ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนฤทธิ์ คงนานรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0817682051
2นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ / ค.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0899447570
3นายอุดม อำนาจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0894200727
4นายปวีณ ระดารงค์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0885718747
5นายสมศักดิ์ ภูมิกองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศบ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0898629735
6นายเสรี ขามประไพรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0819655750
7นายทองหลั่น จัตุจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0816015939
8นางธนพร นฤนาทวัฒนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9นางรดา ธรรมมาภิสมัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ปวค.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0804018844
10นางสาวจรัสธรรม เดชบุญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญช๊ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0909813558
11นางสาวมนัชญา โรจนไพฑูรย์ทิพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0897121788
12นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0897104614
13นางพชสนันท์ เพียงพรวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคล
14ว่าที่ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. / ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0879516979
15นางสาวสมถวิล ชูเนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล
16นางกุศล ชาปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0854544330
17นายเทพนา เครือคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
18นางอิษณาพร คุ้มตะบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0844287901
19นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0844283174
20นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0877743920
21นายเทอดชัย บัวผายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0868567270
22นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0840709335
23นางรัชนีย์ อุปรังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0817084650
24นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์ุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0880294122
25นางจิระภา ธรรมนำศีลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล
26นายมหรรณพ สมอเนื้อศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0885728732
27นางสาวญานิสา สะภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0810508186
28นางศรียุพา เมธาอภินันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0896866829
29นางพิลาวรรณ พรมเท่านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0815452240
30นายสนธยา มูลน้อยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0810597902
31นางวรรณวิไล ขุมดินพิทักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0817390579
32นางจิราพร ศรสุรินทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0817171498
33นางนุจริน โชติญาโนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0885699924
34นางนัชชา สิทธิสมานนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0868554401
35นางสาวเมตตา บุดดาเพ็งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0885317967
36นางสุมาลี เอี้ยงทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0836988413
37นางพรรณรัตน์ ภูครองจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0880533889
38นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0862312507
39นางนิยม มูลแก่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0810605390
40นางสาวลักขณา เฉลียวฉลาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0895698355
41นางสาวภัคนันท์ อ่อนฮุยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0813646635
42นางสาวทองเปีย หล้าเลิศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0862271931
43นางสาวนิ่มนวล เศษคึมบงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0819757572
44นางสุภาวดี สัตย์ซื่อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0880656507
45นางสาวปภาดา สีแขไตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0862338963
46นางวราภรณ์ แสนกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0872368532
47นายศิรสิทธิ์ เมืองประทุมนิติกร ชำนาญการบธ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0885176379
48นายภาณุมาศ บ้านเหล่านิติกร ชำนาญการน.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0878749202
49นายจิระพงษ์ ศรีแสนนิติกร ชำนาญการค.บ. ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0992097187
50นางกวี ดีเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817398773
51นางวิภาดา ทองแสนคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ., ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817082074
52นางผ่องพรรณ เมืองประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0803247332
53นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0905849250
54นางสาวกัญญา กัลยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0815748518
55นางพรเพ็ญ กรีเงินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษสส.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0815461600
56นายธีระศักดิ์ คำดำนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0841652342
57นางมลิวัลย์ คำสารีรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0819647238
58นางนิรมล เสมอหน้านักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0885620751
59นางสุรีย์พร ผงษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0895218652
60นางสาวปราณี ฆ้องวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0832823936
61นางสาวฐิตารีย์ ภูมิเนาว์นิลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0832829116
62นางเพ็ญพักตร์ โคตรจันดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0895695762
63นางเจียมใจ สุไกรธิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0934607020
64นายเกียรติเกษม แก้วอาจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0898193869
65นางสาวศิริกานดา คงโพธิ์น้อยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0616364482
66นางรุณณี เพียสุพรรณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0885699916
67นางสาวสิรินา แสงปัดสาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0813910772
68นางวรกานต์ มูลจันทร์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0887434791
69นางนิยมพร นนท์จุมจังลูกจ้างชั่วคราว --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0816622196
70นางสาวนัชชา พานิชศิริลูกจ้างชั่วคราว --วทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0803181629
71นายนัชนารถ โกจารย์ศรีลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0804123472
72นายสมจิต สิทธิบุ่นลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0834165363
73นายกิตติพงศ์ จำปาทิลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0913786811
74นายเทอดศักดิ์ วินไธสงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0876368068
75นายทองใบ ดีทุมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0894226998
76นางสาวสุลัดดา หอมทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0843444005
77นายครึกฤทธิ์ เพียรแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0877772906
78นายประหยัด ธิธรรมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอำนวยการ0800509687
79นางทองใบ สิทธิบุ่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอำนวยการ0831501734
80นายบุญจันทร์ พาสร้อยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอำนวยการ