ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอรรถพล ตรึกตรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.โรงเรียนทหารอากาศบำรุงผอ.สพท.ขอนแก่นเขต5
2นายชัชวัฒน์ มูลเจริญพรรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ.(ประวัติศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
3นายเฉลียว ยศอ่อนรองผู้อำนวยการ สพท. ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายสุเวช พลพิลารองผู้อำนวยการ สพท. ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายศิริชัย วงศ์พุฒรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นายศุภวิชญ์เทพ สำเริงรองผู้อำนวยการ สพท. ค.ม.(ประถมศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอรองผ.สพท.ขอนแก่นเขต 5
7นางปิยะนุช ยศอ่อนเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.(สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
8นายสนาน ลาปะ ค.บ.(ศิลปศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
9นายนิเวศน์ ชายสวัสดิ์ ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
10นายชันยา คำนนท์ใสลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.(บริหารการศึกษา)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายใน
11นายสุพรรณ ศรีตะวันนักวิชาการศึกษา กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
12นายสุพรรณ วอศิรินักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
13นางนงเยาว์ ประสมเพชรนักวิชาการศึกษา ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นางอรอนงค์ ประเทืองเจ้าพนักงานพัสดุ ศษ.บ.(ประถมศึกษา),ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว.
15นายชัชวาล กาญจนพันธ์ ค.บ.(พลศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
16นางสาวอาภาพร ทองคำ ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
17นางสุภิญญา ราศรี ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
18นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุง ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
19นายฉัตรชัย มุระดานักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
20นางสาวจงกล ชายประเสริฐนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
21นายแสวง จันทร์ซุยนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นายพิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์นักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นางนัตยา หล้าทูนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24นายเล็ก สาสิมมานักวิชาการศึกษา ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
25นายเสน่ห์ สายปัญญานักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26นายบุญเยี่ยม ลีลานักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7
27นายจรูญ คำมูลมาตย์นักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
28นายรังสฤษฎิ์ ทวยภานักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นางจรรยาวัณณ์ มานาดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการวัฒนธรรมนักวิชาการวัฒนธรรม 6
30นางเยาว์ ซิวจำปาเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
31นางกฤษฎี โถชารีเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
32นางพรรณทิพย์ พันธ์เพ็งเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.(วิทยาการจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
33นางกัญญาพัชร พิมพ์ราศรีเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
34นายจิตวัต แก้วทองคำเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
35นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์เจ้าพนักงานพัสดุ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
36นางกัญชลี สุขศรีสง่าเจ้าพนักงานพัสดุ ศษ.บ.(นาฎศิลป์ไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการครู
37นายประหยัด กองหาโคตรวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
38นายสุมิตร อนันตศิพาบุตรครู/ครูผู้ช่วย วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
39นางนพมาศ ใจตรงนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ 4
40นายประสิทธิ์ บุญโรจนวัฒน์นายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางเกศินี บัวน้ำอ้อมลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
42นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวาลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
43นางบำเพ็ญ พันธ์ศรี ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
44นางสาววิไลวรรณ สามหมอ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
45นางนนทนา แก้วจุลลา ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
46นางสินีนาท มั่นคง ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
47นางสาวธัญลักษณ์ ยุทธศิลป์เสวี ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
48นางธรรญรัชน์ ทะคง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
49นางพัชราวลัย ชูเวียง ค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
50นางวรรณวิไล ขุมดินพิทักษ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
51นางจรรยา ตรีศาสตร์ ค.บ.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
52นางสาวนิชา ทองอยู่ ศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
53นางสาวน้ำฝน อาณาจักรานนท์ ค.บ.(ภาษาอังฏฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
54นายพรเทพ เทียมม่วง ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
55นางสาวธนพร โสดาดง ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
56นางสาวอัญชุลี ผ่อนดี บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
57นางธัญญานุช ทองน้อย ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
58นายภาณุวัฒน์ พุทธา ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
59นายพัทธพงศ์ กุลน้อย ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
60นายประภาส ภูอองทอง ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
61นายสิงห์ จำรัสบุญ นักการภารโรง อำนวยการ
62นายนิพนธ์ เลไทย นักการภารโรง อำนวยการ
63นายสง่า โนนคำวงษ์ นักการภารโรง อำนวยการ
64นายคำเบา เสริมเหลา นักการภารโรง อำนวยการ
65นายพิเดช ธัญญาหาร นักการภารโรง อำนวยการ