ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมนัส เจียมภูเขียวรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บ.บริหารจัดการ สพท. อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ว)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
2นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ., ศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล, e-me0832859548
3นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติดและอุบัติภัย092-6965951
4นางกัญญุมา เสริมนอกนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
5นายบุญทรัพย์ หลักม่วงนักวิชาการศึกษา ค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
6นางสาวนัฐรียา กระพันธ์เขียวเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7นางภาวิณี พรมไพรเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8นางอัมพร เมตตานายช่างโยธา คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
9นายพงศกร ธนทรัพย์พล บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
10นางสาวศศิธร พงษ์พิมาย ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการบุคลากร
11นางสาวศุภลักษณ์ น้อยเจริญ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
12นายกฤษณศักดิ์ ครบุรี ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
13นายสรายุทธิ์ ครองหนองแดง ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
14นายบุญหนา ฤาชา ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ