ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาอำนาจเจริญ เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจรณเดช บุปผาชาติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
2ว่าที่ร.ต.วิชชากร วงศ์จริยะกรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ
3นายสมโภชน์ เศรษฐาวงศ์รองผู้อำนวยการ สพท. --ศศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
4นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นายอำนาจ โพธาทองรองผู้อำนวยการ สพท. --น.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6นายณิรุจฒ์ สนั่นเมืองนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7นายไชยา วิริยะกุลนักทรัพยากรบุคคล --น.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
8นางบุญเปรียบ สนั่นเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
9นางนิภาพร ไพรสณฑ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
10นางปราณี ชัยมงคลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
11นางสาววิภา ลีลัครานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์หน่วยตรวจสอบภายใน
12นางฟ้าหยาด พรหมกาลนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร
13นายเขมพิชญ์ บั้งทองนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากร
14นายชุมพร ไชยงามนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.สส.บ.ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
15นายวิษณุ เพชรพิมพ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
16นายชาตรี อุปาละนักวิชาการศึกษา --ค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
17นายสมเดช ภานุสถิตย์นักวิชาการศึกษา --กศ.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชการศึกษา
18นางธนพร วรวงศ์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษานักวิชการศึกษา
19นางวัชราภรณ์ จิตรมาศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางลำพูล วังทองศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
21นายสวัสดิ์ สิมเสมอศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นางพิศประภา โสดาภักดิ์ศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
23นายทรงวุฒิ มีศิริศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
24นายชยพล แพงเนตรศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
25นางอมลณัฐ แก้วกองศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
26นายวิทยา สายสุดศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นายเทวัญนิมิต ทิพอุตร์ศึกษานิเทศก์ --ค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานยิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นายสมคิด ทาริวงศ์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นายธีระวัฒน์ สังข์สาลีศึกษานิเทศก์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
30นางประภาภรณ์ อื้อจรรยานักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
31นางรัชนีพร วงศ์ศรีแก้วนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
32นางจุไรรัตน์ รัตนโกเศศนักจัดการงานทั่วไป --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
33นางพรรณปวีร์ ศรีประเสริฐนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
34นางสาวนันทพร เย็นใจนักประชาสัมพันธ์ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
35นางสาววิลัยวรรณ สุภชาตินักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
36นางจิรภาภรณ์ ไชยกุลนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
37นางสาวสุนันทา จารุจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
38นางสาวศศิธร นธะสนธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
39นายวรายุทธ เมืองพิลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นางสาวพัฒนาพร เงินหมื่นนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
41นางสาวทัศนีย์ ผาใหญ่นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
42นางพิสมัย ศรีแก้วนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
43นางศิริญา วงศ์ พิจิตรนักทรัพยากรบุคคล --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
44นางสาวกัญญ์ชิสา ช่วงชิงนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นายศุภลักษณ์ แพทย์รักษานิติกร --น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร
46นางมาลินี วายทุกข์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
47นายมังกร พลพวกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
48นางสาวสุวลี ขันธุปัทม์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
49นางสาวมณีจันทร์ ดีสุดหานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.,ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
50นางสุคนธมาศ บุปผาชาตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
51นางพรพิศ กาญจนีย์นักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นายธนิต อุทิตสารนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นางนิลวรรณ พรมเสนานักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นายจำรัส แสงเผิ่นนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
55นางละม่อม อดกลั้นนักวิชาการศึกษา --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นางนารีทิพย์ วิเศษอุดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
57นางระพีพร เกิดกลางเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
58นางสุปราณี แป้นนอกเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางพิณทอง ปาระดิษฐ์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
60นางประภากมล แสงอรุณเจ้าพนักงานธุรการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
61นางวราภรณ์ สายสมคุณเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
62นางธนิศร พัฒนราชเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและบัญชี
63นางศรีอำนาจ พันธ์พิบูลย์เจ้าพนักงานพัสดุ --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
64นายทรงศิลป์ บุตรแก้วลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
65นายสมโภชน์ ทาตาสุขลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
66นายอรุณ หน่อจันทร์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
67นายอดุลย์ มาลาอุตม์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
68นายภักดี จูมดอกลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ
69นายสาริน อุ่นทองลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ