ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประกอบ จันทรทิพย์ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ
3นายสุกันฑ์ ส่างช้างรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
4นายปัญญา จันทร์กองรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายศุภชัย ศรีหาใต้รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นายเดือน ทองกุลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
8นางสาวนิตยา รักใคร่นักวิชาการเงินและบัญชี --คบ.รปม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี
9นางอังสนา จันทสารนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
10นายสมยศ ดวงไพชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
11นางสาวนิธิวดี มุ่งมีพฤทธิ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ,รปม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
12นางสุไพรินทร์ นันทะลัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.ม., บธ.บ.,ค.บผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
13นางภัทราภรณ์ จุฑานนท์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/เศรษฐกิจพอเพียง
14นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้วศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/0639715241
15นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/
16นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลาศึกษานิเทศก์ --กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อเทคโนโลยี
17นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย์ศึกษานิเทศก์ --กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ
18นางสุปรียา จันทะเลิศศึกษานิเทศก์ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาปฐมวัย
19นางสุภัค เพลงสาศึกษานิเทศก์ --ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อเทคโนโลยี
20นายวินัย อสุณี ณ อยุธยาศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษาปฐมวัย
21นายสุบรรณ ดาวังปาศึกษานิเทศก์ --ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล/O-NET
22นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิดศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล
23นายศิริ เชียงบาลศึกษานิเทศก์ --ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/สังคมศึกษา วัฒนธรรม
24นางปราชิญา ศิรินิกรศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล
25นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์กศึกษานิเทศก์ --Ph.D.(Education)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/วิทยาศาตร์/อาเซียน0864580210
26นายอัษฎาวุธ น้อยมีนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
27นางอามร ปัจฉิมบุตรนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานลงเวลา /ควบคุมการใช้รถ
28นางสาวสุภาพ ศิริบุญญพัชนีนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลือกตั้ง อกคศ./กพท./กตปน.
29นางประยูร สมทรัพย์นักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
30นางสาวทิวาพร อาษาบาลนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานควบคุมภายใน/งาน กพร.
31นายสมชาย ดอนสมพงษ์นักประชาสัมพันธ์ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานหน้าห้อง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1
32นางปัญจา อาบสุวรรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ช่วยงานกลุ่มอำนวยการ
33นางสาวกุสุมาลย์ พิเนตรเสถียรนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินลูกจ้างชั่งคราว/ลูกจ้างประจำ
34นางวรรณรี เพ็ชรปัญญานักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการเงิน-บัญชี
35นางวิภาพร เครือเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี --บช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบ พัสดุ
36นางสรวงอุษา บุญปัญญโรจน์นักวิชาการพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานงบลงทุน
37นางสาววันเพ็ญ รุ่งเรืองนักทรัพยากรบุคคล --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
38นางชื่นจิต ชุมวรฐายีนักทรัพยากรบุคคล --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
39นางปรียานุช ดวงไพชุมนักทรัพยากรบุคคล --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ
40นายเฉลิม วิริยะภาพนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานฝึกอบรมครู
41นางเสาวนีย์ ทวีกลางนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา-ครู
42นางสาวอุทินนิกร ธีระสารนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบัญชีถือจ่าย
43นางวัลภา วิชนานักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานฝึกอบรมครู
44นายสมศักดิ์ พุทธคำนิติกร --น.บ./นบ.ท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร
45นายวีรพล มังคราชนิติกร --ศษ.ม,นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร
46นางวิภารัตน์ พันจิตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.บ./คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ-งบลงทุน
47นางอุบล คลังเงินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ./ ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
48นางสนอง พิชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ-งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน
49นางเยาวลักษณ์ ร่องพืชนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโรงเรียนพระราชทาน
50นางสาวพิมพ์พัดชา ดวงลาพิมพ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานักเรียน
51นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลีนักวิชาการศึกษา --ค.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโครงการด้วยรักและห่วงใย
52นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์นักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด/งานระบบดูแลนักเรียน
53นางไพรวรรณ พานิชนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ
54นางวิภาพร คำบุญเรืองนักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษา
55นางจริยา เสนาะนักวิชาการศึกษา --ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานเอกชน-ในระบบ
56นางพัชรินยา เผือกมานักวิชาการศึกษา --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานเอกชน-นอกระบบ
57นายภิษภณ ภูษินันตกุลนักวิชาการศึกษา --ค.บ.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานประชากรวัยเรียน
58นางพิศรา ทองสุขุมเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ
59นางจันทราวรรณ ปัณณราชเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนธุรการกลุ่มส่งเสิรมสถานศึกษาเอกชน
60นางบุษบา มาศยคงเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
61นางสุวิมล แมทล็อคเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ
62นางสาวนงนุช สุวพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
63นางสุวรีย์ กักจตุรัสเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
64นางจารุนีล์ ทิพย์ทองเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
65นางสมพิศ ถาวะโรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ตั้งเบิกเงินทุกประเภท
66นางแสงจันทร์ ทองทิพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์รับ-จ่าย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
67นางทิพวัลย์ โคจำนงค์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เงินบำนาญ
68นางฤดีวรรณ เครือเนตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินเดือนและเงินควบเงินเดือน
69นางคำมา ตั้งสุวรรณชัยเจ้าพนักงานพัสดุ --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน
70นางอุษารัสมี ภูวนนท์ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
71นายพิชิต บุตรแสนลีไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
72นายผจญ ฝ่ายชาวนาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
73นายอุบล ศรีภูพานไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
74นายวินัย ไชยสิทธิ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
75นายสนธิชัย ยศยิ่งไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
76นายปัญญา กุศลยังไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
77นายกฤษณะ ธรรมโกฎิ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
78นายณรงค์ บัวลาไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย
79นายสราวุธ ประเทศเสนาไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย
80นายสุภาพ แสงคำพระไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำพนักงานบริการอัดสำเนา