ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชนาธิป สำเริงผู้อำนวยการ สพท. --กศ.บ.,ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.ปจ.ผอ.สพท.กาฬสินธ์ุ เขต 1
2นายอนุศาสตร์ สอนศีลพงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ. ศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.ปอ.หนองเรือเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3นายไพรสณ ทาปลัดรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4นายวสันต์ สัตยคุณรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายมั่นคง ศรแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการกิ่งอำเภอซำสูงเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6นางสุภาวดี ทองสีนาคศึกษานิเทศก์ --ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางสาวบุษบา นาอุดมนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8นายพีระ พรหมกัลย์นักประชาสัมพันธ์ --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรบุคลากร
9นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.,บช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
10นายพิชิต วรแสนนักวิชาการศึกษา --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบุคลากรบุคลากร
11นายบุญถิ่น วรารัศมีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายณัฐพงศ์ ค่ายไธสงศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางอุทุมพรพัต สุคนธาภิพัฒนกุลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางกชพร อภินาคพงษ์นักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
15นางพัชรินทร์ แสนอุบลนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
16นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
17นางเสาวลักษณ์ พรมทีนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
18นางสาววราภรณ์ เพียจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
19นางอัญชลี ชัยสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
20นางธัญวรินทร์ ปิ่นละออนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
21นางสมคิด เหล่าพิไลนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
22นางสาวศุภิสรา พรหมเทศนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
23นายสุพัฒน์ จันทร์เปล่งนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
24นายรเมศ นาสินพร้อมนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาบุคลากรบุคลากร
25นางราตรี หวังรวมกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
26นายสายัณห์ ศรีลุนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปทส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
27นางอุบล ชาอุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
28นางภัทรพร สุขสร้อยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
29นายโกสิน สะตะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
30นางสาวกรพินธุ์ นามบุญเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
31นางพรรณิภา ดอกไม้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
32นางญาณิศา สัตยคุณนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางยุวดี จันทเจริญพงศ์นักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
34นางสุพิชฌาย์ เสาระโสนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
35นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์นักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 2นักวิชาการศึกษา
36นางสาวรุ่่งนภา อนุศรีนักวิชาการศึกษา --ค.บ.,ร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
37นางอำนวยพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
38นายปรัชญา บาลยอนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
39นางเพชรราภรณ์ แก่นนาคำนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
40นางฐานิกา ชมอาษานักวิชาการตรวจสอบภายใน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
41นายสุรศักดิ์ ทูลธรรมเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกระนวนเจ้าหน้าที่ธุรการ
42นางจำรัส แสนเหวิมเจ้าพนักงานพัสดุ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานธุรการ
43นางอำนวย บุญสงค์เจ้าพนักงานพัสดุ --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
44นางอังคะนาง ศรีวงศ์ษานายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45นางเกศราภรณ์ แสนบุตรพนักงานราชการ --วท.บ.วิทยาการคอมฯวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
46นายธาตรี ทวะชารี วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47นางสาวธิดาฟ้า ดงหลักคำไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางกัญญา สะตะนักจัดการงานทั่วไป --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
49นายโกศล พินิจมนตรีไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
50นายจำเนียน แสนบุตร ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
51นายสมคิด หลึ่งเทพ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
52นางสาวนิภาพร ชุมแวงวาปีไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
53นางสาวศิริพร ภูบุญลาภไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
54นางสาวจันทรวดี ทาปลัดไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55นางสาวศิรินภา บุญสงค์ไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
56นายมาก มุมไธสงไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา