ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 25
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสายัณห์ ผาน้อยผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0897222498
2นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0819740109
3นายจักราวุธ สอนโกษารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0927799098
4นายนพภา นิสสัยพันธุ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898470220
5นางสาวพิศมัย โคสาดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0894202543
6นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818873499
7นางปรียาดา สุขสวางนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0833289797
8นายประภาส วินิจสิรินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)0857390480
9นางอิสรีย์ มวลเมืองสองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0894180058
10นางนันทนิจ ด่านคอนสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0812622600
11นายสุรินทร์ หล้าหานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0813923744
12นางวิไลวรรณ อุทธตรีครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0821056981
13นายนวพงศ์ นวสุขกุลไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0878585958
14นางสาวอรวรรณ ป้องขันธ์ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0896204137
15นางสาวกนกวรรณ วรรณขันไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0879493467
16นางสาวอังคณา ธงชัยไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0928179031
17นางสาวธนศิริ ภูมิแจดำไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0862268288
18นางสาวขวัญฤทัย วิโยไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0951805873
19นายวสันต์ เหล่ากาสีไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0881385530
20นางสาวรตนวรรณ จินดาภูไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)0885522602
21นายสุนันท์ พันธุลาวัณห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0850015326
22นายพงษ์ศักดิ์ ภูกาบขาวศึกษานิเทศก์ เชียวชาญวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819758838
23นางสาวพิริยา เอกวิเศษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0847734456
24นายศรายุทธ สุภะโสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0918633687
25นางจินตนา คงอานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862298236
26นายนิคม กองเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817697288
27นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817177366
28นางพัชรี แท่งทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0813206265
29นายคเชนทร์ กองพิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812629538
30นางสุชีรา สาฆ้องศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0982723739
31นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0942596622
32นายภาณุพงศ์ แสงดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0853465923
33นางอุไรวรรณ โจมภาคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0933285338
34นายกัมพล ขันทะวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819750429
35นางปิยะดา รุณธาตุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0815463228
36นายคมศร บุญเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0828612920
37นางรัชนี วาทวิจารณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0894172548
38นางณัฐยา สีหะวงษ์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0817084198
39นางอรุณศรี เมืองครุธนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ093558111
40นายมานพ สุวรรณกุฏนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0910606552
41นายสุทัศน์ รัตนพลทีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล085609979
42นางสาวภวิศภา อินธิศรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0831432407
43นางสาวเย็นจิต ทองคำมีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0858513997
44นางสาวกรุณา อุตราชานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0831652733
45นางสาวญาธิมา นามปัญญานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0894221199
46นายสยามพงษ์ วงศ์สุวรรณนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0874988081
47นางสาววัชรี อุ่นใจชนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0815452916
48นางนวลอนงค์ จินดาภูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0817087894
49นางสาวบุณฑริก ธำรงชัยชนะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0866400018
50นางอังคณา เคหะฐานนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0866316194
51นางสาวสายชล มนต์ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0990687447
52นางพรรณทิพย์ โสภานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0862257404
53นายถวิล ม่วงสุขนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0894211343
54นางไพทูรย์ นรสิงห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0897157387
55นางจริยาวรรณ กรุงศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0896235932
56นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุ้มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติตามและประเมิน0815442184
57นางดณษภร ผิวขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน2894220226
58นางรมณียา นาสมผลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0847989966
59นางชุติกาญจน์ นกเด่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0873731119
60นางสดใส สวัสดิรมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0810513117
61นางสาวพรรณทิพย์ พันธุ์เพ็งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0895698343
62นางพูลสุข มหัทธนะโชคนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0868621784
63นางเบญจา ทองภูนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0844418845
64นางสาวประภาพร เมืองนาคเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0897145389
65นางสาวศราลักษณ์ แซ่ลี้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0926821822
66นางสาวปาริชาติ วงศ์ลาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0857607662
67นางภัทรินภร การะเกษเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0844018489
68นางนภาพร สะสมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0943806290
69นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0898627881
70นางสาวปนัดดา ศรีหาวงศ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0836654157
71นายสุเนตร วรรณปลั่งไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0846019140
72นายสุปัน สายสินธุ์ไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0883330979
73นายสันติพงษ์ ศรีสัตยานุกูลไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0934388096
74นายสามารถ คนมุมไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหาร0905816193
75นายสมัคร แสนโคตรไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0862322594
76นางสาวกานดา ธงชัยไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0942568732
77นายสง่า โนนคำวงษ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0821106260