ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ค.ม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
2นายมนัส เจียมภูเขียวรองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
3นายสุดสาคร เรืองวิเศษรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ., ค.ม.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
4นายปิยะวุฒิ ดวงภมรรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ
5นางณัฐกรมนต์ วงษ์ปภาวินท์นักวิชาการตรวจสอบภายใน วท.บ. , กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)บุคลากร(ว)บุคลากร(ว)
6นายปรีชา ฐานวิเศษ ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร(ว)บุคลากร(ว)
7นายประสาท ขันชัยภูมินักวิชาการศึกษา ค.บ. , ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
8นางนพวรรณ มนัสวิมลนักวิชาการศึกษา ค.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
9นายมานพ ปัทมปราณีลูกจ้างประจำ กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการอาจารย์ 2เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
10นายอาทิตย์ อุทธตรีลูกจ้างชั่วคราว ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
11นางนงเยาว์ เลิงนิสสัย ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ว)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
12นางสรินทรา ประยงค์เพชร ศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร(ว)บุคลากร(ว)
13นางสาววิภาพร ยงเพชร ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารการเงินและสินทรัพย์บุคลากร(ว)บุคลากร(ว)
14นางวรัญญาภรณ์ วงศ์ชัยเพ็ง ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(ว)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
15นางวิไลภรณ์ นิลแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
16นางสาวอรวรรณ แซ่โอ้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ., ศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล, e-me0832859548
17นายบุญทรัพย์ หลักม่วงนักวิชาการศึกษา ค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
18นายเชษฐา พลธรรมนักวิชาการศึกษา ค.บ. , กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
19นางกัญญุมา เสริมนอกนักวิชาการศึกษา ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
20นางสาวสุธาศินี รักกุศลเจ้าพนักงานธุรการ ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
21นางมนัสนันท์ พลเดชาเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
22นางสาวนัฐรียา กระพันธ์เขียวเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23นางภาวิณี พรมไพรเจ้าพนักงานธุรการ ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศฯ(ถ้ามี)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24นางอัมพร เมตตานายช่างโยธา คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
25นายพงศกร ธนทรัพย์พล บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
26นางกนิษฐา กิ่งนอก ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานพัสดุ
27นางสาวศศิธร พงษ์พิมาย ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการบุคลากร
28นางสาวศุภลักษณ์ น้อยเจริญ บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
29นายกฤษณศักดิ์ ครบุรี ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
30นายสรายุทธิ์ ครองหนองแดง ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
31นายบุญหนา ฤาชา ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ