ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาเลย เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายรอง ปัญสังกาผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแล สพป.เลย เขต 108-1260-1280
2นายสมพงษ์ พรมใจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์08-1320-9247
3นายกฤต สุวรรณพรหมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน08-4821-4888
4นายวีรพงษ์ อุ่นมานนท์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล08-1261-6248
5นายยืนยง ปาลีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-7642-1958
6นายวิเศษ วงศ์วรัญญูรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน,หน่วยตรวจสอบภายใน08-0763-4402
7นายวิรัตน์ พุทธทองศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม. และ ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9394-8202
8นายสายรุ่ง ปลั่งกลางรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ09-3324-2356
9นายศักดิ์ชาย ไร่ขามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางรุ่งอรุณ เพิ่มวิพิบูลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0833532401
11นางจำนงค์ ศรีมังกรศึกษานิเทศก์ เชียวชาญปร.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกำกับดูแลกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-9861-6275
12นางประณยา บุญลือนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.น.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการ08-5740-9629
13นายพงษ์พิเชษฐ์ กมลรัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล08-1392-0109
14นางกันต์สินี จาตุรนต์รังษีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับดูแลกลุ่มนโยบายและแผน08-9712-2814
15นางสุดารัก ศรีสมบัติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล08-8572-8089
16นายทัถชัย โสภาพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ08-9842-7528
17นายมงคล คณะศิริวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อ08-4793-9477
18นางจุรีรัตน์ แถบเงินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร08-1262-4898
19นางนัจรีภรณ์ ทุมสงครามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ09-7319-2869
20นางจันทร์เพ็ญ ชูฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ08-5012-1712
21นางปัทมา สิมพลานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง08-5011-9686
22นางจิรภา ฟองชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง08-9276-0683
23นางนิราพร โสดาวิชิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร08-6238-9437
24นางสาวจานุรักษ์ กมลรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน08-4428-0969
25นายมณฑล พร้อมสันเทียะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ09-5658-6503
26นางขนิษฐา คับเพียงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ08-1976-8433
27นางเกื้อกูล อาจแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน08-1964-7164
28นางจรีย์พร พรหมพุทธานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ08-1261-1175
29นางสาววสุธา พรมลาไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา08-3347-4497
30นางจันทร์เพ็ญ ปุญนุวงศ์ศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร08-1261-5097
31นางอมรา จำรูญศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร08-1380-4612
32นางสาวกิ่งนภา สกุลตั้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร08-9843-3212
33นายธงชัย โกมลไสยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อ08-1262-0147
34นายปรีชา บำรุงภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกัน08-9574-0779
35นางสุมาลี ขันติยะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล08-1380-8073
36นางวิจิตรา คณะศิริวงศ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ,งานการประสานงาน08-4796-5848
37นางประไพ บุตรเรืองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสรรหาและการเลือกตั้งฯ,งานยานพาหนะ,งานการจัดระบบบริหาร08-3347-7749
38นางนิธิมา กองลาแซนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการฯ,งานประสาน,งานการจัดระบบบริหาร,งานอาคารสถานที่ฯ08-8549-7680
39นางกรวรรณ เลี้ยงรักษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ,งานการจัดระบบบริหาร-
40นางณัชชา ทีนานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง08-2843-1998
41นางสาวพันวิภา วิเศษโวหารนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์,งานประสาน09-2291-0689
42นางสาววิไลภรณ์ อาธรรมระชะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี08-7776-6908
43นางหยาดพิรุณ วิจิตรจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี08-5229-9534
44นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี09-8153-3598
45นางกมลทิพย์ แก้วมณีวัฒน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี08-9710-5263
46นายชุมพร ธีรศิลปนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี08-6230-0606
47นางเตือนใจ ยลวิลาศนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ08-1717-6968
48นางวัฒนาพร แพงศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ08-8305-3127
49นางปิยพร ราชโสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร08-9713-0199
50นางสาวลัดดาวัลย์ สอนสุภาพนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง08-6232-5756
51นางรักษ์ธภรณ์ นาลานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ08-1974-3212
52นางบุญทวี สมหมายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ08-8332-4525
53นางสาวสุชาดา กองสิงห์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานส่งเสริมกิจการนักเรียน08-1261-6912
54นางบุญจันทร์ ลือกลางนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา08-6234-0019
55นางมัลลิกา วงษ์ลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา08-6240-4068
56นางประไพวรรณ ออมกลิ่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ08-6225-9776
57นางสงวน เสนานุชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน08-1261-2015
58นางสาวจิตราภรณ์ ค้ำมานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน08-1261-7314
59นางพณาลักษณ์ คำไล้นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน08-1873-7055
60นางอุ่นเรือน ศิริหล้าเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ09-5663-4410
61นางสาววรกัรญา ไชยวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ08-1261-1289
62นางมนพร พลไชยาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ08-0180-6311
63นางอรพิน น้อยบัวทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง08-6238-1856
64นางนิตยา ยศปัญญาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ08-1261-4364
65นางสุภาลี วัฒน์ศรีธานังเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานเลขานุการและธุรการ08-7216-0945
66นางสาวธัญญ์รวี ศรีชัยนิธิวุฒิเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0808745-6455
67นางยุรี ศรีสะอาดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี08-9711-4367
68นางยุวพรรณ ศรีเสมอครู/ครูผู้ช่วย --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ08-1184-9954
69นางสมหมาย บัณฑิกานนท์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานช่วยอำนวยการ09-7340-8018
70นายเฉลิมพล เพ็งน้ำคำลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานสารบรรณ,งานการประสานงาน08-3328-6549
71นางสาวคนึงนิจ โคผดุงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี08-5643-1371
72นายจักรกริช อาจแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ08-7217-7314
73นายสมัคร วงศ์อนุลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ08-9937-7058
74นายปฏิพล นามผาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ08-0412-2877
75นายสุเทพ เจริญศิริมงคลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ08-1392-4043
76นายพิชัย คตชะมาตย์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ08-3335-9280
77นายอดิศักดิ์ ศรีมาตย์ลูกจ้างประจำ --บธ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานยานพาหนะ08-1965-7101
78นายอภิชาติ เทพภูธรลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม09-3467-4746
79นายวันดี นามวงษาลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม08-7948-5143
80นายสายัน ดวงพิมพ์ลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม06-2129-5762
81นางนุชจรินทร์ อันทะระนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0810520016
82นายกฤชพงษ์ ราชพัฒน์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม08-0011-9848
83นางสมัย เฉลิมรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม08-0744-7919
84นายสุชาติ จันทร์เพ็ญลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม08-7859-2471
85นายสุริโย เสริฐศรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม09-0354-3490