ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมุทร สมปองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3
2นายประมวล โหระสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มนิเทศฯ)-
3นายมานะ ออพานิชกิจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มบริหารงานบุคคล)-
4นายนิคม ผิวนวลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,สษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์)-
5นายประเจน ปาประลิตรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มนิเทศฯ)-
6นายอุดร บุรีเพียรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มเอกชน))-
7นายพัฒนา โนนคู่เขตโขงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มนโยบายและแผน)
8นายวีระศักดิ์ บุญญะรังรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มอำนวยการ)-
9นายคมสัน บุญอาจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.(กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)
10นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นายสุคิด พันธุ์พรมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผอ.กลุ่ม-
12นางมณีรัตน์ อำนาจเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่ม-
13นายองอาจ ศรีปะโคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่ม-
14นายสงกรานต์ ดุงศรีแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่ม-
15นายไสว ขันธวิชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่ม-
16นายสังคม พรหมแสงใสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนผอ.กลุ่ม-
17นายศรศิลป์ คำลือไชยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.หน่วย-
18นางสาวอรอนงค์ รู้บุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
19นายสุรพัศกรณ์ จันดาวัลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
20นางพนาวัลย์ สุทธิโคตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสานงาน-
21นายประสาน นนฤาชานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการประชาสัมพันธ์-
22นางจารุวรรณ แจ่มเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายมีชัย แววศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
24นางนุตติยา อาษานอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นายมงคล จันทร์งามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษรป.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
26นางนุตติยา อาษานอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นายยรรยง เมืองผางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นายนิกร ศรีสุพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
29นางละมัย ภาดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นายบุญกอง บุดดีคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
31นายปรีชา อินสุวอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
32นายชวลิต นามโยธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
33นางสาวณัฐปภัสร์ พระศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
34นางสาวมณีรัตน์ ฤทธิ์คำหาญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.,บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงิน
35นางสาวสุนันทา วรวงศ์เทพนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงิน
36นางสุกัญญา บุญรักษานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน
37นางสมัย สีเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
38นางภาวิณี วงษ์รักสันตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
39นางสาวรัศมี สุริยะโรจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
40นางสาวชลาลัย ถนาวรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
41นางสาวกลีบอุบล เบ้าหล่อเพชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
42นางอรพรรณ มโนสัมฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล-
43นางสาวสุกัญฐมาศ กอรักเรืองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางสาวรัตนาภรณ์ จำนงค์นิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน-
45นายพูนศักดิ์ ไชยพลงามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน-
46นายอภิชาติ จันทรเสนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการอส.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน-
47นางคำผิว ศรีโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ-
48นางนิภา สุขวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ-
49นางสาวศิริญญา นรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางนิภารัตน์ วงษ์วิชานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.และ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ-
51นางสุภาภรณ์ อรปัญญานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมฯ-
52นางสุลินดา ศรีดามานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเอกชน-
53นางณิชกานต์ เทียมศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
54นางสาวจุรีรัตน์ พาลีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
55นางสาวฉัตรทิพย์ สร้อยกุดเรือเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
56นายประทีป แสงศิลาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ
57นางวรารัตน์ ถุงนอกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ-
58นางสาวอภิญญา จันทร์สุขเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ
59นายนัฐพงษ์ สีดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ-
60นางวัลภา พลบูรณ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
61นางศิริลักษณ์ อินธิบาลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์พัสดุ
62นางสาวนฤมล พิลาดี บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีด
63นายอนันต์ นามบำรุง ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
64นายสุรชัย บุญรักษา ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
65นางวะเยาว์ โลสิงห์ ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
66นายพงษ์พิทักษ์ บัวเลิง ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ