ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเกิดมี สอนเมืองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-9646841
2นายสำราญ อินทนามรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอจนท.บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3นางเกษมณี ประเสริฐศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นายสำเภา ศรีสมศักดิ์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
5นางสาวอมรา จันทะไทยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.บ.,บธ.บหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นโยบายและแผน
6นางสาวสุพิชพร ติดสุขเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --บธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7นายสิทธิพล พลวีนักทรัพยากรบุคคล --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
8นางสาวณัชฌา มหาฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
9นางอุไรพร พิมพาแสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนติดตามประเมินผล และรายงาน0957568828
10นางสาวดวงจันทร์ เสียงใสนักวิชาการศึกษา --รป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11นายชาญณรงค์ ราชบัวน้อยศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
12นางสาวจิณณพัต ผลทิพย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นายธีรพล สุรภักดิ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางวราลักษณ์ อินทราศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางอ้อยทิพย์ สุรภักดิ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางเพ็ญศรี อินทร์อุดมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายเมธี มูลธิศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวรัตนาภรณ์ คำมูลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
19นายบุญโรม ปัญญากุลศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางเกษมณี ประเสริฐศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศน.ภาษาไทย042281299
21นายไพบูลย์ คำกันยาศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายทนงศิลป์ จันทะแจ้งศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางสาวปณิษา บุญมากนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
24นางวิลัยวรรณ์ สีพาพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25นางรสสุคนธ์ บัวมีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางภัทราภร ทองโคตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
27นางจิตต์รัตน์ ศรีนันท์ดอนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 1ครูช่วยราชการ 5
28นายสุดสาคร คำภานักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาครูครู
29นายสมศักดิ์ ตุ้มทองนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
30นางแป้งหอม คำสาเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
31นางศิริพร ชัยภูมีเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
32นายเฉลิมชัย จำปาราชทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจพ.ธุรการ 5จพ.ธุรการ 5
33นายสุรัตน์ สมสีครู/ครูผู้ช่วย ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุการ 5เจ้าพนักงานธุการ 5
34นายสังวาลย์ ทาแก้ว ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีจนท.การเงินและบัญชี 5จนท.การเงินและบัญชี5
35นายสมเกียรติ ใจขาน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจนท.บริหารงานทั่วไปจนท.บริหารงานทั่วไป
36นายชาญณรงค์ สาวงศ์นาม วท.บ,ศศ.บ., น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6
37นายหลักการ สีพาพันธ์ รบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่วินัย 3เจ้าหน้าที่วินัย 3
38นางสมจิตร ไพรหลวง ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
39นางสาวพวงผกา อินทร์มนต์ บธบวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล-เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล
40นางสาวศิริพันธ์ จันทะสิม บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
41นางสาวรุจิเรจ ผลทิพย์ ปวช.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
42นายบุญมี ชานนท์ ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
43นายนิคม วรรณพัฒน์ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
44นายวรจักร ศรีนวล ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
45นายวัชรินทร์ จำรักษา ม.3นักการภารโรง อำนวยการ--
46นางพัชรี จำรักษา ป.6นักการภารโรง อำนวยการ
47นายทองพัฒน์ หอมพรหมมา บริการงานทั่วไป อำนวยการ
48นายพงษ์พัฒน์ วงษ์ลุน ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการ
49นางสาวสรญา คำสา ปวส.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ