ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนิวัฒน์ แก้วเพชรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0813897551
2นายมงคล อุครปทุมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มอำนวยการ0897184881
3นายบุญรอด จงมุมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0898362715
4นายทองดี ชาลีรินทร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มนิเทศฯ0813896413
5นายนพดล โพธิ์งามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารฯการเงิน และกลุ่มนโยบายและแผน0813933150
6นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล0812657239
7นายสามิตร เปรี่ยวพิมายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0899491715
8นางสาวสมลักษณ์ วิจบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0864694965
9นางสาวสุกัญญา ประทุมวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0851961478
10นางสาวกรรณิกา กระจ่างวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818812568
11นางปัญจรัชติ์ สุจำนงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0821292429
12นายสฤษดิ์ ชัยมาลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0883452334
13นางศิรินันท์ ใจรักษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผอ.กลุ่มอำนวยการ0910467955
14นางศวัลย์รัตน์ สุวรรณวิสุทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0936154626
15นางสาวสมหวัง จิตรหาญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล0896309179
16นางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0828631662
17นางวรรณภา ภู่ดัดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0872555847
18นางสาวบุญยกร ประกอบวรการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0864697984
19นางวาสนา ตาลทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0810712196
20นายเกษมศักดิ์ บุพตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0973235323
21นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ, ศษ.ม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นโยบายและแผนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ0878693434
22นางสาวดอกไม้ ชินโคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878707667
23นางโชติกา ชาลีรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0817603897
24นายวรายุทธ ทวีลาภศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0811859966
25นายสายทอง แตงทิพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898471956
26นายสิทธิพล พื้นชัยภูมินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการรป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่0848343275
27นายนิรินธน์ ช่องวารินทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาการ0892821682
28นางสาวชนกนันท์ จันทะดวงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบห.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0879716515
29นางสาวสุภาพร อินทร์ผลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการปท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0862533395
30นางณัฐฐานุช ดนตรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0843372828
31นางทัศนียานันทื เกียรติศักดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0926164561
32นางสุวรรณี ชนะชัยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการปท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0862601584
33นางวิไลพร วงค์ครรชิตนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ0897193864
34นายสมศักดิ์ ชินขุนทดนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง091-664-5682
35นางคุนัญญา ชอบติตรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง085-012-2807
36นางสาวสุนัน ทองสงฆ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0819778324
37นางสาวสุภณิตา ยุพากิ่งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิชาการ0872496547
38นายชัยพนม วงษ์รัตนชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0875396195
39นางมยุรา หิรัญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบช.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ0800125515
40นายวราวุฒิ ถนอมจิตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการประจำปี0854179209
41นางสาวณัฎฐนิช บรรเทากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0918312899
42นางสาวธนัญญา สูบโคกสูงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0899179977
43นางสาวประพัฒน์ สีเนตรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกเสือ0801619986
44นางสาวยุวลักษณ์ โรมบรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาการ0866582473
45นางสาวจารุวรรณ สีบูพิมพานักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0918319531
46นางจริยา รัตนพิทักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0963646359
47นางสาวศิริพร โนนดอนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการศึกษา0872503901
48นางสาวอาภรณ์ อ่อนวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน0810714780
49นางวนาลิน ขามเกาะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0619388295
50นางนิสา อินพลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน0898883850
51นางสาวพัชราภรณ์ ปรางค์ชัยภูมิเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ0934721588
52นางสาวสีสุดา สุพิพัฒนโมลีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานป.โทวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาการ0910145938
53นางสมพิศ จงกลเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการ0819975239
54นางจตุพร จันทร์น้ำใสเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0895850897
55นางสาวมัทรี ภักดีพุดซาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ0845433411
56นางธัญญลักษณ์ ศิริสวัสดิ์คุณลูกจ้างประจำ --บท.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ0615692547
57นางนงนุช คร่ำมาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานบัญชี0981617986
58นายอัครเดช เพชรประไพลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0883609115
59นายพรศักดิ์ ชนะชัยลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการไปช่วยราชการ การสอนที่โรงเรียน
60นางอรทัย คำสะอาดลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการพนักงานพิมพ์0865811259
61นางสาววันวิสาข์ บุพตาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานช่วยงานพัสดุ0903763201
62นางสาววราลี นาคคำลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการโรงเรียนช่วยราชการ0934169445
63นางสาววรรณภา ครอบบัวบานลูกจ้างชั่วคราว --คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลพนักงานธุรการ ช่วยราชการ0957327129
64นายสุนทร ก้อนมณีลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำ0931069046
65นายพงษ์ศักดิ์ ช่วยคุณลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาสถานที่ราชการ
66นายพชระ เปรมฤดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาสถานที่ราชการ
67นางสาวสายฝน ไชยจันดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด0982453094