ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคอิสาน
สพท.ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมนัส เจียมภูเขียวผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารการศึกษา), กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.
2นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(การประถมศึกษา), ค.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. บริหารการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการ สพท.089-7170154
3นายปิยะวุฒิ ดวงภมรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.), การบริหารการศึกษา(กศ.ม.)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล, กลุ่มนโยบายและแผน083-7987499
4นายสุดสาคร เรืองวิเศษรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิต/นิติศาสตร์บัณฑิต/ครุศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา080-4871914
5นางวิไลวรรณ คุ้มบัวรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นายอาทิตย์ อุุทธตรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษการพัฒนาชุมชนผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0813801420
7นางนงเยาว์ เลิงนิสสัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตร์บัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน085-0285572
8นางสาวสุเมธตา งามชัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศศม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ).หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ095-0596556
9นางสาววิภาพร ยงเพชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลการเลื่อนเงินเดือน, ค่าจ้าง0811386027
10นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวทม.(ชีวเคมี)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา093-3280210
11นางกัญญุมา เสริมนอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา098-2836696
12นายเชษฐา พลธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/ศษ.ม.การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา089-3559254
13นายชัยณรงค์ บรรลังเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษนธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ปว.ค.(ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา DLTV, DLIT, ดีตำบล090-8415867
14นางสาวขนิษฐา ฐานสมบัตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนบ. (นิติศาสตร์บัณฑิต)หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานพัฒนาบุคลากร0902629354
15นางสรินทรา ประยงค์เพชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (สังคมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลการบรรจุและแต่งตั้ง0905806575
16นางวรัญญาภรณ์ เพชรภักดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(คุรุศาสตร์บัณฑิต)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ088-5633147
17นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.), ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศ.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์098-1050996
18นางสาวดรุณี อาจปรุศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. และ ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา089-8615400
19นางเทียนทอง ประทีปเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(เทคโนโลยี) /ศษ.ม.(หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุมงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา082-3118094
20นางธัญชมณ บุญประกอบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.(สุขศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา092-6939747
21นางจินตนา คงสิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา096-1964599
22นางสุพัตรา อุตรนครศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา083-1420166
23นายวาทิศ สอนกองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการศึกษาบัณฑิต(กษ.บ.)/ภาษาอังกฤษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา099-6394519
24นางศิรดา พิริยะชัยวรกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา061-9783562
25นางพนิดา นูโพนทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี099-4599126
26นางเกวลิน เกิดนอกนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิต, การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี063-4916295
27นายไพฑุรย์ ผ่องแผ้วนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ. การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0853119836
28นางวิไลภรณ์ นิลแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0848259468
29นางเกวลิน เกิดนอกนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0634916295
30นางพนิดา นูโพนทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเงินและสินทรัพย์0994599126
31นางอัมพร เมตตานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหาฯ094-5301917
32นางชเนตตี ชำนาญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.)้คมี), ร.บ.(รัฐศาสตร์), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ081-8606614
33นางจิราภรณ์ เสตะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิต/รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ089-6302248
34นางธัญญารัตน์ ประกายเพชรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ. รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัง0821442582
35นางเบญจลักษณ์ นะสีนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ. (วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยววิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังลแะกำหนดตำแหน่ง087-8591415
36นางสาวศศิธร พงษ์พิมายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ088-0490798
37นายชุติพนธ์ พรประทุมนิติกร ปฏิบัติการนิติศาสตร์บัณฑิต/ศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร083-3435186
38นายจักรพันธ์ พวงสมบัตินักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ. (การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ส่งเสริมการจัดการศึกษา0801900700
39นางสาวทุเรียน สิงห์โคกกรวดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด092-6965951
40นางทัศศินีย์ ฦาชาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบธ.บ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์ค่ารักษาพยาบาล, ลุกจ้าง2882455165
41นางวิไลภรณ์ นิลแก้วเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.(เอกประถมศึกษา), บช.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายงบบุคลากร084-8259468
42นายวีรศักดิ์ แสงสุขเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบช.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0935274419