ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายโชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรืองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายนฤทธิ์ คงนานรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0817682051
3นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ / ค.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0899447570
4นายอุดม อำนาจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0894200727
5นายปวีณ ระดารงค์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0885718747
6นายสมศักดิ์ ภูมิกองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศบ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0898629735
7นายเสรี ขามประไพรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0819655750
8นายทองหลั่น จัตุจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0816015939
9นางรดา ธรรมมาภิสมัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ปวค.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0804018844
10นางสาวจรัสธรรม เดชบุญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญช๊ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0909813558
11นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ. รป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0847971350
12นางสาวมนัชญา โรจนไพฑูรย์ทิพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0897121788
13ว่าที่ร.อ.ทินกร ศรีนางนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นางสาวจารุวรรณ ชินดรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ. / บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0854635834
15นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0897104614
16นางธนพร นฤนาทวัฒนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0842617007
17นางรัชนีย์ อุปรังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0817084650
18นางอาทิฐยา วรนิตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0876360380
19นางจิระภา ธรรมนำศีลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล
20นายมหรรณพ สมอเนื้อศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0885728732
21นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0934539929
22ว่าที่ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. / ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0879516979
23นางศรียุพา เมธาอภินันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0896866829
24นางสาวญานิสา สะภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0810508186
25นายวรวุฒิ วงศ์วีระขันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0870209411
26นางกุศล ชาปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0854544330
27นางอิษณาพร คุ้มตะบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0844287901
28นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0844283174
29นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0840709335
30นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0877743920
31นายเทอดชัย บัวผายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0868567270
32นางสาวสมถวิล ชูเนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล
33นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์ุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0880294122
34นางพิลาวรรณ พรมเท่านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0815452240
35นางวรรณวิไล ขุมดินพิทักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0817390579
36นายสนธยา มูลน้อยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0810597902
37นางจิราพร ศรสุรินทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0817171498
38นางนุจริน โชติญาโนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0885699924
39นางสาวเมตตา บุดดาเพ็งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0885317967
40นางนัชชา สิทธิสมานนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0868554401
41นางสุมาลี เอี้ยงทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0836988413
42นางพรรณรัตน์ ภูครองจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0880533889
43นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0862312507
44นางนิยม มูลแก่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0810605390
45นางสาวลักขณา เฉลียวฉลาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0895698355
46นางสาวนิ่มนวล เศษคึมบงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0819757572
47นางสาวภัคนันท์ อ่อนฮุยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0813646635
48นางวราภรณ์ แสนกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0872368532
49นางสาวปภาดา สีแขไตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0862338963
50นางสาวทองเปีย หล้าเลิศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0862271931
51นางสุภาวดี สัตย์ซื่อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0880656507
52นายจิระพงษ์ ศรีแสนนิติกร ชำนาญการค.บ. ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0992097187
53นายศิรสิทธิ์ เมืองประทุมนิติกร ชำนาญการบธ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0885176379
54นายภาณุมาศ บ้านเหล่านิติกร ชำนาญการน.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0878749202
55นางศิริวรรณ จันทรานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0821107104
56นางกวี ดีเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817398773
57นางวิภาดา ทองแสนคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ., ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817082074
58นางผ่องพรรณ เมืองประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0803247332
59นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0905849250
60นางพรเพ็ญ ศรีอารยตระกูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษสส.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0815461600
61นางมลิวัลย์ คำสารีรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0819647238
62นายธีระศักดิ์ คำดำนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0841652342
63นางสาวกัญญา กัลยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0815748518
64นางนิรมล เสมอหน้านักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0885620751
65นางสุรีย์พร ผงษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0895218652
66นางสาวปราณี ฆ้องวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0832823936
67นางเพ็ญพักตร์ โคตรจันดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0895695762
68นางสาวฐิตารีย์ ภูมิเนาว์นิลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0832829116
69นางเจียมใจ สุไกรธิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0934607020
70นายเกียรติเกษม แก้วอาจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0898193869
71นางกานต์ชุดา สมสะอาดเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานเลขานุการ0872943965
72นางสาวศิริกานดา คงโพธิ์น้อยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0616364482
73นางรุณณี เพียสุพรรณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0885699916
74นางสาวสิรินา แสงปัดสาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0813910772
75นางวรกานต์ มูลจันทร์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0887434791
76นางนิยมพร นนท์จุมจังลูกจ้างชั่วคราว --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0816622196
77นางสาวนัชชา พานิชศิริลูกจ้างชั่วคราว --วทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0803181629
78นายสมจิต สิทธิบุ่นลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0834165363
79นายนัชนารถ โกจารย์ศรีลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0804123472
80นายเทอดศักดิ์ วินไธสงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0876368068
81นายกิตติพงศ์ จำปาทิลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0913786811
82นางสาวสุลัดดา หอมทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0843444005
83นายทองใบ ดีทุมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0894226998
84นายครึกฤทธิ์ เพียรแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0877772906
85นายประหยัด ธิธรรมลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอำนวยการ0800509687
86นางทองใบ สิทธิบุ่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอำนวยการ0831501734
87นายบุญจันทร์ พาสร้อยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอำนวยการ
88นายลือชัย คำแพงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอำนวยการ0935384176