ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศุภสิน ภูศรีโสมผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.ขอนแก่น เขต 3043414201
2นายนิยม โพธิ์งามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
3นายไพโรจน์ อักษรเสือรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา043415104
4นายธนกฤต ศิริภิรมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการกลุ่มอำนวยการ043415104
5นายทินกร พันธุระรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา043418870
6นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯทุกกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศติดตามฯ0894223219
7นางแสงจันทร์ ยุพินนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการทุกกลุ่มงานของกลุ่มอำนวยการ043415104
8นางจรรยาพร ทศยันไชยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ทุกกลุ่มงานของกลุ่มบริหารกาเงินและสินทรัพย์0833299049
9นางสมนึก ลิ้มอารีย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนทุกกลุ่มงานของกลุ่มนโยบายและแผน0878589866
10นางสาวนิภาพร พจนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน043415104
11นางนภาพร สร้อยมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0878003154
12นายสยมพร สินพานิชไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลคุรุสภา0898628000
13นายอดุลย์ วงค์ก้อมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0822933227
14นางสาวศศิธร ไชยเทศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0832811627
15นางสาวปิยนาถ เครือสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862210084
16นางสาวเสาวนีย์ เวชพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0874226826
17นายพิภพ เอกวุธศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0868526161
18นายณัฐพร บัวผันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0804192508
19นายกีรติ ชาดาเม็กศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0930938385
20นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872572307
21นางสาวรุ่งนภา แสนอำนวยผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812640933
22นายปริญญา เจิดจำเริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862227940
23นายทยุต เทวบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0868529394
24นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามผล และอาเซียนศึกษา0810492823
25นางสาวยุพาพร หรเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ043415104
26นางสาวกนกมนตร นาจวงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหน.ประกันคุณภาพภายใน ดูแลสาระภาษาอังกฤษ0859271369
27นางสาวนิตยา อินทร์พรหมมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหน.นิเทศ ติดตามผล และดูแลโรงเรียนในผัน ดีตำบล0898411739
28นายชนินทร์ คำเหนือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ศีกษานิเทศก์043415104
29นางสาวลลิดา แก้วรักษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ043-415104
30นางสาวปดิวรัดา เศษสันต์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ043-415104
31นางละมัย ภูศรีฤทธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ043415104
32นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นางสาวกนกพร อัครพิเชษฐ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)งานข้อมุล สารสนเทศ043-418870
34นางนันท์นภัสร์ โพธิ์ไพรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0828479931
35นางวันทนีย์ จันทร์ห้างหว้านักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0847955820
36นางสาวยุภาพร แถวเพียนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0818718575
37นางมธุกร ผาสีดานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0801895801
38นางอรอนงค์ เทนอิสสระนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0858547637
39นางสาวสุรัญญา วงษ์โพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0894365229
40นางสาวมาลินี ทองชุมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0816378207
41นายละมัย มหาวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล08-96820319
42นายธีระชัย ปิดตายังนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงารพัฒนาบุคลากร097-324-22580
43นางยุวดี แสนเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล043415104
44นางจันทร์เพ็ญ อินทนนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล043145104
45นางประภากร ลาดซ้ายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง043415104
46นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่ตังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา043415104
47นายธน จันทะวงษ์นิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0870982902
48นายทองใส ไทยธานีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบเหลือจ่าย0610830377
49นางศุภิสรา ศรีไสยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน043418870
50นางสิริพัชร เข็มสันเทียะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลการจัดการ0863550161
51นายลิขิต ยอดสง่านักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร08-10564106
52นายวชิรวิทย์ นาราษฏร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0818715234
53นางปุณณภา ธนะจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0897112085
54นางวันเพ็ญ ตันตระกูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานระบบดูแล043415104
55นางดารารัตน์ สุนทรมณีรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ043415104
56นายสุนทร แนนเกลี้ยงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ043415104
57นางสาวจรูญศรี สมีเมืองลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบนักเรียนยากจน ระบบSchool MIS0997396477
58นายวีรไท เศษสันต์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานอาคารสถานที่
59นายสิทธิพงษ์ ดอนประสิมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ087-2453430
60นางสาวอำภา กอสุระเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์0863054505
61นางสาวกมลนัทธ์ เมืองเคตรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล0819766397
62นายยุทธนา เมืองโคตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน ฯ089-8629926
63นายชูชาติ ศิลป์ประกอบลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลและขับรถตู้ สพป.ขอนแก่น เขต 30857432980
64ว่าที่ ร.ต. พูนศักดิ์ ทาตาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0831449334
65นายเดชา พิมพ์พิบูลย์ลูกจ้างประจำ --ม.ศ.5นักการภารโรง อำนวยการถ่ายเอกสาร0854508516
66นายจักพงษ์ ไชยประสิทธฺ์ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร0818186106
67นางสาวณปภัช อรหันตาลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน0894160432
68นางสาวมินตรา สวามิลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0883405427
69นายสุนิสา นาชินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารการพัสดุ08-51576225
70นางสาว ชลิกา ยนจอหอลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศติดตามฯ087-2293302
71นางสาวราตรี เทพชาลีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0887462183
72นางสาวอังศุมาลิน ยอดสง่าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ085-9051660
73นายสิทธิโชค อังศุวิโรจน์กุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน ฯ08-78547132
74นางสาวขนิษฐา แสนสิงห์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์0836766986
75นายธนพงษ์ อันอามาตย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0865809567
76นางสาวกิตติยากร แดนไธสงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนธุรการรับส่งหนังสือราชการ0896218840
77นายจักรรินทร์ แสนสินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนช่วยงานจัดสรรงบประมาณกลุ่มนโยบายและแผน0850090050
78นายประสิทธิ์ สาเทียนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0807550140
79นางสุนันทา ศรีบู่พิมพ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0847943396
80นางปณิดา กุลวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0807550140
81นางกัญญา ไชยศรีมาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0852158684
82นางสาวสง่า ทาตาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0887471125
83นายทองสุข ศรีวิเศษลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0844022336
84นายสุรเดช กองทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0897500081