ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศุภสิน ภูศรีโสมผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.ขอนแก่น เขต 3043414201
2นายชัยมงคล ศรีอารยะตระกูลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารหารเงินและสินทรัพย์086-8500412
3นายสิบเอกนวน บุตรพรมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล085-4578236
4นายไพโรจน์ อักษรเสือรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา043415104
5นายธนกฤต ศิริภิรมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการกลุ่มอำนวยการ043415104
6นายทินกร พันธุระรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา043418870
7นายกิจภูมิ อรหันตารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน043418870
8นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯทุกกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศติดตามฯ0894223219
9นางแสงจันทร์ ยุพินนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการทุกกลุ่มงานของกลุ่มอำนวยการ043415104
10นางจรรยาพร ทศยันไชยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ทุกกลุ่มงานของกลุ่มบริหารกาเงินและสินทรัพย์0833299049
11นางสมนึก ลิ้มอารีย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนทุกกลุ่มงานของกลุ่มนโยบายและแผน0878589866
12นางศุภลักษณ์ อนุเดชากุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน043415104
13นางสาวนิภาพร พจนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน043415104
14นางนภาพร สร้อยมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0878003154
15นายสยมพร สินพานิชไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลคุรุสภา0898628000
16นายทยุต เทวบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0868529394
17นางสาวรุ่งนภา แสนอำนวยผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812640933
18นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872572307
19นายกีรติ ชาดาเม็กศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0930938385
20นายณัฐพร บัวผันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0804192508
21นายพิภพ เอกวุธศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0868526161
22นางสาวเสาวนีย์ เวชพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0874226826
23นางสาวปิยนาถ เครือสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862210084
24นางสาวศศิธร ไชยเทศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0832811627
25นายปริญญา เจิดจำเริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862227940
26นายสกุล นาราษฏร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0807496700
27นายอดุลย์ วงค์ก้อมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0822933227
28นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามผล และอาเซียนศึกษา0810492823
29นายชนินทร์ คำเหนือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ศีกษานิเทศก์043415104
30นางสาวนิตยา อินทร์พรหมมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหน.นิเทศ ติดตามผล และดูแลโรงเรียนในผัน ดีตำบล0898411739
31นางสาวกนกมนตร นาจวงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหน.ประกันคุณภาพภายใน ดูแลสาระภาษาอังกฤษ0859271369
32นางสาวยุพาพร หรเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ043415104
33นางสาวฉลาด เสริมปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์043415104
34นางสาวชลดา บัวลาดนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0807625835
35นางสาวลลิดา แก้วรักษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ043-415104
36นางสาวปดิวรัดา เศษสันต์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ043-415104
37นางละมัย ภูศรีฤทธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ043415104
38นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
39นางสาวกนกพร อัครพิเชษฐ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)งานข้อมุล สารสนเทศ043-418870
40นางวันทนีย์ จันทร์ห้างหว้านักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0847955820
41นางนันท์นภัสร์ โพธิ์ไพรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์0828479931
42นางสาวยุภาพร แถวเพียนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0818718575
43นายละมัย มหาวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล08-96820319
44นางละมัย มหาวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0840297714
45นางมธุกร ผาสีดานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0801895801
46นางอรอนงค์ เทนอิสสระนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0858547637
47นางสาวสุรัญญา วงษ์โพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0894365229
48นางสาวมาลินี ทองชุมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0816378207
49นางยุวดี แสนเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล043415104
50นางจันทร์เพ็ญ อินทนนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล043145104
51นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่ตังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา043415104
52นางประภากร ลาดซ้ายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง043415104
53นายดาบตำรวจโอภาส โคตานิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0801911609
54นายธน จันทะวงษ์นิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0870982902
55นางศุภิสรา ศรีไสยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน043418870
56นายพลสินธุ์ พรหมมูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
57นางสิริพัชร เข็มสันเทียะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลการจัดการ0902164319
58นายลิขิต ยอดสง่านักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร08-10564106
59นางสาวมนัสชล แพไธสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา085-7579277
60นางปุณณภา ธนะจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0897112085
61นางดารารัตน์ สุนทรมณีรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0817397718
62นายวชิรวิทย์ นาราษฏร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0818715234
63นางปาริชาติ มิระสิงห์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0821824882
64นางวันเพ็ญ ตันตระกูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานระบบดูแล043415104
65นางดารารัตน์ สุนทรมณีรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ043415104
66นางภาวรินทร์ บุปปาจันโทเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ043418870
67นายสุนทร แนนเกลี้ยงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ043415104
68นายปองคุณ ตั้งทวีครู/ครูผู้ช่วย --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0854350557
69นายสิทธิพงษ์ ดอนประสิมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ087-2453430
70นายสมชาย วรุณศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการ0834134443
71นางสาวอำภา กอสุระเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์0863054505
72นางสาวกมลนัทธ์ เมืองเคตรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล0819766397
73นายยุทธนา เมืองโคตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริการ/งานเอกสาร บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน ฯ089-8629926
74ว่าที่ ร.ต. พูนศักดิ์ ทาตาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0831449334
75นายชูชาติ ศิลป์ประกอบลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลและขับรถตู้ สพป.ขอนแก่น เขต 30857432980
76นายเดชา พิมพ์พิบูลย์ลูกจ้างประจำ --ม.ศ.5นักการภารโรง อำนวยการถ่ายเอกสาร0854508516
77นายจักพงษ์ ไชยประสิทธฺ์ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร0818186106
78นางสาวณปภัช อรหันตาลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน0894160432
79นางสาวมินตรา สวามิลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0883405427
80นายสราวุธ อ้อมเกาะลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0821234366
81นางสาวศศิกาญจน์ สนั่นเมืองลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป ตรวจสอบภายใน0874273724
82นายสุนิสา นาชินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารการพัสดุ08-51576225
83นางสาว ชลิกา ยนจอหอลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศติดตามฯ087-2293302
84นางสาวราตรี เทพชาลีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0887462183
85นางสาวอังศุมาลิน ยอดสง่าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ085-9051660
86นายสิทธิโชค อังศุวิโรจน์กุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน ฯ08-78547132
87นางสาวขนิษฐา แสนสิงห์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์0836766986
88นายศุภชัย ประวันจะลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์0844208968
89นายธนพงษ์ อันอามาตย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0865809567
90นางสาวกิตติยากร แดนไธสงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนธุรการรับส่งหนังสือราชการ0896218840
91นายจักรรินทร์ แสนสินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนช่วยงานจัดสรรงบประมาณกลุ่มนโยบายและแผน0850090050
92นางสาวณปภัช อรหันตาลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานเลขานุการ กพท.0832956699
93นางสาวศิรินภา โตกลางลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนช่วยงานกลุ่มเอกชน084-7882927
94นายทองสุข ศรีวิเศษลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0844022336
95นางสาวสง่า ทาตาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0887471125
96นางกัญญา ไชยศรีมาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0852158684
97นางปณิดา กุลวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0807550140
98นางสุนันทา ศรีบู่พิมพ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0847943396
99นายประสิทธิ์ สาเทียนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0807550140
100นายสุรเดช กองทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0897500081