ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 20
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอดิศักดิ์ มุ่งชูผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายภูริพัฒน์ ชาวเวียงรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล/งานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0812604666
3นายวีระชัย บุญคำมูลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/งานนโยบายและแผน0944624050
4นายชูวิทย์ สิงห์โทรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล/งานกลุ่มอำนวยการ0882858295
5นายอาคม สัตถาผลนักจัดการงานทั่วไป --ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ0610941947
6นางปาริชาติ มีเชื้อนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ0866413305