ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศุภสิน ภูศรีโสมผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.ขอนแก่น เขต 3043414201
2นายนิยม โพธิ์งามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์
3นายไพโรจน์ อักษรเสือรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา043415104
4นายธนกฤต ศิริภิรมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการกลุ่มอำนวยการ043415104
5นายทินกร พันธุระรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา043418870
6นางสาวยุวดี สุปะมาลูกจ้างชั่วคราว --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลเอกสารงานวินัย084-1149596
7นายธนาศักดิ์ ศิริปุณยนันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯทุกกลุ่มงานของกลุ่มนิเทศติดตามฯ0894223219
8นางแสงจันทร์ ยุพินนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการทุกกลุ่มงานของกลุ่มอำนวยการ043415104
9นางจรรยาพร ทศยันไชยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ทุกกลุ่มงานของกลุ่มบริหารกาเงินและสินทรัพย์0833299049
10นางสมนึก ลิ้มอารีย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนทุกกลุ่มงานของกลุ่มนโยบายและแผน0878589866
11นางสาวนิภาพร พจนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน043415104
12นางนภาพร สร้อยมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0878003154
13นายสยมพร สินพานิชไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลคุรุสภา0898628000
14นายพิภพ เอกวุธศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0868526161
15นายทยุต เทวบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0868529394
16นางสาวเสาวนีย์ เวชพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0874226826
17นายปริญญา เจิดจำเริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862227940
18นายกีรติ ชาดาเม็กศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0930938385
19นางสาวรุ่งนภา แสนอำนวยผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0812640933
20นางภัทราภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0872572307
21นายอดุลย์ วงค์ก้อมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0822933227
22นายณัฐพร บัวผันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0804192508
23นางสาวปิยนาถ เครือสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0862210084
24นางสาวศศิธร ไชยเทศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0832811627
25นางสาวสุมิตรา ทะนาฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามผล และอาเซียนศึกษา0810492823
26นางสาวกนกมนตร นาจวงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหน.ประกันคุณภาพภายใน ดูแลสาระภาษาอังกฤษ0859271369
27นางสาวนิตยา อินทร์พรหมมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหน.นิเทศ ติดตามผล และดูแลโรงเรียนในผัน ดีตำบล0898411739
28นายชนินทร์ คำเหนือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ศีกษานิเทศก์043415104
29นางสาวยุพาพร หรเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ043415104
30นางสาวลลิดา แก้วรักษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ043-415104
31นางสาวปดิวรัดา เศษสันต์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ043-415104
32นางละมัย ภูศรีฤทธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ043415104
33นายมนูญ วงศ์บัวพันธุ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
34นางสาวกนกพร อัครพิเชษฐ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานข้อมุล สารสนเทศ043-418870
35นางนันท์นภัสร์ โพธิ์ไพรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0828479931
36นางวันทนีย์ จันทร์ห้างหว้านักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0847955820
37นางสาวยุภาพร แถวเพียนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0818718575
38นางอรอนงค์ เทนอิสสระนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0858547637
39นางสาวสุรัญญา วงษ์โพธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0894365229
40นางสาวมาลินี ทองชุมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0816378207
41นางมธุกร ผาสีดานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0801895801
42นายละมัย มหาวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล08-96820319
43นายธีระชัย ปิดตายังนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงารพัฒนาบุคลากร097-324-22580
44นางยุวดี แสนเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล043415104
45นางจันทร์เพ็ญ อินทนนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคคล043145104
46นางประภากร ลาดซ้ายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง043415104
47นางสาวเยาวลักษณ์ แซ่ตังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา043415104
48นายธน จันทะวงษ์นิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0870982902
49นายสมส่วน สาสิมนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ094-6964911
50นางศุภิสรา ศรีไสยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน043418870
51นายทองใส ไทยธานีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบเหลือจ่าย0610830377
52นางสิริพัชร เข็มสันเทียะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลการจัดการ0863550161
53นายลิขิต ยอดสง่านักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร08-10564106
54นางปุณณภา ธนะจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0897112085
55นายวชิรวิทย์ นาราษฏร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0818715234
56นางสาวศิริกานดา คงโพธิ์น้อยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน061-6799410
57นางวันเพ็ญ ตันตระกูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานระบบดูแล043415104
58นางดารารัตน์ สุนทรมณีรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ043415104
59นายสุนทร แนนเกลี้ยงเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ043415104
60นางสาวจรูญศรี สมีเมืองลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบนักเรียนยากจน ระบบSchool MIS0997396477
61นายวีรไท เศษสันต์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานอาคารสถานที่
62นายสิทธิพงษ์ ดอนประสิมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ087-2453430
63นางสาวอำภา กอสุระเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0863054505
64นางสาวกมลนัทธ์ เมืองเคตรเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล0819766397
65นายยุทธนา เมืองโคตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน ฯ089-8629926
66นายชูชาติ ศิลป์ประกอบลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลและขับรถตู้ สพป.ขอนแก่น เขต 30857432980
67ว่าที่ ร.ต. พูนศักดิ์ ทาตาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0831449334
68นายเดชา พิมพ์พิบูลย์ลูกจ้างประจำ --ม.ศ.5นักการภารโรง อำนวยการถ่ายเอกสาร0854508516
69นายจักพงษ์ ไชยประสิทธฺ์ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร0818186106
70นางสาวณปภัช อรหันตาลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน0894160432
71นางสาวมินตรา สวามิลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0883405427
72นายสุนิสา นาชินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารการพัสดุ08-51576225
73นางสาว ชลิกา ยนจอหอลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศติดตามฯ087-2293302
74นางสาวอังศุมาลิน ยอดสง่าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ085-9051660
75นายสิทธิโชค อังศุวิโรจน์กุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน ฯ08-78547132
76นางสาวขนิษฐา แสนสิงห์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0836766986
77นายธนพงษ์ อันอามาตย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0865809567
78นางสาวรัตนา ปุระคำลูกจ้างชั่วคราว --การท่องเที่ยวและการโรงแรมบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลธุรการ087-4306227
79นายจักรรินทร์ แสนสินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนช่วยงานจัดสรรงบประมาณกลุ่มนโยบายและแผน0850090050
80นางสาวกิตติยากร แดนไธสงลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนธุรการรับส่งหนังสือราชการ0896218840
81นายประสิทธิ์ สาเทียนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0807550140
82นางสุนันทา ศรีบู่พิมพ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0847943396
83นางปณิดา กุลวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0807550140
84นางกัญญา ไชยศรีมาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0852158684
85นางสาวสง่า ทาตาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0887471125
86นายทองสุข ศรีวิเศษลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0844022336
87นายสุรเดช กองทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0897500081