ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นาย ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0944959709
2นายรัฐอิสรา กงวงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. อำนวยการกำกับดูแล042-359564
3นายบุญชู สิทธิสอนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอนาวัง042-359564
4นายอดิศร โคตรนรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)
5นายพิทักษ์ รันรัติยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0816706375
6นายยุทธศักดิ์ อินทร์เพชรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูแล042-359564
7นางสังวาล พุทธสมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6042-359564
8นายประภาส พลไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนอาจารย์ 2042-359564 ต่อ 21
9นางลำพัน ศรีจันทะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6042-359564
10นายภูมิทัศน์ เหล่าบุรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกำกับดูแล042-359564
11นางยวนใจ พันตรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6042-359564
12นายประสาน บุญนอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตร
13นางนิรมล บุญเย็นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล
14นายพัฐจักร วันทวีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานสื่อและนวัตกรรม
15นางสุภาภร สิมลีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกัน
16นายวีระ ศิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศฯ
17นายวิชัย ธนะคำดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกัน0862399679
18ว่าที่ร.ต.สันติสุข อยู่สุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผล
19นางสาวกฤตยา ตระกูลวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผล
20นางสาวโสภา พันธ์พรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศฯ
21นางสาวไพพยอม พิมพ์พาเรือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสุตร
22นายศุภชัย ทองโคตรนักจัดการงานทั่วไป วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
23นางนวพร สมบัติธีระนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป042-359564
24นายชุมพล จงรัตน์กลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา042-359564
25นางดาวศิริ เสาปานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา042-359564
26นางทองเหลียน ประนันทังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน042-359564 ต่อ 21
27นางสาวลักษมี สามิตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ042359564 ต่อ 21
28นายไพลวัน เรืองฤทธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ042-359564
29นายบุญแต่ง ภูมิโคกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสุขอนามัย042-359564
30นางชนัดตา ไทยถาวรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพระราชดำริ042-359564
31นางณัฐภรณ์ กงวงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด042-359564
32นางนิรมล อินทร์เพชรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงิน042-359564
33นางสาวอัมภาพร ฝ่ายชาวนาลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ธุรการ042-359564
34นางจิตลัดดา สัจจเขตลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ042-359564
35นายบรรจง ยางศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์042-359564
36นายประไพ คืนดีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถ042-359564
37นายสิบตรีสงวนศักดิ์ ไชยศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์042-359564
38นายสุดใจ พลชัยลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง042-359564
39นายณัฐพงษ์ คำหว้าลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง042-359564