ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางละออตา พงษ์ฤทัศน์ผู้อำนวยการ สพท. --ปดร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสพป.หนองบัวลำภู เขต 10819646955
2นายจำนงค์ ป้องพรมมารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0862303593
3นายวรรณชัย บุสนามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0847693245
4นายบุญธรรม บรรเทาพิษรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารงานบุคคล0833372904
5นางอภิญญา กลางประพันธ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธบ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0897110934
6นายกฤษ พงศ์ภูริจำรัสนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0942902593
7นายชูชาติ พุทธลานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)งานพัฒนาระบบเทคโนโลยี0868706758
8นายสมาน พฤกษติกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุุคคล0982232030
9ว่าที่ร.ท.พีระพันธ์ มะรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0872141947
10นายสัมฤทธิ์ เหลาเพ็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา0862185032
11นางสาวอัมรา เวียงแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร0885346195
12นายอุทัย เมืองคุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล0819542063
13นายพงษ์ศักดิ์ บึงมุมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสื่อนวัตกรรมการศึกษา0862362594
14นางสมถวิล ติดสุขศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสาวปิยะพร ประภูชะกาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปดร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0848711818
16นางสาวเกดสินี พลบูรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปดร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0892780495
17นายณัฐพงศ์ ฉลาดแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปดร.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0983625416
18นางสาวปรัชญาพร บุญเรืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0893479065
19นายคำตา อ้วนสาเลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้ากลุ่มงานนิเทศ0819770198
20นางภัทนาพร เหล่าคนค้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0844054597
21นางสุลัคนา เสาวรสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0868632580
22นางสาวมะลิวรรณ สุขใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0857560784
23นางพจนี เหล็กกล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898420622
24นางบัวประกายแก้ว มาร์ตินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0865564178
25นางวงษ์จันทร์ จันทร์ชมภูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0897102503
26นางรัชนี พาลกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา0857543223
27นายสมบูรณ์ นาหล่องนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการควบคุมดูแลการใช้ยานพาหนะและสถานที่0981069129
28นางสาวนุสรา แผ่นทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0898617302
29นางจีรพรรด์ ดวงจำปานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่0801937046
30นางสาวเบญญาภา อระบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่าย เงินยืมราชการ ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค0844352588
31นางสาวชุติมา เบญจวงศ์ลิชิตนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตร0898428829
32นางบัวเรียน ภูกองชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0879489383
33นางวันเพ็ญ เอียสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0898407672
34นางศศิดา เวชกูลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ0897120702
35นายอักษร สื่อเทียนเจริญนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0810585075
36นางสาวยุวธิดา ยุงไธสงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0898407340
37นายไชยัณต์ โพลังกานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศอ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลขานุการผู้อำนวยการ0883093390
38นางพิศมัย ศรีพรรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน0895825643
39นางเกษร ชินวังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0819998665
40นายอุดร ทองมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0812622334
41นางสุวดี จันทร์ฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0833424828
42นางสาวนัทธมน แก้วงามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่0892732023
43นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา0896198404
44นางสาวปราณี วสุเทพนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาและฝึกอบรม0819543759
45นายภรภัทร มีสิงห์นิติกร ชำนาญการนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0828516991
46นายธีระ ประทุมชาตินิติกร ชำนาญการพิเศษนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0828552878
47นางสาววันทะนี ตะแสนลีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ0811672203
48นางสาวจีรนันท์ บุตรคำโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานเลขานุการ กพท.0813691918
49นางกัญจนพร ป้องพรมมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0800068451
50นางวิลาสินี สมใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการศึกษาภาคบังคับ0862330745
51นางกาญจนา พวงพันธ์ุนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน0887332143
52นางอัจฉรียา พงศ์ภูริจำรัสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการนักเรียน0942902851
53นายมานะ มุกดาม่วงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0866434302
54นางพนิดา นูนาเหนือนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0892790357
55นางวิไลวรรณ ศรีสะอาดนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0854519969
56นางสาววัลยา จิตราเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง0979929983
57นายส.อ.ประภัทร์ รักษาภักดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา0892776622
58นางสาวรัศมีจันทร์ หัสดาลอยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ถอนคืนเงินประกันสัญญา ระบบGFMIS0807755216
59นางปราณี มุกดาม่วงลูกจ้างประจำ --ศษ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ระดับ30830110600
60นายสุรศักดิ์ อินทรเพชร์ลูกจ้างประจำ --คบ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0895729406
61นายอภัย พวงปัญญาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0887396945
62นายวิมล ศรีพันธบุตรลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0868595905
63นายเตชิษฐ์ คำโมงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0933480359
64นายสำนวน โพธิ์ศาลาแสงลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0879534418
65นางมะลิ เพชรใสดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด0872350509
66นางชบา กลิ่นกระโทกลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานทำความสะอาด0890769725
67นางวรรณภา ภูพันนาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายวัสดุ0872262795
68นายณรงค์กร ศรีโจมรักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --ศศปบริการงานทั่วไป นโยบายและแผนดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต0933280111
69นางสาวพรทิพย์ สุราชลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานะธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0833289220
70นายสายัณ ชัยรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการดูแลอาคารสถานที่0878529626