ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพรชัย โพคันโยไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายบูรพา พรหมสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน081-3927171
3นายบุญล้น พิมพาทีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา085-0108050
4นายสมาน บุญจะนะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8734505
5นายชาญชัย ทองแสนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
6นางพิกุล คลื่นสนั่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ089-6206429
7นายสุรพล ชาญนรานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ083-3328489
8นายพรศักดิ์ สุนทรพิธนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กำกับ ควบคุม เร่งรัดการปฏิบัติงานของ จนท.ในกลุ่ม081-9752864
9นายชุมพล พ่อลิละนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล081-9759451
10นายณฐกร ท่อแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต081-4711684
11นางธนาภรณ์ อรรคฮาตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานรับนักเรียน/ยาเสพติด/งานทุน/งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน094-2582709
12นายอุดมศักดิ์ ปอโนนสูงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา084-6018267
13นางสาวสุภาวดี ปกครองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวจิรพร จันขันตีไม่กำหนด ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
15นายปรีดา พงษ์วุฒินันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานการงานอาชีพฯ/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์088-5607774
16นางสาววิมล เถาวัลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)/กลุ่มงานวัดและประเมินผล081-7171629
17นางสาวศศิธร นาคดิลกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/โรงเรียนในฝัน089-8432778
18นางสุนีย์ อุทุมทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระศิลปะ (นาฏศิลป์)/กลุ่มหลักสูตร081-0316606
19นายสมยศ ศรีบรรพตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรีบนรู้ภาษาต่างประเทศ081-9542747
20นายสุริยนต์ อินทร์อุดมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสื่อ,นวัตกรรม,เทคโนโลยีทางการศึกษา/กลุ่มสาระ กพอ.093-1569571
21นายศิริพงษ์ ปุณประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการวัดและประเมินผลการศึกษา086-8597566
22นายปริญญา ไมยะปันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาปฐมวัย081-9753020
23นางสาววริศรา เชิญชมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา081-5441794
24นางรัดดา วิทยากรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย/กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา/โครงการอ่านออกเขียนได้091-1306858
25นางฉวี พรศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน087-8655414
26นางมุกดา โพธิ์นิลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์087-9556644
27นายวงษ์ศักดิ์ ขันธวิชัยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานยานพาหนะ/งานคำรับรอง(KRS)/งานมาตรฐานเขตพื้นที่ฯ/งานอื่นๆๆตามที่ได้รับมอบหมาย087-8877247
28นางสาวเกศินี ชัยโยบัวนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์084-7727707
29นางจิรัติกาน วงษ์ก่อนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือน/เงินวิทยฐานะ และเงินยืม085-7556787
30นางชลธิชา นันทะรักษ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารงานพัสดุ089-2799466
31นางสาวศุทธินี จิตธรรมมานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง (ข้าราชการครูสายงานการสอน)094-3628562
32นางสาวมธุพจน์ คุยบุตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ089-9402824
33นางวชิราวรรณ มั่งสมบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-2611391
34นางสาวพจนีย์ สาอุดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะทุกระดับ082-1075616
35นางสาวสุภาพร นามรักษานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร059-9413694
36นายภุชงค์ ผ่านชมภูนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติการ086-2418626
37นางกุลนภา กอกุลจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-2607659
38นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พวงเพชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ081-3399916
39นางสาวธัญญะรัตน์ ภูทำมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา084-6929446
40นายอำนวย เพ็งพันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากีฬา/ลูกเสือ081-7392179
41นางสาวสุจีรภัทร ทองมนต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานกิจการนักเรียน089/2780740
42นางสุภาภรณ์ วงค์อำมาตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโครงการพระราชดำริ/โครงการอาหารกลางวัน/งานส่งเสริมแหล่งเรียนรู้081-5741796
43นายอภิชาติ โภคาพานิชย์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
44นางพจนีย์ ศรีสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ ร.ร. และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ของ สพป.081-2601094
45นางสาวอนัญญา โสวาปีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสรบรรณ สพป.อด.2/การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา084-6024318
46นายจรุง มากสมบูรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่/งานควบคุมภายใน/พลังงาน/งานเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ084-9543215
47นางพุทธา นามจันทร์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารจ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ/เงินทดรองราชการ086-6357034
48นางเบญญาพัณฒ์ ลิมป์ประเสริฐเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบำเหน็จ/เงินเดือนบำนาญ,ข้าราชการครู/บำนาญ,ลาออก,เสียชีวิต080-0116779
49นางจุฬาพิศ นันทะสุธาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บัญชีและการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ทุกรายการ084-0656860
50นางเมลดา ศรไชยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินสวัสดิการข้าราชการในสังกัด087-8491133
51นางสาวสุกัญญา นามวงศ์ไม่กำหนด --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ099-1707022
52นายปราโมทย์ พละจิตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการ/ระบบเครือข่าย/พัฒนาโปรแกรม/เว็บไซต์ สนง./ซ่อมคอมพิวเตอร์093-3142977
53นางนงนุช จันทะรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ081-7995213
54นางสาววราพรรณ เสนาะศัพย์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลธุการกลุ่มบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังใน สนง.089-8402524
55นางวริฎฐา พงษ์ธนานันท์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนธูรการ081-8738884
56นายไพรัช รินทร์วงค์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.ม.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ087*6414034
57นางสาวอัญชลี ทัพสมบัติลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ087-6427188
58นายศักดา ทาชาติลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์งานเลขา ผอ.สพป.อด.2/เบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ,ครูอัตราจ้าง,นักการภารโรง/เบิกค่าสาธารณูปโภค/เบิกค่าพ091-8659696
59นายสนอง เกลี้ยงศรีลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ สพป.อด.2082-3799553
60นายมงคล ศรีไสยลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ สพป.อด.2089-6411048
61นายสมโภชน์ โคตรศรีลูกจ้างประจำ --มศ.3นักการภารโรง อำนวยการห้องประชุม/พัสดุสำนักงาน/งานอื่นๆ087-9550873
62นายรัชต์พล ขวัญสุวรรณไม่กำหนด --บธ.บ.บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสถานศึกษาในสังกัด/งานซ่อมบำรุง090-9785156
63นางสาวสิริดารา รัตนพรหมไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
64นายทรงพล วงศ์ดีไม่กำหนด --เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลกพ.7 อิเล็กทรอนิกส์086-0604217
65นางสาวกมลวันท์ เหลืองคำไม่กำหนด --ศษ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานคุรุสภา/งานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ/งานยกย่องเชิดชูเกียรติ082-1112010
66นางสาวนวพร ชีววิทยานันท์ไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา
67นางจุฑามาศ ฤทธิ์มหาลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด085-6438321
68นางลัดดา กิติราชลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด087-2243259
69นางณุกาญ ศรีโบราณลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด080-7436674
70นางนวนดี กาลวิบูลย์ลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาด090-7492721
71นายมนัส กิติราชลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม089-2362975
72นายธนศักดิ์ ปัดถาวะโรลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการรักษาความปลอดภัย091-6946180