ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นาย ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
2นางนฤชล ไหลงามรองผู้อำนวยการ สพท. --ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาดูแล กำกับ ติดตาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา08 7949 5945,08 4428 6529
3นางประภาพร สำเรียงจิตต์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอ (โทร. 08 6579 1946)ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา
4นายสุวัฒน์ชัย แสนราชรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ. กศ.ม. ป.บัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.หน.ปอ.เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5นายวิบูลย์ โพธิลุขารองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอพลรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น
6นายจิรพงษ์ ไชยยศรองผู้อำนวยการ สพท. กศ.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารศึกษาธิการอำเภอรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ 08 7225 4643
7นายศิริกุล นามศิริรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอเมืองขอนแก่นเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8นายสมหวัง บุญสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ --กศ.ด.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
9นายยุทธนา เอกาพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.มผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 7
10นางสาวศุภรัสมิ์ อาจอำนวยนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7วนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7ว
11นางเจรจา ประจันตะเสนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
12นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์นักวิชาการศึกษา --กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 7วนักวิชาการศึกษา 7 ว
13นายพิชิต บุตรศรีสวยนักวิชาการศึกษา --ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษา 8 ว.นักวิชาการศึกษา 8 ว.
14นางสาวพัชลี เชาว์พลกรังนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการเงินและบัญชี 7นักวิชาการเงินและบัญชี 7
15นายวิระธรรม มาตย์ภูธรนักทรัพยากรบุคคล --ทษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร 6บุคลากร 6
16นางอรอนงค์ ศรีชัยนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคคลากร 6บุคคลากร 6
17นางสาววิจิตร มูลแวงนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคคลากร 7 วบุคคลากร 7 ว
18นายบุญเรียน จันทรเสนานิติกร --นบ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 7วนิติกร 7ว
19นางสุมัทนา แก้วจินดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.,ศษ.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนักวิชาการเงินและบัญชี 6 วเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายแผน 6 ว
20นางสมคิด เมืองสอนนักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา
21นายนพดล สายทองยนต์นักวิชาการศึกษา --ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)นักวิชาการศึกษา 6วนักวิชาการศึกษา 7ว
22นางชนิสา ฮวดศรีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯอาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านหินลาดวังตอ สปอ.เมืองครู คศ. 2
23นางสาวศุภกานต์ ประเสริฐรัตนะศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯอาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนบ้านท่าศาลา สปอ.มัญจสคีรีครู คศ. 2
24นางสาวพงษ์ลัดดา รักณรงค์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
25นายเชษฐพงษ์ สินทรัพย์ศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ สปอ.บ้านแฮดศึกษานิเทศก์
26นางสาวพรพิมล ทักษะบุตรศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นายธนกิจ ไชยมาดีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นายประสงค์ บุญมาศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นางจอมขวัญ ศศิวรรณพงศ์ศึกษานิเทศก์ --วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานเทศก์
30นางสุจิตร์ ไชยโกนักประชาสัมพันธ์ --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
31นางนฤมล แหวะสอนนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
32นางจรรยา สำเริงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์
33นางณิชชารีย์ ตั้งวานิชกพงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.,ศษ.บ.,บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
34นางจรวยพร หาดสมบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.,ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการติดตามและประเมินผลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
35นางสาวนพภาภรณ์ ตุงไธสงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการติดตามและประเมินผล5
36นางสารภี วินิจสิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว
37นางมณีวรรณ แสงมีคุณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
38นางสาวปุณิกา กิตติภูมินักวิชาการศึกษา --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
39นางเจษฎาภรณ์ วงษ์ทรงยศนักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
40นายวิไลย์ สุขโขนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว.นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว.
41นายสมโชค ภิรมย์กุลนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว.
42นายกิตติศักดิ์ บุญไทยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจนท.บริหารการศึกษา 7เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7 ช่วยราชการ สพท.ขก.1
43นายแสงเพชร สุดเพาะนักวิชาการตรวจสอบภายใน รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6 ช่วยราชการ สพท.ขก.1เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 6 ช่วยราชการ สพท.ขก.1
44นางจินตนา น่าชมนักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการพัสดุ 6 วนักวิชาการพัสดุ 6 ว
45นางทิพาภรณ์ บุตรศรีสวยเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
46นายดาวเหนือ เคนดาเจ้าพนักงานพัสดุ ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 2 ช่วยราชการ หน่วยตรวจสอบภายในอาจารย์ 2 ช่วยราชการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
47นางจันทร์ฉาย อรรถสารนายช่างโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
48นางนฤมล น้อยวันนายช่างโยธา รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
49นางธัญญาธร มั่นคงนายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
50นางกรรณิกา งามลำยองนายช่างโยธา กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ 3เจ้าหน้าที่ธุรการ 3
51นางพัฒนา สิมมาโคตรนายช่างโยธา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
52นายเกรียงไกร อรุณชวนนท์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
53นางธฤษวรรณ แสนธิ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5
54นางวิมลพรรณ พยัคฆกุล ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
55นางวิไล รัตนวงศ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี 5
56นางนิตยา ศุกระชาต ปวส.(การบัญชี),ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6
57นางสุนทรียา มหาโยธา ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 5
58นางคำพิมาย นาคะผิว ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
59นางพัณณ์ชิตา เดชอนันตพงศ์ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
60นางสาวนิตยา คล้ายแก้วสกุล ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
61นางอุดมลักษณ์ สุริยะสกุลพงษ์ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
62นางภาวนา ชูตระกูล ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
63นางณัฐรินีย์ นามสีฐาน บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 4บุคลากร 5
64นายวีระชาติ โสภา บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 6 ว
65นางสาววชิรา ชื่นใจ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5บุคลากร 6ว
66นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
67นางจิดาภา บุญโนนแต้ ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 วนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6 ว
68นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม ศษ.ม.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
69นายสิริพงศ์ ลัทธิวรรณ ร.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการนักการภารโรงพนักงานอัดสำเนา
70นายปฏิพัฒน์ ศรีแก้ว ร.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
71นางมยุรี เทือกเถาว์ บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีคเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีค
72นายนพดล กองไชยสงค์ ปวช.(ช่างยนต์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
73นายจิตกร ศิริคำกร ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
74นายบุญเลิศ ไพราม ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
75นายลือชัย ไชยวรรณ มศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
76นายมิตร ทองยศ ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
77นายมานิตย์ บุญขันธ์ ป.4ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
78นายแสวง ประทุมวัน ปวช.นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
79นายพระนม นามวิชัย ม.3บริการงานทั่วไป อำนวยการยามยาม
80นายกฤษดี สิงห์กลาง ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัยพนักงานรักษาความปลอดภัย
81นางบุญโฮม พนามวัง ม.ศ.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้านหมู่บ้านราชาชิตี้ลูกจ้างชั่วคราว