ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุภชัย จันปุ่มผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.ลย 20899445567
2นายชาญวิชัย บุญมีพิทักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
3นายเฉลิมชัย แสนมหาชัยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรับผิดชอบกลุ่มบริหารการเงินฯ และกลุ่มนโยบายและแผน0813801281
4นายกานนท์ แสนเภารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มนิเทศฯ0895693405
5นายกัมปนาท ศรีเชื้อรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล, กลุ่มอำนวยการ
6นางสาวสรัญญา ปานสุทธินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนส่งเสริมการจัดการศึกษาสถานศึกษาเอกชน
7นายพีระพงค์ ธรรมกุล ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการจนท.บริหารงานทั่วไปอาจารย์ 1
8นายคณิศร มาตย์ผลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในผอ.กลุ่มหน่วยตรวจสอยภายใน
9นายศักดิ์ชัย วายุวัฒนศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
10นางสาวนิรัชรา จันทิหล้านักวิชาการศึกษา กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
11นายกฤษณพงษ์ เหมบุรุษนักวิชาการศึกษา ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศน.7ศน.
12นายทนงค์ อนุชนเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
13นางกาญจนา เต็มหลวงเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
14นางเพ็ญจิตร สกุณวัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
15นางขวัญใจ วายุวัฒนศิริ บช.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักวิชาการเงินและบัญชี 7นักวิชาการเงินและบัญชี 7
16นายเจริญศักดิ์ บรรพลา ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17นางดาราวรรณ พาณิชย์ ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
18นางพรรณทอง งอยปัดพันธ์นักประชาสัมพันธ์ ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจพง.พัสดุ
19นางสาววัชรี ก้องเกรียงไกรนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศน.
20นายพานิชย์ ทันตาหะนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศน.7ศึกษานิเทศก์
21นางสาวพัชรนันท์ เสนานุชนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศน.
22นางสาวทัศนีย์ ฤทธ์มนตรีนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาครู ชำนาญการพิเศษ
23นายมหิทธา พรหมลินักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศน.
24นางสาวศรีสุนันท์ พุ่มไพจิตรนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศน.6ศึกษานิเทศก์
25นายสันทวี ศรีเมืองนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
26นางนันทนา ราชเฉลิมนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นางนวลศรี สีแป้นายช่างเทคนิค รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่การเงิน
28นางสาวอุไร ใฝ่ฝันนายช่างโยธา ศ.ศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ--
29นางสาวณัฐทมลกาญจน์ กองสิมมะนายช่างโยธา ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน--
30นางสาวสุธิดา ทุมก่ำนายช่างโยธา บธบ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
31นางสาวกฤตยากร แก้วมูลลูกจ้างประจำ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.ธุรการจนท.พิมพ์ดีด
32นายสาคร สีสอนลูกจ้างประจำ กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบุคคลากร
33นางฐิติมา วันทองลูกจ้างชั่วคราว ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชีจนท.ธุรการ
34นางวนิดา ศรีไตรภพ ศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
35ว่าที่สุนันทา ทาโบราณ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.การเงินและบัญชีจนท.การเงินและบัญชี
36นางเฑียนกานดา สิงห์ทองลา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจพง.ธุรการจพง.การเงินและบัญชี
37นางสาวสุวิไล เพิ่มพูล ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)จนท.ธุรการจนท.ธุรการ
38นางมณิภา ป้องศิริ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.ธุรการจนท.บริหารงานธูรการ
39นางสาวอารยา ชาติอิสรพงศ์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคคลากรธุรการ
40นายธเรศ สวนสุวรรณ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคคลากรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
41นางสิริมา ปรีดี ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
42นายประยงยุทธ ธีระนันท์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
43นายวุฒิชล บุญปัน ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ สปอ.วังสะพุง
44นายศักดา พิมเสนา ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถโรงเรียนเอราวัณ
45นายชัยยงค์ รามศิรื ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์ สปจ.เลย
46นายวรวุฒิ พรมมี คบ.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง สปอ.วังสะพุง
47นายนิกร คุตมาสูนย์ ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ
48นายอรรถวุฒ สารการ ม.3บริการงานทั่วไป อำนวยการ
49นางอินตา พิมที ป.4บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ