ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสายัณห์ ผาน้อยผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ.,ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.ปจ.ผอ.สพท.ชัยภูมิ เขต 2
2นายปรีสิทธิ์ สมคะเณย์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ
3นายมั่นคง ศรแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการกิ่งอำเภอซำสูงเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4นายรัชพร วรรณคำรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายธีระศักดิ์ บึงมุมรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6นายไพรสณ ทาปลัดรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7นายอนุศาสตร์ สอนศีลพงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ. ศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.ปอ.หนองเรือเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8นายทองหลั่น จัตุจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
9นายวิโชติ จุลมณีรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.บ. ศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหน.ปอ.พะโต๊ะผู้ตรวจราชการ
10นายรังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชัยรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ ศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอผช.ผอ.สพท
11นายวสันต์ สัตยคุณรองผู้อำนวยการ สพท. บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
12นายสัมฤทธิ์ แก้วสมบัตินักวิชาการศึกษา กศ.บ.,น.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
13นายพิชิต วรแสนนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)บุคลากรบุคลากร
14นายพิมพ์ เมธินธรังสรรค์เจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
15นายช่วงชัย ดรหมั่นลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.,ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
16นายวิศร์ อัครสันตติกุล น.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
17นางสังวาลย์ พลวิลัย ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
18นางสาวเพ็ญศรี พรหมเทศลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.,บช.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบภายในจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
19นางพูลสุข มหัทธนะโชคนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
20นางตวงรัตน์ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21นายปรัชญา บาลยอลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
22นางเสาวลักษณ์ พรมทีลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน จนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
23นางสาวบุษบา นาอุดม ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24นางสาวบุษบก ทะสา ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
25นายพีระ พรหมกัลย์ ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
26นายรเมศ นาสินพร้อม ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
27นายสุมินทร์ นารถเหนือนักวิชาการศึกษา ค.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นายวราวุธ ปัทถาพงษ์นักวิชาการศึกษา ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นายประสาท รัตนถานักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นางสุดสงวน กลางการนักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
31นายสุชาติ เง็กนิกรนักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
32นางนพรัตน์ วชิโรดมนักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
33นายธีรฉัตร กินบุญนักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
34นางสาวจงกล ชาญประเสริฐนักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อนนักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
36นายธรรมรัตน์ แก้วโบราณนักวิชาการศึกษา กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
37นางชนกนาถ วงษ์คำจันทร์นักวิชาการศึกษา วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นายอดิศร ศรีเมืองบุญนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
39นางรัตติยา เสาระโสนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
40นางจิรภา ชัยบัวลานักวิชาการตรวจสอบภายใน บธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
41นางสาวธัญญลักษณ์ ชำนาญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
42นางสาวรุ่่งนภา อนุศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.,ร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
43นางคำปิว ตรีศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
44นางเพชรราภรณ์ แก่นนาคำนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
45นางเพชรรัตน์ อุดมพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนอาจารย์ 2นักวิชาการศึกษา
46นายจักรพงษ์ สมภารวิศวกรโยธา/ไฟฟ้า บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ครูอัตราจ้างครูอัตราจ้าง
47นางยุวดี จันทเจริญพงศ์ครู/ครูผู้ช่วย ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
48นางอังคะนาง ศรีวงศ์ษานายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
49นางสาวละออ ชัยภูมินายช่างเทคนิค บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
50นางมัคมน แทนสมบัตินายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
51นายสุรศักดิ์ ทูลธรรมนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกระนวนเจ้าหน้าที่ธุรการ
52นางพัชรินทร์ แสนอุบลนายช่างเทคนิค ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
53นางอรุดา จันทร์โสมนายช่างเทคนิค วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอ
54นางลมุล สนั่นโสดนายช่างเทคนิค ศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
55นางราตรี คล่องแคล่วนายช่างเทคนิค ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
56นางสาวพิศมัย โคสาดีนายช่างโยธา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
57นางธัญชนก อุ่นโสดานายช่างโยธา ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
58นางสมคิด เหล่าพิไลนายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
59นางอัญชลี ชัยสิทธิ์นายช่างโยธา รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
60นางเพ็ญผกา ขำขาวนายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
61นายวิศาล ยอดแคล้วลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
62นางจำรัส แสนเหวิมลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานธุรการ
63นางวิไลพร ภูชื่นศรีลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
64นางพรรณี ยศปัญญาลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
65นางนภาเพ็ญ ศรีหาพุฒลูกจ้างชั่วคราว วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
66นางนิตยา วุฒิพิสิฏฐ์ลูกจ้างชั่วคราว ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
67นางนภาพร สะสม วิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
68นางสาวสุธาสินี ดีกุดตุ้ม ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
69นางอิสริย์ มวลเมืองสอง วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
70นางเรียมศรี ชมอาษา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
71นางอำนวย บุญสงค์ ศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
72นางรัชนี วาทวิจารณ์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
73นางสมพร ยามา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
74นางพรรณิภา ดอกไม้ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
75นางอภิญญา วิชาเดช วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
76นายวิเชียร แก้วแก่นคูณ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
77นายนันทวัฒน์ อินทะชัย ศษ.บ.,น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
78นางสาวศุภิสรา พรหมเทศ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
79นายสุพัฒน์ จันทร์เปล่ง ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
80นางสาวนิตยา ภูมิภาค ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากรบุคลากร
81นางสาวพิชชาญาณ์ เพียจันทร์ วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
82นายธาตรี ทวะชารี วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
83นายสายัณห์ ศรีลุน ปทส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
84นางภัทรพร สุขสร้อย ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
85นางอุบล ชาอุ่น ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
86นายโกสิน สะตะ รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
87นางสาวกรพินธุ์ นามบุญเรือง ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
88นางดณษภร ชัยวิเศษ ค.บ. กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
89นางสาวเพ็ญนภา ชราชิต วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
90นางสาวเกศราภรณ์ น้อยตำแย วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
91นายสุรไกร หานะกุล วิชาการ/จนท.กลุ่ม
92นายโกศล พินิจมนตรี ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
93นายแสงรัตน์ ศรก้อม ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงพนักงานขับรถยนต์
94นายนิพนธ์ คำแหงพล ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
95นายจำเนียน แสนบุตร ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
96นายสมคิด หลึ่งเทพ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
97นายคูณ โม้ดา บริการงานทั่วไป อำนวยการรักษาความปลอดภัย
98นายธีระพล โคจำนงค์ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด