ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเกิดมี สอนเมืองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-9646841
2นายสำราญ อินทนามรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอจนท.บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3นายหาญชัย นันทะลัยลูกจ้างชั่วคราว บธ.บหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในจบห.การเงินและบัญชี 7จบห.การเงินและบัญชี 7
4นางสาวณัชฌา มหาฤทธิ์ บธ.บหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 4
5นางอุไรพร พิมพาแสง ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
6นางสาวอมรา จันทะไทย ศษ.บ.,บธ.บหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลจบห.งานทั่วไป 6จบห.งานทั่วไป 6
7นางสาวสุพิชพร ติดสุขนักประชาสัมพันธ์ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8นายบุญโรม ปัญญากุลนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาครูครู
9นายทนงศิลป์ จันทะแจ้งนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
10นายสำเภา ศรีสมศักดิ์นักวิชาการศึกษา ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
11นายไพบูลย์ คำกันยานักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
12นายเมธี มูลธินักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
13นายสุดสาคร คำภานักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาครูครู
14นายสมศักดิ์ ตุ้มทองนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
15นางอรทัย ศรีพันดอนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนอาจารย์ 1ครูช่วยราชการ 5
16นางศิริพร ชัยภูมีเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
17นายเฉลิมชัย จำปาราชทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจพ.ธุรการ 5จพ.ธุรการ 5
18นางสาวดวงจันทร์ เสียงใสเจ้าพนักงานธุรการ รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจบห.งานทั่วไป 6จบห.งานทั่วไป 6
19นางสุทธิวัชร์ หล้าพรหมเจ้าพนักงานพัสดุ ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์อ.2อ.2
20นายสุรัตน์ สมสีครู/ครูผู้ช่วย ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุการ 5เจ้าพนักงานธุการ 5
21นางแป้งหอม คำสานายช่างเทคนิค ปวชวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ 3
22นายสังวาลย์ ทาแก้ว ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในจนท.การเงินและบัญชี 5จนท.การเงินและบัญชี5
23นางวิลัยวรรณ์ สีพาพันธ์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการครูครู
24นางจิตราพร สระอุบล ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
25นายสมเกียรติ ใจขาน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
26นายชาญณรงค์ สาวงศ์นาม วท.บ,ศศ.บ., น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6
27นางปัณณพร บุญเที่ยง บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
28นางภัทราภร ทองโคตร บทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
29นายหลักการ สีพาพันธ์ รบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่วินัย 3เจ้าหน้าที่วินัย 3
30นางสมจิตร ไพรหลวง ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
31นางสาวอุดมพร ไทยแสนทา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6บุคลากร 6
32นายสมชัย ฮวดชัย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 7ว.บุคลากร 7ว.
33นางรสสุคนธ์ บัวมี ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานพัสดุ 3เจ้าพนักงานพัสดุ 4
34นางสาวพวงผกา อินทร์มนต์ บธบวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล-เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
35นางสาววิลาสินี ศรีสมศักดิ์ บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
36นางสาวศิริพันธ์ จันทะสิม บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
37นางสาวรุจิเรจ ผลทิพย์ ปวช.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
38นายนิรุท สิงห์น้อย ปวส.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
39นางสาวสุพัตรา ธนปราชญ์เปรือง บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายใน-เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
40นายบุญมี ชานนท์ ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
41นายวรจักร ศรีนวล ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
42นายนิคม วรรณพัฒน์ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
43นางพัชรี จำรักษา ป.6นักการภารโรง อำนวยการ
44นายวัชรินทร์ จำรักษา ม.3นักการภารโรง อำนวยการ--
45นายคำฝอง ปราบคนชั่ว ม.3นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
46นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ
47นายทองพัฒน์ หอมพรหมมา บริการงานทั่วไป อำนวยการ
48นางสาวสิริลักษณ์ ปราบพาล ปวช.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
49นางสาวสรญา คำสา ปวส.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ