0860730953
29นางวิไล คำหมู่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
30นายเริงฤทธิ์ คำหมู่นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นายอนันต์ มงคลเดชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นางสาวสุทธิพร โคตรนรินทร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางสาวช่อเอื้อง ประเทศสิงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นางสาวิตรี พิศาลสังฆคุณเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
35นางเบญจมาศ แถวอุทุมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นายลิขิต ถิตย์รัศมีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
37ว่าที่เจริญชัย ปิ่นคำเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
38นางสาวเขมจิรา พิลาธรรมเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
39นางชนากานต์ แสงรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
40นางรัตนา พวกดอนเค็งลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
41นางสาวสุวภัทร บุดดาคำลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
42นางสาวสุภาสินี สุวรรณโชติลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
43นางบุษบง จันทรศรีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
44นางสาวกุลธิดา ชาญรบลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
45นางสาวณัฐธยาน์ เขียวทองลูกจ้างชั่วคราว --บช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
46นางสาวสุภาภรณ์ ภูบุญเติมลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางสาวสาลิกา ธรรมผาลาลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
48นายเอกสิทธิ์ ตุละรัตลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
49นางสาวจูรีรัตน์ อาจอำนวยลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
50นายบัญชา นาราศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
51นายอนงค์ พุฒิมาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
52นายสิทธิศักดิ์ วงษ์ชมภูลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำ
53นายธีรพงษ์ เสนานุชลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
54นายนริศ คารมสมลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
55นางลำไพ วังคีรีลูกจ้างชั่วคราว --ปวชบริการงานทั่วไป อำนวยการ
56นายมณฑล เรืองจรูญลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ
57นายอภิชิต สิทธิสารลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
58นายเดชะ จันทะแก้วลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ