ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบูรพา พรหมสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน081-3927171
2นายพูนศักดิ์ พระรัตภูมีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล และอำเภอกุมภวาปี081-9652989
3นายบุญล้น พิมพาทีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา085-0108050
4นายสมาน บุญจะนะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8734505
5นายชาญชัย ทองแสนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
6นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา084-6018267
7นางพิกุล คลื่นสนั่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ089-6206429
8นายไชยสิทธิ์ บุตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา089-2780549
9นายสุรพล ชาญนรานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ083-3328489
10นายพรศักดิ์ สุนทรพิธนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กำกับ ควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงานของ จนท.ในกลุ่ม081-9752864
11นายชุมพล พ่อลิละนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-9759451
12นายยุทธศาสตร์ ศรีสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน081-9750433
13นายณฐกร ท่อแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต081-4711684
14นางจันทรา เพ็ชรสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา087-9541110
15นางอมรรัตน์ ศรีจันทรานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน081-2607163
16นายไมยมิตร ป้องวิชัยศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรฯ กระบวนการเรียนรู้090-5929410
17นายสุริยนต์ อินทร์อุดมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสื่อ,นวัตกรรม,เทคโนโลยีทางการศึกษา/กลุ่มสาระ กพอ.093-1569571
18นายสมยศ ศรีบรรพตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรีบนรู้ภาษาต่างประเทศ081-9542747
19นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานการงานอาชีพฯ/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์088-5607774
20นางสาววิมล เถาวัลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)/กลุ่มงานวัดและประเมินผล081-7171629
21นางสาววริศรา เชิญชมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา081-5441794
22นางรัดดา วิทยากรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา/โครงการอ่านออกเขียนได้091-1306858
23นายบรรพต พระยาลอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการนิสัยรักการอ่าน/ห้องสมุดโรงเรียน089-2778963
24นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการวัดและประเมินผลการศึกษา086-8597566
25นางสุนีย์ อุทุมทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์)/กลุ่มหลักสูตร081-0316606
26นายปริญญา ไมยะปันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาปฐมวัย081-9753020
27นางสาวศศิธร นาคดิลกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/โรงเรียนในฝัน089-8432778
28นางมุกดา โพธิ์นิลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์087-9556644
29นางฉวี พรศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน087-8655414
30นางพรชนิตย์ พัฒนาอนุสกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการสินเชื่อ/เงินทุนหมุนเวียน/งานการกุศล095-5616594
31นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานยานพาหนะ/งานคำรับรอง(KRS)/งานมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ/งานอื่นๆๆตามที่ได้รับมอบหมาย087-8877247
32นางสาวเกศินี ชัยโยบัวนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์084-7727707
33นางจิรัติกาน วงษ์ก่อนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือน/เงินวิทยฐานะ และเงินยืม085-7556787
34นางชลธิชา นันทะรักษ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารงานพัสดุ089-2799466
35นางวชิราวรรณ มั่งสมบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-2611391
36นางสาวสุภาพร นามรักษานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร059-9413694
37นางสาวศุทธินี จิตธรรมมานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ข้าราชการครูสายงานการสอน)094-3628562
38นางสาวนริศรา อรรคฮาตนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง085-4629855
39นายวินัย ชัยสุริยงค์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์086-6400601
40นางสาวพจนีย์ สาอุดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะทุกระดับ082-1075616
41นางสาวมธุพจน์ คุยบุตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ089-9402824
42นางสาวพวงพยอม เกษฎางศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร086-5471829
43นายภุชงค์ ผ่านชมภูนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติการ086-2418626
44นายชาญชัย ธาคุโนนิติกร ชำนาญการนม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ086-7177054
45นางพรวลัญธ์ บ่อชนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน094-5219855
46นางสาววันทะนี ตะแสนลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาร งบดำเนินงาน081-1672203
47นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-3399916
48นางกุลนภา กอกุลจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-2607659
49นางสาวธัญญะรัตน์ ภูทำมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา084-6929446
50นางสาวประภัสสร โพธิ์จันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา089-5732427
51นางธนาภรณ์ อรรคฮาตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานรับนักเรียน/ยาเสพติด094-2582709
52นายอำนวย เพ็งพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากีฬา/ลูกเสือ081-7392179
53นางสาวสุจีรภัทร ทองมนต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานกิจการนักเรียน089/2780740
54นางสุภาภรณ์ วงค์อำมาตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโครงการพระราชดำริ/โครงการอาหารกลางวัน/งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้081-5741796
55นางสายสุณี สุขเนตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นางพิศมัย จันทรเสนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนเอกชน083-2885302
57นางพจนีย์ ศรีสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ ร.ร. และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ของ สพป.081-2601094
58นายจรุง มากสมบูรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่/งานควบคุมภายใน/พลังงาน/งานเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ084-9543215
59นางสาวอนัญญา โสวาปีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสรบรรณ สพป.อด.2/การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา084-6024318
60นางพุทธา นามจันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/เงินทดรองราชการ086-6357034
61นางเมลดา ศรไชยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการในสังกัด087-8491133
62นางจุฬาพิศ นันทะสุธาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บัญชีและการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ทุกรายการ084-0656860
63นางเบญญาพัณฒ์ ลิมป์ประเสริฐเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบำเหน็จ/เงินเดือนบำนาญ,ข้าราชการครู/บำนาญ,ลาออก,เสียชีวิต080-0116779
64นางสาวสุกัญญา นามวงศ์ไม่กำหนด --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ099-1707022
65นางพรทิพย์ บูรพาไม่กำหนด --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินงบประมาณ089-5694404
66นายปราโมทย์ พละจิตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการ/ระบบเครือข่าย/พัฒนาโปรแกรม/เว็บไซต์ สนง./ซ่อมคอมพิวเตอร์093-3142977
67นางนงนุช จันทะรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ081-7995213
68นางจีรวรรณ วงษ์มณีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการฯ หน้าห้อง ผอ.สพป.อด.2082-2675514
69นางสาววราพรรณ เสนาะศัพย์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลธุการกลุ่มบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังใน สนง.089-8402524
70นางวริฎฐา พงษ์ธนานันท์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนธูรการ081-8738884
71นายไพรัช รินทร์วงค์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.ม.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ087*6414034
72นางสาวอัญชลี ทัพสมบัติลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ087-6427188
73นายศักดา ทาชาติลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์งานเลขา ผอ.สพป.อด.2/เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง/เบิกค่าสาธารณูปโภค/เบิกค่าพ091-8659696
74นายมงคล ศรีไสยลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ สพป.อด.2089-6411048
75นายสนอง เกลี้ยงศรีลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ สพป.อด.2082-3799553
76นายสมโภชน์ โคตรศรีลูกจ้างประจำ --มศ.3นักการภารโรง อำนวยการห้องประชุม/พัสดุสำนักงาน/งานอื่นๆ087-9550873
77นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณไม่กำหนด --บธ.บ.บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสถานศึกษาในสังกัด/งานซ่อมบำรุง090-9785156
78นางสาวกมลวันท์ เหลืองคำไม่กำหนด --ศษ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานคุรุสภา/งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ/งานยกย่องเชิดชูเกียรติ082-1112010
79นายทรงพล วงศ์ดีไม่กำหนด --เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลกพ.7 อิเล็กทรอนิกส์086-0604217
80นางสาวทิพวรรณ พิมะโอกไม่กำหนด --น.ต.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ลูกเสือ088-0282126
81นางลัดดา กิติราชลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด087-2243259
82นางนวนดี กาลวิบูลย์ลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด090-7492721
83นางณุกาญ ศรีโบราณลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด080-7436674
84นางจุฑามาศ ฤทธิ์มหาลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด085-6438321
85นายพรชัย จันทวงษาลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการรักษาความปลอดภัย098-1563982
86นายธนศักดิ์ ปัดถาวะโรลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการรักษาความปลอดภัย091-6946180
87นายมนัส กิติราชลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม089-2362975