ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกัมปนาท ศรีเชื้อรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรักษาการ ผอ.สพป.ลย 2
2นายกานนท์ แสนเภารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มนิเทศฯ0895693405
3นายชาญวิชัย บุญมีพิทักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
4นายอนุพงษ์ ปริบาลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
5นางสาววารุณี สารก้อยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบ.ธ.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน
6นายกฤษณพงษ์ เหมบุรุษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศฯ
7นางขวัญใจ วายุวัฒนศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มการเงินและบัญชี
8นายเจริญศักดิ์ บรรพลานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
9นายประยงยุทธ ธีระนันท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการรักษาการ ผอ.กลุ่ม อำนวยการ
10นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคศม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
11นางกาญจนา จันปุ่มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสภานักเรียน
12นายคณิศร มาตย์ผลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.กลุ่มหน่วยตรวจสอยภายใน
13นายณัฐนนท์ เสนสุนทรชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานพัฒนา
14นางสาวนิรัชรา จันทิหล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
15นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษา
16นางพัชรนันท์ ศรีเชียงเพ็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขาฯ ก.ต.ป.น.
17นายมหิทธา พรหมลิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้/ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
18นายพานิชย์ ทันตาหะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ
19นางสาวณัชชา อินปัญญานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสาน
20นางสาวกฤตยากร แก้วมูลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
21นางฐิติมา วันทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบชม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงิน
22นางปุณยาวีย์ งอยปัดพันธ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
23นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศน.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรกำลังและกำหนดตำแหน่ง
24นายธเรศ สวนสุวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
25นางสาวกุลธิดา สนธิมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
26นางกุสุมา แก้วไชยะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน
27นายทนงค์ อนุชนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกีฬา, การกระทำความผิด
28นายสันทวี ศรีเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย พัฒนาส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา
29นางนพลักษณ์ นานวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
30นางสาวทัศนีย์ ฤทธ์มนตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร การศึกษาพิเศษ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
31นางนันทนา ราชเฉลิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้/ การพัฒนาปฐมวัย
32นางมณิภา ป้องศิรินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการทำลายเอกสาร/เลขาการประชุมบุคลากรในสำนักงาน
33นางสาวภรัณยา คลังกลางนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบ.ธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานก.พ.ร./งานมาตรฐานเขต/งานควบคุมภายใน
34นายธนภูมิ รักน้ำเที่ยงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการร.ป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
35นางนิภาภรณ์ จันทร์ศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน
36นางสิริมา ปรีดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ
37นางสาวขวัญจิรา พรมใจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.ม.,รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
38นางกาญจนา เต็มหลวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลนักเรียน
39นางนวลศรี สีแป้นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเงินทุนการศึกษา
40นางสาวณัฐจรีย์ กาญจนรจิตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยโรงเรียน/โครงการอาหารกลางวัน/การประเมินรางวัลพระราชทาน
41นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด
42นางสาวศุภนิช เพิ่มพูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน
43นางสาวสรัญญา ปานสุทธินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
44ว่าที่สุนันทา ทาโบราณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน
45นางสาวกัญญ์ศมน ใฝ่ฝันเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการกลาง-
46นางสาวศิริพร แสงสว่างเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดฯ
47นางวนิดา ศรีไตรภพเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
48นางสาวแสนสุข วุทธนูเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
49นางสาวปัฏสุธีกาญจน์ มูลกองศรีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
50นายวรวุฒิ พรมมีไม่กำหนด --คบ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถ
51นายชัยยงค์ รามศิรื ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์ สปจ.เลย
52นายศักดา พิมเสนา ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถโรงเรียนเอราวัณ
53นายวุฒิชล บุญปัน ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ สปอ.วังสะพุง
54นายสมร จิตรกล้าไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารช่างไฟฟ้า, ขับรถ