ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ม(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.ขอนแก่นเขต5043312505
2นายสุขสันต์ คุ้มบัวรองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษPh.D.(Social Science)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08-0744-6963
3นางนงเยาว์ ประสมเพชรศึกษานิเทศก์ เชียวชาญค.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศก์/วิชาการศึกษา08-1708-5394
4นายสนาน ลาปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศิลปศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล08-1871-8292
5นางจรรยาวัณณ์ มานาดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษา043312505
6นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวาลูกจ้างชั่วคราว อาวุโสกศ.ม(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์08-9273-5352
7นายวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานICT08-6448-4034
8นายสุพรรณ วอศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศก์08-1601-3418
9นางสุภิญญา ราศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการการจัดการศึกษา08-3150-7219
10นางสาววิไลวรรณ สามหมอนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์ระบบบัญชี08-7216-6966
11นางญาณภาดา สร้อยเพชรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ(การบัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงิน08-9274-8906
12นางสาวจินตนา ศรีหาคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศบ.(ภาษาอังกฤษ)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานแผน08-4809-0535
13นายปราโมทย์ โสภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวท.ม(สถิติประยุกต์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานสารสนเทศ043312505
14นางอรอนงค์ ประเทืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงบประมาณ09-3137-9545
15นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานสารสนเทศ08-1544-7127
16นางสาวอาภาพร ทองคำนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในการเงินและบัญชี09-4936-2342
17นายฉัตรชัย มุระดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวิชาการศึกษา08-1471-5713
18นางสาวธัญลักษณ์ ยุทธศิลป์เสวีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานรับส่งหนังสือ08-9484-2646
19นางสาวโชติกา สุขศรีสง่านักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 508-1261-9559
20นางสาวนิชา ทองอยู่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล08-4428-3821
21นางสาวสุวรรณา อุตเมืองเพียนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0846005491
22นางสาวจงกล ชายประเสริฐนักวิชาการศึกษา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นายเล็ก สาสิมมานักวิชาการศึกษา ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24นางนัตยา หล้าทูนักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
25นายพิมพฤทธิ์ เที่ยงภักดิ์นักวิชาการศึกษา --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26นายเสน่ห์ สายปัญญานักวิชาการศึกษา ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27นายรังสฤษฎิ์ ทวยภานักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
28นายจรูญ คำมูลมาตย์นักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นางจรรยาวัณณ์ มานาดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการวัฒนธรรมนักวิชาการวัฒนธรรม 6
30นางกฤษฎี โถชารีเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
31นางเยาว์ ซิวจำปาเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
32นางกัญญาพัชร พิมพ์ราศรีเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
33นายจิตวัต แก้วทองคำเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
34นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์เจ้าพนักงานพัสดุ ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
35นายสุมิตร อนันตศิพาบุตรครู/ครูผู้ช่วย วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
36นางนพมาศ ใจตรงนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ 4
37นายประสิทธิ์ บุญโรจนวัฒน์นายช่างโยธา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางบำเพ็ญ พันธ์ศรี ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
39นางนนทนา แก้วจุลลา ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
40นางสินีนาท มั่นคง ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
41นางธรรญรัชน์ ทะคง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
42นางพัชราวลัย ชูเวียง ค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
43นางวรรณวิไล ขุมดินพิทักษ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
44นางจรรยา ตรีศาสตร์ ค.บ.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
45นางสาวน้ำฝน อาณาจักรานนท์ ค.บ.(ภาษาอังฏฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
46นายพรเทพ เทียมม่วง ศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
47นายทวี สาลิงลูกจ้างประจำ --ม.ศ.3บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ043312505
48นางธัญญานุช ทองน้อย ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
49นายนพเก้า กุลน้อยลูกจ้างประจำ --ปวชขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์043312505
50นายประภาส ภูอองทองลูกจ้างประจำ --ปกศ.สูงขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์043312505
51นายภาณุวัฒน์ พุทธาลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์043312505
52นายนิพนธ์ เลไทยลูกจ้างประจำ --พ.ป.ชนักการภารโรง อำนวยการพนักงานการศึกษา043312505
53นายคำเบา เสริมเหลาลูกจ้างประจำ --ม.3นักการภารโรง อำนวยการอาคารสถานที่043312505
54นายธิตินันท์ ธีรฐิติธรรมลูกจ้างประจำ --รป.บ(บริหารการปกครอง)บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานธุรการ043312505
55นายพิเดช ธัญญาหารลูกจ้างประจำ --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานการศึกษา043312505