ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายภูมิพัทธ เรืองแหล่ ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1098-5645661
2นายวิเศษ พลอาจทันรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล0934705608
3นายรังสฤษฎ์ ธนะภูมิชัยรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน0885632033
4นายเสด็จ ทะยะราชรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นางภัทรนันฐ์ ไหลงามรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0956697862
6นายศิริกุล นามศิริรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเมืองขอนแก่นเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7นางประภาพร สำเรียงจิตต์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอ (โทร. 08 6579 1946)ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
8นายสมหวัง บุญสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ --กศ.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
9นางสุมัทนา แก้วจินดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.,ศษ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0815461472
10นางสมคิด เมืองสอนนักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0896197299
11นายวิระธรรม มาตย์ภูธรนักทรัพยากรบุคคล --ทษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร 6บุคลากร 6
12นางอรอนงค์ ศรีชัยนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคคลากร 6บุคคลากร 6
13นางสาววิจิตร มูลแวงนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคคลากร 7 วบุคคลากร 7 ว
14นายบุญเรียน จันทรเสนานิติกร --นบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7วนิติกร 7ว
15นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
16นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
17นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อนศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางมณีวรรณ นามโสมศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
20นางสาวสุกัญญา มาชำนิศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสุดสงวน กลางการศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางบุษรา อ่อนคงศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายมิตรชัย มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางชนิสา ฮวดศรีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นายประสงค์ บุญมาศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นางสาวพรพิมล ทักษะบุตรศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นางนฤมล น้อยวันนักจัดการงานทั่วไป --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ
30นางจันทร์ฉาย อรรถสารนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
31นางคำพิมาย นาคะผิวนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
32นางสุจิตร์ ไชยโกนักประชาสัมพันธ์ --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
33นางวิไล มั่งคั่งนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 5
34นางนิตยา ศุกระชาตนักวิชาการเงินและบัญชี --ปวส.(การบัญชี),ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
35นางจรรยา สำเริงนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
36นางวิมลพรรณ พยัคฆกุลนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
37นางธฤษวรรณ แสนธินักวิชาการพัสดุ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
38นางสุนทรียา มหาโยธานักวิชาการพัสดุ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
39นางธัญญาธร มั่นคงนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
40นางภาวนา ชูตระกูลนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
41นางณัฐรินีย์ นามสีฐานนักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 4บุคลากร 5
42นางอุดมลักษณ์ สุริยะสกุลพงษ์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
43นางนฤมล แหวะสอนนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
44นางจิดาภา บุญโนนแต้นักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 วนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว
45นางสาววชิรา ชื่นใจนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5บุคลากร 6ว
46นายวีระชาติ โสภานักทรัพยากรบุคคล --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 6 ว
47นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
48นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการติดตามและประเมินผล5
49นางจรวยพร หาดสมบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.,ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการติดตามและประเมินผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
50นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.,ศษ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
51นางสารภี ประจันตะเสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
52นางสาวปุณิกา กิตติภูมินักวิชาการศึกษา --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
53นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
54นางพัฒนา สิมมาโคตรนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
55นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศนักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
56นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์เจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
57นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอมลูกจ้างประจำ --ศษ.ม.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
58นายสิริพงศ์ ลัทธิวรรณลูกจ้างประจำ --ร.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการนักการภารโรงพนักงานอัดสำเนา
59นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้วลูกจ้างประจำ --ร.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
60นางมยุรี เทือกเถาว์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีคเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีค
61นายบุญเลิศ ไพรามลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
62นายนพดล กองไชยสงค์ลูกจ้างประจำ --ปวช.(ช่างยนต์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
63นายมิตร ทองยศลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
64นายแสวง ประทุมวันลูกจ้างประจำ --ปวช.นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
65นายพระนม นามวิชัยลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการงานทั่วไป อำนวยการยามยาม
66นายกฤษดี สิงห์กลางลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานรักษาความปลอดภัย
67นางบุญโฮม พนามวังลูกจ้างชั่วคราว --ม.ศ.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้านหมู่บ้านราชาชิตี้ลูกจ้างชั่วคราว