ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจรณเดช บุปผาชาติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2นายอำนาจ โพธาทองรองผู้อำนวยการ สพท. --น.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
3นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. --ศศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
4นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นายณิรุจฒ์ สนั่นเมืองนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6นางนิภาพร ไพรสณฑ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
7นางเฉลิมศรี ศรีพาณิชย์นักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
8นายไชยา วิริยะกุล น.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
9นางปราณี ชัยมงคลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
10นางสาววิภา ลีลัครานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11นางฟ้าหยาด พรหมกาลนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร
12นายเขมพิชญ์ บั้งทองนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร
13นายชุมพร ไชยงามนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.สส.บ.ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
14นางบุญเปรียบ สนั่นเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
15นายวิษณุ เพชรพิมพ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
16นายสมเดช ภานุสถิตย์นักวิชาการศึกษา --กศ.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชการศึกษา
17นางธนพร วรวงศ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชการศึกษา
18นายชาตรี อุปาละนักวิชาการศึกษา --ค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19นางวัชราภรณ์ จิตรมาศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายสวัสดิ์ สิมเสมอศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
21นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นายธีระวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
23นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานยิเทศก์ศึกษานิเทศก์
24นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
25นายพิสุทธิ์ เกษมราชศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
26นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นางอมลณัฐ แก้วกองศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นายวิทยา สายสุดศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นายชยพล แพงเนตรศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
31นายทรงวุฒิ มีศิริศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
32นายสมคิด ทาริวงศ์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
33นางประภาภรณ์ อื้อจรรยานักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
34นางจุไรรัตน์ รัตนโกเศศนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
35นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้วนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
36นางพรปวีร์ ศรีประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
37นางสาวนันทพร เย็นใจนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
38นางสาววิลัยวรรณ สุภชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
39นางสาวสุนันทา จารุจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางจิรภาภรณ์ ไชยกุลนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41นางสาวศศิธร นธะสนธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
42นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่นนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
43นายวรายุทธ เมืองพิลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
44นางพิสมัย ศรีแก้วนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
45นางศิริญา วงศ์ พิจิตรนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
46นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
47นางสาวกัญญ์ชิสา ช่วงชิงนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
48นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษานิติกร --น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร
49นางมาลินี วายทุกข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
50นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
51นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.,ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
52นางสุคนธมาศ บุปผาชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
53นายมังกร พลพวกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
54นายจำรัส แสงเผิ่นนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นางนิลวรรณ พรมเสนานักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นางละม่อม อดกลั้นนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
57นางพรพิศ กาญจนีย์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
58นายธนิต อุทิตสารนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางนารีทิพย์ วิเศษอุดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
60นางระพีพร เกิดกลางเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
61นางสุปราณี แป้นนอกเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
62นางพิณทอง ปาระดิษฐ์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
63นางประภากมล แสงอรุณเจ้าพนักงานธุรการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
64นางสุภาดา สัตย์คุ้มเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
65นางธนิศร พัฒนราชเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี
66นางวราภรณ์ สายสมคุณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
67นางสาวเพชรรัตน์ แก้วหล่อเจ้าพนักงานพัสดุ --ร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
68นางศรีอำนาจ พันธ์พิบูลย์เจ้าพนักงานพัสดุ --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
69นายอดุลย์ มาลาอุตม์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
70นายสมโภชน์ ทาตาสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
71นายอรุณ หน่อจันทร์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
72นายทรงศิลป์ บุตรแก้วลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
73นายภักดี จูมดอกลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
74นายสาริน อุ่นทองลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ