ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นาย ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
2นายวิเศษ พลอาจทันรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล0934705608
3นายรังสฤษฎ์ ธนะภูมิชัยรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน0885632033
4นางภัทรนันฐ์ ไหลงามรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา0956697862
5นายศิริกุล นามศิริรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเมืองขอนแก่นเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6นางประภาพร สำเรียงจิตต์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอ (โทร. 08 6579 1946)ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
7นายสมหวัง บุญสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ --กศ.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
8นางสุมัทนา แก้วจินดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.,ศษ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0815461472
9นางสมคิด เมืองสอนนักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0896197299
10นายวิระธรรม มาตย์ภูธรนักทรัพยากรบุคคล --ทษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร 6บุคลากร 6
11นางอรอนงค์ ศรีชัยนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคคลากร 6บุคคลากร 6
12นางสาววิจิตร มูลแวงนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคคลากร 7 วบุคคลากร 7 ว
13นายบุญเรียน จันทรเสนานิติกร --นบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7วนิติกร 7ว
14นางวิไล รัตนวงศ์ไม่กำหนด --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 5
15นายกีรติวิทย์ สุวรรณธรรมาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
16นางอุบลรัตน์ หาญพานิชย์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
17นางสาวฉวีวรรณ แก้วหล่อนศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวสุกัญญา มาชำนิศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางอัจจชิญา สงวนศรีพิสุทธ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสุดสงวน กลางการศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายมิตรชัย มั่งคั่งศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางบุษรา อ่อนคงศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางมณีวรรณ แสงมีคุณศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
25นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางชนิสา ฮวดศรีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นายประสงค์ บุญมาศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นางสาวพรพิมล ทักษะบุตรศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นางนฤมล น้อยวันนักจัดการงานทั่วไป --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ
31นางสุจิตร์ ไชยโกนักประชาสัมพันธ์ --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
32นางจรรยา สำเริงนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
33นางธัญญาธร มั่นคงนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
34นางนฤมล แหวะสอนนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
35นายดาวเหนือ เคนดานิติกร --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 2 ช่วยราชการ หน่วยตรวจสอบภายในอาจารย์ 2 ช่วยราชการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
36นางจรวยพร หาดสมบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.,ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการติดตามและประเมินผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
37นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการติดตามและประเมินผล5
38นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.,ศษ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
39นางสารภี วินิจสิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
40นางสาวปุณิกา กิตติภูมินักวิชาการศึกษา --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
41นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศนักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
42นายกิตติศักดิ์ บุญไทยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจนท.บริหารการศึกษา 7เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7 ช่วยราชการ สพท.ขก.1
43นางจินตนา น่าชมนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการพัสดุ 6 วนักวิชาการพัสดุ 6 ว
44นางจันทร์ฉาย อรรถสารนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
45นางพัฒนา สิมมาโคตรนายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
46นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
47นางธฤษวรรณ แสนธิ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
48นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
49นางนิตยา ศุกระชาต ปวส.(การบัญชี),ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
50นางสุนทรียา มหาโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
51นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
52นางคำพิมาย นาคะผิว ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
53นางภาวนา ชูตระกูล ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
54นางอุดมลักษณ์ สุริยะสกุลพงษ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
55นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 4บุคลากร 5
56นายวีระชาติ โสภา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 6 ว
57นางสาววชิรา ชื่นใจ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5บุคลากร 6ว
58นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
59นางจิดาภา บุญโนนแต้ ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 วนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว
60นายสิริพงศ์ ลัทธิวรรณ ร.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการนักการภารโรงพนักงานอัดสำเนา
61นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้ว ร.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
62นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม ศษ.ม.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
63นางมยุรี เทือกเถาว์ บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีคเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีค
64นายนพดล กองไชยสงค์ ปวช.(ช่างยนต์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
65นายมิตร ทองยศ ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
66นายบุญเลิศ ไพราม ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
67นายจิตกร ศิริคำกร ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
68นายแสวง ประทุมวัน ปวช.นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
69นายพระนม นามวิชัย ม.3บริการงานทั่วไป อำนวยการยามยาม
70นายกฤษดี สิงห์กลาง ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานรักษาความปลอดภัย
71นางบุญโฮม พนามวัง ม.ศ.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้านหมู่บ้านราชาชิตี้ลูกจ้างชั่วคราว