ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 30
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายอานันท์ รองพลไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายเสรี ปลอดโคกสูงไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นายสวาท ฦาชาไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร