ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจรณเดช บุปผาชาติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. --ศศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
3นางรัตติกร ทองเนตรรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4นายปัญญา คลังกลางรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
5นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นายอำนาจ โพธาทองรองผู้อำนวยการ สพท. --น.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7นายมีศักดิ์ รัตนพิมพ์นักจัดการงานทั่วไป --ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
8นายณิรุจฒ์ สนั่นเมืองนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9นายนิกร มีชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วท.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
10นางนิภาพร ไพรสณฑ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
11นางเฉลิมศรี ศรีพาณิชย์นักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
12นายภวัต รัตนบุญยกรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
13นายไชยา วิริยะกุล น.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
14นายสัมฤทธิ์ ชาวชาติศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
15นายดำเกิง วรเถกิงกุลศึกษานิเทศก์ --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
16นางสาวดุษฏี อังคุระษีศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
17นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
18นางสาวรัตติยา ถูระวรรณศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
19นางปราณี ชัยมงคลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
20นางสาววิภา ลีลัครานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21นางฟ้าหยาด พรหมกาลนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร
22นายเขมพิชญ์ บั้งทองนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร
23นายชุมพร ไชยงามนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.สส.บ.ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
24นางบุญเปรียบ สนั่นเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
25นางนิชาภัทร อุไรรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
26นายวิษณุ เพชรพิมพ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
27นางธนพร วรวงศ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชการศึกษา
28นายสมเดช ภานุสถิตย์นักวิชาการศึกษา --กศ.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชการศึกษา
29นายชาตรี อุปาละนักวิชาการศึกษา --ค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางสวลีภิรมย์ เสือสานักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มงานส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
31นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
32นายทรงวุฒิ มีศิริศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
33นางภัททิรา กาญจนีย์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
34นางอมลณัฐ แก้วกองศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
35นายพิสุทธิ์ เกษมราชศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
36นายวิทยา สายสุดศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
37นายสมคิด ทาริวงศ์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
38นายธีระวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
39นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
40นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานยิเทศก์ศึกษานิเทศก์
41นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
42นายวิชัย บาระมีศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
43นายสวัสดิ์ สิมเสมอศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
44นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
45นางสาวศุภสิริโสภา หล้าศิริกาญจน์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
46นายโกวิทย์ อุดมสันต์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
47นายชยพล แพงเนตรศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
48นางประภาภรณ์ อื้อจรรยานักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
49นางจุไรรัตน์ รัตนโกเศศนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
50นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้วนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
51นางพรปวีร์ ศรีประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
52นางสาวนันทพร เย็นใจนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
53นางสาววิลัยวรรณ สุภชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
54นางสาวสุนันทา จารุจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55นางจิรภาภรณ์ ไชยกุลนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
56นางสาวศศิธร นธะสนธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
57นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่นนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
58นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
59นางพิสมัย ศรีแก้วนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
60นางศิริญา วงศ์ พิจิตรนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
61นางจิราวรรณ สังข์สาลีนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
62นางสาวกัญญ์ชิสา ช่วงชิงนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
63นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษานิติกร --น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร
64นางมาลินี วายทุกข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
65นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.,ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
66นายมังกร พลพวกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
67นางสุคนธมาศ บุปผาชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
68นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
69นางละม่อม อดกลั้นนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
70นายจำรัส แสงเผิ่นนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
71นายธนิต อุทิตสารนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
72นางพรพิศ กาญจนีย์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
73นางนิลวรรณ พรมเสนานักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
74นางปาริชาติ ทองแจ่มนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
75นางพัชรี เที่ยงธรรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
76นางนารีทิพย์ วิเศษอุดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
77นางระพีพร เกิดกลางเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
78นางสุปราณี แป้นนอกเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
79นางพิณทอง ปาระดิษฐ์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
80นางประภากมล แสงอรุณเจ้าพนักงานธุรการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
81นางสุภาดา สัตย์คุ้มเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
82นางวราภรณ์ สายสมคุณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
83นางธนิศร พัฒนราชเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี
84นางศรีอำนาจ พันธ์พิบูลย์เจ้าพนักงานพัสดุ --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
85นางสาวเพชรรัตน์ แก้วหล่อเจ้าพนักงานพัสดุ --ร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
86นายอดุลย์ มาลาอุตม์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
87นายสมโภชน์ ทาตาสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
88นายอรุณ หน่อจันทร์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
89นายทรงศิลป์ บุตรแก้วลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
90นายภักดี จูมดอกลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
91นายสาริน อุ่นทองลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ