ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบุญรอด จงมุมรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0898362715
2นายมงคล อุครปทุมรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ0897184881
3นายทองดี ชาลีรินทร์รองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศฯ0813896413
4นายนพดล โพธิ์งามรองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารฯการเงิน และกลุ่มนโยบายและแผน0813933150
5นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์รองผู้อำนวยการ สพท. --ศศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล0812657239
6นางสาวสมลักษณ์ วิจบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0864694965
7นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818812568
8นางสาวสุกัญญา ประทุมวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0851961478
9นายสามิตร เปรี่ยวพิมายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0899491715
10นายวรากรณ์ งามศรีนวสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0945146294
11นางปัญจรัชติ์ สุจำนงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0821292429
12นายสฤษดิ์ ชัยมาลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0883452334
13นางศวัลย์รัตน์ ปัญญาศุภขวัญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0936154626
14นางสาวสมหวัง จิตรหาญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล0896309179
15นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0828631662
16นางวรรณภา ภู่ดัดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0872555847
17นางอมร นาคธนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนผอ.กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0918695269
18นายสัญญา ดนตรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ., บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0833707979
19นางสาวบุญยกร ประกอบวรการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0864697984
20นางวาสนา ตาลทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0810712196
21นายเกษมศักดิ์ บุพตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0973235323
22นางศิรินันท์ ใจรักษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการจนท.บริหารงานทั่วไป0910467955
23นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ, ศษ.ม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นโยบายและแผนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ0878693434
24นางสาวดอกไม้ ชินฌคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878707667
25นางสาวพัทธนันท์ พูนประสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818772938
26นายสายทอง แตงทิพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898471956
27นางโชติกา ชาลีรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817603897
28นายวรายุทธ ทวีลาภศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0811859966
29นายนิรินธน์ ช่องวารินทร์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจัดการงานทั่วไป0892821682
30นางทัศนียานันทื เกียรติศักดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0926164561
31นางวิไลพร วงค์ครรชิตนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ0897193864
32นางสาวชไมภัค ยุพากิ่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ0872496547
33นางสาวสุนัน ทองสงฆ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0819778324
34นายชัยพนม วงษ์รัตนชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0875396195
35นางสาวปฐมาภรณ์ เหชัยภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0918287052
36นางสาวธนัญญา สูบโคกสูงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0899179977
37นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพานักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0918319531
38นางจริยา รัตนพิทักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0963646359
39นางสาวศิริพร โนนดอนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนักวิชาการศึกษา0872503901
40นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0810714780
41นางวนาลิน ขามเกาะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0619388295
42นางนิสา อินพลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0898883850
43นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารเจ้าพนักงานธุรการ0934721588
44นางสมพิศ จงกลเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ0819975239
45นางจตุพร จันทร์น้ำใสเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0895850897
46นายอัครเดช เพชรประไพไม่กำหนด --ป.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0883609115
47นายพรศักดิ์ ชนะชัยไม่กำหนด --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
48นายสุนธร ก้อนมณี ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ