ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 20
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมรกต กลัดสอาดผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้บังคับบัญชาสูงสุด 0817859195
2นายภูริพัฒน์ ชาวเวียงรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/งานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0812604666
3นายวีระชัย บุญคำมูลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/งานนโยบายและแผน0944624050
4นายชูวิทย์ สิงห์โทรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล/งานกลุ่มอำนวยการ0882858295
5นายบัณฑิต ไชย์วงศ์ศึกษานิเทศก์ --ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานผู้อำนวยการกลุ่ม0833389080
6นายอาคม สัตถาผลนักจัดการงานทั่วไป --ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ0610941947
7นางนีรนุช ชามน้อยนักวิชาการเงินและบัญชี --ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานผู้อำนวยการกลุ่ม0813802909
8นายสุรพล อินทรประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล --ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานผู้อำนวยการกลุ่ม0816622507
9นางพรพิมล ชินภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน0815452312
10นายศักดา จำปาหอมนักวิชาการศึกษา --ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม0812613569
11นางเนตรทราย จำรัสแสงนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานผู้อำนวยการกลุ่ม0897334605
12นางมาลินี ผลประเสริฐศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย0898402553
13นางละมัย ภาดีศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา0818736940
14นายสุรพล ผลประเสริฐศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตร0817688821
15นายทนงศักดิ์ ปิดตะกาศศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเศรษฐกิจพอเพียง งานประชารัฐ0862218836
16นายธนบดี นันทะศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา0883405116
17นางเมธาวดี เคหบาลศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ งาน ICU0819644072
18นางไพรวรรณ พานิชศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ0864580061
19ว่าที่ร.ต.มณเฑียร น้อยบุดดีศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา สื่อนวัตกรรม0813802769
20นายสุพัชร พันธุระศรีศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการ ก.ต.ป.น.0935619339
21นางสาวกษมา หินพรหมศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ0828350100
22นางปาริชาติ มีเชื้อนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ0866413305
23นางสาวเพ็ญพักตร์ สังวิบุตรนักประชาสัมพันธ์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0815457031
24นางสาวทิพวัลย์ สารีโทนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0854093388
25นางนิตยาพร วิชัยรัตน์นักวิชาการพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0956625749
26นางอนงค์ สิทธิมาตย์นักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาบุคลากร0865799259
27นางสายสมร นามบุปผานักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร0813202197
28นางรมยกร วรรณสวาทนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ งานอัตรากำลัง0816016420
29นายวิทวัส ทิพย์เดโชนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0945302171
30นางปัณณพร บุญเที่ยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ0821173913
31นางสาวมณีกานต์ เต้านวมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0872338513
32นางสาวเจษฎาภรณ์ ภักดีดรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0833553068
33นางสุรเนตร กลัดสอาดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0818116417
34นางสาวมานืตา โคกแดงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ0847997284
35นายวัชรพล คำก้อนนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกีฬานักเรียน0899376167
36นางชวนคิด โพธิ์แหบนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสิ่งแวดล้อม งานยาเสพติด0877708584
37นางกรรณิการ์ ม่วงมิตรนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ งานสภานักเรียน0896237757
38นางปราณี ศรีโยธานักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานรับนักเรียน0840294858
39นางณิชารัตน์ ภิรมย์รักษ์นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุน งานสุขภาวะนักเรียน0817170019
40นางสาวกาญจนา แก้วชินพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาบุคลากร
41นางสาวรัชนก นาคพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานนักจิตวิทยาประจำโรงเรียน สพม.20
42นายเศรษฐวัฒน์ วัฒนเศรษฐ์โชติเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการ /งานอาคารสถานที่0895764312
43นางสาวสมจิตร พรมแสนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานรับส่งหนังสือราชการ