ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประกอบ จันทรทิพย์ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายศุภชัย ศรีหาใต้รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ
4นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
5นายสุกันฑ์ ส่างช้างรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
6นายปัญญา จันทร์กองรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
7นายเดือน ทองกุลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
8นายสวัสดิ์ แสนขันรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9นางสาวนิตยา รักใคร่นักวิชาการเงินและบัญชี --คบ.รปม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี
10นางอังสนา จันทสารนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
11นายสมยศ ดวงไพชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
12นายสมภพ ศรีวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
13นางสาวนิธิวดี มุ่งมีพฤทธิ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ,รปม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นางสุไพรินทร์ นันทะลัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.ม., บธ.บ.,ค.บผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
15นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางจารุวรรณ แจ่มเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางนุตติยา อาษานอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางเสาวภา สมศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/
20นางภารดี ปทุมาพัฒนานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้วศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/0639715241
22นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย์ศึกษานิเทศก์ --กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ
23นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลาศึกษานิเทศก์ --กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อเทคโนโลยี
24นายวินัย อสุณี ณ อยุธยาศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษาปฐมวัย
25นายสุบรรณ ดาวังปาศึกษานิเทศก์ --ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล/O-NET
26นางสุปรียา จันทะเลิศศึกษานิเทศก์ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาปฐมวัย
27นางรมชะลีย์ ปาระแก้วศึกษานิเทศก์ --ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อเทคโนโลยี
28นายศิริ เชียงบาลศึกษานิเทศก์ --ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/สังคมศึกษา วัฒนธรรม
29นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์กศึกษานิเทศก์ --Ph.D.(Education)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/วิทยาศาตร์/อาเซียน0864580210
30นางปราชิญา ศิรินิกรศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล
31นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิดศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล
32นางฟองจันทร์ เปตามานังนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นายอัษฎาวุธ น้อยมีนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
34นางจิราพนัฐ สระอุบลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
35นางอามร ปัจฉิมบุตรนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานลงเวลา /ควบคุมการใช้รถ
36นางประยูร สมทรัพย์นักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
37นางสาวสุภาพ ศิริบุญญพัชนีนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลือกตั้ง อกคศ./กพท./กตปน.
38นางสาวทิวาพร อาษาบาลนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานควบคุมภายใน/งาน กพร.
39นายสมชาย ดอนสมพงษ์นักประชาสัมพันธ์ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานหน้าห้อง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1
40นางอรพรรณ มโนสัมฤทธิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นางรัตนา ภูมิพันธุ์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0896214046
42นางสาวกุสุมาลย์ พิเนตรเสถียรนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินลูกจ้างชั่งคราว/ลูกจ้างประจำ
43นางปัญจา อาบสุวรรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ช่วยงานกลุ่มอำนวยการ
44นางวรรณรี เพ็ชรปัญญานักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงิน-บัญชี
45นางวิภาพร เครือเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี --บช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบ พัสดุ
46นางสรวงอุษา บุญปัญญโรจน์นักวิชาการพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานงบลงทุน
47นางเสาวนีย์ ทวีกลางนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา-ครู
48นางสาววันเพ็ญ รุ่งเรืองนักทรัพยากรบุคคล --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
49นางชื่นจิต ชุมวรฐายีนักทรัพยากรบุคคล --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
50นางปรียานุช ดวงไพชุมนักทรัพยากรบุคคล --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ
51นายเฉลิม วิริยะภาพนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานฝึกอบรมครู
52นางวัลภา วิชนานักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานฝึกอบรมครู
53นางสาวอุทินนิกร ธีระสารนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบัญชีถือจ่าย
54นายสมศักดิ์ พุทธคำนิติกร --น.บ./นบ.ท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร
55นายวีรพล มังคราชนิติกร --ศษ.ม,นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร
56นายพงษ์เดช ภูมิพันธุ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานนโยบายและแผน งานติดตาม0804012507
57นางวิภารัตน์ พันจิตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.บ./คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ-งบลงทุน
58นางอุบล คลังเงินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ./ ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
59นางสนอง พิชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ-งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน
60นางเยาวลักษณ์ ร่องพืชนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโรงเรียนพระราชทาน
61นางสาวพิมพ์พัดชา ดวงลาพิมพ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานักเรียน
62นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลีนักวิชาการศึกษา --ค.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโครงการด้วยรักและห่วงใย
63นางไพรวรรณ พานิชนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ
64นางวิภาพร คำบุญเรืองนักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษา
65นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์นักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด/งานระบบดูแลนักเรียน
66นางพัชรินยา เผือกมานักวิชาการศึกษา --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานเอกชน-นอกระบบ
67นางจริยา เสนาะนักวิชาการศึกษา --ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานเอกชน-ในระบบ
68นายภิษภณ ภูษินันตกุลนักวิชาการศึกษา --ค.บ.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานประชากรวัยเรียน
69นางสาวเอมอร พิมพโสเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
70นางพิศรา ทองสุขุมเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ
71นายอุดร ลาพิมลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
72นางจันทราวรรณ ปัณณราชเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนธุรการกลุ่มส่งเสิรมสถานศึกษาเอกชน
73นางบุษบา มาศยคงเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
74นางสุวิมล แมทล็อคเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ
75นางสาวนงนุช สุวพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
76นางสุวรีย์ กักจตุรัสเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
77นางจารุนีล์ ทิพย์ทองเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
78นางสมพิศ ถาวะโรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ตั้งเบิกเงินทุกประเภท
79นางฤดีวรรณ เครือเนตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินเดือนและเงินควบเงินเดือน
80นางทิพวัลย์ โคจำนงค์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เงินบำนาญ
81นางแสงจันทร์ ทองทิพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์รับ-จ่าย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
82นางคำมา ตั้งสุวรรณชัยเจ้าพนักงานพัสดุ --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน
83นางสุขุมาลย์ สีดาครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
84นางอุษารัสมี ภูวนนท์ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
85นางสาวสุนิสา ชมภูฆังพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
86นายวินัย ไชยสิทธิ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
87นายผจญ ฝ่ายชาวนาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
88นายปัญญา กุศลยังไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
89นายสนธิชัย ยศยิ่งไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
90นายอุบล ศรีภูพานไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
91นายพิชิต บุตรแสนลีไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
92นายกฤษณะ ธรรมโกฎิ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
93นายณรงค์ บัวลาไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย
94นายสราวุธ ประเทศเสนาไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย
95นายสุภาพ แสงคำพระไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำพนักงานบริการอัดสำเนา