ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประกอบ จันทรทิพย์ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายศุภชัย ศรีหาใต้รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3นายจรินทร์ สุรเสรีวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นายปัญญา จันทร์กองรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ
6นายสุกันฑ์ ส่างช้างรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล
7นายสวัสดิ์ แสนขันรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8นายเดือน ทองกุลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
9นางสาวนิตยา รักใคร่นักวิชาการเงินและบัญชี --คบ.รปม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี
10นางอังสนา จันทสารนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
11นายสมยศ ดวงไพชุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
12นายสมภพ ศรีวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน
13นางสาวนิธิวดี มุ่งมีพฤทธิ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ,รปม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นางสุไพรินทร์ นันทะลัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.ม., บธ.บ.,ค.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
15นายธำมรงค์ ไกรรัตน์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/
16นางสาวสมาพร วงษ์ศรีแก้วศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/0639715241
17นางภารดี ปทุมาพัฒนานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางจารุวรรณ แจ่มเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางนุตติยา อาษานอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางวิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางเสาวภา สมศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางอรอนงค์ สุวรรณเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางสาวนาถธิดา ดอนสถิตย์ศึกษานิเทศก์ --กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ
24นางเอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลาศึกษานิเทศก์ --กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อเทคโนโลยี
25นายวินัย อสุณี ณ อยุธยาศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษาปฐมวัย
26นางสุปรียา จันทะเลิศศึกษานิเทศก์ --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการศึกษาปฐมวัย
27นายสุบรรณ ดาวังปาศึกษานิเทศก์ --ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล/O-NET
28นางรมชะลีย์ ปาระแก้วศึกษานิเทศก์ --ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อเทคโนโลยี
29นายศิริ เชียงบาลศึกษานิเทศก์ --ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/สังคมศึกษา วัฒนธรรม
30นางปราชิญา ศิรินิกรศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล
31นายเทพพิทักษ์ ดอนเกิดศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล
32นางกาญจนา อัลฟ์ทเบิร์กศึกษานิเทศก์ --Ph.D.(Education)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/วิทยาศาตร์/อาเซียน0864580210
33นายอัษฎาวุธ น้อยมีนักจัดการงานทั่วไป --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
34นางจิราพนัฐ สระอุบลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
35นางฟองจันทร์ เปตามานังนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
36นางอามร ปัจฉิมบุตรนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานลงเวลา /ควบคุมการใช้รถ
37นางสาวสุภาพ ศิริบุญญพัชนีนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลือกตั้ง อกคศ./กพท./กตปน.
38นางประยูร สมทรัพย์นักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชุมผู้บริหารสถานศึกษา
39นางสาวทิวาพร อาษาบาลนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานควบคุมภายใน/งาน กพร.
40นายสมชาย ดอนสมพงษ์นักประชาสัมพันธ์ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานหน้าห้อง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1
41นางอรพรรณ มโนสัมฤทธิ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
42นางรัตนา ภูมิพันธุ์นักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0896214046
43นางสาวกุสุมาลย์ พิเนตรเสถียรนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินลูกจ้างชั่งคราว/ลูกจ้างประจำ
44นางปัญจา อาบสุวรรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ช่วยงานกลุ่มอำนวยการ
45นางวรรณรี เพ็ชรปัญญานักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบการเงิน-บัญชี
46นางวิภาพร เครือเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี --บช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบ พัสดุ
47นางสรวงอุษา บุญปัญญโรจน์นักวิชาการพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานงบลงทุน
48นายเฉลิม วิริยะภาพนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานฝึกอบรมครู
49นางสาววันเพ็ญ รุ่งเรืองนักทรัพยากรบุคคล --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
50นางปรียานุช ดวงไพชุมนักทรัพยากรบุคคล --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ
51นางชื่นจิต ชุมวรฐายีนักทรัพยากรบุคคล --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง
52นางเสาวนีย์ ทวีกลางนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา-ครู
53นางวัลภา วิชนานักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานฝึกอบรมครู
54นางสาวอุทินนิกร ธีระสารนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบัญชีถือจ่าย
55นายสมศักดิ์ พุทธคำนิติกร --น.บ./นบ.ท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร
56นายวีรพล มังคราชนิติกร --ศษ.ม,นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร
57นายพงษ์เดช ภูมิพันธุ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานนโยบายและแผน งานติดตาม0804012507
58นางวิภารัตน์ พันจิตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.บ./คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ-งบลงทุน
59นางอุบล คลังเงินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ./ ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
60นางสนอง พิชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ-งบดำเนินงาน/งบอุดหนุน
61นางเยาวลักษณ์ ร่องพืชนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโรงเรียนพระราชทาน
62นางสาวพิมพ์พัดชา ดวงลาพิมพ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสภานักเรียน
63นางสุมาลี ผึ่งฉิมพลีนักวิชาการศึกษา --ค.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานโครงการด้วยรักและห่วงใย
64นางวิภาพร คำบุญเรืองนักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษา
65นางไพรวรรณ พานิชนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ
66นายอนุสรณ์ ศรีคารมย์นักวิชาการศึกษา --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด/งานระบบดูแลนักเรียน
67นางพัชรินยา เผือกมานักวิชาการศึกษา --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานเอกชน-นอกระบบ
68นางจริยา เสนาะนักวิชาการศึกษา --ค.บ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานเอกชน-ในระบบ
69นายภิษภณ ภูษินันตกุลนักวิชาการศึกษา --ค.บ.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานประชากรวัยเรียน
70นางสาวเอมอร พิมพโสเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
71นางพิศรา ทองสุขุมเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ
72นายอุดร ลาพิมลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
73นางจันทราวรรณ ปัณณราชเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในธุรการกลุ่มส่งเสิรมสถานศึกษาเอกชน
74นางบุษบา มาศยคงเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
75นางสุวิมล แมทล็อคเจ้าพนักงานธุรการ --บธ.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ
76นางสาวนงนุช สุวพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
77นางสุวรีย์ กักจตุรัสเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่มนโยบายและแผน
78นางจารุนีล์ ทิพย์ทองเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
79นางฤดีวรรณ เครือเนตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินเดือนและเงินควบเงินเดือน
80นางสมพิศ ถาวะโรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตั้งเบิกเงินทุกประเภท
81นางแสงจันทร์ ทองทิพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับ-จ่าย เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
82นางทิพวัลย์ โคจำนงค์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินบำนาญ
83นางคำมา ตั้งสุวรรณชัยเจ้าพนักงานพัสดุ --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน
84นางสุขุมาลย์ สีดาครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
85นางอุษารัสมี ภูวนนท์ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
86นางสาวสุนิสา ชมภูฆังพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
87นายปัญญา กุศลยังไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
88นายพิชิต บุตรแสนลีไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
89นายสนธิชัย ยศยิ่งไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
90นายวินัย ไชยสิทธิ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
91นายอุบล ศรีภูพานไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
92นายผจญ ฝ่ายชาวนาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
93นายกฤษณะ ธรรมโกฎิ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
94นายณรงค์ บัวลาไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย
95นายสราวุธ ประเทศเสนาไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย
96นายสุภาพ แสงคำพระไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำพนักงานบริการอัดสำเนา