ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 25
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสายัณห์ ผาน้อยผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0897222498
2นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0819740109
3นายจักราวุธ สอนโกษารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0927799098
4นายนพภา นิสสัยพันธุ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0898470220
5นางสาวพิศมัย โคสาดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0894202543
6นางสุกัญญา อนรรฆพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818873499
7นายประภาส วินิจสิรินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)0857390480
8นางอิสรีย์ มวลเมืองสองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0894180058
9นางนันทนิจ ด่านคอนสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0812622600
10นางดณษภร ผิวขาวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
11นายสุรินทร์ หล้าหานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0813923744
12นางวิไลวรรณ อุทธตรีครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0821056981
13นางสาวพรรณี กรุงศรีไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
14นางสาวกนกวรรณ วรรณขันไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0879493467
15นางสาวธนศิริ ภูมิแจดำไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0862268288
16นางสาวอังคณา ธงชัยไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0928179031
17นางสาวขวัญฤทัย วิโยไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0951805873
18นางสาวรตนวรรณ จินดาภูไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)0885522602
19นายกัมพล ขันทะวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819750429
20นายคเชนทร์ กองพิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812629538
21นายนิคม กองเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817697288
22นายคมศร บุญเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0828612920
23นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817177366
24นางสุชีรา สาฆ้องศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0982723739
25นางจินตนา คงอานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862298236
26นายสุนันท์ พันธุลาวัณห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0850015326
27นางปิยะดา รุณธาตุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0815463228
28นายจีรัฐติกุล ดอนวิจารณ์ขจรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0942596622
29นางอรุณศรี เมืองครุธนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ093558111
30นางรัชนี วาทวิจารณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0894172548
31นายมานพ สุวรรณกุฏนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0910606552
32นายสุทัศน์ รัตนพลทีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล085609979
33นางสาวเย็นจิต ทองคำมีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0858513997
34นางสาวภวิศภา อินธิศรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0831432407
35นางสาวญาธิมา นามปัญญานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0894221199
36นางสาวกรุณา อุตราชานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0831652733
37นางอังคณา เคหะฐานนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0866316194
38นางนวลอนงค์ จินดาภูนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0817087894
39นางพรรณทิพย์ โสภานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0862257404
40นางสาวสายชล มนต์ช่วยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0990687447
41นางสาววัชรี อุ่นใจชนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0815452916
42นายถวิล ม่วงสุขนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0894211343
43นางจริยาวรรณ กรุงศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0896235932
44นางไพทูรย์ นรสิงห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0897157387
45นางสดใส สวัสดิรมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0810513117
46นางชุติกาญจน์ นกเด่นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0873731119
47นางเบญจา ทองภูนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0844418845
48นางนภานันท์ อาจผักปังนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
49นางสาวพรรณทิพย์ พันธุ์เพ็งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0895698343
50นางสาวประภาพร เมืองนาคเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0897145389
51นางสาวศราลักษณ์ แซ่ลี้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0926821822
52นางสาวปาริชาติ วงศ์ลาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0857607662
53นางภัทรินภร การะเกษเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0844018489
54นางบุญเกื้อ ขาวไชยมหาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0898627881
55นางสาวปนัดดา ศรีหาวงศ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0836654157
56นายสุปัน สายสินธุ์ไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0883330979
57นายสมัคร แสนโคตรไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0862322594
58นางสาวกานดา ธงชัยไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0942568732
59นายสง่า โนนคำวงษ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0821106260