ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายณฤทธิ์ วิเศษศักดิ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ม(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.ขอนแก่นเขต5043312505
2นายสุขสันต์ คุ้มบัวรองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษPh.D.(Social Science)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.08-0744-6963
3นายประวิช ยะรินทร์รองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญค.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานส่งเสริม/วิชาการ043312505
4นายยงยุทธ พรมแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานบุคคล043312505
5นายกิตติภพ เหลาไชยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานเอกชน043312505
6นายเสถียร ตรีศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารนโยบายและแผน043312505
7นายเศรษฐสักก์ ผ่องแผ้วนพคุณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารอำนวยการ043312505
8นายกฤต น้ำใจดีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารการเงินและบัญชี043312505
9นายทองสุก เกลี้ยงพร้อมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานนิเทศก์043312505
10นางนงเยาว์ ประสมเพชรศึกษานิเทศก์ เชียวชาญค.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศก์/วิชาการศึกษา08-1708-5394
11นายสนาน ลาปะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศิลปศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล08-1871-8292
12นายจีรมิตร แสงเดือนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานแผน043312505
13นายจิตวัต แก้วทองคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานเอกชน043312505
14นางจรรยาวัณณ์ มานาดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษา043312505
15นางสาวเจริญศรี สิงห์ขวาลูกจ้างชั่วคราว อาวุโสกศ.ม(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์08-9273-5352
16นางรุจาภา ประถมวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(การวิจัยการศึกษา)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
17นายวนิดา รัตนรุ่งโรจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานICT08-6448-4034
18นางผ่องพันธ์ แพงบุดดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
19นายสุพรรณ วอศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศก์08-1601-3418
20นางสุภิญญา ราศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการการจัดการศึกษา08-3150-7219
21นางญาณภาดา สร้อยเพชรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ(การบัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงิน08-9274-8906
22นางสาววิไลวรรณ สามหมอนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์ระบบบัญชี08-7216-6966
23นางธนิภา พันธ์ศรีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ043312505
24นางสาวสุวรรณา อุตเมืองเพียนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ(การบัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0846005491
25นางอรอนงค์ ประเทืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงบประมาณ09-3137-9545
26นางสาวจินตนา ศรีหาคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศบ.(ภาษาอังกฤษ)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานแผน08-4809-0535
27นายปราโมทย์ โสภานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวท.ม(สถิติประยุกต์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานสารสนเทศ043312505
28นางกนกกาญจน์ ขุนบำรุงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานสารสนเทศ08-1544-7127
29นางสาวอาภาพร ทองคำนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในการเงินและบัญชี09-4936-2342
30นายเฉลิมชัย เชื้อสาวะถีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวิชาการศึกษา043312505
31นางพิพัฒน์พงษ์ สมใจศึกษานิเทศก์ --ค.ม.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม/วิชาการ043312505
32นางสาวกาญจนภัสส์ สีดาแหลมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
33นางสาวกฤตมุข เฉิดทรัพย์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
34นางจารุรัตน์ ราชชมภูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
35นายชวลิต จิตต์ชื่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(การวัดผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
36นายสมชาย โพธิ์ศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(การวิจัยการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวิชาการศึกษา043312505
37นายศิขริน ตันเจียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิชาการ043312505
38นายฉัตรชัย มุระดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวิชาการศึกษา08-1471-5713
39นางสาวธัญลักษณ์ ยุทธศิลป์เสวีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานรับส่งหนังสือ08-9484-2646
40นางสาวโชติกา สุขศรีสง่านักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 508-1261-9559
41นางสาวนิชา ทองอยู่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล08-4428-3821
42นางธรรญรัชน์ ทะคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร043312505
43นางจรรยา ตรีศาสตร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล043312505
44นายสิงหพลัฏฐ์ เทียมม่วงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล043312505
45นางสินีนาท มั่นคงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานส่งเสริม/วิชาการ043312505
46นางสาวกมลรัศม์ พลบุรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม/วิชาการ043312505
47นางกฤษณา วงษ์ทรงยศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม/วิชาการ043312505
48นางสาวอนัญญา คำยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม/วิชาการ043312505
49นายยศพัทธ์ ลาภาอุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการนศ.บ.(นิเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริม/วิชาการ043312505
50นางนพมาศ ใจตรงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ธุรการ
51นายทวี สาลิงลูกจ้างประจำ --ม.ศ.3บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ043312505
52นายนพเก้า กุลน้อยลูกจ้างประจำ --ปวชขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์043312505
53นายประภาส ภูอองทองลูกจ้างประจำ --ปกศ.สูงขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์043312505
54นายภาณุวัฒน์ พุทธาลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์043312505
55นายนิพนธ์ เลไทยลูกจ้างประจำ --พ.ป.ชนักการภารโรง อำนวยการพนักงานการศึกษา043312505
56นายคำเบา เสริมเหลาลูกจ้างประจำ --ม.3นักการภารโรง อำนวยการอาคารสถานที่043312505
57นายพิเดช ธัญญาหารลูกจ้างประจำ --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานการศึกษา043312505
58นายธิตินันท์ ธีรฐิติธรรมลูกจ้างประจำ --รป.บ(บริหารการปกครอง)บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานธุรการ043312505