ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.มัธยมศึกษา เขต 30
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-9551507
2นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-5476275
3นายสวาท ฦาชารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร085-4644866
4นายเสรี ปลอดโคกสูงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร093-7690653
5นายอนันท์ รองพลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-9760441
6นายสุภี หิรัญคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ095-6124812
7นายไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-1046549
8นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ061-9495885
9นางปรียารัตน์ ขาวปั้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-7210280
10นางถาวร จิวาลักษณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9761834
11นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9998115
12นางกาญจน์สุดา จีรภัทรอติชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ091-7792638
13นายสานิตย์ บุญญานุสนธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ085-6573190
14นางสาวอารยา ประยูรหาญนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081-9667122
15นางสาวธนวรรณ เชื้อจำรูญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์093-3211659
16นางจงรักษ์ ภัสสรประสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล081-9550387
17นางสุดาวรรณ์ ผลามิตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน084-2887531
18นางพิมลพัชร์ พลศักดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา089-8490002
19นายชาตรี ทวีนาทนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ081-6611757
20นางประทุมพร ตึกโพธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-9478494
21นางสายฝน ฆ้องนอกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล084-6199529
22ว่าที่ส.ต.อ.สมพร ฟุ้งสกุลนิติกร ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล086-2484219
23นางวิไลลักษณ์ ฦาชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล085-4795215
24นางศุลีพร ประการแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล092-9516497
25นายเอกชัย อ้อทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน090-9536579
26นางสาวสมจิตร ตั้งเพีียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน081-7609592
27นางสาวธัญพร ตรีมูรตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-0767835
28นางกัญญาณัฐ สมบัติธีระนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-1202948
29นางสาวจิราธร พิพิธกุลนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ095-6057935
30นางวิลาสิณี ธุลีจันทร์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ089-2824211
31นางสาวเพ็ญประภา สูงชัยภูมินักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์082-1457779
32นางปิยะนันท์ มโนธรรมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-3211244
33นางธัญชนก กมลกรศรีโรจน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-7936725
34นางรุ่งเรือง รักษ์มณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล089-8481967
35นายยุทธศักดิ์ ผลกองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร098-1433812
36นายชูศักดิ์ ปีชัยภูมิเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-2628535
37นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล095-6056956
38นายไกรฤกษ์ ตันเบ็ตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน085-3152952