ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมุทร สมปองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
2นายประมวล โหระสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มนิเทศฯ)-
3นายปัญญา จันทร์กองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)-
4นายมานะ ออพานิชกิจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มบริหารงานบุคคล)-
5นายนิคม ผิวนวลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,สษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)-
6นายประเจน ปาประลิตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มนิเทศฯ)-
7นายอุดร บุรีเพียรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มเอกชน))-
8นายพัฒนา โนนคู่เขตโขงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มนโยบายและแผน)
9นายวีระศักดิ์ บุญญะรังรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มอำนวยการ)-
10นายคมสัน บุญอาจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
11นายวีระ พรหมอารักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่ม-
12นายสุคิด พันธุ์พรมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผอ.กลุ่ม-
13นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่ม-
14นายองอาจ ศรีปะโคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่ม-
15นายสงกรานต์ ดุงศรีแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่ม-
16นายไสว ขันธวิชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่ม-
17นายสังคม พรหมแสงใสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนผอ.กลุ่ม-
18นายศรศิลป์ คำลือไชยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.หน่วย-
19นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
20นางสาวอรอนงค์ รู้บุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
21นางพนาวัลย์ สุทธิโคตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสานงาน-
22นายประสาน นนฤาชานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการประชาสัมพันธ์-
23นายชวลิต นามโยธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นายมงคล จันทร์งามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษรป.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
25นายนิกร ศรีสุพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
26นางละมัย ภาดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นายยรรยง เมืองผางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นางนุตติยา อาษานอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นายมีชัย แววศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
30นางจารุวรรณ แจ่มเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นางนุตติยา อาษานอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นายบุญกอง บุดดีคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
33นายปรีชา อินสุวอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
34นางสาวณัฐปภัสร์ พระศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
35นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.,บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงิน
36นางสาวสุนันทา วรวงศ์เทพนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงิน
37นางสุกัญญา บุญรักษานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน
38นางสาวสุกัญฐมาศ กอรักเรืองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
39นางสาวรัศมี สุริยะโรจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
40นางสมัย สีเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
41นางภาวิณี วงษ์รักสันตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
42นางสาวชลาลัย ถนาวรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
43นางอรพรรณ มโนสัมฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
44นางสาวกลีบอุบล เบ้าหล่อเพชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
45นายอภิชาติ จันทรเสนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการอส.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน-
46นางสาวรัตนาภรณ์ จำนงค์นิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน-
47นายพูนศักดิ์ ไชยพลงามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน-
48นางคำผิว ศรีโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ-
49นางนิภา สุขวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ-
50นางสาวศิริญญา นรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
51นางนิภารัตน์ วงษ์วิชานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.และ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ-
52นางสุภาภรณ์ อรปัญญานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ-
53นางสุลินดา ศรีดามานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเอกชน-
54นางสาวจุรีรัตน์ พาลีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
55นางณิชกานต์ เทียมศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
56นางสาวฉัตรทิพย์ สร้อยกุดเรือเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
57นายประทีป แสงศิลาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
58นางวรารัตน์ ถุงนอกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ-
59นางสาวอภิญญา จันทร์สุขเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ
60นายนัฐพงษ์ สีดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ-
61นางวัลภา พลบูรณ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
62นางศิริลักษณ์ อินธิบาลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์พัสดุ
63นางสาวนฤมล พิลาดี บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
64นายอนันต์ นามบำรุง ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
65นายสุรชัย บุญรักษา ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
66นางวะเยาว์ โลสิงห์ ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
67นายพงษ์พิทักษ์ บัวเลิง ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ