ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอนุศาสตร์ ศอนศิลพงศ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0834194126
2นายนฤทธิ์ คงนานรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0864566724
3นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ / ค.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0899447570
4นายอุดม อำนาจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการงานนิเทศติดตามและประเมินผล0894200727
5นายปวีณ ระดารงค์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0885718747
6นายสมศักดิ์ ภูมิกองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศบ. กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0898629735
7นายเสรี ขามประไพรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมการจัดการศึกษา0819655750
8นายทองหลั่น จัตุจันทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษางานบริหารงานบุคคล0816015939
9นางธนพร นฤนาทวัฒนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10นางรดา ธรรมมาภิสมัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ปวค.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0804018844
11นางสาวจรัสธรรม เดชบุญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญช๊ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0909813558
12นางวิภาดา ทองแสนคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ., ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817082074
13นางศิริพร เที่ยงนนทรีย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0905849250
14นางสาวนิตยา ชัยสิทธิ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0897104614
15นางพสชนันท์ เพียงพรวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล0847971350
16นางกุศล ชาปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0854544330
17นายเทพนา เครือคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0807388989
18นางสาวสมถวิล ชูเนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0899412602
19นางสาวญานิสา สะภาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0810508186
20ว่าที่ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. / ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0879516979
21นางอิษณาพร คุ้มตะบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0844287901
22นายเทอดชัย บัวผายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0868567270
23นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0877743920
24นางรัชนีย์ อุปรังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0817084650
25นางจิระภา ธรรมนำศีลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0619654429
26นายมหรรณพ สมอเนื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0885728732
27นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0840709335
28นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0844283174
29นางศรียุพา เมธาอภินันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0896866829
30นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธ์ุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผล0880294122
31นายสนธยา มูลน้อยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0810597902
32นางจิราพร ศรสุรินทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0817171498
33นางพิลาวรรณ พรมเท่านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0910538984
34นางวรรณวิไล ขุมดินพิทักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0817390579
35นางนุจริน โชติญาโนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0885699924
36นางพรรณรัตน์ ภูครองจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0880533889
37นางสาวเมตตา บุดดาเพ็งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0885317967
38นางนัชชา สิทธิสมานนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0868554401
39นางสุมาลี เอี้ยงทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0836988413
40นางสาวจิตสุภา วงษ์เบาะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0862312507
41นางสาวทองเปีย หล้าเลิศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0862271931
42นางสาวภัคนันท์ อ่อนฮุยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0813646635
43นางสาวลักขณา เฉลียวฉลาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0895698355
44นายศิรสิทธิ์ เมืองประทุมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0885176379
45นางสาวนิ่มนวล เศษคึมบงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการร.ม.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0819757572
46นางวราภรณ์ แสนกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0872368532
47นางสาวปภาดา สีแขไตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0862338963
48นางสุภาวดี สัตย์ซื่อนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0880656507
49นางนิยม มูลแก่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0810605390
50นายจิระพงษ์ ศรีแสนนิติกร ชำนาญการค.บ. ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0992097187
51นางผ่องพรรณ เมืองประทุมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0803247332
52นางกวี ดีเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ., ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817398773
53นางสาวกัญญา กัลยานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0815748518
54นางพรเพ็ญ กรีเงินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษสส.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0815461600
55นายธีระศักดิ์ คำดำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0841652342
56นางสุรีย์พร ผงษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0895218652
57นางนิรมล เสมอหน้านักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0885620751
58นางภัทรินทร การเกษนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0957424149
59นางสาวปราณี ฆ้องวงศ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0832823936
60นางเจียมใจ สุไกรธิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารการเงินและสินทรัพย์0934607020
61นางเพ็ญพักตร์ โคตรจันดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0895695762
62นางสาวฐิตารีย์ ภูมิเนาว์นิลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0832829116
63นายเกียรติเกษม แก้วอาจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0898193869
64นางรุณณี เพียสุพรรณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0885699916
65นางสาวสิรินา แสงปัดสาเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0813910772
66นางวรกานต์ มูลจันทร์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงินและสินทรัพย์0887434791
67นางนิยมพร นนท์จุมจังลูกจ้างชั่วคราว --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินการศึกษา0816622196
68นางสาวนัชชา พานิชศิริลูกจ้างชั่วคราว --วทบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0803181629
69นางสาวเสาวคนธ์ สมอดีลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0981937071
70นายสมจิต สิทธิบุ่นลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0834165363
71นายนัชนารถ โกจารย์ศรีลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0804123472
72นายกิตติพงศ์ จำปาทิลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0913786811
73นายเทอดศักดิ์ วินไธสงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานอำนวยการ0876368068
74นายทองใบ ดีทุมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0894226998
75นางสาวสุลัดดา หอมทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0843444005
76นายครึกฤทธิ์ เพียรแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ0877772906
77นางทองใบ สิทธิบุ่นลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอำนวยการ0831501734
78นายบุญจันทร์ พาสร้อยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานอำนวยการ0868607696